Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ειδικές δομές εκπαίδευσης => Τεχνική εκπαίδευση => Μήνυμα ξεκίνησε από: Dr_Michael στις Ιούνιος 08, 2006, 12:42:16 μμ

Τίτλος: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιούνιος 08, 2006, 12:42:16 μμ
Αιτήσεις αναπληρωτών- ωρομισθίων στη Σιβιτανίδειο

από 5-13/06/2006


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151
176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 4815528


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

 

 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό (προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 2006-2007, προκηρύσσει την κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ή εργαστηριακών ασκήσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 128/ 12-05-06 απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και τις Δ2/10383/18012/4-6-96 (ΦΕΚ 445/τ.β’/13-6-96) και Φ484/62/Γ2/4877/30-11-90 (ΦΕΚ 797/τ.β’/20-12-90) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας καθώς και τις σχετικές ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/85.


1. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ) ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.
1.1 Κλάδος ΠΕ01-Θεολόγων
1.2 Κλάδος ΠΕ02 - Φιλολόγων
1.3 Κλάδος ΠΕ03 - Μαθηματικών
1.4 Κλάδος ΠΕ04 - Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων
1.5 Κλάδος ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας
1.6 Κλάδος ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας
1.7 Κλάδος ΠΕ07 - Γερμανικής Γλώσσας
1.8 Κλάδος ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
1.9. Κλάδος ΠΕ09 - Οικονομολόγων
1.10 Κλάδος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
1.11 Κλάδος ΠΕ12 - Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
1.12 Κλάδος ΠΕ14 - Γεωπόνων
1.13 Κλάδος ΠΕ32 - Θεατρικών Σπουδών.
1.14 Κλάδος ΠΕ17 (Αφορά πτυχιούχους ΚΑ.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι.-Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) - Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών-Δομικών.
1.15 Κλάδος ΠΕ18 (Αφορά πτυχιούχος ΚΑ.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι.) - Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Οχημάτων, Λογιστικής, Διακοσμητών, Γραφικών Τεχνών- Γραφιστικής, Αισθητικής, Δραματικής Τέχνης, Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
1.16 Κλάδος ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστημίων
1.17 Κλάδος ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
1.18 Κλάδος ΤΕ01-Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Δομικών, Σχεδιαστών, Προγραμματιστών Η/Υ, Οδοντοτεχνιτών, Βρεφοκόμων, Υπαλλήλων Γραφείου, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Ψυκτικών, Διακοσμητών (Ψηφιδογρ. - Υαλογραφίας), Επιπλοποιών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Φωτογραφίας.
1.19 Κλάδος ΔΕ01-Ηλεκτροτεχνιτών, Τεχνιτών Ψύξεως (Ψυκτικοί), Ηλεκτρονικών, Υπαλλήλων Η/Υ & Διατρητικών Μηχανών, Τεχνιτών Αυτοκινήτων, Φωτογραφίας, Ξυλουργών, Επιπλοποιών, Οικοδόμων.


2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την αριθ. 484/62/Γ2/4877/30-11-90 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 797/τ.β’/20-12-90), εφόσον υπάρξουν αντίστοιχες δηλώσεις από τους μαθητές του Ε.Λ. και των Τ.Ε.Ε.
2.1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2.1.1 Κλάδος ΠΕ16-Μουσικής
Πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών ΑΕΙ καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ωδείων, θεωρημένων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2.1.2 Φωτογραφίας
Πτυχιούχοι των ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
2.1.3 Κεραμικής, Ξυλογλυπτικής
Πτυχιούχοι των ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στα συγκεκριμένα αντικείμενα και εμπειροτεχνίτες με αποδεδειγμένη και άρτια γνώση ξυλογλυπτικής.
2.2 Κλάδος ΠΕ23-Ψυχολογίας
Πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στην επιστήμη της Ψυχολογίας.
2.3 Δημοσιογραφίας
Πτυχιούχοι των ανωτάτων, ανωτέρων ή αδιαβάθμητων σχολών που έχουν αποδεδειγμένη σπουδή στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Από τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον οποίο θα συντάξει η Εκτελεστική Επιτροπή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2006-2007 είναι δυνατή η πρόσληψη με σχέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν ώρες για την κάλυψη του ωραρίου προσωρινού αναπληρωτή και σύμφωνα με τη σειρά του οικείου πίνακα.
 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
3.1 Να είναι Έλληνες πολίτες.
3.2 Να έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που προσλαμβάνονται.
3.3 Να μην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1566/85.
3.4 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3.5 Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
3.6 Να μην είναι υπόδικοι.
3.7 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
3.8 Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.1 Αίτηση - Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία που ζητούνται,
4.2 Απλό φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
4.3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία κτήσης και η βαθμολογική κλίμακα (Άριστα, Λίαν καλώς, Kαλώς, Σχεδόν Καλώς). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί.
Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία κτήσης του τίτλου σπουδών λαμβάνεται υπ’ όψη η ημερομηνία που κατέστη ουσιαστικά πτυχιούχος ο υποψήφιος και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας ή έκδοσης του σχετικού τίτλου.
Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών και γ) βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.). Δεν γίνονται δεκτοί τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδιες αρχές (π.χ. ΔΙΚΑΤΣΑ) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
4.5 Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ξένης γλώσσας.
Η γνώση της κάθε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από κρατικό πιστοποιητικό γλωσσο-μάθειας επιπέδου Ι και ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από πιστοποιητικό ή τίτλο τουλάχιστον της πρώτης βαθμίδας, δηλαδή για τα Αγγλικά FIRST CERTIFICATE κλπ., για τα Γαλλικά CERTIFICAT, για τα Γερμανικά MITTELSTUFE και της αντίστοιχης προς αυτά βαθμίδας για τις άλλες γλώσσες. Oι τίτλοι αυτοί ή τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα ιδρύματα των αντίστοιχων χωρών ή από επάρκεια διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν υπολογίζονται οι τίτλοι ξένων γλωσσών για μοριοδότηση εφ’ όσον κάποιος υποβάλλει αίτηση σε κλάδο ΠΕ5-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7-Γερμανικής Γλώσσας και έχει αντίστοιχο πτυχίο ή τίτλο επάρκειας στη συγκεκριμένη γλώσσα (π.χ. για τον κλάδο ΠΕ6-Αγγλικής Γλώσσας δεν μπορεί να γίνει δεκτό το πτυχίο LOWER ή PROFICIENCY, ως επιπλέον προσόν).
4.6 Βεβαίωση προϋπηρεσίας διδακτικής ή επαγγελματικής, ή διδακτικής και επαγγελ-ματικής, που αποκτήθηκε μετά την κτήση του βασικού Πτυχίου του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και είναι συναφής με την ειδικότητα του κλάδου που υποβάλλεται η αίτηση.
α) Προκειμένου για εκπαιδευτική και διδακτική πείρα στη Σιβιτανίδειο Σχολή και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, θα πρέπει στη βεβαίωση προϋπηρεσίας να αναγράφεται για μεν τους αναπληρωτές το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) και να προσδιορίζονται ακριβώς οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (π.χ. 15 ώρες μειωμένο ωράριο, 21 ώρες πλήρες ωράριο), για δε τους ωρομίσθιους το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών στο διάστημα που εργάστηκαν, το αντίστοιχο πλήρες ωράριο καθώς και οι αριθμοί των αποφάσεων πρόσληψης και απόλυσης. Θα πρέπει να αναφέρεται και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το γραφείο προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής ή από αρμόδιο γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Κανενός άλλου είδους βεβαίωση δεν θα γίνεται δεκτή. Βεβαιώσεις ωρομισθίων που δεν θα αναφέρουν το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών διδασκαλίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας χωρίς συνολική βεβαίωση υπηρεσίας.
Η διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
β) Προκειμένου για επαγγελματική απασχόληση:
β. 1 α) Επαγγελματική εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα.
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία, την ειδικότητα, το πτυχίο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Επαγγελματική εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα.
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
- Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και το ωράριό του (π.χ. πλήρες ή σύνολο ωρών εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιο), την ειδικότητα και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Η προϋπηρεσία στα φροντιστήρια αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναγράφει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, την ειδικότητα καθώς και το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ένσημα φωτοτυπημένα και επικυρωμένα.
Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό ή Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα αναγράφει την ημερομηνία έναρξης της δραστη-ριότητας καθώς και τη συνέχισή της ή την ημερομηνία διακοπής της.
γ) Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας.
Αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει α) Δήλωση Εργοδότη (όπως στην περίπτωση των μισθωτών) συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
* Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται εκκαθαριστικά Εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.
* Δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση η στρατιωτική θητεία ως χρόνος επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
β.2 Προϋπηρεσία σε ΙΕΚ ή δημοτικά σχολεία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου στην οποία πρέπει να φαίνεται το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας, το χρονικό διάστημα και το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. να είναι θεωρημένη από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σε ιδιωτικά σχολεία από το Γραφείο Εκπαίδευσης.
β.3 Απασχόληση σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις προηγούμενες, αποδεικνύεται με βεβαίωση που να αναφέρεται το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ωρών και το αντίστοιχο πλήρες ωράριο στην ειδικότητα αυτή.
4.7 Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης (Master), πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών και των βεβαιώσεων ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ (εφόσον αυτοί έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή) και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών. Δεν γίνονται δεκτοί τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
4.8 Οι πολύτεκνοι πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.
4.9 Τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενεια-κής κατάστασης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.
4.10 Τα τέκνα συνταξιοδοτουμένων αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου συνταξιοδοτουμένων ή μη, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.15.
4.11 Τα τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρα-γράφου 4.15.
4.12 Τα τέκνα αγωνιστών και θυμάτων του εμφυλίου πολέμου που αποκαταστάθηκαν με τον Ν. 1863/89, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.15.
4.13 Σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, πρέπει να συνυποβάλλει πιστοποιητικό του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα. Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη για την ανωτέρω αιτία συνυποβάλλεται πιστοποιητικό της οικείας υπηρεσίας που βεβαιώνει την συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης κατ' ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας για την απονομή πολεμικών συντάξεων.
Η μοριοδότηση ισχύει για ένα μόνο μέλος της οικογένειας του αποβιώσαντος.
4.14 Άγαμη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, πρέπει να συνυποβάλλει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένη.
4.15 Όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.10, 4.11 και 4.12 της παρούσας πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση από την Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών - Αγωνιστών - Θυμάτων - Αναπήρων (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή της οικείας Νομαρχίας.
4.16 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε έναν και μόνο κλάδο από τους αναγραφόμενους στην προκήρυξη.
4.17 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στις ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί από την Σιβιτανίδειο Σχολή.
4.18 Στις περιπτώσεις πτυχίου συναφούς ειδικότητας προσμετρώνται τίτλοι μόνον ίσου ή ανώτερου επιπέδου από το βασικό τίτλο σπουδών που υποβάλλεται για πρόσληψη.
4.19 Διευκρινίζεται ότι από τα ειδικά προσόντα υποχρεωτικά είναι τα με στοιχεία 4.1, 4.2, 4.3 της παρούσας παραγράφου.
4.20 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.
 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη σε επιτροπές που θα οριστούν με απόφαση της Διοίκησης της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., σε θέματα Παιδείας γενικά, παιδαγωγικά και ιδιαίτερα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με άξονα τον κλάδο και την ειδικότητα που έχουν ζητήσει να προσληφθούν.
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στη Σχολή με ανάρτηση σχετικού εγγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση της ανωτέρω ανακοίνωσης με δική τους ευθύνη. Ατομικές ειδοποιήσεις γραπτές ή προφορικές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν.
Οι υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στην συνέντευξη αποκλείονται από την τελική επιλογή.
 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 9 ημερών από 5/6/2006 έως και 13/6/2006 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, οδός Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα, από 10 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους υπό ιδίαν ευθύνη και όπως στην προκήρυξη ζητείται. Μετά το επιγενόμενο έλεγχο δεν θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά εκείνα για τα οποία θα διαπιστωθεί ότι δεν ζητούνται ή δεν έχουν κατατεθεί όπως ακριβώς ορίζει η προκήρυξη.
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα παραλαμβάνονται και συνεπώς δεν θα αξιολογούνται.
Η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αναδημοσιεύσεις της προκήρυξης που παρατείνουν το παραπάνω χρονικό διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής λειτουργούν και πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο των αναπληρωτών καθηγητών γίνεται με βάση τις ανάγκες της Σχολής, προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησής της.
2. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2006-2007, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία. Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από όλους τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες έστω και αν υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες. Επίσης γίνεται γνωστό ότι και μετά την πρόσληψή τους μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς καμία συνέπεια για τη ΣΔΣΤΕ και ακόμη αν σε κλάδο ή κλάδους διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
3. Η παρούσα προκήρυξη ισχύει εφόσον περαιωθεί κανονικά η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΠΥΣ, άλλως δεν γεννάται καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση της ΣΔΣΤΕ για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
4. Επισημαίνουμε ότι οι προϋπηρεσίες που διανύονται σε ειδικότητες και κλάδους, οι οποίες αναφέρονται μεν στην παρούσα προκήρυξη, αλλά δεν αντιστοιχούν σε κωδικοποιημένο στη β/θμια εκπαίδευση κλάδο και ειδικότητα, δεν καταχωρούνται και δεν προσμετρώνται για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Maryse στις Ιούνιος 09, 2006, 01:07:14 πμ
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιούνιος 09, 2006, 09:33:55 πμ
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;

Χμμμ... δεν αποσαφηνίζεται.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: black_rose01 στις Ιούνιος 09, 2006, 09:41:45 πμ
αυτό είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: matina στις Ιούνιος 09, 2006, 11:03:27 πμ
Η διεύθυνση είναι Θεσσαλονίκης 151, στην Καλλιθέα είναι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Pepe Le Kout στις Ιούνιος 09, 2006, 12:20:43 μμ
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιούνιος 09, 2006, 12:22:10 μμ
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)

Διπλωματικά ε;  ;)
Και δεν είναι μόνο ένας ο παράγοντας. Πληθυντικό χρησιμοποίησα...  ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dr_Michael στις Ιούνιος 10, 2006, 09:32:11 πμ
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

To έθεσες πολύ ευγενικά μπορώ να πώ!  ;)

Διπλωματικά ε;  ;)
Και δεν είναι μόνο ένας ο παράγοντας. Πληθυντικό χρησιμοποίησα...  ;)

Μπορείς να γίνεις πιο σαφής σχετικά με τους...παράγοντες, Dr Michael; ::)

Για παράδειγμα θέλει πολύ χαρτομάνι για την αίτηση, ζητάει προφορική συνέντευξη, και άλλα πολλά..  ::)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lila στις Οκτώβριος 08, 2006, 05:54:46 μμ
Μήπως ξέρετε αν έχουν βγει τα αποτελέσματα και αν υπάρχουν κάπου που να μπορούμε να τα δούμε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 12, 2006, 10:49:44 μμ
Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί.
Τώρα πως βαθμολόγισαν τους υποψήφιους?   

αυτό ΝΑΙ θα ήθελα να το μάθω...


(αν δεν κάνω λάθος πουθενά στην προκήρυξη δεν λέει κάτι για την διαδικασία μοριοδότησης)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bluebell στις Μάιος 04, 2007, 04:28:36 μμ
IΔΡΥΜΑ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό (προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων) για το σχολικό έτος 2007-2008 προκηρύσσει την κάλυψη των παρακάτω θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα.
 

Υποβολή αιτήσεων:
από 04/05/2007-11/05/2007

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από 4-5-2007 έως και 11-05-2007 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος, οδός Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα από 10 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.
Κλάδοι από ΠΕ01 έως και ΠΕ20, και ΠΕ32, ΤΕ01, ΔΕ01 και Κλάδος Κεραμικής-Ξυλογλυπτικής

πηγή: www.alfavita.gr
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 04, 2007, 10:23:10 μμ
Η προκήρυξη δεν υπάρχει στο site της Σιβιτανιδείου (τουλάχιστον ακόμα). Μήπως την έχει βρει κανείς κάπου ώστε να ενημερωθούμε για τα χαρτιά που χρειάζονται?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bluebell στις Μάιος 05, 2007, 07:46:56 πμ
Έψαξα και εγώ porcupinetree αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι. Προτείνω να επικοινωνήσετε από Δευτέρα με τη σχολή. Από την προκήρυξη του 2006 μπορείς να πάρεις μια ιδέα σχετικά με το τι δικαιολογητικά απαιτούνται και να κάνεις κάποιες επικυρώσεις όπως αντίγραφο πτυχίου και κάποια άλλα έγγραφα που φαντάζομαι ότι θα τα ζητήσουν και φέτος. Καλή επιτυχία!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 05, 2007, 12:07:39 μμ
4.4 Βεβαίωση ή Πτυχίο (επικυρωμένη φωτοτυπία) Παιδαγωγικών Σπουδών.

Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση χωρίς παιδαγωγικά;;

Χμμμ... δεν αποσαφηνίζεται.

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες εν προκειμένω...  ::)

έχω και εγώ αυτή την απορία :-[
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 05, 2007, 05:07:26 μμ
Τι ακριβώς δεν αποσαφηνίζεται ρε παιδιά? Ελληνικά διαβάζουμε...

4.19 Διευκρινίζεται ότι από τα ειδικά προσόντα υποχρεωτικά είναι τα με στοιχεία 4.1, 4.2, 4.3 της παρούσας παραγράφου.

Οπότε και χωρίς παιδαγωγικό κάνεις αίτηση. Τώρα για τα υπόλοιπα ανασταλτικά... δεν γνωρίζω...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Μάιος 05, 2007, 06:19:31 μμ
Αυτοι που δεν γνωριζουν τα........υπολοιπα ανασταλτικα ειναι αυτοι που θα προσληφθουν ,πως?αυτο........δεν το γνωριζω!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 06, 2007, 06:38:09 μμ
Τη μομφή θέλω να πιστεύω ότι δεν την έπιασα. Αν έχεις τέτοιες μαντικές ικανότητες φίλε/η Λουλου, τότε κακώς χάνεις το χρόνο σου σε αυτό το site και δεν πας να παίξεις Joker... Ελπίζω (καθώς είμαι καλοπροαίρετος από τη φύση μου) να λειτουργεί το αξιοκρατικό - μοριοδοτικό σύστημα, κι εκεί ας μετρηθούμε ούλοι μα ούλοι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mariav στις Μάιος 07, 2007, 12:31:17 μμ
Καλημέρα  :)

Μπήκα στο site http://www.sivitanidios.edu.gr/ αλλά την προκύρηξη δεν την βρήκα. Που ακριβώς βρίσκετε η προκύρηξη;  ???

Ευχαριστώ,
mariav
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Μάιος 07, 2007, 07:47:04 μμ
Δες εδώ: http://www.anaplirotes.gr/DirectoryItemView.asp?did=458
όπως θα δεις δεν έχει κάτι αναλυτικό.
επίσης στο alfavita έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά αν το επιλέξεις στο αναλυτικό κείμενο έχει την περσινή προκήρυξη.

Γενικότερα δεν μου φαίνονται και πολύ normal τα πράγματα.... :-\
και εγώ σε ένα ψάξιμο είμαι...για να βρω πως θα κάνουμε την αίτηση....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Μάιος 07, 2007, 07:57:57 μμ
Μόλις μπήκα στο alfavita και είδα ότι έχουν συμπληρώσει ποια είναι τα δικαιολογητικά
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mariav στις Μάιος 07, 2007, 09:37:16 μμ
Ερώτηση : Στη Σιβιτανίδειο πήρε κανείς;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: zoitsa στις Μάιος 08, 2007, 02:46:08 πμ
Καλησπέρα,

είμαι ΠΕ19 και ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση στη Σιβιτανίδειο, έχω όμως κάποιες απορίες για τα δικαιολογητικά μου.
 
Μέχρι πέρυσι  εργαζόμουν ως ελευθερος επαγγελματίας (προγραμματίστρια) στον ιδιωτικό τομέα.
Πέρυσι λοιπόν που θέλησα να κάνω κάποια αίτηση, είχα πάει στο επαγγελματικό επιμελητήριο και μου είπαν πως στην ειδικότητά μου δεν εκδίδεται βεβαίωση προϋπηρεσίας...

Καταθέτοντας λοιπόν την αίτηση  εκείνη το ανέφερα αυτό και μου ζήτησαν απλά το εκκαθαριστικό εφορίας.
Σε αυτή την προκήρυξη ωστόσο διαβάζω πως δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται εκκαθαριστικά Εφορίας. Τι πρέπει να κάνω;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: heren στις Μάιος 08, 2007, 09:40:30 πμ
μολις μιλησα με τη σχολη, τμημα προσωπικου και τους ρωτησα που μπορω να βρω την αιτηση γιατι δεν υπαρχει στο internet και μου απαντησαν "Δεν εχετε καποιον γνωστο να ερθει να την παρει?" Ντροπη τους αποκλειουν απο την διαδικασια οσους δεν μενουν Αθηνα. η Αθηνα ειναι ολη η Ελλαδα!!!!!!τελικα....[/size]
Σας παρακαλω οποιος εχει την αιτηση να την βγαλει στο forum για να μπορουν και οι αλλοι συναδερφοι που κατοικουν στην επαρχια να κανουν τα χαρτια τους.
Ευχαριστω εκ των προτερων
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mariav στις Μάιος 08, 2007, 10:32:57 πμ
Καλημέρα  :)

Δυστηχώς έτσι φαίνεται. Αθήνα είναι όλη η Ελλάδα. Όμως εγώ δεν κατάλαβα. Την ανακοίνωση για την προκύρηξη τελικά που την βγάλανε; Έξω από την πόρτα της Σιβιτανιδείου;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 08, 2007, 11:01:20 μμ
Στη Σιβιτανίδειο πήγα σήμερα εγώ. Πάρτε παραμάσχαλα πτυχία, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, ecdl, προυπηρεσία στο ΙΕΚ Σιβητανιδείου, προυπηρεσία σε άλλα δημόσια ΙΕΚ, βεβαιώσεις εργασιακής ή/και δευτεροβάθμιας εμπειρίας με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ασφάλισης... γιατί τα τσεκάρεις στην αίτηση σε διαφορετικά τετραγωνίδια και μοριοδοτούνται όλα!

Καλή επιτυχία   
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 09, 2007, 05:07:19 μμ
'Οσοι έχουν τη νέα προκήρυξη στα χέρια τους ας διαβάσουν την σημείωση 2 στην 8η σελίδα! Ε, αυτό πραγματικά δεν το είχα ξαναδεί ποτέ! Γηράσκω αει διαδασκόμενος my friends!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Μάιος 14, 2007, 10:16:06 πμ
Καλημέρα παιδιά!
Όταν μάθει κάποιος τα αποτελέσματα για τη συνέντευξη θα παρακαλούσα να ενημερώσει στο site...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 14, 2007, 10:23:15 μμ
Μην ασχολειστε με τη Σιβιτανιδειο οση ειστε εκτος Αθηνας.Οι αιτησεις αφορουν μονο τους Αθηναιους και πιο απλα το βυσματα.Γιατι το υπουργειο και ολοι αυτοι δεν συμπεριλαμβανουν τις αιτησεις της σχολης μαζι με τις αιτησεις που γινονται το καλοκαιρι για την δευτεροβαθμια???Ειναι τοσο απλο αλλα....Τι να πω βρε παιδια...Αγανακτησα με αυτα τα θεματα.Βολευονται οι Τελευταιες τρυπες και εμεις τρεχουμε στα κωλοχωρια μπας και παρουμε κανα μοριο απο κανα δυσπροσιτο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mat στις Μάιος 15, 2007, 10:42:39 πμ
Αγαπητέ john, όσο κι αν συμμερίζομαι και καταλαβαίνω τα αίτια της αγανάκτησης σου με ενοχλούν αφάνταστα εκφράσεις του τύπου:
....... και εμεις τρεχουμε στα κωλοχωρια μπας και παρουμε κανα μοριο απο κανα δυσπροσιτο.
όταν τις ξεστομίζουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή ο μόνος λόγος που πας στα κωλ...α είναι γιατί θέλεις τα μόρια για πίασεις μια θεσούλα στο δημόσιο? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 15, 2007, 07:39:52 μμ
Εγω και ολοι που τρεχουν στα κ.....α παμε για 3 μορια το χρονο το πολυ.Ενω ο αλλος απο π.χ Καλλιθεα(Αττικης) παει στη Σιβιτανιδειο αναπληρωτης για 9 μορια.Το καταλαβες φιλε mat?Ποια απο τις δυο αυτες περιπτωσεις σου φαινεται για "δηθεν εκπαιδευτικος"???Μηπως αγαπητε φιλε mat ανηκεις και εσυ στους "βολεμενους"????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mat στις Μάιος 15, 2007, 09:30:41 μμ
Μη προτρέχεις. Ούτε βολεμένη είμαι ούτε τίποτα. Ανήκω δε, σε μια ειδικότητα (Κοινωνιολόγος) που τη θέση για αναπληρώτρια ή ωρομίσθια οι περισσότεροι για να μην σου πω η πλειοψηφία από εμάς την κυνηγάμε με το "τουφέκι" που λένε.
Απλά, δε δέχομαι να βγάζουν οι άνθρωποι τα απωθημένα τους με τα κακώς κείμενα του συστήματος βρίζοντας και προσβάλλοντας τον τόπο κατοικίας και ζωής κάποιων άλλων. Άλλωστε σκέψου ότι κάθε ένας από εμάς σε κάποιο κω...ρι έχει γεννηθεί και ζεί!!
Αν δεν σου αρέσει να τρέχεις στα διάφορα μέρη της Ελλάδας για να διδάξεις τότε να μην το κάνεις. Υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας που μπορείς να εργαστείς άνετα ως πληροφορικός (αν έχω καταλάβει καλά την ειδικότητα σου) επιλέγοντας την πόλη που δεν θεωρείς κω…ρι  8)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 15, 2007, 10:49:19 μμ
Και εγω σε ενα κ....ι ζω.Δεν προσβαλλω τον τοπο κατοικιας κανενος.Απλα μου την δινει πως καποιοι ιδρωνουν για να κανουν αυτο που θελουν και καποιοι αλλοι.....
Αυτο που κανω μου αρεσει και δεν εχω παραπονο απλα γιατι να υπαρχει αυτη η "ανισοτητα".Ελπιζω να καταλαβαινεις τι εννοω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 15, 2007, 11:01:27 μμ
Φίλε πληροφορικάριε John (ή Γιάννη Αγιάννη). Είμαι και γω ένας κάτοικος κωλ...ρίου. Σίγουρα τα πάντα πλέον στον τόπο μας δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Παρα ταύτα πιστεύω ότι κάποιοι σαν και σένα είναι αυτοί που θα πρέπει να υμνούν τα θεία γι αυτό...
Το θέμα της Σιβιτανιδείου είναι πολύ μεγάλο. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον σε ρωτάνε για το αν έχεις μεταπτυχιακά, προυπηρεσία εργασιακή (και όχι μόνο δευτεροβάθμια διδακτική), όπως επίσης αν έχεις γενικώς μια καλλιέργεια ως άτομο (είτε με ξένες γλώσσες είτε με αξιόλογα σεμινάρια). Τουλάχιστον σε ρωτάνε βρε αδερφέ...
Μήπως θα ήθελες καθηγηταρά μας να μας πεις την ηλικία σου?...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 24, 2007, 07:23:34 μμ
ειρήνη ειμήν, μην βγάζετα τα μάτια σας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Μάιος 25, 2007, 01:16:23 μμ

 

5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 
 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους υπό ιδίαν ευθύνη και όπως στην προκήρυξη ζητείται. Μετά το επιγενόμενο έλεγχο δεν θα γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά εκείνα για τα οποία θα διαπιστωθεί ότι δεν ζητούνται ή δεν έχουν κατατεθεί όπως ακριβώς ορίζει η προκήρυξη.
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα παραλαμβάνονται και συνεπώς δεν θα αξιολογούνται.
Η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αναδημοσιεύσεις της προκήρυξης που παρατείνουν το παραπάνω χρονικό διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών.

Δε θέλω να σας κόψω τη ελπίδα, αλλά νομίζω πως αυτά τα δύο σημεία της προκύρηξης δείχνουν το αν και πόσες ελπίδες έχουμε...Να είστε πολύ προσεχτικοί με τα δικαιολογητικά...που ζητάνε....είναι τόσα πολλά γιατί απλά τα ζητάνε από αυτούς που δεν πρόκειται να πάρουν...Καλό τρέξιμο....
Δεν τα λέω αυτά με πλήρη βεβαιότητα, απλά έχω συγγενή εκπαιδευτικό εκεί που ακόμα κι αυτός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βάλει το παιδί του αναπληρωτή και τουλάχιστον για την περσινή σχολίκή χρονιά δεν πήραν κανένεαν-έτσι μου είπαν- από αυτούς που είχαν κάνει αιτήσεις....
Ελπίζω φέτος να είναι πιο αξιοκρατικά τα πράγματα.
Καλή επιτυχία σε όλους!!!!!

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: amdakos στις Μάιος 26, 2007, 05:00:46 μμ
Ήθελα να ρωτήσω αν την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησε κανείς με τη Σιβιτανίδειο για τις συνεντεύξεις.Αν έχουν βγει και τέτοια
Με τα πολλά το είχα ξεχάσει!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Μάιος 28, 2007, 10:44:02 μμ
Επικοινώνησα την Πέμπτη και μου είπαν ότι θα οριστεί η ημερομηνία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Οπότε από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, ας ξανατηλεφωνήσουμε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούνιος 05, 2007, 09:22:46 μμ
Καλησπέρα.

Μήπως γνωρίζει τελικά κάποιος πότε θα γίνει η συνέντευξη για πρόσληψη αναπληρωτών - ωρομίσθιων;  ??? ???

Παρακαλώ, ας ενημερώσει το site όποιος γνωρίζει και για εμάς τους εκτός Αθήνας! :-\

Ευχαριστώ! :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Ιούνιος 05, 2007, 10:15:48 μμ
Από ανεπίσημη πηγή έμαθα πως οι προθέσεις είναι να γίνουν οι συνεντέυξεις από το 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αυτό ειπώθηκε από φίλο αναπληρωτή πέρυσι στη Σιβ/δειο που τυχαία το άκουσε.
Γενικά προκαλεί εντύπωση η βιασύνη στα πάντα φέτος (Προκ. Σιβ/δειου - Εισαγωγή στη Σιβ/δειο - Προκ. ΕΠΠΑΙΚ κοκ). Λες και αναμένουμε το τέλος του κόσμου...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasg στις Ιούνιος 05, 2007, 11:45:12 μμ
Παιδιά μην μιλήσω για την ΑΣΠΑΙΤΕ!!
Τι να πρωτοπω!!!
Φυσικά θα είδατε στην προκήρυξη, ότι τώρα στην απόδειξη γνώσης του Η/Υ έχει προστεθεί το Π.Δ 50/2001 με τα 3 άθρα που αναφέρονται.
Το θέμα είναι ότι το Π.Δ 50/2001 έχει αντικατασταθεί από το Π.Δ 44/2005, αλλά για άλλη μία φορά η ΑΣΠΑΙΤΕ το παρέκαμψε.
Και αυτό γιατί;
Διότι με το μεταγενέστερο Π.Δ 44/2005 πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποκτούν όσοι έχουν παρακολουθήσει στην σχολή τους πάνω από 5 μαθήματα Πληροφορικής. Για την συγκεκριμένη παρατυπία έχω κάνει προσφυγή στον συνήγορο τπυ πολίτη κατά της ΑΣΠΑΙΤΕ επειδή το παρέβλεψαν στην περυσινή προκήρυξη και τους περιμένω ακόμα απάντηση να δώσουν στον συνήγορο του πολίτη.
Φυσικά από ότι καταλαβαίνω η απάντηση τους είναι, η φετινή προκήρυξη, όπου καταργεί το μεταγενέστερο Π.Δ 44/2005 και δινεί ισχύ σε προγενέστερο 50/2001 για το ΕΠΑΙΚ.
Δεν θα τους αφήσω όμως, θα το συνεχίσω, μέσω του συνηγόρου του πολίτη οι οποίοι επιλήφθηκαν του θέματος  με ιδιαίτερη προσοχή όπου και απόρισαν με τις παρατυπίες και την πονηριά της ΑΣΠΑΙΤΕ  έτσι έχει φτάσει στα χέρια της νομικού συμβούλου της ΑΣΠΑΙΤΕ κ.Ανδρικοπούλου.   
Γι'αυτό μη μασάτε και μη διστάσετε να προσφύγετε στο συνήγορο του πολίτη για όλες τις παρατυπίες που γίνονται εις βάρος σας.!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasg στις Ιούνιος 06, 2007, 10:15:26 πμ
Παιδιά συγγνώμη!!!
Έκανα λάθος!!
Αναφέρερεται σε άλλο post το παραπάνω.

Sorry!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 07, 2007, 04:39:53 μμ
Στις 11/6 την άλλη δευτέρα παίρνουμε τηλ στη Σιβιτανίδειο να μάθουμε αν περάσαμε στη φάση της συνέντευξης.Το τηλ. είναι 210-4857617(Ανακοινωνένο στις Ανακοινώνεις της Γραμματείας)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Ιούνιος 08, 2007, 08:24:53 μμ
Οι συνεντεύξεις (εκτός απροόπτου) πάνε για Ιούλιο. Τάδε έφη ο φίλος που είναι μέσα στα πράγματα...
Φίλε giannispolo τι εννοείς όταν λες "όσοι έχουμε περάσει στη φάση της συνέντευξης" ?!? Δεν έχουμε περάσει δηλαδή όλοι όσοι κάναμε τα ρημαδοχαρτιά?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 08, 2007, 09:15:58 μμ
Οι συνεντεύξεις (εκτός απροόπτου) πάνε για Ιούλιο. Τάδε έφη ο φίλος που είναι μέσα στα πράγματα...
Φίλε giannispolo τι εννοείς όταν λες "όσοι έχουμε περάσει στη φάση της συνέντευξης" ?!? Δεν έχουμε περάσει δηλαδή όλοι όσοι κάναμε τα ρημαδοχαρτιά?

βασικά νόμιζα ότι είναι με μόρια όπως στην AΣΠΑΙΤΕ,γράψε λάθος. :-[
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Ιούνιος 11, 2007, 01:06:02 μμ
Ένας κλασικός δημόσιος υπάλληλος με "ευγενική συμπεριφορά" και διάθεση "εξυπηρέτησης" μου είπε 15 με 20 του μηνός να ξαναπάρω για τις συνεντεύξεις.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 11, 2007, 08:01:07 μμ
το ίδιο και σε μένα,  ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούνιος 14, 2007, 12:21:55 μμ
Ανακοινώθηκαν στη Σιβιτανίδειο οι ημερομηνίες συνέντευξης.

Το μόνο κακό είναι ότι πρέπει να πάμε απο κει, να δούμε πότε εξετάζεται το επίθετό μας κ.λπ. :-\ :-\

Επειδή είναι και άτομα από επαρχία, αν πάει κάποιος, ας τα δημοσιεύσει και στο διαδίκτυο.  :)

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: amstrad στις Ιούνιος 14, 2007, 01:34:02 μμ


ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 14/6 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΤΩΝ ΑΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν  με τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή να ενημερωθούν για την ημερομηνία που περνά η ειδικότητα τους από συνέντευξη.

Επίσης αναρτήθηκε και πίνακας αποκλεισμένων υποψηφίων.
alfavita.gr
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Ιούνιος 14, 2007, 05:00:06 μμ
Από 21 Ιουνίου ξεκινούν οι συνεντεύξεις, ανάλογα με την ειδικότητα (από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα). Θα πρέπει να πας από εκεί για να δεις τους πίνακες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Ιούνιος 14, 2007, 08:32:17 μμ
21/6 η δική μου συνέντευξη!!!
Ci vediamo...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούνιος 14, 2007, 09:15:14 μμ
Αν μπορεί κάποιος, ας αναρτήσει στο site, τουλάχτιστον τον πίνακα αποκλειομένων, για εμάς που δεν μένουμε εκτός Αθηνών,

pleaaaaase............... :'(  :'(  :'(

Ή ας σημειώσει τα αρχικά των επιθέτων.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 16, 2007, 01:42:46 μμ
Τι έγινε? Πήραν τελικά άτομα για αναπληρωτές  από αυτούς που έκαναν για πρώτη φορά αίτηση?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 17, 2007, 02:56:41 μμ
Τι έγινε? Πήραν τελικά άτομα για αναπληρωτές  από αυτούς που έκαναν για πρώτη φορά αίτηση?

μπορείς να πάρεις στο 210-4857617 λέει τα αποτελέσματα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Ιούνιος 22, 2007, 07:06:06 μμ
Κάποια στατιστικά στοιχεία γα τους ΠΕ1702 & ΠΕ1706:

Οι αιτήσεις ήταν περίπου 70
Η αποχή από τις συνεντεύξεις κυμάνθηκε γύρω στο 10%
Περίπου το 60% των συμμετοχόντων είναι χωρίς παιδαγωγικό
Η απουσία μεταπτυχιακών τίτλων ήταν σχεδόν ολική
Σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις θα προσληφθούν περίπου 15 αναπληρωτές
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 22, 2007, 08:34:26 μμ
Κάποια στατιστικά στοιχεία γα τους ΠΕ1702 & ΠΕ1706:

Οι αιτήσεις ήταν περίπου 70
Η αποχή από τις συνεντεύξεις κυμάνθηκε γύρω στο 10%
Περίπου το 60% των συμμετοχόντων είναι χωρίς παιδαγωγικό
Η απουσία μεταπτυχιακών τίτλων ήταν σχεδόν ολική
Σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις θα προσληφθούν περίπου 15 αναπληρωτές

που τάμαθες αυτά ρε porcupinetree?σε κόβω μελετημένη
αυτή η ειδικόηττα ΠΕ17.02 δεν υπάρχει,
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Ιούνιος 23, 2007, 08:57:30 μμ
Υπάρχει και παραυπάρχει... ΠΕ 17.02 είναι οι μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Ιούνιος 23, 2007, 10:13:04 μμ
17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
ΟΛΟΙ  οι παραπάνω εχουν παιδαγωγικό πτυχίο (καθηγητική σχολή) και φυσικά προηγούνται των αλλων 17.xx από τα ΤΕΙ στην εκπαιδευση
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούνιος 24, 2007, 06:15:40 μμ
Δλδ Εγώ που είμαι από ΤΕΙ Κρήτης θεωρούμε κατώτερη από τη ΑΣΕΤΕΜ? Δεν κατάλαβα. Anyway Ποιό θα είναι το εβδομαδιαίο ωράριο των αναπληρωτών ή ωρομίσθιών στη Σιβιτανίδειο Σχολή δεδομένου ότι είναι Δ.Ε.?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Titika στις Ιούλιος 17, 2007, 02:20:02 πμ
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΠΕ20
ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΠΗΓΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ( ΔΕΝ ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΦΟΒΕΡΟ ΑΣΧΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ )
ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ..
ΕΠΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΨΙΛΟ ΑΣΧΕΤΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ +ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ Η ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΛ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝΕ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟ ?
PLEASE ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ .
ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΕΚΕΙ ??? ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΚΕΙ ??ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ??? ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝΕ ΕΜΕΝΑ (ΠΕ20)  ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΧ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ??Η ΣΕ ΒΑΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Lenazagor στις Ιούλιος 17, 2007, 10:13:04 πμ
ΤΙΤΙΚΑ καλώς ήρθες.
Θα σε παρακαλούσα να μη γράφεις με κεφαλαία γιατί πρώτον αυτό σημαίνει ότι φωνάζεις και δεύτερον είναι πολύ κουραστικά στην ανάγνωση.

Σ'ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Ιούλιος 31, 2007, 01:24:22 μμ
κανένα νέο απο τη Σιβιτανίδειο? Πότε θα ανακοινώσουν τους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: enigma στις Ιούλιος 31, 2007, 01:40:23 μμ
Καλά, η Σιβ είναι αμαρτωλή ιστορία. Φίλος μου με Μάστερ, Διδακτορικό, δημοσιεύσεις και συνέδρια στο εξωτερικό τότε, έφαγε πόρτα στη Σιβ. Έκανε ένσταση για την τιμή των όπλων, χωρίς να καίγεται να δουλέψει εκεί, εννοείται δικαιώθηκε, και μάλιστα δε δέχτηκε τη θέση τελικά. Πλέον δύο χρόνια μετά είναι πανεπιστημιακός,,, ενώ για τη Σιβ δεν ήταν αρκετά καλός???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: TheOne στις Αύγουστος 01, 2007, 10:38:13 πμ
Πέφτει πολύ βύσμα στη Σιβιτανίδειο! Εδώ, μπήκε συμφοιτήτριά μου που πήρε 2 χρόνια μετά από μένα πτυχίο, μπάζο τελείως, με το ζόρι εβγαλε τη Σχολή, άτομο που ποτέ δε θα έλεγες ότι θα ασχολούνταν με την εκπαίδευση και τώρα είναι στον Ενιαίο πίνακα. Τι να πεις;
Για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να ρίξεις Πολύ Ιδρώτα, Παρακάλια, Επιμονή και Σάλιο... Κοινώς, Π.Ι.Π.Ε.Σ. !
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Αύγουστος 01, 2007, 10:29:13 μμ
κανένα νέο για Σιβιτανίδειο? Τα οριστικά  αποτελέσματα πότε θα ανακοινωθούν στη Σχολή να ξέρουμε να παρουσιαστούμε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Αύγουστος 02, 2007, 11:05:27 πμ
να παρουσιαστούμε???? πολύ αισιόδοξο και σίγουρο σε βλέπω...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: philologist στις Αύγουστος 12, 2007, 02:06:03 πμ
Για τη Σιβιτανίδειο βγαίνει προκήρυξη κάθε χρόνο; Στη διάρκεια της χρονιάς δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν άλλες αιτήσεις,ε; (απο άτομα που δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της προθεσμίας) ::)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: AG στις Αύγουστος 12, 2007, 01:54:20 μμ
έχει κανείς καμία πληροφορία για το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Αύγουστος 15, 2007, 07:51:45 μμ
Συγνώμη Παναγιώτη που σε έθειξα σε κάποιο απο τα μηνύματα μου.
Άς είμαστε λιγάκι ποιό προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε,διότι δεν γνωρίζουμε το τι έχει κάνει ο καθένας για να μπεί κάπου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: alexmaths στις Αύγουστος 15, 2007, 08:01:34 μμ
Θα πρέπει να τα βάλεις με τους θεσμούς που επιτρέπουν τέτοια παράθυρα. Αν είχες βύσμα για να μπεις σε εκκλησιαστικό ή στη Σιβιτανίδειο, θα έλεγες όχι?? Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές και ειλικρινείς...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Αύγουστος 27, 2007, 09:47:18 πμ
Πίνακες μετά τις εκλογές...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 03:53:56 μμ
Η προκήρυξη της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. είναι από τις πιο γενικόλογες που έχω διαβάσει.
Έχει 2-3 ΦΕΚ όλα κιόλα.
1. Δεν αναφέρει πουθενά πώς γίνεται η μοριοδότηση.
2. Δεν αναφέρει πουθενά εάν υπάρχει η δυνατότητα ένστασης. Μέλος του pde.gr έγραψε προηγουμένως  για περίπτωση κατόχου διδακτορικού που έγινε δεκτή ένστασή του.
3. Στη σελ. 8 της προκήρυξης και στη σημείωση 2. (όπως σημειώνει και ο porcupinetree) αναφέρει ότι όσοι εμπίπτουν στην διάταξη του Ν. 2909/2001 προσλαμβάνονται υποχρεωτικά.
Παράθεση
“… 2. Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2007-2008, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία. …”.

Επειδή ξέρω ότι πέρσι ήμουν Νο5 στον πίνακα της ειδικότητάς μου.
Επειδή ξέρω ότι πτυχίο του 2003 ήταν πέρσι Νο1!!! Στον πίνακα και τώρα έχει ήδη 3 χρόνια προϋπηρεσία εκεί. Χωρίς master, παιδαγωγικό, προϋπηρεσία, κλπ
Επειδή ξέρω ότι διορίστηκαν από τον πίνακα  το Νο 2 και Νο3.
Και επειδή ξέρω ότι το Νο4 δεν έκανε αίτηση φέτος γιατί έχει αηδιάσει με το κωμικό της υπόθεσης,
έχω λογικά αρκετές πιθανότητες να είμαι μέσα στην τριάδα (όσους πήραν και πέρσι).

σημ.: Στην συνέντευξη όταν έχεις μεγάλη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, μεταπτυχιακό, μεγάλη επαγγελματική πείρα, παιδαγωγικό, κλπ σου λένε “…μα καλά τόσο πετυχημένος επαγγελματικά με μάστερ κλπ γιατί θέλεις να ανακατευτείς με την εκπαίδευση;” (στα λένε όλα αυτά ενώ ξέρουν τι γίνεται…)
Όταν πριν πολλά χρόνια (7-8) δεν είχα όλα αυτά μου έλεγαν “…τι κρίμα αν είχατε παιδαγωγικό κάτι θα γινόταν…”.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πάρω τις απαντήσεις και θα ενημερώσω το pde.gr για τον τρόπο μοριοδότησης, ενστάσεων, κλπ.

Παρακαλώ όπως, όποιος γνωρίζει, να κοινοποιήσει της απαντήσεις στα ανωτέρω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: irida στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 05:05:24 μμ
Τα μόρια τα είδες???

Εγώ προσωπικά έχω αηδιάσει όταν πριν 3 χρόνια έκανα 2 αιτήσεις την δική μου με 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση και της αδελφής μου που μόλις πήρε πτυχίο και είχε προϋπηρεσία μηδέν. Τα μόρια λοιπόν της μικρής ήταν σχεδόν τριπλάσια από τα δικά μου. Η δικαιολογία τους ήταν πως πήγα χάλια στη συνέντευξη (με ρώτησαν τι μαθήματα έκανα στο ΤΕΙ) ενώ εκείνη που της ζήτησαν να κάνει πλάνο μαθήματος και άσχετη με αυτά πήγε υπέροχα... Ακόμη γελάμε με αυτό. Η κατάντια τους!!! Μα πόσο  μυαλό μπορεί να τους λείπει για να δουν τη διάκριση που έκαναν ανάμεσα σε 2 αδέλφια. Αλλά βαθμολόγησαν στην τύχη αφού μοίρασαν τα πολλά μόρια στα βύσματα. Σαφώς και υπάρχουν κάποιοι μετρημένοι στα δάχτυλα που έχουν προσόντα και δε μπορεί κάποιος να τους παρακάμψει. Όλους τους άλλους τους παρακάμπτουν.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 05:20:14 μμ
Γ’ αυτόν τον λόγο ακριβώς πρέπει να γνωστοποιηθεί ο τρόπος μοριοδότησης.
Να μάθουμε τι βαρύτητα έχει η συνέντευξη.
Αν παίρνουν ωρομίσθιους κατά την διάρκεια του έτους.
Πως γίνονται οι ενστάσεις.
Πόσες μέρες μετά την ανακοίνωση των πινάκων έχουμε περιθώριο για ενστάσεις.
Πόσο μετράει το μεταπτυχιακό/βαθμός πτυχίου/προϋπηρεσία/κλπ
Λέω να επισκεφτώ τα γραφεία τους, να πληροφορηθώ από πρώτο χέρι τι γίνεται.
Όσοι πιστοί προσέλθετε…
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 06:25:21 μμ
Γειά σου BlackAdder (πήρα το πμ)
Αν σου πω τη μοριοδότηση θα βάλεις τα γέλια...
Προυπηρεσία (πενταετής) 3
μεταπτυχιακό 5
ξενες γλώσσες 2
παιδαγωγικό (αυτό εννοείται!!!!!!)
Συνέντευξη από 0 ως 30!!!

Έχω μαρκάρει και έχω πληροφορηθεί όλους όσους πέρυσι μας "πήραν" τη θέση (στην ειδικότητά μου αναφέρομαι). Μερικούς τους ξέρω προσωπικά και έμαθα τι σχέση έχουν αυτοί ή... οι πατεράδες τους (αν κάποιος από δαυτούς διαβάζει το forum) με τη Σιβiτ και απλά αναμένω... θα γίνει της π..... αυτή τη φορά. Θα βγουν στον τάκο κανονικότητα τόσο αυτοί, όσο κι αυτοί που τους προωθούν αναξιοκρατικά...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 06:46:30 μμ
Ακόμη ξέχασα... Ενστάσεις κάνεις αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων... και βέβαια την εξετάζουν οι ίδιοι που σε έκοψαν (!?!).
Ωρομίσθιοι στη Σιβιτ??? Καλά πρωτάρης είσαι? Ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει τέτοιο πράγμα στο όλο κόλπο... Σιγά μην κάνανε 5 ολόκληρα χρόνια να διορισθούν τα καημενάκια τα παιδάκια...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Σεπτέμβριος 10, 2007, 07:01:21 μμ
Δηλαδή, αν κάποιος πάει απλά κ κάνει την αίτησή του, χωρίς "δόντι", ούτε καν να ονειρεύεται, έτσι;
 :-\ :'( :'(


Κ τι είδους ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή, όταν την εξετάζουν αυτοί που κόβουν;; ???

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Σεπτέμβριος 11, 2007, 03:30:44 μμ
Η προκήρυξη της Σιβ. αναφέρει ένα ΦΕΚ. Πήγα στο εθνικό τυπογραφείο και πήρα το ΦΕΚ που αναφέρει τα εξής σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης.
Νομίζω ότι τώρα λύνονται αρκετές απορίες.

Παράθεση
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 445
13 Ιουνιόυ 1996


Αριθ. Δ2/10383   
Τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 17 και 18 και 61παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
2. Τις διατάξεις του από 22.6.1927 ιδρυτικού της Σιβιτανιδείου Σχολής Διατάγματος «περί κυρώσεως του από 2.7.1926 Ν.Δ. περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 137Λ.Α/9.7.27).
3. Τις διατάξεις των από 4.11.1927 και 5.11.1927 Διαταγμάτων «περί οργανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» και «περί οργανισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» αντίστοιχα (ΦΕΚ 906/τ.Α/30.11.1927).
4. Τη γνώμη του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (απόφαση 63 – συνεδρίση Η της 19.4.1995).
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
6. Την αρ. ΣΤ5/9/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. είναι δυνατή η κατά τους όρους και προϋποθέ¬σεις του άρθρου 1 7 του Ν. 1566/1985 πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

1. Το Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. με απόφασή του προβαίνει στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, ορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στην επιλογή καθώς και τον τόπο και χρόνο υποβολής αυτών. Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση μόνο για μια θέση του ιδίου κλάδου και ειδικότητας. Ανώτατο όριο ηλικίας των προσλαμβανομένων είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1566/1985.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. η οποία προβαίνει στη σύνταξη σχετικών πινάκων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
2.1. Κριτήρια αξιολόγησης
2.1.1. Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση (ανώτατο όριο μονάδων 35)
Βασικό πτυχίο ειδικότητας
Βαθμός πτυχίου:   
Άριστα      15 μονάδες
Λίαν καλώς      12 μονάδες
Καλώς      8 μονάδες
Σχεδόν καλώς   7 μονάδες
Δεύτερο πτυχίο συναφούς ειδικότητας ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου για τους κλάδους ΤΕ1 και ΔΕ1: 5 μονάδες
Διδακτορικό δίπλωμα:   10 μονάδες
Master:      6 μονάδες
Γνώση ξένης γλώσσας:   3 μονάδες
Παιδαγωγικές σπουδές:   5 μονάδες.

2.1.2. Προϋπηρεσία (ανώτατο όριο μονάδων 20)
Αξιολογείται η διδακτική προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών Και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ή σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και η επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών για την ειδικότητα της οποίας υποβάλλεται η αίτηση πρόσληψης.
Τα υπολογιζόμενα έτη προϋπηρεσίας, διδακτικής και επαγγελματικής, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) αθροιστικά και για τις τρεις (3) περιπτώσεις.
Οι μονάδες για κάθε περίπτωση κατανέμονται ως ακολούθως:
Διδακτική προϋπηρεσία στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 4 μονάδες κατ' έτος
Διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης 3 μονάδες κατ' έτος
Επαγγελματική πείρα 2 μονάδες κατ' έτος Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται κατά τα ανωτέρω μόνο εφόσον είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα της θέσης για την οποία έχει υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.
2.1.3. Προφορική συνέντευξη (ανώτατο όριο μονάδων 30).
Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπών που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και υποβάλλονται σε ερωτήσεις που αφορούν γενικά θέματα παιδείας και παιδαγωγικής και ιδιαίτερα σε αντίστοιχα θέματα που αφορούν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την τελική επιλογή.
2.2. Κοινωνικά κριτήρια (ανώτατο όριο μονάδων 15).
2.2.1. Πολύτεκνοι: μονάδες 3
2.2.2. Τέκνα πολυτέκνων: μονάδες 2.
2.2.3. Τέκνα συνταξιοδοτουμένων αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου συνταξιοδοτουμένων ή μη: μονάδες 2.
2.2.4. Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: μονάδες 2.
2.2.5. Τέκνα αγωνιστών και θυμάτων του εμφυλίου πο¬λέμου που αποκαταστάθηκαν με το Ν. 1863/89: μονάδες 2.
2.2.6. Σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαι¬τίας αυτής: μονάδες 2.
2.2.7. Άγαμη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου: μονάδες 2.

3. Η εκτελεστική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων και σύνταξης των σχετικών πινάκων κατά κλάδο και ειδικότητα υποβάλλει τους πίνακες αυτούς προς έγκριση  στο Δ.Σ.  της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και εισηγείται τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έγκριση των σχετικών πινάκων μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να διαγράψει από τον οικείο πίνακα αξιολόγησης, υποψήφιο ο οποίος κατά την προηγούμενη θητεία του στη Σχολή έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της, ή αν η απόδοσή του έχει κριθεί ανεπαρκής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποδεικνύονται από αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός, για τον οποίο γίνεται λόγος. Οι εγκεκριμένοι από το Δ.Σ. πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής και ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ. 4, για το διδακτικό έτος που προβλέπει η προκήρυξη.

4. Η πρόσληψη των υποψηφίων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.T.Ε. βάση τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα. Για την ορθολογικότερη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής, το Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει στην πλήρωση των θέσεων τμηματικά, τηρούμενης όμως πάντοτε της σειράς εγγραφής των υποψηφίων. Δύναται επίσης το Δ.Σ. να προσλαμβάνει τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων των μαθητών της περιόδου Σεπτεμβρίου, από τους αξιολογικούς πίνακες του προηγούμενου διδακτικού έτους με τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς, εφόσον δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης των πινάκων αξιολόγησης για το νέο διδακτικό έτος.

5. Εφόσον προκύπτουν ώρες διδασκαλίας που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους μόνιμους ή τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το Δ.Σ. του ιδρύματος προβαίνει στην πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αφού συνεκτιμήσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 1996
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Σεπτέμβριος 11, 2007, 11:07:34 μμ
πήγα σήμερα Σιβιτανίδειο, μου είπαν στη γραμματεία, τα αποτελέσματα μετά τις εκλογές γιατί είναι εκλογικό κέντρο.αυτά
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ka στις Σεπτέμβριος 20, 2007, 06:58:01 μμ
Yπαρχει κανενα νεο για την ημερομηνια που θα ανακοιμωθουν τα ονοματα των αναπληρωτων;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ka στις Σεπτέμβριος 20, 2007, 06:59:45 μμ
ανακοινωθουν εννοω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ka στις Σεπτέμβριος 21, 2007, 01:00:04 μμ
τηλεφωνησε μηπως καποιος στη σχολη για να μαθουμε τι γινεται με την ανακοινωση των ονοματων;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: zoitsa στις Σεπτέμβριος 21, 2007, 11:28:48 μμ
τηλεφωνησε μηπως καποιος στη σχολη για να μαθουμε τι γινεται με την ανακοινωση των ονοματων;
Εγώ πέρασα από εκεί και μου είπαν πως δεν ξέρουν πότε θα ανακοινωθούν...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ka στις Σεπτέμβριος 23, 2007, 03:20:38 μμ
ευχαριστω πολυ. Αν μαθει καποιος κατι ας το ανακοινωσει
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 29, 2007, 01:00:10 μμ
Ρε παιδιά... Ήμαρτον...
Από τις αρχές Μαίου έγιναν οι αιτήσεις...
Έχουν περάσει από τότε πέντε (!!!) μήνες...
Μα τόσο μαγείρεμα "πέφτει" τέλος πάντων...
'Ημαρτον...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marias στις Σεπτέμβριος 29, 2007, 06:41:30 μμ
Eρώτηση κρίσεως: Στη Σιβιτανείδιο γιατί δεν διδάσκεται το μάθημα της κοινωνιολογίας;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tennessee στις Σεπτέμβριος 29, 2007, 07:22:48 μμ
Πολύ απλά γιατί τα ΤΕΕ δεν κάνουν κοινωνιολογία!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marias στις Σεπτέμβριος 30, 2007, 08:33:44 πμ
**************************
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: alexand στις Οκτώβριος 02, 2007, 04:18:25 μμ
Να ρωτήσω κάτι που με βασανίζει πραγματικά πολύ. είχα τηλ. και μου είπαν ότι βαθμολογήθηκαν οι συνεντεύξεις καιμ ότι απλά θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές γιατί δε γίνονται προσλήψεις πριν. Τώρα τί άλλαξε; Πριν λίγες μέρες είπαν τέλη του μήνα και αρχές αυτού θα ανακοινωθούν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να περιμένουν τους αναπληρωτές, καθώς πολλοί συμπεριλαμβανομένων και των περσινών αναπληρωτών στη σχολή να διορισθούν σε γενικά λύκεια; Αλλιώς δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την καθυστέρηση. Όχι ότι δηλαδή ελπίζω σε κάτι (μεταπτυχιακό κ προυπηρεσία μάλλον θα είναι πολύ λίγα σε σχέση με άλλα 'προσόντα')...αν μάθει κάποιος κάτι ας ενημερώσει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 03, 2007, 11:53:26 πμ
Ήθελα απλώς να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους ότι σήμερα πέρασα από τη Σιβιτανίδειο και πέτυχα στην ανάρτηση των πινάκων με τα μόρια των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Σήμερα, το πολύ αύριο, θα αρχίσουν να καλούν τηλεφωνικά όσουν ήταν τυχεροί να βρίσκονται σε σειρά που ικανοποιεί τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών του ιδρύματος.

Ερώτημα: Γνωρίζει κανείς, από προηγούμενες χρονιές, για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που παίρνουν στις διάφορες ειδικότητες; Προσωπικά ενδιαφέρομαι για τους ΠΕ 19.

Ευχαριστώ πολύ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Οκτώβριος 03, 2007, 11:59:52 πμ
Δεν έχουν ανακοινώσει πόσους και ποιούς θα πάρουν?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:00:56 μμ
Όχι, η απάντησή τους στο ερώτημα αυτό ήτανε: θα αρχίσουμε σήμερα να καλούμε αυτούς που θα προσληφθούν!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:03:33 μμ
που να βρείς ακρή και με αυτή την περίπτωση...είδες τη σειρά σου ? έχεις καλή σειρά ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: freedom στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:05:52 μμ
Να ρωτήσω κάτι που με βασανίζει πραγματικά πολύ. είχα τηλ. και μου είπαν ότι βαθμολογήθηκαν οι συνεντεύξεις καιμ ότι απλά θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές γιατί δε γίνονται προσλήψεις πριν. Τώρα τί άλλαξε; Πριν λίγες μέρες είπαν τέλη του μήνα και αρχές αυτού θα ανακοινωθούν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να περιμένουν τους αναπληρωτές, καθώς πολλοί συμπεριλαμβανομένων και των περσινών αναπληρωτών στη σχολή να διορισθούν σε γενικά λύκεια; Αλλιώς δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την καθυστέρηση. Όχι ότι δηλαδή ελπίζω σε κάτι (μεταπτυχιακό κ προυπηρεσία μάλλον θα είναι πολύ λίγα σε σχέση με άλλα 'προσόντα')...αν μάθει κάποιος κάτι ας ενημερώσει.
Θα σου εξηγήσω πως δουλεύει το πράγμα στη σιβιτανίδειο. αυτοί που το έχουν σίγουρο ότι θα δουλέψουν στη σιβιτανίδειο, ακόμα και αν κληθούν σε γενικό λύκειο, προτιμούν να παραμενουν εκεί, όπου και το περιβάλλον τους είναι οικείο, αλλά και θα έχουν την "ομπρέλα" του μέσου τους.γνωρίζω άτομο που έχει οργανική θέση στη σαλαμίνα, ζει στη σαλαμίνα, αλλά δεν έχει δουλέψει ποτέ εκεί και βρίσκεται με απόσπαση στη σιβιτανίδειο, όπου έχει τις γνωριμίες του, παίρνει τις ώρες του και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά προγράμματα (ευρωπαικά και μη), από τα οποία βγάζει έξτρα χαρτζιλίκι και πουλάει μούρη.

Όσο για την καθυστέρηση, μη ξεχνάς ότι άλλαξε η κυβέρνηση, δηλαδή οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι.αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος μεταξύ των οπαδών και αξιωματούχων του κυβερνώντος κόματος για το ποιος θα βολέψει το δικό του παιδι, καθώς οι υποσχέσεις είναι πολλές(ειδικά σε προεκλογική περίοδο) και οι θέσεις δεν είναι άπειρες!!όποιος έχει το ισχυρότερο μέσο θα επικρατήσει...

Συγνώμη που είμαι τόσο κυνική, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα...

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και πραγματικά σου έυχομαι να τα καταφέρεις μπας και σπάσει αυτό το ρημαδοκατεστημένο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:07:08 μμ
που να βρείς ακρή και με αυτή την περίπτωση...είδες τη σειρά σου ? έχεις καλή σειρά ?
Όχι ιδιαίτερα. Και ακουγόντουσαν εντελώς διαφορετικές απόψεις περί του θέματος. Άλλος έλεγε ότι παίρνουν 7-8 άτομα και άλλος ότι πέρυσι πήρανε σχεδόν 20 άτομα ΠΕ 19.

kate1, έχεις κάνει κι εσύ τα χαρτιά σου; Της ίδιας ειδικότητας;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:13:55 μμ
Ναι έχω κάνει και εγώ αίτηση και είναι η πρώτη φορά  . Είμαι ΠΕ09 . Βλέπω ότι υπάρχει περίεργο κλίμα με τη συγκεκριμένη κατάσταση . Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ακόμη και αυτοί που για χρόνια κάνουν αιτήσεις λένε ότι δεν ξέρουν πόσους πήραν πέρυσι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:15:54 μμ
kate1, σου εύχομαι καλά αποτελέσματα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tihea στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:18:10 μμ
Οι πίνακες της Σιβιτανιδείου δε θα βγουν και στο ίντερνετ; Να τους δούμε από περιέργεια...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kate1 στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:19:45 μμ
kate1, σου εύχομαι καλά αποτελέσματα!
Ευχαριστώ !και σε σένα καλά αποτελέσματα! Αν και εγώ δεν ελπίζω να δω φως από εκεί.Εκεί θέλει μέσον και εγώ δεν διαθέτω τέτοια προσόντα ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 03, 2007, 12:21:14 μμ
kate1, το θέτεις πολύ σωστά. Το βασικό προσόν για την κατάταξη στους πίνακες αυτούς δεν είναι ούτε η παιδαγωγική κατάρτιση, ούτε η διδακτική εμπειρία, ούτε η οικογενειακή κατάσταση...τι να πω πια....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ioanna08 στις Οκτώβριος 03, 2007, 02:47:46 μμ
Ήθελα να ρωτήσω αν κανείς γνωρίζει για το αν οι πίνακες της Σιβιτανιδείου βγαίνουν στο internet και πού...

Ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 03, 2007, 03:47:02 μμ
Οι πίνακες της Σιβιτανιδείου ΔΕΝ ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Το ίδιο γίνεται και στα ΕΠΑΣ/ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ioanna08 στις Οκτώβριος 03, 2007, 03:48:55 μμ
Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση...!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: alexand στις Οκτώβριος 03, 2007, 04:30:29 μμ
freedom δεν ήταν και πολύ αισιόδοξα όσα μου είπες, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω. απλά οι περιπτώσεις που μου λες είναι για τους μόνιμους που μάλλον με κάποιου είδους απόσπαση παίρνουν θέση στη Σιβιτανίδειο. ωστόσο, ξέρω ότι δουλεύουν κ αναπληρωτές. αυτοί προτιμούν να δουλεύουν ως αναπληρωτές από το να διορισθούν κ να πληρώνονται και το καλοκαίρι; αποκλείεται φαντάζομαι. άλλωστε ποιο το νόημα να γίνονται συνεντεύξεις και διαδικασίες, αν πρόκειται να δουλεύουν πάντα οι ίδιοι;

Το θέμα των γνωριμιών το καταλαβαίνω, απλά ήλπιζα ότι όλες οι περιπτώσεις δε θα είναι έτσι και θα υπάρχουν και κάποιοι με αρκετά προσόντα που κατάλαβαν ότι πήγαν καλά στη συνέντευξη (φαίνεται και από τους εξεταστές αυτό) οι οποίοι θα έχουν ελπίδες. μάλλον κοροιδεύω όμως τον ευατό μου. ακόμη δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο. σε ευχαριστώ πάντως πολύ. μάλλον θα πρέπει να σταματήσω να περιμένω...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: freedom στις Οκτώβριος 03, 2007, 05:45:37 μμ
alexand σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απογοητεύεσαι!!αυτά που είπα ήταν για ενημέρωση και μόνο...ποτέ δεν ξέρεις και κ δεν πρέπει να σταματάμε να κάνουμε αιτήσεις και να προσπαθούμε για το καλύτερο..όσο για τους αναπληρωτές, το μπέρδεψες λιγάκι. όσο είναι αναπληρωτές, φυσικά τους συμφέρει να παραμείνουν εκεί. μόνο όταν συμπληρώσουν αρκετά μόρια για να μονιμοποιηθούν φέυγουν. μια κοπέλα χημικός που γνωρίζω, διορίσθηκε φέτος και η προυπηρεσία της προέρχεται αποκλειστικά από τη σιβιτανίδειο. φυσικά διορίστηκε στην αθήνα, στη γειτονιά της.συμφέρει λοιπόν να καθυστερείς το μόνιμο διορισμό γιατί αποφέυγεις την επαρχία, εφόσον επαναλαμβάνω έχεις σίγουρη την πρόσληψη στη σιβιτανίδειο.


μην απογοητεύεσαι και μη χανεις την ελπίδα σου. καλή επιτυχία
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 03, 2007, 07:33:31 μμ
βγήκαν τα αποτελέσματα Σιβιτανίδειο
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: alexand στις Οκτώβριος 03, 2007, 08:14:39 μμ
αυτό λογικά σημαίνει ότι όσους δεν κάλεσαν φυσικά και δεν είναι. συγχαρητήρια πάντως σε όσους τα κατάφεραν. ΄φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να δει τα μόρια του; έτσι από περιέργια και μόνο. μπορούμε να μάθουμε;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Οκτώβριος 03, 2007, 10:46:44 μμ
Οι πίνακες αναρτήθηκαν στη Σιβιτανίδειο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει τη σειρά που έχει.

Συγχαρητήρια σε όσους τα κατάφεραν!!  ;)  Για εμάς τους υπόλοιπους, δεν πειράζει.. Έχει ο Θεός..!! :'( :'(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: freedom στις Οκτώβριος 04, 2007, 08:37:45 μμ
alexand, σημερα βγηκαν τα αποτελέσματα για το ιεκ της σιβιτανιδείου για το οποίο είχα κάνει πρωτη φορά αίτηση.   ...φυσικά και δεν με πήραν!!βέβαια δεν αμφισβητώ το ότι πιθανόν άλλοι υποψήφιοι είχαν περισσότερα προσόντα από εμένα.το ωραίο είναι ότι δεν έχει καταστάσεις μορίων. ρώτησα στη γραμματεία και ήταν κατηγορηματικοί.τουλάχιστον στα ιεκ του οαεδ βγαίνουν καταστάσεις με τα όλα τους..


και μια απορία για τον giannispolo: αυτή τη λίστα γιατί μας τη δείχνεις ρε γιάννη???έχω χάσει κάποιο επεισόδιο??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: alexand στις Οκτώβριος 05, 2007, 07:36:30 μμ
ευχαριστώ παιδιά. πήρα τηλ. , έφαγα μεγάλη απογοήτευση, όχι γιατί περίμενα να είμαι μέσα σε αυτούς που θα πάρουν, αλλά είμαι πολύ πίσω,θέση 28 ενώ πηραν μόνο 15. δε βαριέσαι, ίσως τα πήγα χάλια στη ''συνέντευξη''........πάντως ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε...΄καλή δύναμη σε όσους είναι σε παρόμοια θέση και συγχαρητήρια σε όσους τα κατάφεραν
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 05, 2007, 08:08:51 μμ
θέση 58 :-\
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: zoitsa στις Οκτώβριος 05, 2007, 08:10:17 μμ
Ζήτησα διευκρινήσεις στη Σιβιτανίδειο για ένα άτομο που ξέρω ότι έχει ελάχιστα προσόντα και όμως είναι από τα πρώτα στη λίστα. Και μου είπαν πως δεν μπορούν να μου δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τα πτυχία του παρά μόνο μονο με τη συγκατάθεσή του(!) ... με άλλα λόγια δε γίνεται τίποτα!
Είναι όμως νόμιμο αυτό;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 05, 2007, 10:35:54 μμ
την απάντηση θα την βρείς εδώ:
http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=3180.0
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: zoitsa στις Οκτώβριος 05, 2007, 11:54:09 μμ
την απάντηση θα την βρείς εδώ:
http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=3180.0
Ευχαριστώ...Οπότε μπορώ να δω τα δικαιολογητικά που αξιολογήθηκαν-όπως και να 'χει, το παραθυράκι  της συνέντευξης αρκει για να φέρει τα πάνω κάτω.
Σοβαρή συνέντευξη, μέσου όρου 2 λεπτών, όπου σε ρωτάνε τι σπούδασες και αν στα παιδιά αρέσει η Πληροφορική!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Οκτώβριος 06, 2007, 09:50:54 πμ
Ο Συνηγορος του Πολιτη τους εχει πει να υπαρχουν πρακτικα συνεντευξης, οπως προβλεπεται απο τον Κωδικα Διοικητικης Διαδικασιας, αλλα αυτοι δεν το εφαρμοζουν.
Αν καταθεσεις αιτηση για χορηγηση φακελου και δεν στον χορησουν μεσα στην προθεσμια των 20 ημερων που προβλεπεται, μπορει να μεσολαβησει ο Συνηγορος του Πολιτη και τελικά να λαβεις τα ζητουμενα εγγραφα.
Ζήτησα διευκρινήσεις στη Σιβιτανίδειο για ένα άτομο που ξέρω ότι έχει ελάχιστα προσόντα και όμως είναι από τα πρώτα στη λίστα. Και μου είπαν πως δεν μπορούν να μου δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τα πτυχία του παρά μόνο μονο με τη συγκατάθεσή του(!) ... με άλλα λόγια δε γίνεται τίποτα!
Είναι όμως νόμιμο αυτό;
Πες στο παρακρατος ότι τους έχει κατατεθει έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το οποίο "Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υποψηφιότητας σε θέση του ευρυτερου δημοσιου τομεα ειναι προσωπικά δεδομενα, η πρόσβαση όμως σε αυτα καθώς και η χορηγηση σχετικων αντιγραφων  των επιλαχόντων ή αποτυχόντων συνυποψηφίων ειναι νόμιμη και χωρις τη συγκατάθεση των υποκειμένων ττων δεδομενων, γιατι ειναι απολυτως αναγκαια για την ικανοποιηση του εννομου συμφεροντος του συνυποψηφιου..."
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kgeo στις Οκτώβριος 06, 2007, 10:01:31 πμ
H Σιβιτανίδειος είναι γνωστή ως το μεγαλύτερο παράθυρο για να διορίζονται κάθε χρόνο ¨΄τα δικά μας παιδιά΄΄ (και των μεν και των δε). Αν δεν έχει κάποιος βίσμα υπουργό δεν έχει καμία ελπίδα. Δυό τρία χρονάκια στη Σιβιτανίδειο και ο διορισμός είναι γεγονός. Και καθήστε εσείς και εγώ να δίνουμε ΑΣΕΠ και τρέχουμε από εδώ και από εκεί για λίγες ωρίτσες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: syrrahm στις Οκτώβριος 06, 2007, 11:27:54 πμ
Μήπως γνωρίζει κανείς-έτσι για την ιστορία-πόσοι φιλόλογοι αναπληρωτές προσλήφθηκαν στη Σιβιτανίδειο;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Οκτώβριος 06, 2007, 12:41:19 μμ
Μεγάλη πλειοψηφια των αναπληρωτων ειναι απο την εκαστοτε κυβερνηση. Υπάρχουν ομως και παρα πολλοί συγγενεις υπαλληλων της Σιβιτανιδειου και του υπουργείου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Οκτώβριος 07, 2007, 01:24:27 μμ
Μήπως κάποιος έχει ακούσει, επίσης, και πόσους θεολόγους θα προσλάβει;  ???

Γιατί έχουν ακουστεί πολλά..  >:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 07, 2007, 03:58:43 μμ
Ψάχνετε ψύλλους στα άχυρα παιδιά...
Εγώ είχα 29 μόρια από δικαιολογητικά και πήρα 36 σύνολο.
Πήρα δηλαδή στην περιβόητη συνέντευξη 7 στα 30... Ούτε αυτιστικός να ήμουνα...
Σημειώστε δε ότι στην ειδικότητά μου με 36,9 μόρια έμπαινα!!!
Α... ρε ψαροκώσταινα... Άστα να πάν στο διάολο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 07, 2007, 09:40:13 μμ
@porcupinetree
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγραψε λίγο πιο πάνω ο inspector.
Παράθεση
Ο Συνηγορος του Πολιτη τους εχει πει να υπαρχουν πρακτικα συνεντευξης, οπως προβλεπεται απο τον Κωδικα Διοικητικης Διαδικασιας, αλλα αυτοι δεν το εφαρμοζουν.
Αν καταθεσεις αιτηση για χορηγηση φακελου και δεν στον χορησουν μεσα στην προθεσμια των 20 ημερων που προβλεπεται, μπορει να μεσολαβησει ο Συνηγορος του Πολιτη και τελικά να λαβεις τα ζητουμενα εγγραφα.
Δύο μηνύματα έγραψε και φαίνεται ότι έχει να μας πει πολλά ακόμα…
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Οκτώβριος 08, 2007, 12:07:00 πμ
Ψάχνετε ψύλλους στα άχυρα παιδιά...
Εγώ είχα 29 μόρια από δικαιολογητικά και πήρα 36 σύνολο.
Πήρα δηλαδή στην περιβόητη συνέντευξη 7 στα 30... Ούτε αυτιστικός να ήμουνα...
Σημειώστε δε ότι στην ειδικότητά μου με 36,9 μόρια έμπαινα!!!
Α... ρε ψαροκώσταινα... Άστα να πάν στο διάολο...
Όσα μορια και να είχες απο αντικειμενικα προσόντα, θα είχες τον καταλληλο βαθμό στη συνέντευξη ώστε τελικά να ειχες την ίδια σειρά καταταξης. Οι βαθμολογιες των συνεντευξεων δεν μπαινουν ποτε απο τις επιτροπές συνεντευξεων, αλλά απο τη διοικηση, με τροπο ώστε να προτασσονται τα παιδια της Σιβιτανιδειου, του Υπουργειου και του εκάστοτε κομματος.
Αν καποιος αργησε να ειδοποιησει τον γνωστό του γινονται και προσλήψεις χωρις να τηρείται η σειρα καταταξης μετα τον Γενάρη, οπου κανεις πια δεν ασχολειται με τις προσλήψεις.
Καλό παντως ειναι ο καθενας να ελεγξει απο την Δ2/10383/4-6-1996 Υπουργική Απόφαση αν του εχουν προσμετρηθει σωστα τα αντικειμενικα του προσόντα....Μπορει να εχουν κανει κανενα λάθος μαγειρεμα και τελικα να βρεθει μέσα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: heren στις Οκτώβριος 08, 2007, 11:36:44 πμ
Καλημερα, βρε παιδια οποιος δεν ειναι Αθηνα πως μπορει να μαθει τα αποτελεσματα??
Τηλεφωνικα σου τα λένε? αν ναι , εχει καποιος προχειρα τα τηλεφωνα τους??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sev στις Οκτώβριος 08, 2007, 02:01:02 μμ
Τηλεφωνικά δε σου λένε κ πολλά... Πάρε όμως καλύτερα  στο 210-4857617 μήπως κ σου πούνε!!
Για περισσότερες πληροφορίες κ τηλέφωνα μπορείς κ να επισκεφτείς κ το site που είναι www.sivitanidios.edu.gr
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: demiss στις Οκτώβριος 09, 2007, 12:20:04 πμ
Γνωρίζει κανείς πόσους αναπληρωτές πληροφορικής θα πάρουν στι Σιβιτανίδειο??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 09, 2007, 10:29:22 πμ
Έχουνε ήδη καλέσει τους αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο. Κατάφερα να τους αποσπάσω - τηλεφωνικά - την πληροφορία για τον αριθμό των ΠΕ19: πήραν 12 άτομα και αρκετούς ΠΕ20, αλλά δε μου είπαν τον αριθμό αυτών.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: neraidaa στις Οκτώβριος 09, 2007, 11:07:39 πμ
Μπορείς να μου πεις σε ποιο νούμερο πήρες γιατί από το τηλεφωνικό κέντρο δεν δίνουν τέτοιες πληροφορίες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Οκτώβριος 09, 2007, 11:17:00 πμ
Στη σελίδα της Σιβιτανιδείου έχει τα διάφορα τηλέφωνα, εγώ πήρα στο γραφείο προσωπικού. Μην περιμένετε πάντως προθυμία να σας λύσουνε τις απορίες σας...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 10, 2007, 06:43:43 μμ
Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος με βαθμό 6,2 από ΑΣΠΑΙΤΕ δλδ πάτος με λίγα λόγια βαθμός, 22 χρονών διδάσκει στους μαθητές ξυλουργούς μηχανολογικό σχέδιο.Μήπως πρέπει να διδαχθεί ο ίδιος τι πάει να πει μηχανολογικό σχέδιο? ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Οκτώβριος 10, 2007, 09:07:28 μμ
Γιατι στους αναπληρωτες του ΥπΕΠΘ λαμβάνουν υπόψη το βαθμο του πτυχιου?Ενα απο τα ελάχιστα πλεονεκτηματα της Σιβιτανιδειου ειναι ότι τουλαχιστον βαθμολογεί το χαρακτηρισμο του πτυχιου (Καλά, Πολύ Καλα...)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Οκτώβριος 15, 2007, 01:35:45 μμ
Πολυ ψαγμενοι το παιζουν καποιοι και πολυ πικροχολια βγαζουν καποιοι αλλοι!!
Τι συμβαινει ομως στα αληθεια.

Οι ψαγμενοι τυπου inspector kai BlackAdder σας πετανε κοκκαλα
μεσα απο το προαυλιο της Σιβιτανειδιου. Και καλα κανουν και δεν τα λενε ολα γιατι θα ξυπνησουν και
αλλοι και οι θεσεις ειναι λιγες. Αλλα σας βοηθανε τουλαχιστον (χωρις κοστος για αυτους βεβαια)!

Κατι πικραμενοι σαν το giannispolo (ή porcupinetree) που βγαζει καρτα αυτον που πιθανον μεχρι περυσι να ηταν φιλος του και
να πινανε μαζι καφε εξω απο την ΑΣΠΑΙΤΕ, απλα το βυσμα που βαλανε δεν ηταν πολυ δυνατο ή τους παραμυθιασε προεκλογικα
και βγαζουν πικροχολια.
 
Ή πιθανον χειροτερα, περυσι να ηταν μεσα και φετος να βγηκαν πιο δυνατα βυσματα, να τους πηραν τη θεση και εχουν σκυλιασει!! 
Γιατι δεν σημαινει οτι αν δουλεψεις μια χρονια θα σε ξαναπαρουν αν δεν το ξανακυνηγησεις!!!


Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 15, 2007, 05:49:45 μμ
Πολυ ψαγμενοι το παιζουν καποιοι και πολυ πικροχολια βγαζουν καποιοι αλλοι!!
Τι συμβαινει ομως στα αληθεια.

Οι ψαγμενοι τυπου inspector kai BlackAdder σας πετανε κοκκαλα
μεσα απο το προαυλιο της Σιβιτανειδιου. Και καλα κανουν και δεν τα λενε ολα γιατι θα ξυπνησουν και
αλλοι και οι θεσεις ειναι λιγες. Αλλα σας βοηθανε τουλαχιστον (χωρις κοστος για αυτους βεβαια)!

Κατι πικραμενοι σαν το giannispolo (ή porcupinetree) που βγαζει καρτα αυτον που πιθανον μεχρι περυσι να ηταν φιλος του και
να πινανε μαζι καφε εξω απο την ΑΣΠΑΙΤΕ, απλα το βυσμα που βαλανε δεν ηταν πολυ δυνατο ή τους παραμυθιασε προεκλογικα
και βγαζουν πικροχολια.
 
Ή πιθανον χειροτερα, περυσι να ηταν μεσα και φετος να βγηκαν πιο δυνατα βυσματα, να τους πηραν τη θεση και εχουν σκυλιασει!! 
Γιατι δεν σημαινει οτι αν δουλεψεις μια χρονια θα σε ξαναπαρουν αν δεν το ξανακυνηγησεις!!!


Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.


Διάβασα ξανά και ξανά το μήνυμά σου μπας και καταφέρω να βγάλω συντακτικό νόημα... Όσον αφορά τον giannispolo δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Όσον αφορά εμένα πάντως είσαι παντελώς οφσαιντ...
Το ότι με κόψανε στη Σιβιτ δεν σήμαινε και το τέλος του κόσμου ξέρεις... Το δρόμο μου θα τον βρω γιατί προνόησα να προικιστώ με τόσα προσόντα που δεν γίνεται να χάνω συνέχεια... Εσύ βέβαια σαν πληροφορικάριος δεν μας λες και πολλά για το πόσο "έγλυψες" για να είσαι εκεί που είσαι...
Τον Blackadder τον γνωρίζω προσωπικά και εκτιμώ τόσο τα προσόντα του, όσο και την προσωπικότητά του...
Το αν είχα βύσμα ή όχι το καταλαβαίνει κανείς αν σκεφτεί ότι το άτομο που ισοβάθμισε μαζί μου (και δεν μπήκε επίσης), στα μόρια είχε συνέντευξη 21/30 και εγώ 7/30! Το να το αναφέρεις είναι πικροχολία?
Ξεκινώ ξανά ΠΔΣ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έστω κι έτσι να μπορέσω να κάνω τα χαρτιά μου στη νέα σεζόν για διορισμό... Ως τότε θα συνεχίσω να βγάζω τα τετραπλάσια χρήματα από αυτά που βγάζεις εσύ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 15, 2007, 06:00:41 μμ
Να με συγχωρείς επίσης που μπέρδεψα τον Arsen του ποδοσφαίρου με τον Αrsen τον τουρκόσπορο του nick σου... Ότι σου είπα για το ποδόσφαιρο, παρότι πρότρεξα, ισχύει στο ακέραιο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Οκτώβριος 15, 2007, 09:11:57 μμ
ανοιξε κανενα λογαριασμο off shore να μη στα τρωει η εφορια ρε μεγαλε...
πολλα μας τα ειπες πικραμενε πορκιουπινε και γω μιλαω
κυριως για τον αλλο πικροχολο.
Στη ΠΔΣ θα εισαι σιγουρα γιατι σε εχουν τρελη αναγκη και σε παρακαλανε:
Πορκιουπινε ελα δεν γινεται ΠΔΣ χωρις εσενα κολωνα του σπιτιου μας!!
Το προβλημα σου ειναι οτι το βυσμα σου ειναι καλο για ΠΔΣ αλλα λιγο για Σιβιτ.
Ψυχολογικα προβληματα... παρε κανενα prozak.
Κανε καμια δωρεα και στο Συλλογο Αδιοριστων Βυσματων για τα Χριστουγεννα tzampa-man!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 15, 2007, 09:22:16 μμ
Πολυ ψαγμενοι το παιζουν καποιοι και πολυ πικροχολια βγαζουν καποιοι αλλοι!!
Τι συμβαινει ομως στα αληθεια.

Οι ψαγμενοι τυπου inspector kai BlackAdder σας πετανε κοκκαλα
μεσα απο το προαυλιο της Σιβιτανειδιου. Και καλα κανουν και δεν τα λενε ολα γιατι θα ξυπνησουν και
αλλοι και οι θεσεις ειναι λιγες. Αλλα σας βοηθανε τουλαχιστον (χωρις κοστος για αυτους βεβαια)!

Κατι πικραμενοι σαν το giannispolo (ή porcupinetree) που βγαζει καρτα αυτον που πιθανον μεχρι περυσι να ηταν φιλος του και
να πινανε μαζι καφε εξω απο την ΑΣΠΑΙΤΕ, απλα το βυσμα που βαλανε δεν ηταν πολυ δυνατο ή τους παραμυθιασε προεκλογικα
και βγαζουν πικροχολια.
 
Ή πιθανον χειροτερα, περυσι να ηταν μεσα και φετος να βγηκαν πιο δυνατα βυσματα, να τους πηραν τη θεση και εχουν σκυλιασει!! 
Γιατι δεν σημαινει οτι αν δουλεψεις μια χρονια θα σε ξαναπαρουν αν δεν το ξανακυνηγησεις!!!


Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.

Για να τελειώνουμε Mr Bean (γιατί και πολύ ασχολήθηκα)...
Το ποιος είναι ο σάικο άσε τους αναγνώστες να το κρίνουν...
Στη Σιβιτ εγώ χρειαζόμουν 1, (μία), χρονιά συνολικά για να διοριστώ... Εσύ και κάποιοι άλλοι όμοίοι σου πιάνουν τα πόστα για χρόνια και γλύφουν κάθε χρονιά περιμένοντας ρυθμίσεις όπως το τριαντάμηνο...

ΥΣ: (Οι μετοχές είναι "προσδοκώντας και αγωνιώντας"... Γιατί γράφονται με ωμέγα ψάξε στη γραμματική του δημοτικού να το βρεις... ΟΚ κ. Καθηγητά?)  
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Οκτώβριος 15, 2007, 09:44:39 μμ
Μεγαλη ζημια ε τζαμπαμαν?
Αλλα στο ΠΔΣ εισαι μανουλα!!! Δεν σε πιανει κανενας! Θα βγαλεις και φραγκα ε? Και αλλα ρε θηριο?
Μαζι σιου θα τα παρεις? Τι θα τα κανεις??
Μπραβο ρε..

P.S: Να μη σε ενοχλει η αληθεια σαν γκομενα που την παρατησαν και δεν το περιμενε!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 15, 2007, 10:54:49 μμ
Αν το παίζω ψαγμένος, τότε εσύ ξέρεις την μοναδική αλήθεια και περιμένω με αγωνία να την μάθω.
Τώρα αν θεωρείς όσα έχουν λεχθεί κόκκαλα, πάω πάσο.
Λες ότι όσα έχουν ειπωθεί βοηθάνε. Αυτά που λες εσύ που βοηθούν μας λες; (μόνο προβοκατόρικα λειτουργούν…)
Παράθεση
Γιατι δεν σημαινει οτι αν δουλεψεις μια χρονια θα σε ξαναπαρουν αν δεν το ξανακυνηγησεις!!!
Έχεις δικίο. (στο μοναδικό από όσα γράφεις)
Παράθεση
Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.
Εδώ έχεις άδικο και δεν τα ξέρεις καθόλου καλά, αν και το παίζεις παντογνώστης.
Μίλα καλύτερα μόνο για την εαυτούλη σου και άσε τους άλλους. Δεν είναι όλοι μέσα βούρκο.
Υπάρχουν αρκετές  περιπτώσεις που δεν έβαλαν βύσμα και ήταν τυχεροί που δεν τους έφαγαν την θέση άλλοι που είχαν.
Τώρα όποτε θέλεις γράψε τι προτείνεις πέρα από τις υποθέσεις σου.
Έχεις πλάκα πάντως. Χωρίς κανέναν φανερό λόγο επιτίθεσαι αλλά δεν θα σου κάνω την χάρη να αντιπαρατεθώ μαζί σου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Οκτώβριος 15, 2007, 11:25:19 μμ
Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.
Οι γενικευσεις αυτες ειναι στην καλυτερη περιπτωση αστειες...Ειναι δυαντο 300 φιλολογοι να ειχαν βάλει όλοι βυσμα;;;Ολοι;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 12, 2007, 07:49:11 μμ
Καθαριζει σιγα σιγα το τοπίο...
Αλλαξαν τα μελη του ΔΣ της Σιβιτανιδειου, θα φυγει και ο Λυμπερης...
Ειπε ο Υπουργος οτι του χρονου θα γινουν οι προσληψεις στη Σιβιτανιδειο απο τον Ενιαίο Πινακα και εχουν ξεσηκωθεί όλοι...Γιατι αραγε;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bagia στις Νοέμβριος 12, 2007, 09:57:21 μμ
αυτο ειναι το σωστο και αυτο θα επρεπε να γινεται ....
δε μπορει να ειναι "δημοσια" και να μην ακολουθει τη διαδικασια που ακολουθουν τα υπολοιπα σχολεια....
ας υπαρξει επιτελους λιγη αξιοκρατια σ αυτη  τη χωρα!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 12, 2007, 11:29:51 μμ
Και ποιο ομως θα ειναι τοτε το "ευχαριστω" σε οσους κουραστηκαν να φτιαξουν μια καριερα στο ΥπΠΕΘ (Γουσιας, Κουτρουμανος, Καραμανος), στο Γραφειο ΤΕΕ Δ Αθηνας (Μοσιαλος) ή στη Σιβιτανιδειο (Ντινιερακης, Βουρλουμης (απο τα "ξηλωθεντα" μελη του ΔΣ της Σιβιτανιδειου), Φαφαλιος, Λιανουλόπουλος, Λιανουλοπουλου, Γιτσας, Βλάχος, Σταμάτης, Παπαγιαννοπουλου, Σταματιου, Κρικώνης κλπ);
Δεν αξιζουν, δηλαδη, οι ανθρωποι αυτοι να δουν τα παιδιά τους να παιρνουν τη θέση τους; Η μηπως πρεπει να αναθεωρηθει το Συνταγμα και να αναφέρει οτι ο καθενας σταδιοδρομει με βάση την αξια των γονιων του και όχι με βαση την προσωπικη του αξία;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Νοέμβριος 12, 2007, 11:51:54 μμ
Έτσι ακριβώς είναι.
Τα «μαύρα πρόβατα» που είναι σταμπαρισμένα και με το υπάρχον σύστημα δεν θα πατούσαν ποτέ πόδι στο ίδρυμα, θα πάρουν το αίμα τους πίσω έτσι και γίνουν όσα είπε ο υπουργός.
Αλλά από το θα μέχρι το να πάρουν από τον ενιαίο υπάρχει πολύς δρόμος. :-\
Μακάρι να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει.
Μερικοί τον είχαν δέσει τον γάιδαρο τους. Τώρα τον βλέπουν να φεύγεί… ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 13, 2007, 12:44:04 πμ
Οπως ειναι η κατασταση βολευει όλους...Οι διευθυντες των σχολειων δεν εχον κανενα προβλημα γιατι κανενας δε μιλαει, μιας και οι αναπληρωτες φοβουνται μην τυχον και δεν ειναι του χρονου και οι μονιμοι θελουν να βολεψουν το παιδι τους...Ετσι οι διευθυντες κανουν ο,τι θελουν...
Ηδη ομως αρκετα "παιδια της Σιβιτανιδειου" εχουν διοριστει ως μονιμοι...Απο τη μια μαζευαν προυπηρεσια και απο την αλλη διαβαζαν για τον ΑΣΕΠ την ωρα της υπηρεσίας τους, ετσι...για να περνα και η ωρα τους στο σχολειο...
Στα πολλα δημοσια σχολεία δεν υπάρχει ουτε ενας διοικητικος για γραμματεια και εκει οχι μονο το καθε σχολειο εχει γραμματεια 3-4 αναπληρωτων, αλλα και οι διευθυντες εχουν την ιδιαιτερα τους...
Ο νομιμοφανης διευθυντης του 4ου κ. Βουρλουμης προσέλαβε το υιο του ως αναπληρωτη παρολο που στην προκηρυξη οριζεται ρητα οτι οι ανδρες πρεπει να εχουν εκπληρωσει τις στρατιωτικες τους υποχρεωσεις...Ως μελος του ΔΣ της Σιβιτανιδειου δεν γνωριζε αυτον τον ορο της προκηρυξης;;;Δεν οφειλε να ενημερώσει τον υιο του ότι δεν μπορει να προσληφθει στη Σιβιτανιδειο, μιας και δεν εχει εκπληρωσει τις στρατιωτικες του υποχρεώσεις;;;Αλλα, ποιος να μιλησει;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Νοέμβριος 13, 2007, 08:02:34 πμ
Ειπε ο Υπουργος οτι του χρονου θα γινουν οι προσληψεις στη Σιβιτανιδειο απο τον Ενιαίο Πινακα

Επιτελους! Ποτε το ειπε αυτο? Εχει κανεις λινκ να διαβασω κι εγω το αρθρο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: drifter στις Νοέμβριος 13, 2007, 09:18:33 πμ
Ειπε ο Υπουργος οτι του χρονου θα γινουν οι προσληψεις στη Σιβιτανιδειο απο τον Ενιαίο Πινακα

Επιτελους! Ποτε το ειπε αυτο? Εχει κανεις λινκ να διαβασω κι εγω το αρθρο?

Δεν θα βρεις link! Αυτα λέγονται off the record!
Ειναι προφανές πως ο φίλος inspector εχει ιδιαίτερη πληροφόρηση εκ των έσω!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Νοέμβριος 13, 2007, 03:37:21 μμ
Ειπε ο Υπουργος οτι του χρονου θα γινουν οι προσληψεις στη Σιβιτανιδειο απο τον Ενιαίο Πινακα

Επιτελους! Ποτε το ειπε αυτο? Εχει κανεις λινκ να διαβασω κι εγω το αρθρο?

Δεν θα βρεις link! Αυτα λέγονται off the record!
Ειναι προφανές πως ο φίλος inspector εχει ιδιαίτερη πληροφόρηση εκ των έσω!

Α καλα, αν δεν το ειπε δημοσια, τοτε δεν υπαρχει περιπτωση να γινει του χρονου. Ευσεβεις ποθοι! Ισως του παραχρονου... και αν.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 13, 2007, 04:16:12 μμ
Μπορει...
Ομως για το ΔΣ που ειχε διορισθει τον Ιουλιο του 2007 με τριετη θητεια, ειπε οτι εχουν κανει κλικα και προσλαμβανουν τα παιδια τους και συντομα τους ξηλωσε...
Δεν ξερω το γιατι, παντως ο ΥπΕΠΘ φαινεται αποφασισμενος (κατα την προσωπικη μου αποψη).
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Νοέμβριος 13, 2007, 07:25:20 μμ
Απ'ότι βλέπω τα στοματάκια σιγά - σιγά ανοίγουν...
Φίλε inspector και μεις απ'την απέξω δεν τρώμε κανα κουτόχορτο...
Ότι είπες για τον Βουρλούμη και τον Ντινιεράκη είναι αλήθεια. Γιατί δεν λες τίποτα και για τον Κρικώνη? Η κόρη του (καθηγήτρια σήμερα) από που μάζεψε μόρια? Ο γιός του (ακόμα μέσα) πόσα μόρια έχει ήδη, περιμένοντας στοικά κανα 30μηνο?   
Γιατί δεν λες για τον Μπαρμπάκο? Πόσοι Λάκωνες και Καλλιθεάτες που δεν ξέρουν να μοιράσουν σε δυό γαιδάρους σανό το παίζουν καθηγητές στη Σιβιτ?
Γιατί όσοι απομένουν από τους άλλους εισαγόμενους κατάγονται απ΄τη Φωκίδα? Τι σχέση έχει με τη Φωκίδα ο σεβαστός Λυμπέρης? Που τον τοποθετούνε τώρα που τέλη Νοέμβρη παραιτείται? Τι σχέση είχαν Διευθυντής Σιβιτ - Εκτελεστική επιτροπή Σιβιτ και πρώην υπουργός και υφυπουργός παιδείας?

Προσωπικά δεν έχω κάνει ούτε ώρα μάθημα στη Σιβιτ... δεν ήμουνα ποτέ ικανός... ήμουν βέβαια ικανός για σχολεία δευτεροβάθμιας όπου και σήμερα βρίσκομαι... Ο κόσμος βέβαια λεν ότι είναι μικρός και θα βρεθούν κάποιοι από αυτούς στο δρόμο μου ξανά (ελπίζω)

Όσον αφορά τον τρόπο επιλογής από του χρόνου, παίζει κι άλλο ένα σενάριο... Μοριοδότηση χωρίς συνέντευξη (με κατάθεση δηλ. μόνο δικαιολογητικών). Ίσως αυτό τελικά να ήταν και το πιο τίμιο και δίκαιο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Νοέμβριος 13, 2007, 08:25:50 μμ
  Σιβιτανίδειος Σχολή: Μέχρι 19/11 οι αιτήσεις για τη θέση του νέου διευθυντή-Δείτε τα ονόματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

(http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak1141.gif)
(http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak561.jpg)
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(2)
Αριθμ. 120218/Δ4


Ανασυγκρότηση του Δ.Σ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας  Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 του από 22.6.1927 π.δ. (ΦΕΚ 13/9.7.1927/τ. Α΄) «Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 79265/8.6.1967 (ΦΕΚ 409/21.6.1967,τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Περί της συνθέσεως του Δ.Σ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε».
3. Την παράγραφο 24, άρθρο 6, του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002/τ. Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/66705/0022/3.1.2006 (ΦΕΚ 75/26.1.2007/ τ. Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι. κονομικών και Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ4/80457/19.7.2007 (ΦΕΚ 310/24.7.2007, τ. Υ.Ο.Δ.) απόφαση «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
6. Τις δηλώσεις παραιτήσεως των τακτικών μελών του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου σχολής και συγκεκριμένα της Άν. νας Μπριλάκη, της Δήμητρας Γιοκρούση, του Ευάγγελου Μπαρμπάκου και του Αναστάσιου Βουρλούμη και αναπληρωματικών μελών και συγκεκριμένα του Αναστασίου Πήλια, της Γεωργίας Πιάσκου, της Χριστίνας Ντούβρη  και της Σμαράγδας Σφανακιανάκη.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Αποδεχόμαστε τις δηλώσεις παραιτήσεως των τακτικών μελών του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Σχολής και συγκεκριμένα της Άννας Μπριλάκη, της Δήμητρας Γιοκρούση, του Ευάγγελου Μπαρμπάκου και του Αναστάσιου Βουρλούμη και αναπληρωματικών μελών και συγκεκριμένα του Αναστασίου Πήλια, της Γεωργίας Πιάσκου, της Χριστίνας Ντούβρη και της Σμαράγδας Σφανακιανάκη.
Β) Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων με την ακόλουθη νέα σύνθεση:
Τακτικά μέλη:
1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, ως Πρόεδρος.
2. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Κωνσταντίνος Μπακάλης, ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Ο Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Σκουτέρης Σπυρίδων, ως μέλος.
4. Ο Γεώργιος Μακρής, Προϊστάμενος Γραφείου ΤΕΕ Α΄ Αθηνών ως μέλος.
5. Ο Γεώργιος Πέτραινας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ως μέλος.
6. Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 17.01 ως μέλος.
7. 7. Ο Ευάγγελος Καμαράκης, Δικηγόρος ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ο Αθανάσιος Λιακόπουλος, Δικηγόρος.
2. Ο Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Δικηγόρος.
3. Ο Αγγελάκης Ιορδάνης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 1702.
4. Ο Βουγιούκας Ιωάννης, Δικηγόρος.
 

Καθήκοντα γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου αναλαμβάνει η Βασιλική Λύκουρα, Φιλόλογος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

Τα τακτικά μέλη των περιπτώσεων 1, 2 και 3 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους.

Η θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


πηγή: http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak20071112d.php
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 13, 2007, 08:28:51 μμ
Φιλε porcupinetree, αν διαβασεις προσεκτικότερα προηγουμενο μηνυμα μου, θα διαπιστωσεις οτι αναφερθηκα και στον Κρικώνη...Υπάρχουν βεβαια και άλλοι που πιθανον ειτε δε τους ξερω είτε μου διαφευγουν...
Ο Νομαρχιακος συβουλος Φωκίδας κ. Λυμπερης ελπιζω να ασχοληθει με οτιδηποτε αλλο πλην της εκπαιδευσης...
Και για αυτον και για τον Μπαρμπακο ακουγονταν πολλα μεσα στη Σιβιτανιδειο, αλλα δε νομιζω οτι εχει νοημα να μεταφερθουν εδω φημες που δεν μπορουν να ελεγχθουν απο κανεναν...Αντιθετα ομως στοιχεια για τις προυπηρεσιες και για τους συγγενεις της Σιβιτανιδειου υπαρχουν...
Πολλοι αναπληρωτες εργαζονταν ταυτοχρονα και σε δευτερη εργασια (ακομη και σε ιδιωτικο σχολειο), αλλα η Σιβιτανιδειος δεν γνωριζει...Ενταξει δεν γνωρίζει, δεν πρεπει ομως να ελεγξει;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 13, 2007, 08:45:22 μμ
Κάπου εδω http://www.nd.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=9094&Itemid=207
υπάρχει και το όνομα: ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ
Επίσης Αρ. Φύλλου 430/10-10-2007):
Mε την υπ’ αριθμ. 110010/Η/4.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευριπίδη Στυλιανίδη, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη οι:
...
3. Ευάγγελος Καμαράκης του Αθανασίου, Δικηγόρος.
...
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ: 17419/9.10.2007).
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Real Time στις Νοέμβριος 19, 2007, 08:00:36 μμ
ΠΡΟΣ INSPECTOR: "3.4 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές."
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 19, 2007, 08:42:58 μμ
Ναι, αυτο λέω και εγώ...
Οχι να ειναι σε αναβολή κατάταξης...Η αναβολή καταταξης δεν ειναι νόμιμη απαλλαγη. Η νόμιμη απαλλαγη είναι μόνιμη και δίνεται όταν κρίνεσαι ανικανος να υπηρετησεις (Ι5). Αντιθετα αυτος που τελει σε αναβολη καταταξης θα υπηρετησει. Ο υιος Βουρλουμης, οπως φαινεται και απο τον Ενιαιο Πινακα Αναπληρωτων του ΥπΕΠΘ έχει ΣΤΡΑΤΟΣ:ΟΧΙ. Αν ειχε νομιμη απαλλγη θα εγραφε ΣΤΡΑΤΟΣ:ΝΑΙ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Real Time στις Νοέμβριος 19, 2007, 10:07:54 μμ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ!!) ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΜΟΝΙΜΗ!

ΑΝ ΤΟ ΨΑΞΕΙΣ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ "ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ"Ι5" ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ!

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ!

ΠΡΙΝ Ο "ΥΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ" (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΩ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΠΟΥ, ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΝ ΡΩΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΠΑΠΜΠΑ ΤΟΥ._
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 20, 2007, 12:20:40 πμ
Επίσημα; Απο ποιον ειναι επισημα; Παντως η διακριση που κανεις σε μόνιμη και προσωρινη απαλλαγή, μπορει σε καποιον να φαινεται λογική, αλλά παντως δεν προβλέπεται απο το νόμο.
Συγκεκριμένα το Κεφ. Δ΄ "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ " του Ν.3421/2005 δεν αναφέρεται πουθενα σε μόνιμη ή προσωρινη απαλλαγή (η διακριση αυτη προφανως έχει γίνει απο εσενα). Συγκεκριμένα το άρθρο 13 παρ. 1 που αναφέρεται στην απαλλαγή από τη στράτευση ορίζει: 
"1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι αλλοδαποί που μονάζουν στην περιοχή του Αγίου Όρους και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με την πρόσληψή τους ως δόκιμοι ή μοναχοί, κατ΄ επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Συντάγματος της Ελλάδας".

Απο την άλλη τα άρθρα 14-29  καθορίζουν λόγους αναβολής:
Άρθρο 14: Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας
Άρθρο 15: Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων
Άρθρο 16: Αναβολή κατάταξης κρατουμένων
Άρθρο 17: Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού
Άρθρο 18: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 19: Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας − Κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
Άρθρο 20: Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής
Άρθρο 21: Αναβολή κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας
Άρθρο 22: Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων
Άρθρο 23: Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Άρθρο 24: Αναβολή κατάταξης πατέρων δύο ζώντων τέκνων
Άρθρο 25: Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού
Άρθρο 26: Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
Άρθρο 27: Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων
Άρθρο 28: Αναβολή κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
Άρθρο 29: Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Εσυ σε ποια κατηγορία βλέπεις ότι ανηκεις; Επίσημα, κατα δηλωση σου, ανηκεις σε αυτους που τελουν σε προσωρινη απαλλαγη. Συμφωνα με το νόμο ομως; Σε αυτους που έχουν λάβει απαλλαγή ή αναβολή;

Το πρόβλημα πάντως σε καμία περίπτωση δεν ειναι ο υποψηφιος που απλά υποβάλει την αίτηση πρόσληψης του. Το πρόβλημα είναι κατα πόσο ελέγχονται τα δικαιολογητικά και το κυριότερο το αν εφαρμόζεται ο νόμος. Εκτος βέβαια αν η Σιβιτανίδειος είναι άλλο κράτος...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Νοέμβριος 20, 2007, 07:42:37 πμ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ!!) ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΜΟΝΙΜΗ!

Μην κοροϊδευεις τον εαυτο σου, πουθενα δε θα στεκονταν αυτα που λες. Δεν υπαρχει "προσωρινη απαλλαγη", υπαρχει αναβολη στρατευσης.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Νοέμβριος 20, 2007, 05:18:07 μμ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ!!) ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΜΟΝΙΜΗ!

ΑΝ ΤΟ ΨΑΞΕΙΣ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ "ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ"Ι5" ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ!

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ!

ΠΡΙΝ Ο "ΥΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ" (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΩ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΠΟΥ, ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΝ ΡΩΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΠΑΠΜΠΑ ΤΟΥ._

Ρε Real time δεν μπας να κάνεις κανα σχέδιο μαθήματος στη Βιολογία έτσι ώστε όταν τελειώσει η κατάληψη να δικαιολογήσεις έστω και λίγο την παράνομη κατοχή της θέσης σου???
Τα υπόλοιπα άστα σε μας τους "ποπολάρους"...
Θα τα ξαναπούμε...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 20, 2007, 05:26:12 μμ
Κατα την άποψη μου το παιδι δεν φταίει... Δεν ειναι αυτός που υπεγραψε την πρόσληψη του ούτε τη βαθμολογία του στη συνέντευξη, αλλά ούτε και αυτός που διαλεξε τα μαθηματα που θα διδαξει...
Αληθεια, πόσες ωρες Βιολογιας εχουν στο ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ ωστε να διακιολογουν πρόσληψη Βιολόγου; Η μηπως διδάσκει μαθηματα που δεν ειναι της ειδικότητάς του;;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 22, 2007, 06:07:48 μμ
Η σιωπή ειναι συνενοχή κ. Real Time... Ειναι διαφορετικο πραγμα να απαξιεις να απαντησεις επειδη εχεις δικιο και διαφορετικο να μην απαντας επιεδη εχεις λερωμενη τη φωλια σου...Ντρεπεσαι να πεις οτι την προηγουμενη χρονια εκτελουσες διοικητικα καθηκοντα και οχι εκπαιδευτικα; Απ' οτι ομως νομιζω οι Βιολογοι δεν μπορουν να μετασχουν σε διαγωνισμο ΑΣΕΠ για ΠΕ Διοικητικους... Τυχαία επέλεξαν να προσλαβουν Βιολογο για διοικητικη θεση και όχι π.χ Οικονομολογο ή μηπως έβαλε και το χερακι του ο μπαμπας; Για αυτο σπουδαζεις τόσα χρονια; Για να σε κανει ο μπαμπας γραμματέα;
Ισχυει τελικά αυτο που ελεγε ο Κ. Τσάτσος: "Η μορφωση πολλαπλασιαζει οπου βρει την ευφυια και οπου βρει τη βλακεια";
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Νοέμβριος 22, 2007, 10:21:34 μμ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ!!) ΩΣ ΕΞΗΣ:
Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΜΟΝΙΜΗ!

ΑΝ ΤΟ ΨΑΞΕΙΣ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ "ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ"Ι5" ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ!

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ!

ΠΡΙΝ Ο "ΥΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ" (ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΩ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΠΟΥ, ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΝ ΡΩΤΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΠΑΠΜΠΑ ΤΟΥ._
τι έγινε με το Βουρλούμη ρε παιδιά? δεν κατάλαβα, υιός του είναι , να μη διδάξει και αυτός? τι έχει τελειώσει?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Νοέμβριος 23, 2007, 06:39:39 μμ
Inspector εχεις τρελη εμπαθεια εναντιον αυτου που στοχοποιεις, αν και στην ουσια χτυπας ενα νεο εκπαιδευτικο.
Πολυ μαγκια στην ανωνυμια σου..
Προφανως καπου δεν σου κανε καποια "εκδουλευση" όσο ηταν μεσα..
Κανενα προγραμμα ευρωπαϊκο να σε βαλει, κανενα φιλο σου να βολεψει, τοποθετηση σε κανενα καλυτερο σχολειο κλπ.
Υπαρχουν 100 τουλαχιστον ατομα συγγενεις υπαλληλων που διδασκουν στη Σιβιτανειδιο
(απο κλητηρα μεχρι Λυμπερη) γιατι σκαλωσες με τον ευκολο στοχο σου? 

Εσυ αληθεια πως μπηκες στη Σιβιτανιδειο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 23, 2007, 08:24:02 μμ
Inspector εχεις τρελη εμπαθεια εναντιον αυτου που στοχοποιεις, αν και στην ουσια χτυπας ενα νεο εκπαιδευτικο.

Εγω έχω πει απο την αρχη ότι σε καμία περιπτωση δεν έχει ευθυνη αυτος που υποβάλει αιτηση πρόσληψης (ακομη  και αν εχει βάλει και βύσμα), αλλά η Σιβιτανίδειος που υποκύπτει σε πιέσεις... Πάρα πολλοι προσληφθέντες στη Σιβιτανιδειο είναι νέοι εκπαιδευτικοι, αρα το ότι "χτυπάω" εναν νεο εκπαιδευτικο ειναι αναμενόμενο... Γιατι ομως οι "νεοι εκπαιδευτικοι της Σιβιτανιδειου" να αποκτουν προυπηρεσία στην Αθηνα, σταδιοδρομώντας όχι με την προσωπικη τους αξία (οπως προβλέπει το Συνταγμα), αλλα με την "αξία" των γονέων τους, ενώ άλλοι "παλαιοί εκπαιδευτικοι του ΥπΕΠΘ", ισως και με παιδια δικά τους, να τρεχουν στην επαρχία;

Πολυ μαγκια στην ανωνυμια σου..
Ο ίδιος θέλησε να αποκλαλύψει την ταυτότητά του και να προσπαθησει να δικαιολογηθει με δικά του επιχειρήματα. Δεκτό, αλλά οχι και να υποτιμα τη νοημοσυνη μας με τις "επισημες πηγές" του, οι οποίες φαίνεται ότι ειναι υπεράνω του νόμου...

Προφανως καπου δεν σου κανε καποια "εκδουλευση" όσο ηταν μεσα..
Κανενα προγραμμα ευρωπαϊκο να σε βαλει, κανενα φιλο σου να βολεψει, τοποθετηση σε κανενα καλυτερο σχολειο κλπ.
Το να κατηγορουμε γενικά και αοριστα ειναι το πιο ευκολο πραγμα...Ναι όλοι οι πολιτοι τα παίρνουνε, όλοι γιατροι παίρνουν φεκαλάκια, όλοι οι ταξιτζήδες εχουν πειραγμένο το ταξιμετρο, όλοι στη Σιβιτανίδειο εχουν μπει με βύσμα... Ποιο νόημα εχουν οι αφορισμοι αυτοι; Μονο το να δημιουργουμε εντυπώσεις... Χωρις καν να ξέρεις ποιος ειμαι ξέρεις ποια εκδουλευση δε μου έκανε.. Πληρως τεκμηριωμενο επιστημονικο συμπέρασμα... Ελπίζω πάντως να εχεις τελειωσει ΤΕΙ και οχι ΑΕΙ...

Υπαρχουν 100 τουλαχιστον ατομα συγγενεις υπαλληλων που διδασκουν στη Σιβιτανειδιο
(απο κλητηρα μεχρι Λυμπερη) γιατι σκαλωσες με τον ευκολο στοχο σου?
Εγώ τα ονοματα που ξέρω τα ανεφερα, μαις και μπορει να ελεγχθει η ακριβεια τους, εσυ;;;


Εσυ αληθεια πως μπηκες στη Σιβιτανιδειο?
Πως εισαι τοσο σιγουρος ότι ειμαι μεσα στη Σιβιτανιδειο; Πες μου τουλάχιστον και ποσα λεφτα παιρνω απο εκει καθε μηνα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 23, 2007, 08:29:03 μμ
Ρε σεις συναδελφοι χαλαρωστε λιγακι
"Γιατί είχε ακουστεί (κάπου στο φορουμ το είχα διαβάσει) για κάτι 100-200 κενά αλλά η τύχη τους αγνοείται"   ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΛΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
"Είναι λίγο περίεργο τα πράγματα, γιατί ενώ ξεκίνησε να  παίρνει αναπληρωτές με την σειρά, πήδηξε κάποιους και πήρε,  ναι μεν απο τη λίστα, αλλα από παρακάτω?? Τί νόημα έχει η λίστα των αναπληρωτών αν δεν την τηρούν??"  ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΕΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΝ!!!!!! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ

Αυτά δεν έλεγες πριν λίγο καιρό; Αλλά εσυ να διατυπωνεςι θεωριες συνομωσιας και να αναπαραγεις κουταμαρες άλλων ξερεις....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: malamo στις Νοέμβριος 30, 2007, 05:41:07 μμ
Φιλε , εχω την εντυπωση οτι το ξεφτιλιζεις , πρώτον, εισαι γνωστός και μη εξαιρετέος.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΦΑΝΤΑΡΟΣ, ΜΕ 9 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΕΤΕ ΕΙΣΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ17.
ΕΣΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΒΟΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝΩ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΡΥΘΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΟΥ. ΚΑΤΑΔΙΔΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΦΑΝΤΑΡΟΣ, ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΠΑΕΙ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΠΕΡΣΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΡΙΚΟ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

----------------------- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 21.81 0 6.41 15.4 97 -1 0 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 01/06/2000 7.57 ΟΧΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 8.8 0 0
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΑΙ 97 ΣΕΙΡΑ ΜΕ 11,8 ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΛΕΤΕ.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Νοέμβριος 30, 2007, 07:32:37 μμ
Ασ μου απαντήσει κάποιος που ξέρει σας παρακαλώ....

Στη σιβιτανίδειο πρέπει να δουλέψεις δυο χρόνια συνεχόμενα ως αναπληρωτής για να πιαστούν τα μόριά σου? η μπορείσ να δουλέψεις και ένα χρόνο και να πάρεις τα 9 μόρια?

Ξέρει κανείς πόσες ώρες αντιστοιχούν στον αναπληρωτή και πόσα χρήματα παίρνει?

Ευχαριστω πολύ..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 30, 2007, 09:05:27 μμ
Φιλε , εχω την εντυπωση οτι το ξεφτιλιζεις , πρώτον, εισαι γνωστός και μη εξαιρετέος.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΦΑΝΤΑΡΟΣ, ΜΕ 9 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΕΤΕ ΕΙΣΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ17.
ΕΣΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΒΟΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝΩ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΕΧΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΡΥΘΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΟΥ. ΚΑΤΑΔΙΔΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΕΙ ΦΑΝΤΑΡΟΣ, ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΠΑΕΙ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΠΕΡΣΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ. ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΟ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΤΑΡΙΚΟ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

--------------------Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 21.81 0 6.41 15.4 97 -1 0 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 01/06/2000 7.57 ΟΧΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 8.8 0 0
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΑΙ 97 ΣΕΙΡΑ ΜΕ 11,8 ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕΛΕΤΕ.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 
Μαλλον θα ηθελες να χρησιμποιησεις και εσυ το nickname inspector, αλλα δεν προλαβες... Παντως αν δεν ησουν στη Σιβιτανιδειο, θα εκανες για ασφαλιτης... Ξερεις πολλά εσυ...Πες κι άλλα να μαθαινουμε...
Μα απο ολο το θεμα για τη Σιβιτανιδειο, αυτο βηκες να σχολιασεις; Για αυτο εκανες εγγραφη στο forum;;;
Εχει χαθει και ο Real Time ή μου φαινεται ή απλά αλλαξε nickname; 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Νοέμβριος 30, 2007, 09:07:34 μμ
Στη σιβιτανίδειο πρέπει να δουλέψεις δυο χρόνια συνεχόμενα ως αναπληρωτής για να πιαστούν τα μόριά σου? η μπορείσ να δουλέψεις και ένα χρόνο και να πάρεις τα 9 μόρια?

Ξέρει κανείς πόσες ώρες αντιστοιχούν στον αναπληρωτή και πόσα χρήματα παίρνει?

Ευχαριστω πολύ..
Απο την πρώτη μέρα που θα παρουσιαστεις μετραει η προυπηρεσία σου. Ισχυει ότι ακριβως και στα σχολεια της Δημόσιας Εκπαιδευσης...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bagia στις Δεκέμβριος 01, 2007, 11:16:56 πμ
φιλε chemist13  ναι η προυπερεσια σου μετραει κανονικα και μαλιστα αν σε παρουν θα εισαι ως αναπληρωτης μαλλον
το θεμα ομως ειναι το πως μπαινεις!!!! ειναι μια πονεμενη ιστορια. χρειαζεσαι γερο δοντι!
αν διαβασεις λιγο πιο πανω θα δεις τισ μαχες που γινονται γαι τα ματια της Σιβιτανιδειου....... :P

και επειδη διαβαζω εδω και καιρο αυτη την κοντρα σε αυτο το topic ηθελα να πω δυο λογια μονο:
αν καποιος καταφερει να μπει στη Σιβιτανιδειο με οποιονδηποτε τροπο τοτε μπραβο του! καλα κανει! τη διαδικασια επιλογης τη
γνωριζουμε αλλα ΔΕΝ μπορουμε να την αλλαξουμε. απο εκει και περα δεν ειναι πρεπον να βγαινεις και να κατηγορεις αυτους που μπηκαν!
ολοι θα θελανε να μπουνε αν μπορουσαν
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Δεκέμβριος 03, 2007, 12:44:24 πμ
φιλε chemist13  ναι η προυπερεσια σου μετραει κανονικα και μαλιστα αν σε παρουν θα εισαι ως αναπληρωτης μαλλον
το θεμα ομως ειναι το πως μπαινεις!!!! ειναι μια πονεμενη ιστορια. χρειαζεσαι γερο δοντι!
αν διαβασεις λιγο πιο πανω θα δεις τισ μαχες που γινονται γαι τα ματια της Σιβιτανιδειου....... :P

και επειδη διαβαζω εδω και καιρο αυτη την κοντρα σε αυτο το topic ηθελα να πω δυο λογια μονο:
αν καποιος καταφερει να μπει στη Σιβιτανιδειο με οποιονδηποτε τροπο τοτε μπραβο του! καλα κανει! τη διαδικασια επιλογης τη
γνωριζουμε αλλα ΔΕΝ μπορουμε να την αλλαξουμε. απο εκει και περα δεν ειναι πρεπον να βγαινεις και να κατηγορεις αυτους που μπηκαν!
ολοι θα θελανε να μπουνε αν μπορουσαν

τη ξέρω φιλε τη σφαγη που γίνεται...είμαι καινούργιος και μαθαίνω...πόσες ώρες δηλαδή θα κάνει ο αναπληρωτής στη σιβιτανίδειο και πόσα λέφτα θα παίρνει?
αξίζει τον κόπο δηλαδή ή μόνο για τα μόρια σφάζονται όλοι....
σ'ευχαριστώ πολύ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bagia στις Δεκέμβριος 03, 2007, 10:47:04 πμ
αν εισαι τυχερος θα σε παρουνε με πληρες ωραριο! τοτε και βεβαια αξιζει τον κοπο
οχι τοσο για τα λεφτα οσο για τα μορια.....θα παρεις τα μορια ενος αναπληρωτη

γιατι νομιζεις γινονται τοσος χαμος????  :P
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Δεκέμβριος 03, 2007, 03:29:14 μμ
δεν ειναι πρεπον να βγαινεις και να κατηγορεις αυτους που μπηκαν!

Το συμπέρασμα αυτό έβγαλες απ'όλη την ενασχόλησή σου με το θέμα vagia?

αν καποιος καταφερει να μπει στη Σιβιτανιδειο με οποιονδηποτε τροπο τοτε μπραβο του! καλα κανει!


Προφανώς ομοίως να αφήσουμε τους εκάστοτε ταγούς να κάνουνε και με τους πίνακες του ΥΠΕΠΘ φίλη νηπιαγωγέ vagia (όποιος "μπορεί", μαγκιά του να προηγηθεί)...
...ή τότε παίρνει και το σπίτι μας φωτιά οπότε αλλάζει το πράγμα???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 03, 2007, 03:58:18 μμ
ολοι θα θελανε να μπουνε αν μπορουσαν
Εννοεις φαντάζομαι επειδη ειναι στη Δ Αθηνας και όχι επειδη παρακάμπτεις πολλους που περιμενουν να προσληφθουν απο τον Ενιαίο Πίνακα...
Αλλά και πάλι το όλοι θε θελανε δεν ειναι λίγο αφοριστικο; Εγω απο οτι εχω καταλάβει ούτε με διπλό μισθο δε θα πηγαινανε στη σφηκοφωλιά...
Αντε αυριο όλοι στη 13¨00 να αποχαιρετησουμε το μαυρο φίδι της Σιβιτανιδειου που φευγει και κάνει γλέντι (ή τελετη αποχωρησης καλυτερα). Και πόσοι άλλοι θα γλεντανε (και απο μεσα και απο έξω) που φευγει επιτέλους ΤΕΛΟΣ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: toysuv στις Δεκέμβριος 04, 2007, 02:55:44 μμ
Προσπαθώ να καταλάβω γιατι ειμαι καινουργιος στο forum...

Εσυ Inspector ησουνα στη Σιβιτανίδειο με βίσμα χωρίς να έχεις πάει φαντάρος και κατηγορείς τον άλλο για τους ίδιους λόγους? Και εξηγήστε μας επιτέλους πως τα ξέρετε όλα αυτά χωρίς να είστε στη Σιβιτανίδειο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 03:08:51 μμ
Προσπαθώ να καταλάβω γιατι ειμαι καινουργιος στο forum...

Εσυ Inspector ησουνα στη Σιβιτανίδειο με βίσμα χωρίς να έχεις πάει φαντάρος και κατηγορείς τον άλλο για τους ίδιους λόγους? Και εξηγήστε μας επιτέλους πως τα ξέρετε όλα αυτά χωρίς να είστε στη Σιβιτανίδειο?
Ακόμη και εγω απορώ αν ειναι ετσι τα πραγματα...Το καλο των forum ειναι οτι ο καθένας μπορει να ισχυριζεται ο,τι θελει για τον άλλο... Το θέμα με τη Σιβιτανιδειο δεν ειναι καινουριο.Ειναι απο το 1996 που εκδοθηκε η Υπουργικη Αποφαση για τον τροπο προσλήψεων εκει. Απο τοτε οποιος φευγει απο εκει μιλάει... Ασε που υπαρχουν και ενοχλημενοι απο την κατασταση στη Σχολη και μονιμοι και αναπληρωτες που και αυτοι με τη σειρα τους λένε τα της Σχολης... Αλλα εχει γινει τουλαχιστον ενα πρωτο βημα να φυγει η σαπιλα απο τη Σχολή και παρολα αυτα ο συλλογος των μονίμων της Σιβιτανιδειου διαμαρτυρεται διοτι οπως λέει πρωτη φορά δε μετεχει στο Διοικητικο Συμβουλιο καποιος απο τη Σχολή...Ποιον θέλουν; Το Βουρλουμη πάλι για να ξαναπροσλάβει τον υιο του;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: toysuv στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:02:22 μμ
Πιστεύω πως η ερώτησή μου ήταν απλή...

Παράθεση
Ακόμη και εγω απορώ αν ειναι ετσι τα πραγματα...
Παράθεση

Απορείς αν προσλήφθηκες χωρίς φανταρικό και με βίσμα ή απορείς που κατηγορείς τον άλλον?
Εγώ προσωπικά απορώ και για τα δύο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:06:56 μμ
Προσπαθώ να καταλάβω γιατι ειμαι καινουργιος στο forum...

Εσυ Inspector ησουνα στη Σιβιτανίδειο με βίσμα χωρίς να έχεις πάει φαντάρος και κατηγορείς τον άλλο για τους ίδιους λόγους? Και εξηγήστε μας επιτέλους πως τα ξέρετε όλα αυτά χωρίς να είστε στη Σιβιτανίδειο?

Και γω σαν καινούργιος στη συζήτηση κάτι τέτοιο κατάλαβα.Εσείς όλοι οι "πληροφοριοδότες", κατηγορείτε ο ένας τον άλλο ότι έκανε κάτι που δεν κάνατε εσείς, ωστόσο αν μπορούσατε θα το κάνατε και σεις. Και απέναντι σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουν καν τι είναι η Σιβιτανίδειος και παλεύουν δίνοντας και ξαναδίνοντας ΑΣΕΠ για να μπουν στα 30, 35 και 40 στην εκπαίδευση δεν ντρέπεστε;; Αντί να τουμπεκιαστείτε βγαίνετε και μαλώνετε ποιος έχει το μεγαλύτερο βίσμα και ποιος όχι. Αίσχος ρε!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:12:28 μμ
Απορείς αν προσλήφθηκες χωρίς φανταρικό και με βίσμα ή απορείς που κατηγορείς τον άλλον?
Εγώ προσωπικά απορώ και για τα δύο...
Αν ρωτάς για εμένα προσωπικα εγω ουδέποτε προσληφθηκα στη Σιβιτανιδειο με βισμα και στρατο έχω πάει. Ειναι δυνατον να εθετα σα θεμα την εκπληρωση των στρατιωιτκων υποχρεώσεων χωρις να εχω εκπληρώσει;;;
Απο εκει και πέρα ξαναλέω οτι ο καθένας εδω μπορει να λέει ο,τι θελει για τον καθενα και για το ποιος ειναι ο άλλος...
Αλλά και να ηταν έτσι (και να ειχα βαλει βισμα και να μην ειχα παει στρατο) παυει να ισχυει το προβλημα της Σιβιτανιδειου; Ξαναλέω οτι κατα την αποψη μου την ευθυνη δεν μπορει να την εχουν οι υποψηφιοι (ας εχουν βάλει και βισμα), αλλά η Διοικηση της Σιβιτανιδειου που κανει τις προσληψεις αυτές...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:20:44 μμ
...ωστόσο αν μπορούσατε θα το κάνατε και σεις...
Σε έχει εξουσιοδοτησει καποιος να μιλάς εκ μέρους όλων ή ξέρεις την αποψη όλων. Μαλλον θα ηταν λογικοτερο να μιλαει ο καθενας για τον εαυτό του...Μόνο δηλαδη "εμεις" θα το κάναμε, ενω "εσεις" όχι; Πως ειναι δυνατο να ξερεις για εμενα ας πουμε προσωπικα αν χρησιμοποιησα το βισμα που μπορει να ειχα;;;

Αντί να τουμπεκιαστείτε βγαίνετε και μαλώνετε ποιος έχει το μεγαλύτερο βίσμα και ποιος όχι. Αίσχος ρε!!!
Απο τις 11 σελιδες του θεματος αυτο το συμπερασμα εβγαλες; Να μη μιλάμε, να γινουμε φιλησυχοι πολιτες , να αφηνουμε την εκαστε κυβερνηση να κανει ανενόχλητη τις δουλιτσες της...Αυτό θέλεις;;;Αυτο σου σου έχουν πει να λες;;;Μπορεις να φτιαξεις δικο σου forum και να βαλεις εκει τους δημοκρατικους σου κανόνες: Μη μιλάτε...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:29:22 μμ
Aφού σε έχουν βγάλει πιο πάνω στη φόρα τι κάθεσαι και μας λες τώρα;; Δεν έχεις μόρια από Σιβιτανίδειο;; Γιατί κάποιος έχει δημοσιεύσει το βιογραφικό σου πιο πάνω.. Το "μη μιλάτε" δεν αναφέρεται σε όποιον θέλει δημοκρατικά να εκφράσει τις απόψεις του αλλά σε  κάποιους που δούλεψαν στη Σιβιτανίδειο και διαμαρτύρονται επειδή δεν ξαναδούλεψαν και επειδή υπήρχαν μέσα μεγαλύτερα βίσματα απ' αυτούς. Ένας απ' αυτούς απ' ότι κατάλαβα είσαι και συ inspector. Και όσο για τη Σιβιτανίδειο αυτή καθ' αυτή σαν καθεστώς σίγουρα όλοι διαφωνούνε, αυτό είναι σίγουρο, εκτός βέβαια απ' αυτούς που βολεύτηκαν μέσω αυτής.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:52:16 μμ
Και εγω λέω ότι εισαι ο Στυλιανιδης! Εισαι ομως ή θα καθησεις να αποδείξεις ότι δεν εισαι ελεφαντας;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 04:54:57 μμ
Tώρα θα μας πεις αν είσαι ο προαναφερθείς ή όχι; Για να καταλάβουμέ όσοι παρακολουθούμε τη συζήτηση τι γίνεται..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 05:02:07 μμ
Πλάκα μου κάνεις;;;
Ειναι δυνατο να απαντησω σε μια μπαρούφα που ειπε καποιος την πρώτη και μοναδικη φορά που μπηκε στο forum;;;
Με το επιχειρημα μου βεβαια μπορει καποιος να πει ότι και εγω λέω μπαρουφες που βγάζω απο το μυαλό μου και λέω ονοματα που πιθανον και να μην υπάρχουν...Αν δεις ομως τα ονοματα που λέω επιβεβαιώνεται και απο άλλους...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 05:15:13 μμ
Μr inspector ή αλλίως  καταδότη (και πάλι είναι light η έκφραση) αν δεν ήσουν αυτός που λένε τότε θα το διέψευδες κατηγορηματικά και θα άφηνες τις περιστροφές και τα υποννοούμενα. Αν μου απέδιδαν ένα άλλο όνομα εγώ ξέρω ότι θα τρελαινόμουνα και θα τους έλεγα κατευθείαν ποιος είμαι. Απ ότι κατάλαβα είσαι μεγάλο βίσμα και δούλεψες στη Σιβιτανίδειο χωρίς να έχεις πάει στρατό και κάθεσαι αυτή τη στιγμή και κατηγορείς άλλους. Για να κατηγορείς την παρούσα κυβέρνηση μάλλον θα ήσουν καλύτερα με την προηγούμενη και μας αραδιάζεις τώρα φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτά...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 05:29:53 μμ
Αν μου απέδιδαν ένα άλλο όνομα εγώ ξέρω ότι θα τρελαινόμουνα και θα τους έλεγα κατευθείαν ποιος είμαι.
Πολύ καλά το έθεσες...Εσυ θε έπρατες ετσι...Αυτο σημαίνει ότι και εγω πρέπει να πράξω έτσι;;; Αν εσυ δηλαδή αυτοκτονησεις πρεπει να το κανω και εγω;;; Μαλλον στο forum που θα φτιαξεις θα πρεπει να καταρηγσεις και το βασικο λεονεκτημα των forum: την ΑΝΩΝΥΜΙΑ. Μπορεις να ζητας επικυρωμενο αντιγραφο αστυνομικης ταυτοτητας για την εγγραφη των μελών...

Απ ότι κατάλαβα είσαι μεγάλο βίσμα και δούλεψες στη Σιβιτανίδειο χωρίς να έχεις πάει στρατό και κάθεσαι αυτή τη στιγμή και κατηγορείς άλλους. Για να κατηγορείς την παρούσα κυβέρνηση μάλλον θα ήσουν καλύτερα με την προηγούμενη και μας αραδιάζεις τώρα φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτά...
Αντε και να ειμαι βισμα...Αυτο μου στερει το δικαιωμα να "κατηγορώ" (οπως λες) τους άλλους;;; Αναιρει, δηλαδη τη βρωμια της Σχολής;;;;
Ασε που εχω πει ότι η Υπουργικη Αποφαση δημοσιευθηκε το 1996 (επι ΠΑΣΟΚ) και για' αυτο και το ΠΑΣΟΚ δε μιλάει για τη Σιβιτανιδειο...
Παντως αν το θεμα εδω ειναι το τι κανω εγω τοτε μπορω να σου πω ότι και στρατο έχω πάει (χρησιμοποιωντας βισμα για τη μεταθεση μου) και φέτος δουλεύω στη Σιβιτανιδειο (χωρις βίσμα).
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: toysuv στις Δεκέμβριος 04, 2007, 08:03:09 μμ
Δεν μας λές λοιπόν ποια είναι η ειδικότητά σου που δεν έχει ανάγκη από βίσμα για την Σιβιτανίδειο???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 08:18:24 μμ
Δεν μας λές λοιπόν ποια είναι η ειδικότητά σου που δεν έχει ανάγκη από βίσμα για την Σιβιτανίδειο???
Υπάρχουν ατομα απο τεχνικες ειδικότητες απο πολλους κλάδους που δε θελουν να διοριστουν μονιμοι. Δες πχ. των κλαδο ΠΕ12 των Φυσικων ΡΗ ποσοι θα μπορουσαν να ειχαν διοριστει, αλλα προτιμουν το να ειναι αναπληρωτες (για να μην πανε πχ εκτος Αθηνων).
Μπορεις να μαθεις με μία απλη αιτηση στη Σιβιτανιδειο σε ποιους εχουν ανατεθει μαθηματα πληροφορικης...
Θα ηταν καλοδεχουμενο το να σταματησουν οι προσωπικες ερωτησεις, γιατι αδυνατω να αντιληφθω το νοημα τους....Γιατι αντε και πες οτι ειμαι το μεγαλυτερο βισμα που υπάρχει...Αλλάζει κατι;;; Παυει να ειναι παρακρατος η Σιβιτανιδειος επειδη γραφει ενα βισμα στο φορουμ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 09:37:00 μμ
Δηλαδή ένα βίσμα κατηγορεί το θεσμό που το ανακήρυξε σαν βίσμα και το βοήθησε να αποκτήσει προυπηρεσία για να μπορέσει να διοριστεί. Και όλα αυτά επειδή αυτό το βίσμα δούλεψε 2 χρονιές μόνο στη Σιβιτανίδειο και μετά ξαφνικά ανακάλύψε ότι η Σιβιτανίδειος είναι παρακράτος και μη αξιοκρατικός θεσμός. Αυτό το ξέρουμε όλοι ρε μεγάλε.. Κάτι μας είπες. Πες μας τώρα ότι και η ΠΔΣ λειτουργεί ως μη αξιοκρατικός θεσμός και τα εκκλησιαστικά σχολεία και οι συνεντεύξεις κτλ. Εγώ ξέρω ότι η προυπηρεσία σου πρέπει να αρθεί και να ακυρωθεί και άμα ήμουν κάποιος που αδικούνταν από αυτή την κατάσταση θα έκανα προσφυγή εις βάρος σου. Και επειδή ξέρω και ποιος είσαι τώρα, άν αντιληφθώ ότι κάποιος γνωστός μου με την ίδια ειδικότητα με σένα αδικείται και δε διορίζεται επειδή τυχαίνει να έχεις προυπηρεσία εσύ παράνομα, θα τον συμβουλέψω για να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες κατά αυτής της κατάστασης για να δικαιωθεί αν αυτό είναι δυνατόν. Γιατί το θράσος μερικών ξεπερνάει κάθε όριο..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: adult στις Δεκέμβριος 04, 2007, 10:04:14 μμ
Είμαι στη Σιβιτανίδειο αναπληρωτής και δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα ποιος είναι τελικά αυτός ο inspector ... Τελικά είναι αυτός που λένε ή όχι;;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: θάνος στις Δεκέμβριος 04, 2007, 10:06:13 μμ
Εδώ γίνεται του βύσματος...Πρώτη φορά βλέπω πάντως συνάδελφο με  βύσμα να βγαίνει καί να κράζει τη χρήση βύσματος........Τρέλα....Μόνο η φαλακρή τραγουδίστρια του Ιονέσκο λείπει...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 04, 2007, 10:17:25 μμ
Είμαι στη Σιβιτανίδειο αναπληρωτής και δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα ποιος είναι τελικά αυτός ο inspector ... Τελικά είναι αυτός που λένε ή όχι;;;;

Όχι, φέτος δεν εργάζεται κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό και βγάζει τόση χολή για τη Σιβιτανίδειο και όσους εργάζονται εκεί..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 10:45:37 μμ
Όχι, φέτος δεν εργάζεται κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό και βγάζει τόση χολή για τη Σιβιτανίδειο και όσους εργάζονται εκεί..
Καινουριο αυτο πάλι...
Εγω παντως ξερω οτι δουλευω εκει...Αν όχι μηπως μπορείτε να με γραψετε στο ταμειο ανεργίας;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 10:50:20 μμ
...Πρώτη φορά βλέπω πάντως συνάδελφο με  βύσμα να βγαίνει καί να κράζει τη χρήση βύσματος........Τρέλα....
Αρα;;; Να μη μιλάμε; Να κλεισουμε τα στοματα μας; Να απογορεψουμε τη συνεστίαση σε πάνω απο 4 ατομα; Και ποιος τοτε δικαιουται να μιλάει;;;Κανεις;;; Να γινουμε φιλησυχοι πολίτες;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: θάνος στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:03:40 μμ
...Πρώτη φορά βλέπω πάντως συνάδελφο με βύσμα να βγαίνει καί να κράζει τη χρήση βύσματος........Τρέλα....
Αρα;;; Να μη μιλάμε; Να κλεισουμε τα στοματα μας; Να απογορεψουμε τη συνεστίαση σε πάνω απο 4 ατομα; Και ποιος τοτε δικαιουται να μιλάει;;;Κανεις;;; Να γινουμε φιλησυχοι πολίτες;;;
Nα παλέψετε τη ζωή χωρίς τα βύσματά σας, όπως όλοι μας..Καί να μην είστε τόσο θρασείς..Στό σπίτι του κρεμασμένου, ξέρεις φυσικά για τί δε μιλάνε...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:06:01 μμ
Εγώ ξέρω ότι η προυπηρεσία σου πρέπει να αρθεί και να ακυρωθεί και άμα ήμουν κάποιος που αδικούνταν από αυτή την κατάσταση θα έκανα προσφυγή εις βάρος σου.
Πρώτα απο όλα η προυπηρεσία δεν αίρεται! Το μόνο που μπορει να γίνει ειναι η ανακληση της πράξης πρόσληψης.
Προσφυγή;;; Τι εννοείς προσφυγή;; Εγω την ιεραρχικη προσφυγη γνωρίζω που γίνεται ενώπιον της αρχής η οποια προισταται αυτης που εξεδωσε μία πραξη...
Μηπως θέλεις να πεις αναφορά;;;
Το διακιωμα στην αναφορά ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενο και δεν απαιτει την υπαρξη συμφέροντος. Κατα συνέπεια δεν ειναι αναγκη να βρεις καποιον που να αδικείται...
Παντως εγω θα ειμαι ο πρωτος που θα συ συγχαρει αν καταφέρεις την ανακληση εστω και μίας παράνομης πραξης προσληψης ή διορισμου....

Γιατί το θράσος μερικών ξεπερνάει κάθε όριο..
Ποιο ειναι το θρασος; Το να μιλάμε κ. Παπαδοπουλε;;; Χωρις να ξερεις ποιος πραγματικα ειμαι καθεσαι και μιλάς για θράσος; Το δικό σου δηλαδη τι ειναι;


Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: θάνος στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:11:15 μμ
Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση αγαπητέ...Το χιούμορ σου σπάει κόκκαλα...Για να δείς πόσο ...Παπαδόπουλος είμαι...Την Κυριακή συνεδριάζει στην Αθήνα η Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων...Σε προσκαλώ να έρθεις για να παραθεσεις τα στοιχεία που έχεις ώστε να δώσουμε τέλος σε αυτήν την κατάσταση...Είσαι ευπρόσδεκτος.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:11:59 μμ
Nα παλέψετε τη ζωή χωρίς τα βύσματά σας, όπως όλοι μας..Καί να μην είστε τόσο θρασείς..Στό σπίτι του κρεμασμένου, ξέρεις φυσικά για τί δε μιλάνε...
Ταχθηκε εδω κάποιος υπερ των βυσματων; Παλι ομως βλέπω αφορισμους;: "..όπως όλοι μας...". Ποιοι ειναι αυτοι οι "ολοι" θελω να μάθω, γιατι αυτοι οι "ολοι" πολλές φορές κανουν αντιφατικά πράγματα: "Nα παλέψετε τη ζωή χωρίς τα βύσματά σας, όπως όλοι μας..", "ολοι βάζουν βυσμα για τη Σιβιτανιδειο"
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: θάνος στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:14:01 μμ
Nα παλέψετε τη ζωή χωρίς τα βύσματά σας, όπως όλοι μας..Καί να μην είστε τόσο θρασείς..Στό σπίτι του κρεμασμένου, ξέρεις φυσικά για τί δε μιλάνε...
Ταχθηκε εδω κάποιος υπερ των βυσματων; Παλι ομως βλέπω αφορισμους;: "..όπως όλοι μας...". Ποιοι ειναι αυτοι οι "ολοι" θελω να μάθω, γιατι αυτοι οι "ολοι" πολλές φορές κανουν αντιφατικά πράγματα: "Nα παλέψετε τη ζωή χωρίς τα βύσματά σας, όπως όλοι μας..", "ολοι βάζουν βυσμα για τη Σιβιτανιδειο"
Δεν απάντησες στην πρόσκλησή μου...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:23:04 μμ
Ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση αγαπητέ...Το χιούμορ σου σπάει κόκκαλα...Για να δείς πόσο ...Παπαδόπουλος είμαι...Την Κυριακή συνεδριάζει στην Αθήνα η Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων...Σε προσκαλώ να έρθεις για να παραθεσεις τα στοιχεία που έχεις ώστε να δώσουμε τέλος σε αυτήν την κατάσταση...Είσαι ευπρόσδεκτος.
Και καποιος που έχει σκοτωσει, μπορει να πηγαινει στην εκκλησία...
Σε ευχαριστω για την πρόσκληση, αλλά προσωπικά δε συμφωνώ με τις διάφορες ένωσεις... Την επιβολή της νομιμότητας οπως μπορει να την επιτυχει μία ενωση με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπορεί και ο οποισδήποτε πολίτης να την πετύχει... Η προσωπικη μου ομως αποψη (που ενδεχομένως ειναι και λαθανσμένη) ειναι οτι το μόνο που μπορουν να πετυχουν οι ενωσεις ειναι πιέσεις για την εξυπηρετηση των δικών τους συμφερόντων και όχι του γενικου συμφέροντος. Και εμενα τετοιου ειδους πιεσεις (ενδεχομένως μη νομιμες) μου θυμιζουν βυσματα...
Εγω τον αγωνα μου εναντιον των βυσματων τον δίνω προσωπικά και ανωνυμα... Πάντως κατι εχω καταφέρει (το Σωμα Επιθεωρητών Ελεγκτων Δημόσιας Διοικησης ακομη ερευνα (απο το 2006) μία υπόθεση της Σιβιτανιδειου...  
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: θάνος στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:27:09 μμ
Συγχαρητήρια..Το ένα κλαδί σπάει ευκολότερα από τα πολλά..Δεν κάναμε την Ένωση Αδιορίστων για να χωθούμε από τα παράθυρα,αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι..Παρότι διαφωνώ σέβομαι την άποψή σου..Καλό βράδυ..Καί καλό κουράγιο στην προσπάθειά σου..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: adult στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:28:55 μμ
Τελικά ο inspector μάλλον είναι ο --------------- Κωνσταντίνος και δουλεύει φέτος στο ΙΕΚ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:33:44 μμ
Συγχαρητήρια..Το ένα κλαδί σπάει ευκολότερα από τα πολλά..Δεν κάναμε την Ένωση Αδιορίστων για να χωθούμε από τα παράθυρα,αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι..Παρότι διαφωνώ σέβομαι την άποψή σου..Καλό βράδυ..Καί καλό κουράγιο στην προσπάθειά σου..
Μπορει να ειναι και οπως τα λες, αλλά εγω (ισως και λαθανσμένα) ειμαι επιφυλακτικός προς οποιαδήποτε ένωση, γιατι φαντάζομαι οτι και εκει θα υπάρχουν κλίκες που πιθανον να προωθουν τα δικα τους αιτηματα (πχ. οι ΠΕ02 να πιεσουν για αυξηση των ωρων διδασκαλίας τους).
Πάντως και ενα κλαδι κατι μπορει να κανει:
http://www.esos.gr/news/49/anaplirot-21-11-2007.htm
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:40:50 μμ
Τελικά ο inspector μάλλον είναι ο ------------- Κωνσταντίνος και δουλεύει φέτος στο ΙΕΚ...
ΝΑΙ...ΝΑΙ...ΝΑΙ σε όλα!!!!
Καλά ποσοι εχουν εμφανιστει απο τη Σιβιτανιδειο;;; Γράφουν 1 ή 2 μηνυματα και εξαφανίζονται;;;
Τελικά ο Real Time ή adult (ή και καποιο άλλο που δε θυμαμαι) μάλλον είναι ο -------------- Βασίλειος και δουλεύει φέτος στη Σιβιτανίδειο...

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: adult στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:45:02 μμ
Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα... και να έχεις το θάρρος να απαντάς με το όνομα σου όπως το έκανε και ο Real Time...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:51:20 μμ
Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα... και να έχεις το θάρρος να απαντάς με το όνομα σου όπως το έκανε και ο Real Time...
Υπερασπιζεσαι και τον εαυτο σου τωρα;;;
Sorry, αλλα εξακριβωση στοιχείων κανουμε;;;
Θα μπορουσα κάλλιστα να πω ότι ειμαι ο ------------------ ΙΩΑΝΝΗΣ ή ο --------------- ΜΑΡΙΟΣ και να ξαναμπώ με αλλο nick και να λέω πραγματι αυτος ειναι τον ξερω προσωπικά...Και;;; Το συμπερασμα ειναι ότι....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:52:25 μμ
Τωρα θα πει και ο Giorgos Kakouris: ΝΑΙ και εγω τον ξέρω αυτος ειναι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Giorgos Kakouris στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:52:34 μμ
Επειδή είδα το όνομα ----------------------ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έχω να σας πω την εξής ιστορία:
Στον ΑΣΕΠ του 2002 πέτυχε 1ος και ΑΡΝΗΘΗΚΕ τον διορισμό του για να τελειώσει το μεταπτυχιακό!!  :o
Από τότε τρέχει στα δικαστήρια επειδή θεωρεί ότι του φταίει ο ΑΣΕΠ!!! ??? ??? ???
Και φυσικά γκρινιάζει στα fora ως e-Ρούλα Βροχοπούλου επειδή δεν τον κράτησε η Σιβιτανίδειος ("ως όφειλε")... (Μπείτε και στο edra στο topic για τη Σιβιτανίδειο να γελάσετε με την κλάψα του)
Όταν έμαθα την ιστορία του από φίλο του, έλιωσα στα γέλια!! Αήττητος...

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!!!!!!

Γιώργος Κακούρης
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:54:30 μμ
Μάντης ειμαι;;;
Ευτυχώς που τον πρόλαβα....
Πάντως οι προβοκατορες της Σιβιτανιδειου εχουν πετυχει το στόχο τους: Να αποπροσανατολίσουν το φορουμ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: adult στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:56:43 μμ
Παραλογίζεσαι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Giorgos Kakouris στις Δεκέμβριος 04, 2007, 11:59:20 μμ
Μα δεν είπα για σένα... Μην καρφώνεσαι!
Απλά διηγήθηκα μία απίθανη ιστορία!!!


ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 05, 2007, 12:09:44 πμ
Επειδή είδα το όνομα --------------- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έχω να σας πω την εξής ιστορία:
Γιώργος Κακούρης
Περνουσες απ' εξω και λες κατσε να ριξω μια ματια...
Πλακα μας κανεις;;;
Κ εβαλες κ το ονομα σου (ειμαι σιγουρος οτι ειναι το πραγματικο!!) για να μας πεις τι;;; Οτι εισαι κατα της ανωνυμίας;;;

Μα δεν είπα για σένα... Μην καρφώνεσαι!
Πλάκα μας κανεις φιλαρακι;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Giorgos Kakouris στις Δεκέμβριος 05, 2007, 12:11:02 πμ
Βρε τον ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗ!!!! Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!
Αυτού του είπαν διορίζεσαι και δεν κατάλαβε!!!!

Γεια σου inspector!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kellykou στις Δεκέμβριος 05, 2007, 02:39:50 πμ
Συγχαρητήρια..Το ένα κλαδί σπάει ευκολότερα από τα πολλά..Δεν κάναμε την Ένωση Αδιορίστων για να χωθούμε από τα παράθυρα,αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι..Παρότι διαφωνώ σέβομαι την άποψή σου..Καλό βράδυ..Καί καλό κουράγιο στην προσπάθειά σου..
Μπορει να ειναι και οπως τα λες, αλλά εγω (ισως και λαθανσμένα) ειμαι επιφυλακτικός προς οποιαδήποτε ένωση, γιατι φαντάζομαι οτι και εκει θα υπάρχουν κλίκες που πιθανον να προωθουν τα δικα τους αιτηματα (πχ. οι ΠΕ02 να πιεσουν για αυξηση των ωρων διδασκαλίας τους).
Πάντως και ενα κλαδι κατι μπορει να κανει:
http://www.esos.gr/news/49/anaplirot-21-11-2007.htmΕιμαι ΠΕο2 και στηριζω το συλλογο. Δεν συνδικαλιζομαι, δεν προσβλεπω σε αμεσο διορισμο και δεν ανηκα ποτε σε κομματικο μηχανισμο ουτε σε καμια κλικα. Οι αδιοριστοι στο συλλογο προερχονται απο ολες τις ειδικοτητες και για ολους υπαρχει ενδιαφερον. Δεν ειναι ωραιο να φανταζομαστε πραγματα χωρις να εχουμε γνωρισει τα ατομα προσωπικα. Ο θανος καλα εκανε και σου προτεινε να εκφρασεις τις αποψεις σου στο συλλογο.
Απο την αλλη πλευρα εγω δε γνωριζω ουτε ατομα ουτε πραγματα μεσα απο τη Σιβιτανιδειο. θεωρω ομως οτι τα λεγομενα σου κρυβουν μια αντιφαση. Δηλαδη χρησιμοποιω το βισμα και μετα το κατηγορω. Εννοω δηλαδη μηπως επρεπε απο πριν να ειχες εκφρασει την αντιπαθεια σου προς το μεσο και οχι να κατηγορεις παιρνοντας τα μοριακια προυπηρεσιας? Αυτο μου θυμιζει κατι ψευτοεπαναστατες που μενουν στην Εκαλη και πηγαινουν στα συλλαλητηρια παρκαροντας τα ακριβα αυτοκινητα του στα παρκινγκ παραπλευρως της Ακαδημιας.

Και για να μη βιαστεις να πεις οτι αν ειχα μεσο θα το εκανα και εγω σου μιλαω ειλικρινα ειχα την ευκαιρια να παρακαμψω συναδελφους στον πινακα και για σοβαρο λογο μαλιστα και δεν το εκανα. Καλο ειναι ο καθενας μας να αναλογιζεται τις ευθυνες του. Και αν ο κοσμος ειναι χαλασμενος δε σημαινει οτι πρεπει να χαλασουμε και εμεις μαζι του και μετα να το βριζουμε. Μπορουμε να κρατησουμε τις αποστασεις μας για να μη φτασει η σαπιλα μεχρι και σε εμας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 05, 2007, 02:49:51 πμ

Δεν ειναι ωραιο να φανταζομαστε πραγματα χωρις να εχουμε γνωρισει τα ατομα προσωπικα. Ο θανος καλα εκανε και σου προτεινε να εκφρασεις τις αποψεις σου στο συλλογο.
Ειπα και πρι ότι ενδεχομένως να ειναι λαθανσμένη η αποψη μου, αλλά αυτη ειναι... Για καθετι που δεν ξέρεις μπορεις ειτε να το φανταστεις ειτε να το γνωρισεις...Εφοσον λοιπον δεν το γνωρίζομαι φανταζομαι...


Απο την αλλη πλευρα εγω δε γνωριζω ουτε ατομα ουτε πραγματα μεσα απο τη Σιβιτανιδειο. θεωρω ομως οτι τα λεγομενα σου κρυβουν μια αντιφαση. Δηλαδη χρησιμοποιω το βισμα και μετα το κατηγορω. Εννοω δηλαδη μηπως επρεπε απο πριν να ειχες εκφρασει την αντιπαθεια σου προς το μεσο και οχι να κατηγορεις παιρνοντας τα μοριακια προυπηρεσιας? Αυτο μου θυμιζει κατι ψευτοεπαναστατες που μενουν στην Εκαλη και πηγαινουν στα συλλαλητηρια παρκαροντας τα ακριβα αυτοκινητα του στα παρκινγκ παραπλευρως της Ακαδημιας.
Νομιζω οτι εχω εκφράσει τη ρητη αντιθεση μου στα βυσματα, τουλάχιστον όσο αφορα την επαγγελματικη μου απασχοληση...
Ειμαι στη Σχολή και μιλάω, νομιζω...

Και για να μη βιαστεις να πεις οτι αν ειχα μεσο θα το εκανα και εγω σου μιλαω ειλικρινα ειχα την ευκαιρια να παρακαμψω συναδελφους στον πινακα και για σοβαρο λογο μαλιστα και δεν το εκανα. Καλο ειναι ο καθενας μας να αναλογιζεται τις ευθυνες του. Και αν ο κοσμος ειναι χαλασμενος δε σημαινει οτι πρεπει να χαλασουμε και εμεις μαζι του και μετα να το βριζουμε. Μπορουμε να κρατησουμε τις αποστασεις μας για να μη φτασει η σαπιλα μεχρι και σε εμας.
Πάλι εχω ταχθει εναντιον σ όσους μιλάνε εκ μερους τον άλλο....
Κ εγω μπορουσα μια χαρα να χρησιμοποιησω το βυσμα που ειχα, ωστε να μπορεσω να μπω στη Σιβιτανιδειο, αλλα ειμαι ρητα κατα των "βυσματικων προσληψεων"

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kellykou στις Δεκέμβριος 05, 2007, 02:58:25 πμ
Αν μου απέδιδαν ένα άλλο όνομα εγώ ξέρω ότι θα τρελαινόμουνα και θα τους έλεγα κατευθείαν ποιος είμαι.
Πολύ καλά το έθεσες...Εσυ θε έπρατες ετσι...Αυτο σημαίνει ότι και εγω πρέπει να πράξω έτσι;;; Αν εσυ δηλαδή αυτοκτονησεις πρεπει να το κανω και εγω;;; Μαλλον στο forum που θα φτιαξεις θα πρεπει να καταρηγσεις και το βασικο λεονεκτημα των forum: την ΑΝΩΝΥΜΙΑ. Μπορεις να ζητας επικυρωμενο αντιγραφο αστυνομικης ταυτοτητας για την εγγραφη των μελών...

Απ ότι κατάλαβα είσαι μεγάλο βίσμα και δούλεψες στη Σιβιτανίδειο χωρίς να έχεις πάει στρατό και κάθεσαι αυτή τη στιγμή και κατηγορείς άλλους. Για να κατηγορείς την παρούσα κυβέρνηση μάλλον θα ήσουν καλύτερα με την προηγούμενη και μας αραδιάζεις τώρα φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτά...
Αντε και να ειμαι βισμα...Αυτο μου στερει το δικαιωμα να "κατηγορώ" (οπως λες) τους άλλους;;; Αναιρει, δηλαδη τη βρωμια της Σχολής;;;;
Ασε που εχω πει ότι η Υπουργικη Αποφαση δημοσιευθηκε το 1996 (επι ΠΑΣΟΚ) και για' αυτο και το ΠΑΣΟΚ δε μιλάει για τη Σιβιτανιδειο...
Παντως αν το θεμα εδω ειναι το τι κανω εγω τοτε μπορω να σου πω ότι και στρατο έχω πάει (χρησιμοποιωντας βισμα για τη μεταθεση μου) και φέτος δουλεύω στη Σιβιτανιδειο (χωρις βίσμα).Τελικα δουλευεις στη Σιβιτανιδειο ή οχι?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Δεκέμβριος 05, 2007, 08:22:22 πμ
Τελικα δουλευεις στη Σιβιτανιδειο ή οχι?

Aυτο που λεει τοση ωρα ειναι οτι δουλευει εκει, αλλά χωρις να εχει χρησιμοποιησει το βυσμα που ειχε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kellykou στις Δεκέμβριος 05, 2007, 12:55:10 μμ
Δηλαδη μπηκε στη Σιβιτανιδειο χωρις βισμα? ??? ???
Εχω δυο πτυχια και ενα μεταπτυχιακο :-\. Δεν εχω βυσμα :-\ Θα με παρουν στη Σιβιτανιδειο?
Για πια εικονικη πραγματικοτητα μιλαμε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Δεκέμβριος 05, 2007, 05:53:18 μμ
Δηλαδη μπηκε στη Σιβιτανιδειο χωρις βισμα? ??? ???
Εχω δυο πτυχια και ενα μεταπτυχιακο :-\. Δεν εχω βυσμα :-\ Θα με παρουν στη Σιβιτανιδειο?
Για πια εικονικη πραγματικοτητα μιλαμε?

Ξερω κι εγω? Μηπως εχω καταλαβει γιατι ο ενας κατηγορει τον αλλον, αφου ολοι τελικα εχουν παρει μορια απο Σιβιτανιδειο? Μακαρι του χρονου να κοπουν οι συνεντευξεις και να παιρνουν τους αναπληρωτες μονο απο πινακα με αντικειμενικα κριτηρια, αλλά πολυ χλωμο το βλεπω.

Τωρα, για το αν θα παρουν εσενα ή τον οποιοδηποτε αλλον που εχει πολλα προσοντα αλλά δεν εχει βυσμα στη Σιβιτ., δεν το θεωρω εντελως απιθανο στην περιπτωση που χρειαζονται καθηγητες και καποιος απο τους "δικους" τους δεν μπορει! Ετσι πηραν κι εμενα σ'ενα σχολειο για ΠΔΣ (δεν μπορουσε φετος η "δικη τους" καθηγητρια γιατι εμεινε εγκυος και πηραν στην τυχη τον επομενο - του χρονου βεβαια θα την ξαναπαρουν!). Αυτα τα τυχερα ομως ειναι σπανια... κι υποθετω στη Σιβιτ. που δινει πολλα μορια θα ειναι ακομα σπανιοτερα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 05, 2007, 07:18:21 μμ
Εγώ ξέρω ότι η προυπηρεσία σου πρέπει να αρθεί και να ακυρωθεί και άμα ήμουν κάποιος που αδικούνταν από αυτή την κατάσταση θα έκανα προσφυγή εις βάρος σου.
Πρώτα απο όλα η προυπηρεσία δεν αίρεται! Το μόνο που μπορει να γίνει ειναι η ανακληση της πράξης πρόσληψης.
Προσφυγή;;; Τι εννοείς προσφυγή;; Εγω την ιεραρχικη προσφυγη γνωρίζω που γίνεται ενώπιον της αρχής η οποια προισταται αυτης που εξεδωσε μία πραξη...
Μηπως θέλεις να πεις αναφορά;;;
Το διακιωμα στην αναφορά ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενο και δεν απαιτει την υπαρξη συμφέροντος. Κατα συνέπεια δεν ειναι αναγκη να βρεις καποιον που να αδικείται...
Παντως εγω θα ειμαι ο πρωτος που θα συ συγχαρει αν καταφέρεις την ανακληση εστω και μίας παράνομης πραξης προσληψης ή διορισμου....


Aναφορά ή προσφυγή ή ανάκληση διορισμού δεν τα ξέρω αυτά τα διαδικαστικά νομικά θέματα γιατί δεν έχω ξανα ασχοληθεί. Αλλά για ένα πράγμα απορώ και αυτό με έκανε να καταπιαστώ με την παρούσα συζήτηση. Γιατί  inspector επιτέθηκες σ εκείνο τον τέως συνάδελφό σου (τον real time ή όπως τον λέγανε) αφού και συ με παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο μπήκες στη Σιβιτανίδειο;; Όλοι οι άλλοι συνάδελφοί σου τι πρέπει να κάνουν απέναντί σου; Σε ρωτάω με όση λογική διαθέτω και περιμένω μια απλή, σαφή απάντηση.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 05, 2007, 07:20:19 μμ
Aναφορά ή προσφυγή ή ανάκληση διορισμού δεν τα ξέρω αυτά τα διαδικαστικά νομικά θέματα γιατί δεν έχω ξανα ασχοληθεί. Αλλά για ένα πράγμα απορώ και αυτό με έκανε να καταπιαστώ με την παρούσα συζήτηση. Γιατί  inspector επιτέθηκες σ εκείνο τον τέως συνάδελφό σου (τον real time ή όπως τον λέγανε) αφού και συ με παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο μπήκες στη Σιβιτανίδειο;; Όλοι οι άλλοι συνάδελφοί σου τι πρέπει να κάνουν απέναντί σου; Σε ρωτάω με όση λογική διαθέτω και περιμένω μια απλή, σαφή απάντηση.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 05, 2007, 08:05:15 μμ
Γιατί inspector επιτέθηκες σ εκείνο τον τέως συνάδελφό σου (τον real time ή όπως τον λέγανε) αφού και συ με παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο μπήκες στη Σιβιτανίδειο;; Όλοι οι άλλοι συνάδελφοί σου τι πρέπει να κάνουν απέναντί σου; Σε ρωτάω με όση λογική διαθέτω και περιμένω μια απλή, σαφή απάντηση.
Αφήνω το "συ με..." στην άκρη και σου ξαναλέω το έξης απλό:
Ο οποιοσδήποτε (ακομη και εσυ, δεν ειναι αναγκη να ειναι στον κλαδο και την ειδικότητα μου) μπορει να κανει αναφορά στο Υπουργείο: "Παρακλώ να διευρευνηθει η πρόσληψη του.... κατα το σχολικο έτος.... στο.... δεδομενου ότι αυτος...".
Το Υπουργείο διερευνα τις αναφορές και εχει κατα καιρους ανακαλέσει προυπηρεσίες, αρκει βεβαια αυτα που αναφέρεις να ειναι πραγματικά και να ευσταθουν.
Δεν έχω κατι πιο σαφές να σου πω.
Ξαναλέω πάντως ότι εστω και 1 ανακληση παρανομης πρόσληψης ειναι κερδος για την εκπαιδευση και θα ειμαι ο πρωτος που θα σε συγχαρω!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Giorgos Kakouris στις Δεκέμβριος 05, 2007, 08:13:02 μμ
Καλη ιδέα!
Εγώ θα ζητήσω από το υπουργείο να αφαιρέσει τα μόρια του ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗ αφού σνομπάρει τον διορισμό!! Αυτό και αν ευσταθεί...

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: malamo στις Δεκέμβριος 05, 2007, 11:04:49 μμ
Kathe xrono o kyrios Inspector zitaei tous fakelous kai ta tipika prosonta ktl ktl apo to grafeio prosopikou , paradoksos tou ta dinoun, allo afto  arxi prostasias prosopikon dedomenon, arxi(dia) prostasia exoun ta dedomena.

Kyrie dragogianni opos vlepeis mpaino kai defteri fora kai triti kai tetarti sto forum, kai tha mpaino oses xreiasti gia na teleioso kati atoma san kai esena.
 
OUDEIS ASFALESTEROS EXTHROS APO TON EVERGETITHENTA AXARISTO.

MALAMO , EEEEEEEKSO APO TA DONTIA
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 07, 2007, 03:44:32 μμ
Ενας απο τους λόγους (11 συνολικα) που επικαλουνται για υπερωριακη απασχοληση 57 διοικητικων υπαλληλων ειναι "ο εμπλουτισμός με καινουριο υλικο της ιστοσελίδας της ΣΔΣΤΕ στην ελληνικη και αγγλικη γλώσσα..." (ΦΕΚ 1630/τ. Β/17-8-2007) και ακομη δεν εχουν ενημερωσει για τα καινουρια μελη του ΔΣ και της Εκτελεστικης Επιτροπης (http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=19).
Το ποσο που θα λάβουν για ενα εξάμηνο ειναι 109.519 ευρω (ΦΕΚ 1630/τ. Β/17-8-2007)!!! Δηλαδη αν τα μοιραστουν όλοι ισοτιμα 109.519/57= 1921 ευρω ο καθενας για 6 μηνες ή 320 ευρω το μήνα επιπλεον... Καλα ειναι... Αλλά πόσοι απο αυτους τους 57 καθονται περαν του ωραριου τους;;;
Μία φορά να πάει εισαγγελέας εκει δεν θα φευγει... Απο εκει θα παρει συνταξη...
Μαλλον και γι' αυτο και οι διοικητικοι υπαλληλοι εκει δε μιλάνε...Παίρνουν το νομιμο φακελάκι τους κ αυτοι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 07, 2007, 04:02:22 μμ
Για τον ίδιο λόγο ("ο εμπλουτισμός με καινουριο υλικο της ιστοσελίδας της ΣΔΣΤΕ στην ελληνικη και αγγλικη γλώσσα...") το Α εξαμηνο του 2007, 55 υπάλληλοι έλαβαν 99.889 ευρω!! Δηλαδή 99.889 ευρω/55=1886 ευρω ο καθένας το εξαμηνο ή 1886 ευρω/6= 314 ευρώ ο καθενας τον μηνα!!! τους έριξαν το Α εξάμηνο και μαλλον για αυτό δεν ανακοινωθηκαν ουτε η προκήρυξη ουτε οι ημερομηνίες συνεντευξεων στην ιστοσελίδα της Σχολής... Τοσο δύσκολη ειναι αυτη η διαδικασία; Πόσο χρονο αραγε απαιτει;;;
Το Β εξαμηνο που πηραν παραπανω λεφτακια δεν μπορουσαν να αναρτησουν τον πίνακα καταταξης των αναπληρωτών αλλά και τους προσληφθέντες;;; Δεν προβλέπεται μηπως απο νομο η αναρτηση των αποτελεσματων στην ιστοσελίδα της Σχολής;;; Η συνταγματικη αρχή της διαφάνειας που πάει;; Περίπατο;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 07, 2007, 04:05:33 μμ
Για το Α εξαμηνο το ΦΕΚ ειναι το ΦΕΚ 639/τ. Β/27-4-2007.
Και τα 2 ΦΕΚ μπορει καποιος να τα βρει στο www.et.gr
Δηλαδή οι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ και του ΥπΕΠΘ που ενημερωνουν εγκαιρα τις ιστοσελιδες τους τι "επιδομα"  (με τη μορφη υπερωρίας) πρεπει να παιρνουν;;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Siobaras στις Δεκέμβριος 07, 2007, 07:39:23 μμ
Ε ρε και να μπαινε κανένας Τριανταφυλλόπουλος σε αυτή τη σελίδα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mathstavros στις Δεκέμβριος 08, 2007, 12:57:00 πμ
Χωρις να εξαιρω τον εαυτο μου η αξιοκρατια ειναι καλη οταν δεν εχουμε το βυσμα ενω αντιθετα οταν το εχουμε δεν την σκεφτομαστε καν.και δεν αναφερομε μονο στην Σιβιτανιδειο....διαφωνει κανεις με αυτην την λογικη;δυστυχως αυτη ειναι η αληθεια και ας βγει ενας να το αμφισβητησει.να πει δηλαδη πχ οτι εγω μολονοτι ειχα το βυσμα δεν εφαγα τη θεση απο τον αλλο ο οποιος ειχε περισσοτερα προσοντα, η πχ δεν πηρα την μεταθεση αν και ειχα βυσμα για να την παρει ο αλλος που εχει λεμε τωρα την γυναικα του αναπηρη.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 08, 2007, 02:04:23 πμ
Kathe xrono o kyrios Inspector zitaei tous fakelous kai ta tipika prosonta ktl ktl apo to grafeio prosopikou , paradoksos tou ta dinoun, allo afto arxi prostasias prosopikon dedomenon, arxi(dia) prostasia exoun ta dedomena.

Ας υποθεσουμε οτι ειναι έτσι! Που ειναι το κακο; Για διάβασε και κανενα αλλο θεμα του φορουμ (η μονο για τη Σιβιτανιδειο σε ποναει;):

...
και τέλος
Παράθεση
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 15/4/04
Αρ. πρωτ. 792

ΠΡΟΣ …
Κοιν. 1) …
 2)…

ΘΕΜΑ: ...

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του Ν.2472/97. Όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή με τις υπ. αρ. 17/2002 και 56/2003 Αποφάσεις της η ανακοίνωση των στοιχείων των επιλεχθέντων συνυποψηφίων σε άλλον υποψήφιο είναι νόμιμη χωρίς τη συγκατάθεσή τους υπό τις εξής σωρευτικά εξεταζόμενες προϋποθέσεις:
α) Τα δεδομένα ζητούνται με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Το υπέρτερο έννομο συμφέρον συνίσταται στο δικαίωμα του αιτούντος να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του προσβολής των σχετικών αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 ε) του Ν. 2472/1997. Εξάλλου, η Αρχή με την υπ. αρ. 17/2002 Απόφασή της απηύθυνε σύσταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα σε κάθε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού – το ίδιο ισχύει και ως προς τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με βάση διατάξεις – να γίνεται μνεία της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν λοιπούς συνυποψηφίους προκειμένου να ασκήσουν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους. Η ύπαρξη υπέρτερου έννομου συμφέροντος προϋποθέτει, επίσης, ότι ο αιτών υποβάλλει το αίτημά του εμπρόθεσμα, γεγονός που οφείλει να ελεγχθεί εκ μέρους σας πριν την ανακοίνωση των στοιχείων.
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των συνυποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση των δικαιολογητικών εκείνων μόνο που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη των προκηρυχθεισών θέσεων. Στην περίπτωση δηλαδή που οι υποψήφιοι επικαλέστηκαν και πρόσθετα προσόντα μπορούν να χορηγηθούν και αυτά τα δικαιολογητικά στον συνυποψήφιο που απορρίφθηκε, με την προϋπόθεση ότι υπήρξε σύγκριση των υποψηφίων και επί των πρόσθετων αυτών προσόντων.
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τα οποία η δυνατότητα πρόσβασης προυποθέτει προηγούμενη άδεια της Αρχής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 2472/1997.
δ) Η ανακοίνωση των στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα προυποθέτει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2492/1997 την προηγούμενη ενημέρωση των συνυποψηφίων. Εάν όμως στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρατε τη δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων στα στοιχεία που αφορούν άλλους συνυποψηφίους απαλλάσσεστε από την υποχρέωση ενημέρωσης διότι η ανακοίνωση των στοιχείων αυτών αποτελεί πλέον κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη.

Κατ’ εντολής Προέδρου
Ζωή Καρδασιάδου
Ελέγκτρια

Πληρ.: Ζ. Καρδασιάδου
Τηλ.: 210 6475621


Για φαντασου λέει να γινοτανε αυτο που λεει ο Λαζοπουλος... Φαντασου να βαζανε καμερες στη Σιβιτανιδειο... Χαμός θα γινονταν... Ολο "μπιπ" θα ητανη ταινία...Πολυ φιλί εκει πέρα μεσα...Πολλα γεροντια (μόνιμοι  και διοικητικοι) και πολλα νεα κοριτσακια (αναπληρωτριες) έχει...
Ηδη φανηκε ο τροπος που κανουν 'φτερα' (με νομιμοφανη τροπο) 200.000 ευρω απο τα 11.000.000 ευρω που ειναι ο ετησιος προυπολογισμος της Σιβιτανιδειου για το 2007...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Siobaras στις Δεκέμβριος 08, 2007, 12:25:00 μμ
Χωρις να εξαιρω τον εαυτο μου η αξιοκρατια ειναι καλη οταν δεν εχουμε το βυσμα ενω αντιθετα οταν το εχουμε δεν την σκεφτομαστε καν.και δεν αναφερομε μονο στην Σιβιτανιδειο....διαφωνει κανεις με αυτην την λογικη;δυστυχως αυτη ειναι η αληθεια και ας βγει ενας να το αμφισβητησει.να πει δηλαδη πχ οτι εγω μολονοτι ειχα το βυσμα δεν εφαγα τη θεση απο τον αλλο ο οποιος ειχε περισσοτερα προσοντα, η πχ δεν πηρα την μεταθεση αν και ειχα βυσμα για να την παρει ο αλλος που εχει λεμε τωρα την γυναικα του αναπηρη.

Διαφωνώ εγώ φυσικά.
Δε θέλω να γίνω συγκεκριμένος για προφανείς λόγους, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι σπιτάκι μου με τα μόρια του νησιού.
Δεν το παίζω ιδεολόγος, αλλά μιας και κανείς δεν απαντάει, είπα να γράψω το αυτονόητο...

Μόνο για λόγους υγείας (δικούς μου ή συγγενικού προσώπου) θα χρησιμοποιήσω όποιον γνωστό έχω και δεν έχω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Δεκέμβριος 08, 2007, 12:58:44 μμ
Η Σιβιτανίδειος έχει την απαράδεκτη (κατά την δική μου γνώμη πάντα) να βγάζει πίνακες μόνο με το σύνολο των μορίων.
Το ίδιο κάνει και η ΑΣΠΑΙΤΕ.
Γιατί;

Ποιοι έχουν πρόβλημα να ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης όπως γίνεται:
Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;
Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
Στα ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ του ΟΑΕΔ;
Στου πίνακες του ΥΠΕΠΘ;
Και αλλού;

Σε ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΥΠΕΠΘ ανακοινώνονται αναλυτικά (θα μπορούσαν να είναι και περισσότερο αναλυτικοί) οι πίνακες με τα μόρια που έχει πάρει ο καθένας/καθεμία. Εκεί φυσικά κανείς δεν διαμαρτύρεται για τα προσωπικά του δεδομένα.
Στην Σιβιτανίδειο όμως ποιόν πειράζει; και γιατί;

Πότε έχουμε διαφάνεια;
όταν ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες
ή όπως γίνεται τώρα, έστω και με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο μοριοδότησης που ισχύει (συνέντευξη,  κλπ)

Θέλετε διαφάνεια;
Εγώ θέλω…

Θέλετε να μπαίνουν μερικοί με βύσμα; (δεν μπαίνουν όλοι έτσι)
Εγώ ΔΕΝ θέλω…

Θέλετε να υπάρχει αξιοκρατία;
Θέλετε να αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης;
Θέλετε να υπάρχει επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση την συγγένεια;

Αν δεν γίνουν αλλαγές ως το πιο αξιοκρατικό, θα πρότεινα να μην μετράει η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου στον πίνακα αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ.

Μερικοί λένε ότι είναι αυτοδιοικούμενο το ίδρυμα.
Για ποιο αυτοδιοικούμενο ίδρυμα ΝΠΔΔ όμως μιλάμε όταν από το ’60 έχουν φάει το κληροδότημα του Σιβιτανίδή και το ίδρυμα εξαρτάται από τα εμβάσματα του υπουργείου παιδείας;

Αν ξέρει κάποιος τους πόρους του ιδρύματος ας τους αναφέρει.

Οι μοναδικοί που ξέρω (μπορεί να υπάρχουν και άλλοι) είναι τα χρήματα των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και το ΥΠΕΠΘ/κράτους.

Θα ήθελα να ήξερα εάν ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός του.

Τώρα όλο αυτό το namedropping που έχει προηγηθεί με βρίσκει αντίθετο.
Αν μερικοί εξακολουθούν να πετούν κόκκαλα από το προαύλιο της Σιβιτάνα στους απ’ έξω, μόνο κακό δεν το βρίσκω.
Δεν θα έλεγα όμως ποτέ «εσύ μην μιλάς δεν το δικαιούσαι γιατί έχει κάνει ένα ή το άλλο».

Η άποψη ότι το προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής στην Σιβιτανίδειο είναι αυτό που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει με βρίσκει ΑΝΤΙΘΕΤΟ._
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 08, 2007, 04:08:07 μμ
Η Σιβιτανίδειος έχει την απαράδεκτη (κατά την δική μου γνώμη πάντα) να βγάζει πίνακες μόνο με το σύνολο των μορίων.
Το ίδιο κάνει και η ΑΣΠΑΙΤΕ.
Γιατί;
Δεν αρκει η προυηπηρεσια μονο για να διοριστει καποιος, μιας και στους μονιμους διορισμους προτασσονται οι έχοντες παιδαγωγικη καταρτιση. Αρα εκτος απο τη Σιβιτανιδειο πρεπει να βάλει και το χερακι της και η ΑΣΠΑΙΤΕ...

Ποιοι έχουν πρόβλημα να ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης όπως γίνεται:
Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;
Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;
Στα ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ του ΟΑΕΔ;
Στου πίνακες του ΥΠΕΠΘ;
Και αλλού;

Σε ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΥΠΕΠΘ ανακοινώνονται αναλυτικά (θα μπορούσαν να είναι και περισσότερο αναλυτικοί) οι πίνακες με τα μόρια που έχει πάρει ο καθένας/καθεμία. Εκεί φυσικά κανείς δεν διαμαρτύρεται για τα προσωπικά του δεδομένα.
Στην Σιβιτανίδειο όμως ποιόν πειράζει; και γιατί;

Πότε έχουμε διαφάνεια;
όταν ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες
ή όπως γίνεται τώρα, έστω και με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο μοριοδότησης που ισχύει (συνέντευξη, κλπ)
Εγω την πρώτη φορα που ειχα κανει αιτηση στη Σιβιτανιδειο και δεν με ειχαν πάρει δεν το εψαξα καθολου το θεμα. Ουτε καν ηξερα τα κριτηρια μοριοδοτησης. Νομιζω ειναι λογικο οτι οταν καποιος ψαχνει για δουλεια και κανει αρκετες αιτησεις δεν ειναι δυνατο να ψαχνει τους λόγους για τους οποιους δεν προσεληφθη.
Αν ανακοινωνονταν αναλυτικα οι βαθμολογιες, παρα πολλοι υποψηφιοι (με μεταπτυχιακα, διδακτορικα και προυπηρεσία) θα εβλεπαν οτι ατομα χωρις προυπηρεσία χωρις επιπροσθετες σπουδες μοριοδοτουνται με 30αρια στη συνεντευξη, ενω οι ιδοι με 15. Για φαντασου ολοι αυτοι που αδικουνται να εκαναν αναφορα στον Υπουργο ή να ζητησουν το φάκελο των προσληφθέντων τι θα γινοταν... Ειδικα που ο τωρινος Υπουργος εχει (απ' οτι φαινεται) σκοπο να καθαρισει τη σαπιλα απο εκει και δεν εχουν την Μαριετα και τον Καλο να καλυπτει τους διοικουντες τη Σχολη...
Ποσες υπερωριες θα επρεπε να κανουν οι διοικητικοι τις Σιβιτανιδειου για να εξυπηρετησουν τους διαμαρτυρομενους υποψηφιους... Και αλλα λεφτακια παλι για υπερωριες;; Δεν ειναι αρκετα τα εξτρα 300 ευρω το μηνα;


Αν δεν γίνουν αλλαγές ως το πιο αξιοκρατικό, θα πρότεινα να μην μετράει η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου στον πίνακα αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ.
Και τι θα γινει τοτε με τα παιδεια της Σιβιτανιδειου, του Υπουργειου και του κομματος;;; Μια ζωη αναπληρωτές;;; Αυτο θα ειναι το ευχαριστω στους πατεραδες τους που σκιστηκαν για τη Σιβιτανιδειο, το Υπουργειο και το κομμα;;;


Αν ξέρει κάποιος τους πόρους του ιδρύματος ας τους αναφέρει.

Οι μοναδικοί που ξέρω (μπορεί να υπάρχουν και άλλοι) είναι τα χρήματα των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και το ΥΠΕΠΘ/κράτους.

Θα ήθελα να ήξερα εάν ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός του.
11.000.000 ευρω ο προυπολογισμος για το 2007 (αν ψαξεις στο www.et.gr θα το βρεις)
Αντικατεστησαν τα παραθυρα του ιδρυματος με αλουμινενια και μονο τηλεχειρισμο δε τους εχουν βαλει... Απο την αλλη ομως οι αιθουσες διδασκαλιας δεν εχουν πριζα. Αν δηλαδη θελει καποιος να χρησιμοποιησει εποπτικα μεσα διδασκαλίας...ΑΚΥΡΟ!!! Ο γνωστος τους φαινεται αυτο το εργο μπορουσε να προσφερει, αυτο έκανε....


Τώρα όλο αυτό το namedropping που έχει προηγηθεί με βρίσκει αντίθετο.
Αν μερικοί εξακολουθούν να πετούν κόκκαλα από το προαύλιο της Σιβιτάνα στους απ’ έξω, μόνο κακό δεν το βρίσκω.
Δεν θα έλεγα όμως ποτέ «εσύ μην μιλάς δεν το δικαιούσαι γιατί έχει κάνει ένα ή το άλλο».

Η άποψη ότι το προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής στην Σιβιτανίδειο είναι αυτό που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει με βρίσκει ΑΝΤΙΘΕΤΟ._
Η λογικη τους ειναι απλη: Ολοι οσοι εχουν μπει στη Σιβιτανιδειο εχουν βισμα (αντιστοιχο του ολοι οι γιατροι παιρνουν φακελακι!!Μα όλοι;;), αρα δε δικαιουτια καποιος που εχει βαλει βισμα να μιλάει (αρα δηλαδη και αυτους που πιανουν για ναρκωτικα δεν πρεπει να λενε για αλλους που κανουν εμποριο..). Αρα ποιος μπορει να μιλαει για τη Σιβιτανιδειο; Οι απ' εξω μονο που δεν ξερουν και πολλά....
Οπου να 'ναι θα αρχισει και η εναντιον σου επιθεση...

Σιγά...η πατριδα κοιμάται...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mat στις Δεκέμβριος 08, 2007, 05:00:48 μμ
Για φαντασου λέει να γινοτανε αυτο που λεει ο Λαζοπουλος... Φαντασου να βαζανε καμερες στη Σιβιτανιδειο... Χαμός θα γινονταν... Ολο "μπιπ" θα ητανη ταινία...Πολυ φιλί εκει πέρα μεσα...Πολλα γεροντια (μόνιμοι  και διοικητικοι) και πολλα νεα κοριτσακια (αναπληρωτριες) έχει...
Επιτέλους  Ντροπή σου πια δεν έχεις κάνενα όριο και κανένα σεβασμό για τίποτα. Κατήγορείς άλλους αλλά δεν έχεις σκεφτεί πως είσαι εσύ :-X
Ας παρέμβει ο Μοderator ή κάποιος για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 08, 2007, 05:18:24 μμ
Για φαντασου λέει να γινοτανε αυτο που λεει ο Λαζοπουλος... Φαντασου να βαζανε καμερες στη Σιβιτανιδειο... Χαμός θα γινονταν... Ολο "μπιπ" θα ητανη ταινία...Πολυ φιλί εκει πέρα μεσα...Πολλα γεροντια (μόνιμοι  και διοικητικοι) και πολλα νεα κοριτσακια (αναπληρωτριες) έχει...
Επιτέλους Ντροπή σου πια δεν έχεις κάνενα όριο και κανένα σεβασμό για τίποτα. Κατήγορείς άλλους αλλά δεν έχεις σκεφτεί πως είσαι εσύ :-X
Ας παρέμβει ο Μοderator ή κάποιος για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Τους έχεις ακουσει να μιλάνε;;; Δε μπορεις να φανταστεις το τι λένε και τι προτάσεις κανουν... Ακομη και σε γυναικες με παιδιά, αλλα για ευνοητους λόγους (οτι δεν μπορουν να αποδειχτουν, σε αντιθεση με τις προσληψεις)... Αλλα πονταρουν στο ότι αμα δε σου αρεσει περιμενε τη σειρα σου στον ενιαιο και να πας επαρχια...
Εχεις παει ποτε στο θερινο σχολειο που κανει καθε χρονο;;;
Μια γραμματεας του φιδιου εφυγε απο ιδαιτέρα του και ειχε παει στο γραφειο του Καλου...
Υπάρχει και το κουμπακι αναφορα στο συντονιστη...Να σταματησουμε να μιλάμε...Να γινουμε φιλησυχοι πολίτες... Να κανουμε πως δεν ακουμε και δε βλέπουμε... Να λέμε δε βαριεσαι, ετσι ειναι τα πράγματα... Να τους αφηνουμε να κανουν ανενόχλητοι τις δουλίτσες τους... Να τους αφηνουμε να κάνουν τους φόρους μας υπερωρίες και παράθυρα και ταξιδια στο εξωτερικό... Να διοριζει ο Υπουργος οποιον κλαδάρχη μαθηματικο θέλει για Γενικό Διευθυντη και να αμοιβεται με αγνωστο ποσό... Να προσλαμβανει κόσμο για να καθεται στα γραφεία και να διαβαζει για τον ΑΣΕΠ και ο μισθος και η προυπηρεσία να τρεχουν...
Τουλάχιστον παλαιότερα διοριζονταν μονιμοι εκει... Ηταν μαντρωμενοι... Και ήταν και ειναι η μοναδικη κατηγορία εκπαιδευτηκων που απαγορευεται να γινουν Σχολικοι Συμβουλοι... Γιατι άραγε;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Δεκέμβριος 08, 2007, 07:52:25 μμ
...
Οπου να 'ναι θα αρχισει και η εναντιον σου επιθεση...
...

Αν κάποιος/κάποια έχει αντίθετη γνώμη δεν θα το θεωρήσω επίθεση.
Κάθε άποψη/πρόταση καλοδεχούμενη.
Δεκτό και το «έτσι είναι τα πράγματα και αν σου αρέσει...».

σημ.: "δεν μου αρέσει..." 8)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: leti77 στις Δεκέμβριος 08, 2007, 07:58:40 μμ
Συγνωμη που παρεμβαινω αλλα μαλλον θα πρεπει καποιοι να καταλαβουν οτι το εκπαιδευτικο συστημα δημιουργηθηκε για να το υπηρετουμε και οχι για να μας υπηρετει.Το εκπαιδευτικο συστημα δεν δημιουργηθηκε για να βολευονται ουτε οι ωρομισθιοι ουτε οι αναπληρωτες αλλα ουτε και οι διορισμενοι,αλλα για να προσφερουμε στο λειτουργημα που λεγετει ΄΄εκπαιδευτικος΄΄.Λυπαμαι που καποιοι συναδελφοι βλεπουν τα σχολεια σαν τα χωραφια του παππου τους που εχουν κληρονομησει και λειτουργουν σαν κλικα.Αν το καταλαβουν αυτο τοτε θα γινουν καλυτεροι ανθρωποι και κυριως σωστοι εκπαιδευτικοι...Αν ποτε γινουν...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mat στις Δεκέμβριος 08, 2007, 09:35:51 μμ
Τους έχεις ακουσει να μιλάνε;;; Δε μπορεις να φανταστεις το τι λένε και τι προτάσεις κανουν... Ακομη και σε γυναικες με παιδιά, αλλα για ευνοητους λόγους (οτι δεν μπορουν να αποδειχτουν, σε αντιθεση με τις προσληψεις)... Αλλα πονταρουν στο ότι αμα δε σου αρεσει περιμενε τη σειρα σου στον ενιαιο και να πας επαρχια...
Εχεις παει ποτε στο θερινο σχολειο που κανει καθε χρονο;;;
Μια γραμματεας του φιδιου εφυγε απο ιδαιτέρα του και ειχε παει στο γραφειο του Καλου...
Υπάρχει και το κουμπακι αναφορα στο συντονιστη...Να σταματησουμε να μιλάμε...Να γινουμε φιλησυχοι πολίτες... Να κανουμε πως δεν ακουμε και δε βλέπουμε... Να λέμε δε βαριεσαι, ετσι ειναι τα πράγματα... Να τους αφηνουμε να κανουν ανενόχλητοι τις δουλίτσες τους... Να τους αφηνουμε να κάνουν τους φόρους μας υπερωρίες και παράθυρα και ταξιδια στο εξωτερικό... Να διοριζει ο Υπουργος οποιον κλαδάρχη μαθηματικο θέλει για Γενικό Διευθυντη και να αμοιβεται με αγνωστο ποσό... Να προσλαμβανει κόσμο για να καθεται στα γραφεία και να διαβαζει για τον ΑΣΕΠ και ο μισθος και η προυπηρεσία να τρεχουν...
Τουλάχιστον παλαιότερα διοριζονταν μονιμοι εκει... Ηταν μαντρωμενοι... Και ήταν και ειναι η μοναδικη κατηγορία εκπαιδευτηκων που απαγορευεται να γινουν Σχολικοι Συμβουλοι... Γιατι άραγε;
Όχι ούτε τους έχω ακούσει ούτε με ενδιαφέρει να τους ακούσω.
Αλλά ούτε και μπορώ να ακούω κάποιον να γενικεύει και να βάζει όλους τους άλλους στο καλάθι των αχρήστων εξαιρώντας μόνο τον εαυτό του. Γιατί αν έχω καταλάβει κι εσύ εκεί δουλεύεις. Πως αφού είναι τόσο σαθρό το όλο σύστημα και περιβάλλον εσύ κατάφερες να προσληφθείς με την αξία σου? Κάτι δεν πάει καλά.  Όπως και να έχει πάντως αφού και Αν σε ενοχλεί η κατάσταση τότε γιατί επιμένεις να δουλεύεις σε αυτό τον τόσο βρώμικο χώρο? Αν πάλι θέλεις να μου πεις ότι εσύ τολμάς, δεν έχω λόγους να σε αμφισβητήσω ή να σε φιμώσω Αλλά, ρωτώ Γιατί δεν κάνεις επώνυμα και με στοιχεία τις καταγγελίες σου εκεί που πρέπει?
Μέρες τώρα διαβάζω σε αυτό το θέμα να γράφονται διάφορα αλλά, όλα όσα γράφονται μου θυμίζουν ξεκ@@@@σμα ….. κι όχι ειλικρινή προσπάθεια να ξεσκεπαστεί η πραγματική κατάσταση.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 08, 2007, 09:56:30 μμ
Αλλά ούτε και μπορώ να ακούω κάποιον να γενικεύει και να βάζει όλους τους άλλους στο καλάθι των αχρήστων εξαιρώντας μόνο τον εαυτό του. Γιατί αν έχω καταλάβει κι εσύ εκεί δουλεύεις. Πως αφού είναι τόσο σαθρό το όλο σύστημα και περιβάλλον εσύ κατάφερες να προσληφθείς με την αξία σου? Κάτι δεν πάει καλά. Όπως και να έχει πάντως αφού και Αν σε ενοχλεί η κατάσταση τότε γιατί επιμένεις να δουλεύεις σε αυτό τον τόσο βρώμικο χώρο? Αν πάλι θέλεις να μου πεις ότι εσύ τολμάς, δεν έχω λόγους να σε αμφισβητήσω ή να σε φιμώσω Αλλά, ρωτώ Γιατί δεν κάνεις επώνυμα και με στοιχεία τις καταγγελίες σου εκεί που πρέπει?
Μέρες τώρα διαβάζω σε αυτό το θέμα να γράφονται διάφορα αλλά, όλα όσα γράφονται μου θυμίζουν ξεκ@@@@σμα ….. κι όχι ειλικρινή προσπάθεια να ξεσκεπαστεί η πραγματική κατάσταση.

Δεν ειπα ποτε ότι όλοι ειναι στο ίδιο καλαθι. Μαλιστα ανεφερα τα ονοματα αυτων που τουλαχιστον εγω ξερω ότι εχουν προσλαβει τα παιδια τους. Ειμαι αντιθετα σε οποιαδήποτε ισοπεδοτικη λογικη.
Αν βολευει τη σκεψη σου το οτι μπηκα με βυσμα, τοτε το δεχομαι. Τοτε όμως μπαινεις εσυ σε ισοπεδοτικη λογικη...
Ο λόγος που επιδιωκω να εργαζομαι εκει ειναι το οτι διαφωνω με τη λογικη ορισμενων εκει να το θεωρουν μαγαζι τους. Δε βρισκω το λόγο να φυγουν οι νομιμοι και να μη μπαίνουν οι εχοντες αντικειμενικα προσοντα επειδη οι άλλοι ειναι παράνομοι... Το πιο ευκολο να πεις: Δε βαριεσαι... εγω θα το αλλαξω;;; Και σε πληροφορώ οτι εστω και ελάχιστες αλλαγες εχουν γινει και λόγω των αναφορών μου σε αρμοδιους φορεις... Ο,τι μπορεί ο καθένας κανει, εστω και αν ειναι λιγο...
Με την ιδια λογικη να ταχθουμε και υπερ οσων υποστηριζουν την αλλαγη σχολικου περιβάλλοντος στους μαθητες... Ειναι σα να δέχεσαι την ανικανοτητα σου να τροποποιησεις τη συμπεριφορά του και γι' αυτο βαζεις αλλους να βγαλουν το φίδι απ' την τρυπα...
Πως φανταζεσαι εσυ δηλαδη μια προσπάθεια για να ξεσκεπαστει η κατάσταση;;; Οπως λεει καποιος: Εγω ειμαι ο γκρεμιστης, γιατι εγω ειμαι και ο χτιστης...

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Δεκέμβριος 09, 2007, 12:19:00 μμ
Αποσβολωμένος παρακολουθώ αυτά που γράφονται και οι φτωχές μου γνώσεις στην ψυχολογία αδυνατούν να με βοηθήσουν...
Παίρνει ναρκωτικά ο inspector ή παίρνουμε όλοι εμείς???
Κάνει φιλοσοφία "με γεμάτο στομάχι" ή τον τσάμπα μάγκα???
Ντρέπεται που είναι εκεί ή θέλει να είναι μόνον αυτός εκεί???
Είναι ο Ρομπέν των δασών ή ο Δελαπατρίδης???

Φίλε κατα τα άλλα inspector οι αντιφατικές σου απαντήσεις χρίζουν έρευνας από ειδικούς. Αν λυπάμαι για την κατάντια του συστήματος με τα λεγόμενά σου μία, λυπάμαι χίλιες για το επίπεδο των άλλων "εισαγωμένων" - μπούληδων που σου την έπεσαν... Μπροστά τους βασιλεύεις...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jeronimo στις Δεκέμβριος 12, 2007, 07:38:59 μμ
Καλά πιστεύω ότι όποιος διάβασε το θέμα τα είχε λίγο πολύ καταλάβει όλα αυτά.. Όσο για τα συμπεράσματα και αυτά λογικά.. ΧΑΧΑ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: inspector στις Δεκέμβριος 19, 2007, 07:13:02 μμ
Παντως την ιστοσελιδα την ενημερωσαν για τα νεα μελη του ΔΣ... Δικαιολογημενα τελικα πληρωνονται τις υπερωριες τους...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Δεκέμβριος 21, 2007, 07:17:38 μμ
Παραθέτω το κάτωθι στατιστικό στοιχείο.
Μέχρι και το τέλος του χρόνου (21/12/07) στην κατηγορία ΠΕ17, οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές είναι 55% από το ΥΠΕΠΘ και 45% από τη Σιβιτανίδειο. Συγκεκριμένα:
ΠΕ1701   ΥΠΕΠΘ    50%   ΣΙΒΙΤ    50%
ΠΕ1702       58      42
ΠΕ1703      60      40
ΠΕ1704      33      67
(Υπάρχουν φυσικά όλα τα ονόματα και οι καταστάσεις για τυχόν δυσπιστίες)
Αντίστοιχα στοιχεία έχω και για τις άλλες ειδικότητες.
Συμπέρασμα: Ο ένας στους δύο μπαίνει κυριολεκτικά από την πίσω πόρτα…
Και κάτι ακόμη: Όσοι προσλήφθηκαν μέσω ΥΠΕΠΘ έχουν άπαντες παιδαγωγική κατάρτιση. Το συντριπτικό ποσοστό όσων προσλήφθηκαν από την Σιβιτανίδειο ΔΕΝ έχουν παιδαγωγική κατάρτιση (για έστω και ένα μεταπτυχιακό από τους 43 που είναι μέσα... ούτε λόγος). Προχθές που πήγαν στον υπουργό για να ζητήσουν ρύθμιση 24μηνου (μαζί με οικονομολόγους, πληροφορικάριους κλπ κλπ) γύρισαν άπραγοι καθώς τους είπε ότι υπόκειται διαγωνισμός τον Μάιο.
Υπομονή… 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Φεβρουάριος 16, 2008, 01:17:05 πμ
Οι ψαγμενοι τυπου inspector kai BlackAdder σας πετανε κοκκαλα
μεσα απο το προαυλιο της Σιβιτανειδιου. Και καλα κανουν και δεν τα λενε ολα γιατι θα ξυπνησουν και
αλλοι και οι θεσεις ειναι λιγες. Αλλα σας βοηθανε τουλαχιστον (χωρις κοστος για αυτους βεβαια)!

Κατι πικραμενοι σαν το giannispolo (ή porcupinetree) που βγαζει καρτα αυτον που πιθανον μεχρι περυσι να ηταν φιλος του και
να πινανε μαζι καφε εξω απο την ΑΣΠΑΙΤΕ, απλα το βυσμα που βαλανε δεν ηταν πολυ δυνατο ή τους παραμυθιασε προεκλογικα
και βγαζουν πικροχολια.
Ή πιθανον χειροτερα, περυσι να ηταν μεσα και φετος να βγηκαν πιο δυνατα βυσματα, να τους πηραν τη θεση και εχουν σκυλιασει!! 
Γιατι δεν σημαινει οτι αν δουλεψεις μια χρονια θα σε ξαναπαρουν αν δεν το ξανακυνηγησεις!!!
Κανενας δεν κανει τα χαρτια του εκει προσδωκοντας και αγωνιοντας για τα αποτελεσματα αν δεν εχει βαλει εστω και λιγο βυσμα.
xereis kati, eimai pleon stin aspaite fetos, telika to visma moy epiase , den eimai pia pikramenos , gelaei kalitera opoios gelaei teleytaios  esi ti kaneis? pos paei? doyleyeis?

 c ya
from ASPAITE
hahaha
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 09, 2008, 01:21:53 μμ
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank859g.php
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Μάιος 09, 2008, 05:07:05 μμ
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank859g.php

Σ'αυτη την ανακοινωση, γραφει καπου: 
"Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2008-2009, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία."

Ξερει κανεις ποιοι εμπιπτουν στις σχετικες διαταξεις του νομου που αναφερει? Δηλαδη, αν θα παρουν πολλους αναπληρωτες ή οχι? (γιατι αν ειναι, ας πουμε, απο τους ΠΕ04 να παρουν μονο καμια 10αρια, δεν εχει νοημα να κανω χαρτια...)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kathyk στις Μάιος 09, 2008, 10:21:25 μμ
ποιες ειδικότητες παίρνουν;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 09, 2008, 11:01:48 μμ
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank859g.php

Σ'αυτη την ανακοινωση, γραφει καπου: 
"Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2008-2009, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία."

Ξερει κανεις ποιοι εμπιπτουν στις σχετικες διαταξεις του νομου που αναφερει? Δηλαδη, αν θα παρουν πολλους αναπληρωτες ή οχι? (γιατι αν ειναι, ας πουμε, απο τους ΠΕ04 να παρουν μονο καμια 10αρια, δεν εχει νοημα να κανω χαρτια...)
απ'ότι ξέρω παίρνουν τους περισσότερους από πέρυσι και ένα μικρό ποσοστό αναπληρωτές νέους. ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 09, 2008, 11:45:49 μμ
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank859g.php

Σ'αυτη την ανακοινωση, γραφει καπου: 
"Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, θα γίνει υποχρεωτική πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2008-2009, όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2909/2001. Τούτο σημαίνει και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν με την παρούσα διαδικασία."

Ξερει κανεις ποιοι εμπιπτουν στις σχετικες διαταξεις του νομου που αναφερει? Δηλαδη, αν θα παρουν πολλους αναπληρωτες ή οχι? (γιατι αν ειναι, ας πουμε, απο τους ΠΕ04 να παρουν μονο καμια 10αρια, δεν εχει νοημα να κανω χαρτια...)
απ'ότι ξέρω παίρνουν τους περισσότερους από πέρυσι και ένα μικρό ποσοστό αναπληρωτές νέους. ;D

Το ίδιο όμως δεν είναι και για τους προπερσινους;Αυτοί δεν θα δουλεύουν απο την νέα σχολική χρονιά;Είναι λίγο μπέρδεμα αυτό το σημείο της ανακοίνωσης.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Μάιος 10, 2008, 09:15:25 πμ
Τελικα, ποσους περιπου παιρνουν καθε χρονια απο ΠΕ04? Αν συζηταμε για μια χουφτα θεσεις οπως ειδα στην εγκυκλιο των Εκκλησιαστικων, δεν εχει νοημα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: christos_max στις Μάιος 10, 2008, 10:05:31 πμ
γνωριζει κανεις τι χαρτια χρειαζονται?ταχυδρομικα δεχονται αιτησεις?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Μάιος 10, 2008, 11:23:19 πμ
έχει δουλέψει κανείς ήδη ως αναπληρωτής εκεί?? Γνωρίζετε πόσες είναι οι ώρες που μπορείς να πάρεις και
πως πληρώνουν? πχ μια φορά στο τετράμηνο κτλ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Xrysa_Tr στις Μάιος 10, 2008, 01:26:38 μμ
Να ρωτήσω παιδιά αν ξέρει κανεις ? Τα μορια που παίρνεις από τη Σιβιτανίδιο, αναγνωρίζονται κανονικα σαν προυπηρεσία??
Αναγνωρίζονται μόρια, όπως αν δούλευες σε δημόσιο σχολείο (στη δευτεροβάθμια).

Ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 10, 2008, 01:51:54 μμ
γνωριζει κανεις τι χαρτια χρειαζονται?ταχυδρομικα δεχονται αιτησεις?
όχι δε δέχονται ταχυδρομικώς, αν είσαι από επαρχία  αγγάρεψε κάποιον. Δε χρειάζεται εξουσιοδότηση.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 10, 2008, 01:53:21 μμ
ποιες ειδικότητες παίρνουν;

όλες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 10, 2008, 02:07:07 μμ
γνωριζει κανεις τι χαρτια χρειαζονται?ταχυδρομικα δεχονται αιτησεις?
όχι δε δέχονται ταχυδρομικώς, αν είσαι από επαρχία  αγγάρεψε κάποιον. Δε χρειάζεται εξουσιοδότηση.
Ταχυδρομικός δέχονται.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 10, 2008, 03:44:06 μμ
γνωριζει κανεις τι χαρτια χρειαζονται?ταχυδρομικα δεχονται αιτησεις?
όχι δε δέχονται ταχυδρομικώς, αν είσαι από επαρχία  αγγάρεψε κάποιον. Δε χρειάζεται εξουσιοδότηση.
Ταχυδρομικός δέχονται.
για να είμαι ειλικρινής είχα διαβάσει ότι δε δέχονται, οκ πάντως,
Γιάννη ξέρεις αν πρέπει να δώσουμε το απολυτήριο στρατού?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Μάιος 10, 2008, 04:51:41 μμ
Παράθεση
…ξέρεις αν πρέπει να δώσουμε το απολυτήριο στρατού?

Με τον διορισμό σου η υπηρεσία αναζητά αυτεπάγγελτα το απολυτήριο σου.
http://www.diorismos.gr/Dpages/vima/articles/viewarticle.php?vid=255 (http://www.diorismos.gr/Dpages/vima/articles/viewarticle.php?vid=255)
      
Παράθεση
Τελικά, πόσους περίπου παίρνουν κάθε χρονιά από ΠΕ04?
Πέρσι πήραν ΠΕ4-Φυσικών δεκατέσσερις (14), ΠΕ4-Χημικών έξι (6) και ΠΕ04-Βιολόγων έναν/μία (1).

Παράθεση
Γνωρίζετε πόσες είναι οι ώρες που μπορείς να πάρεις και πως πληρώνουν?
Σχεδόν όλοι είναι με πλήρες ωράριο. Πληρωμές μετά από 1-2 μήνες περίπου.

Παράθεση
Τα μόρια που παίρνεις από τη Σιβιτανίδειο, αναγνωρίζονται κανονικά σαν προϋπηρεσία?
Αναγνωρίζονται.

Παράθεση
ποιες ειδικότητες παίρνουν;
3.18 Αιτήσεις δεκτές μόνο στις ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί.
Σίγουρα όχι όλες.
Όποιος διαφωνεί ας συγκρίνει τις ειδικότητες της αίτησης με τους πίνακες  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ:  http://e-aitisi.sch.gr/ (http://e-aitisi.sch.gr/)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Μάιος 10, 2008, 06:14:04 μμ
την εμπειρια απο το φροντιστηριο ξερει  κανεισ πως θα την βαλουμε στην αιτηση?
στην προυπηρεσια στη Βθμια Εκπαιδευση???
ή εκει θα βαλουμε μονο απο σχολεία (ΠΔΣ,αναπληρωτες, ωρομισθιοι)

και κατι αλλο...χρειαζεται να βαλουμε πιστοποιητικο τυπου Α οτι τελειωσαμε το στρατο? ή μονο το κουτακι που θα συμπληρώσουμε τους αρκει?

ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vag_fys στις Μάιος 10, 2008, 07:49:38 μμ
Δε μετράει πουθενά η προυπηρεσί από φροντιστήριο δυστυχώς............
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 11, 2008, 12:53:18 πμ
γνωριζει κανεις τι χαρτια χρειαζονται?ταχυδρομικα δεχονται αιτησεις?
όχι δε δέχονται ταχυδρομικώς, αν είσαι από επαρχία  αγγάρεψε κάποιον. Δε χρειάζεται εξουσιοδότηση.
Ταχυδρομικός δέχονται.
για να είμαι ειλικρινής είχα διαβάσει ότι δε δέχονται, οκ πάντως,
Γιάννη ξέρεις αν πρέπει να δώσουμε το απολυτήριο στρατού?
Πήρα τηλ κ μου είπε μια κυρία ότι δέχονται αιτήσεις με το Ταχυδρομείο.Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο δεν το ξέρω.Καλύτερα να πάρετε και εσείς για πιο σίγουρα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Μάιος 11, 2008, 12:55:38 πμ
Ξέρει κανείς πόσους Πληροφορικούς πήραν πέρυσι;
Επίσης αν ξέρει κάποιος ας μας πεί τι σημαίνει ο νόμος Ν. 2909/2001.
Ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Μάιος 11, 2008, 12:30:07 μμ
Δε μετράει πουθενά η προυπηρεσί από φροντιστήριο δυστυχώς............


αφού το αναφερει :

   Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και το ωράριό του (π.χ. πλήρες ή σύνολο ωρών εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιο), την ειδικότητα και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Η προϋπηρεσία στα φροντιστήρια αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναγράφει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, την ειδικότητα καθώς και το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ένσημα φωτοτυπημένα και επικυρωμένα. Τούτο δεν αντικαθίσταται από σχετική βεβαίωση ή επικύρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.


ξερει κανεις πως θα την αναφέρουμε? στην αίτηση ή απλα μόνο τα ένσημα και τη βεβαίωση??

αν το εχει ψαξει κανεις ας απαντήσει..

ευχαριστώ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: samba στις Μάιος 12, 2008, 11:21:47 πμ
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομισθίων στης  Σιβιτανίδειο Σχολή. στις Μάιος 09, 2008, 02:15:00
645 Εμφανίσεις | Βαθμολογία: (1 βαθμολογήσεις)
Δηλαδη υπαρχουν 645 ενδιαφερομενοι που πληροφοριθηκαν την ειδηση απο αυτο το site
 για ποσες θεσεις;; ;)
 Για  ποιους κλαδους υπαρχει πραγματικη αναγκη και θα γινει προσληψη;;  ;)
Υποθετω οτι καποια ενδικτικη απαντηση σ'αυτα τα ερωτηματα μπορουμε να παρουμε απο τις περσυνες προσληψεις
Γνωριζει καποιος να πει τι προσληψεις εγιναν περισυ ή απο που μπορουμε να τις δουμε;
 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Μάιος 12, 2008, 11:28:29 πμ
Δε ξέρω πόσες προσλήψεις γίνονται κάθε χρόνο στη Σιβιτανίδειο. Αυτο που ξέρω σίγουρα είναι ότι για να προσληφθείς πρέπει να έχεις μέσον παπά ή πολιτικό. Εφόσον υπάρχει η συνέντευξη, δεν υπάρχει αξιοκρατεία.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Μάιος 12, 2008, 02:33:37 μμ
πολιτικό καλα...
παπα όμως γιατι????  ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Μάιος 12, 2008, 03:38:50 μμ
πολιτικό καλα...
παπα όμως γιατι????  ;D

Γιατί ανήκουν στην Εκκλησιαστική εκπαίδευση
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Μάιος 12, 2008, 09:38:48 μμ
aaaaaa!!!! αλήθεια???? δεν το ήξερα!! lol!!!

α κ εκεί μπορείς επίσης να πας να εμφανιστείς μια δυο φορές και να την κάνεις????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Μάιος 12, 2008, 09:49:34 μμ
Δε μετράει πουθενά η προυπηρεσί από φροντιστήριο δυστυχώς............

 ii) Επαγγελματική εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα.

         Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για :

§         Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και το ωράριό του (π.χ. πλήρες ή σύνολο ωρών εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιο), την ειδικότητα και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η προϋπηρεσία στα φροντιστήρια  αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναγράφει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, την ειδικότητα καθώς και το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησε.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ένσημα φωτοτυπημένα και επικυρωμένα. Τούτο δεν αντικαθίσταται από σχετική βεβαίωση ή επικύρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: hope_x στις Μάιος 12, 2008, 09:56:21 μμ
για συνεντευξη καλουν οσους κρινουν πως εχουν τα απαραιτητα προσοντα (οπως στα εκκλησιαστικα) ή ολους οσους κανουν αιτηση;

ξερει κανεις τι ειδους ερωτησεις γινονται στη συνεντευξη;αφορουν το γνωστικο της ειδικοτητας σου, ειναι προσωπικες;γενικου ενδιαφεροντος;

επισης, η επιτροπη της συνεντευξης απο ποσα ατομα αποτελειται και ποια ειναι;(εννοω ο προεδρος της σχολης,ο διευθυντης,κανενας υπουργος....)

ευχαριστω!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: aspaitianos στις Μάιος 13, 2008, 02:05:03 πμ
to lower prepei na einai metafrasmeno gia na to epikurwseis??????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marianiux στις Μάιος 13, 2008, 02:31:36 πμ
Ξέρει κανείς πόσους Πληροφορικούς πήραν πέρυσι;
Επίσης αν ξέρει κάποιος ας μας πεί τι σημαίνει ο νόμος Ν. 2909/2001.
Ευχαριστώ.

Πήραν 12 ΠΕ19 και 8 ΠΕ20
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Μάιος 13, 2008, 02:15:07 μμ
Λοιπόν, θα σας πω την εμπειρία μου από την περσινή χρονιά:

Η Επιτροπή ήταν τριμελής, δεν ξέρω από ποιους απαρτιζόταν.  ???

Οι ερωτήσεις που σου έκαναν μπορεί να περιελάμβαναν θέματα σχετικά με την ειδικότητα, τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων σχολείου, κ.α., δηλαδή ό,τι.. κάτσει!! >:(  >:(
Πάντως, αν δεν παίζει μέσον, δεν γίνεται τίποτα. :'(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: hope_x στις Μάιος 13, 2008, 02:35:41 μμ
to lower prepei na einai metafrasmeno gia na to epikurwseis??????

"3.5   Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ξένης γλώσσας Α,Β,Γ 

        επιπέδου.

  Η γνώση της κάθε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Ι και ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., από πιστοποιητικό ή τίτλο τουλάχιστον της πρώτης βαθμίδας, δηλαδή για τα Αγγλικά FIRST CERTIFICATE κλπ., για τα Γαλλικά CERTIFICAT, για τα Γερμανικά MITTELSTUFE και της αντίστοιχης προς αυτά βαθμίδας για τις άλλες γλώσσες. Oι τίτλοι αυτοί ή τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα ιδρύματα των αντίστοιχων χωρών ή από επάρκεια διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων."

απο τα συμφραζομενα δεν φαινεται να το θελουν μεταφρασμενο. μια επικυρωμενη φωτοτυπια του πρωτοτυπου πιστευω πως θελουν,σε διαφορετικη περιπτωση θα το ανεφερε ρητα (λογικα μιλώντας πάντα!)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Μάιος 15, 2008, 11:31:58 πμ
Πρόεδρος της Σιβιτανιδείου είναι ο Τζερόνιμο (=Αρχιεπίσκοπος)
Πήγα χθες και κατέθεσα. Έχει πολύ κόσμο. Ουρα γύρω στα 15 άτομα. Αλλά προχωράει αρκετά γρήγορα.
Η συνέντευξη είναι για τα μάτια του κόσμου. Για να μπορούν να στηρίξουν κάπου την πρόσληψη του άσχετου.
Στη συνέντευξη καλούνται όλοι. Και για την ακρίβεια πάνε όσοι προλάβουν! Γιατί ανακοινώνεται 2 μέρες πριν. Εμείς πιστεύω ότι θα ενημερωθούμε μεταξύ μας. Αν μάθω τίποτα, θα ενημερώσω.
Πάντως κάποια στιγμή θα βγει ένας πίνακας με τα ονόματα που είχαν έγκυρα δικαιολογητικά και με την μοριοδότησή τους.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Μάιος 18, 2008, 09:40:00 μμ
για συνεντευξη καλουν οσους κρινουν πως εχουν τα απαραιτητα προσοντα (οπως στα εκκλησιαστικα) ή ολους οσους κανουν αιτηση;
ξερει κανεις τι ειδους ερωτησεις γινονται στη συνεντευξη;αφορουν το γνωστικο της ειδικοτητας σου, ειναι προσωπικες;γενικου ενδιαφεροντος;
επισης, η επιτροπη της συνεντευξης απο ποσα ατομα αποτελειται και ποια ειναι;(εννοω ο προεδρος της σχολης,ο διευθυντης,κανενας υπουργος....)
ευχαριστω!
εμένα με είχαν ρωτήσει πέρυσι
Πώς θα κάνατε ένα σχέδιο μαθήματος? Πώς θα το οργανώνατε?
και δεύτερον Με τους μαθητές σας τι σχέση θα κρατούσατε? Θα τους φερόσασταν σαν φίλος σε κάποιο τους ενδεχόμενο πρόβλημα?
Αυτά
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: elina83 στις Μάιος 22, 2008, 09:00:17 μμ
Εχουμε κανενα νεο για τη συνεντευξη στη Σιβιτανιδειο? Ποτε περιπου αναμενονται οι πινακες?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Μάιος 27, 2008, 04:03:17 πμ
Πρόεδρος της Σιβιτανιδείου είναι ο Τζερόνιμο (=Αρχιεπίσκοπος)
Πήγα χθες και κατέθεσα. Έχει πολύ κόσμο. Ουρα γύρω στα 15 άτομα. Αλλά προχωράει αρκετά γρήγορα.
Η συνέντευξη είναι για τα μάτια του κόσμου. Για να μπορούν να στηρίξουν κάπου την πρόσληψη του άσχετου.
Στη συνέντευξη καλούνται όλοι. Και για την ακρίβεια πάνε όσοι προλάβουν! Γιατί ανακοινώνεται 2 μέρες πριν. Εμείς πιστεύω ότι θα ενημερωθούμε μεταξύ μας. Αν μάθω τίποτα, θα ενημερώσω.
Πάντως κάποια στιγμή θα βγει ένας πίνακας με τα ονόματα που είχαν έγκυρα δικαιολογητικά και με την μοριοδότησή τους.

Όντως είναι όλα τυπικά ....και δοσμένα....

Οι πίνακες βγαίνουν απλά γιατί πρέπει να βγουν.

Προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ αίτηση γιατί ξέρω σίγουρα ότι δεν έχω ελπίδες ακόμα και αν είχα υπερδιπλάσια από τα απαιτούμενα προσόντα!!

Καλή τύχη σε όλους εύχομαι....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Μάιος 30, 2008, 11:18:15 πμ
Μήπως γνωρίζει κάποιος αν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες της συνέντευξης; ??? ???

Ή αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να ενημερωθούμε τηλεφωνικώς; ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Μάιος 30, 2008, 12:58:17 μμ
Μήπως γνωρίζει κάποιος αν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες της συνέντευξης; ??? ???

Ή αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να ενημερωθούμε τηλεφωνικώς; ???

Μπορείς να βλέπεις και από το site της Σιβιτανίδειου άν βγήκαν οι ημερομηνίες συνεντεύξεων
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Μάιος 30, 2008, 01:27:52 μμ
Ευχαριστώ πολύ.  ;D ;D

Δεν ήξερα ότι φέτος θα τα βάλουν στο site. Γιατί πέρισυ μόνο αν πήγαινε ο ενδιαφερόμενος από 'κει μάθαινε!!  >:(

Αν κάποιος μάθει, καλό είναι να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους από 'δω. ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Μάιος 30, 2008, 02:00:18 μμ
Καλα μπανια! Τον Αυγουστο οι συνεντευξεις Φετος. Προς τα τελη μαλιστα ειπαν στο τηλεφωνο
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Ιούνιος 05, 2008, 08:36:14 πμ
Τον Αυγουστο οι συνεντευξεις Φετος. Προς τα τελη μαλιστα ειπαν στο τηλεφωνο

Αφου ποτε δε δινουν πληροφοριες για τις συνεντευξεις απο το τηλεφωνο. Σταχτη στα ματια ηταν αυτο, για να πανε να δωσουν συνεντευξη μονο οι δικοι τους! ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: angelina asp στις Ιούνιος 05, 2008, 09:52:10 πμ
Καλημέρα σε όλους,
ειμαι καινούρια στο site και θα ήθελα κάποια βοήθεια.Είμαι μία από τους 8000... και βάλε που έκαναν τα χαρτιά τους στη Σιβιτανίδειο.Μήπως γνωρίζει κάποιος πότε περίπου θα βγούν οι καταστασεις με τα ονόματα που θα περασουν απο συνέντευξη?
Είδα ότι κάποιος απάντησε ότι θα τα ανεβάσουν στο site της...Ξέρουμε κάτι,ποτε?

Ευχαριστώ!!! :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: albatros στις Ιούνιος 07, 2008, 02:57:14 πμ
Καλησπέρα!Είμαι καινούργια στο forum οπότε καλώς σας βρήκα!

Μήπως ξέρει κάποιος πότε θα γίνουν οι συνεντεύξεις στη Σιβιτανίδειο για αναπληρωτές και ωρομίσθιους;
Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία στο site της;

Ευχαριστω! :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Nina P στις Ιούνιος 07, 2008, 03:23:05 πμ
Για δείτε λίγο εδώ

http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=241.msg68111#msg68111

μάλλον θα σας λυθούν οι απορίες...

και καλώς ήρθατε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: albatros στις Ιούνιος 07, 2008, 03:36:41 πμ
 ;) oops!Δεν το είχα ψαξει καλά τελικά!!!!

Ευχαριστώ πολύ πολύ για την γρήγορη απάντηση!!!
Καλό ξημέρωμα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούλιος 05, 2008, 11:33:14 πμ
Μήπως κανείς έχει κάποια ενημέρωση για την ημερομηνία των συνεντεύξεων;;; ???   ???

Καλά μπανάκια σε όλους!  ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούλιος 15, 2008, 11:26:48 πμ
Καλημέρα σε όλους! :D

Μία παρατήρηση: σήμερα μπήκα στο site της Σιβιτανιδείου και.... είναι υπό κατασκευή!!!  ???  >:( >:(
Μήπως γνωρίζει κανείς κάτι;; ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lego στις Ιούλιος 15, 2008, 12:53:25 μμ
Πήρα χτες τηλέφωνο και μια κυρία μου είπε να καλέσω πάλι μετά τις 20 Αυγούστου γιατί τότε περίπου θα γίνουν οι συνεντεύξεις...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: fivo στις Ιούλιος 15, 2008, 01:03:29 μμ
αν εχετε μεσο, γιατι σκατε;
αν δεν εχετε:
καλες διακοπες  


 ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Ιούλιος 19, 2008, 09:45:17 μμ
οι συνεντεύξεις πέρυσι άρχισαν αρχές Σεπτέβρη
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούλιος 20, 2008, 11:25:56 πμ
Οι συνεντεύξεις πέρσι έγιναν μέσα στο καλοκαίρι. Τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Θυμάμαι ότι νοσηλευόταν ο μακαριστός Χριστόδουλος, τότε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Ιούλιος 27, 2008, 06:21:32 μμ
Σήμερα έγραψε η alfavita ότι είναι 3.500 αιτήσεις για 320 θέσεις αναπληρωτών - ωρομισθίων. :-\ :-\

 Και για τις συνεντεύξεις γράφει με ερωτηματικό 15/8;;

Γνωρίζει κανείς κάτι νεότερο, μήπως;;; ??? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: may22 στις Ιούλιος 28, 2008, 11:15:13 μμ
Παιδιά στο site της Σιβιτανιδείου έχει βγει σήμερα αναλυτική ανακοίνωση
για τις συνεντεύξεις που θα γίνουν μετάτις 20 Αυγούστου.
Ακολούθησα το σύνδεσμο από το alfavita και άνοιξα το συνημμένο αρχείο
και τσουπ νάτες οι ημερομηνίες για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά..
Ρίχτε μια ματιά..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Ιούλιος 29, 2008, 12:01:13 πμ
Τί να ρωτάνε άραγε;Έχει πάει κανείς σε συνέντευξη εκεί ;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Ιούλιος 29, 2008, 09:21:23 πμ
may22 Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!  :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: may22 στις Ιούλιος 29, 2008, 11:30:20 μμ
may22 Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!  :)

Δεν κάνει τίποτα..άντε καλό κουράγιο!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Αύγουστος 09, 2008, 02:26:48 μμ
να ρωτησω κατι που δεν εχω καταλαβει..

γιατι πολλοι λενε οτι πρεπει να εχεισ καλυτερα εκκλησιαστικο μεσο για τη Σιβιτανιδειο?

ειναι κανενασ παπας υπευθυνος?

ας απαντησει οποιος ξερει παρακαλω να μου φυγει η απορεια γιατι μου φαινεται πολυ περιεργο...

ευχαριστω...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nicolasg στις Αύγουστος 09, 2008, 02:42:30 μμ
Προεδροσ ειναι ο Αρχιεπισκοπος Ελλαδας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Αύγουστος 09, 2008, 03:31:16 μμ
Προεδροσ ειναι ο Αρχιεπισκοπος Ελλαδας.


ειναι σιγουρο αυτο? ητανε παντα ο αρχιεπισκοπος ή τωρα τον εκλέξανε?

τι δουλεια εχει ο Αρχιεπισκπος στη Σιβιτανιδειο?

σ'ευχαριστω πολυ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Αύγουστος 09, 2008, 04:10:15 μμ
Προεδροσ ειναι ο Αρχιεπισκοπος Ελλαδας.


ειναι σιγουρο αυτο? ητανε παντα ο αρχιεπισκοπος ή τωρα τον εκλέξανε?

τι δουλεια εχει ο Αρχιεπισκπος στη Σιβιτανιδειο?

σ'ευχαριστω πολυ

Έτσι έχει οριστεί από το κληροδότημα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: pops στις Αύγουστος 16, 2008, 03:42:45 μμ
έχει κανένας εμπειρία από τη συνέντευξη? τί είδους ερωτήσεις σου κάνουν?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Αύγουστος 17, 2008, 09:57:52 μμ
έχει κανένας εμπειρία από τη συνέντευξη? τί είδους ερωτήσεις σου κάνουν?
Ποιόν έχεις Μπάρμπα  ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Αύγουστος 20, 2008, 02:40:03 μμ
σημερα νομιζω αρχισαν οι συνεντευξεις....

αν περασε κανενασ συνεντευξη ας μας πει τι ρωτανε ρε παιδια να εχουμε μια ιδεα...

αν και ξερω πως θα μπουν αυτοι που θα μπουν αλλα λεμε τωρα....

ευχαριστω....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: VENTHESIKYMI στις Αύγουστος 22, 2008, 01:59:40 μμ
Καλησπέρα σε όλους, πέρασα χτες από συνέντεξη στη Σιβιτανίδειο (από τους πρώτους όπως φαίνεται). Τι να σας πω ρε παιδιά.......
Πρώτη φορά πήγαινα και βγαίνοντας ένιωσα ότι έχασα την ώρα μου, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι δεν έχω μέσον και επομένως καμία πιθανότητα να με πάρουν. Είπα κι εγώ να πάω για την εμπειρία...
Τρόμαξα μάλιστα όταν είδα την πρώτη κοπέλα να βγαίνει από την αίθουσα κλαίγοντας.
Τέτοια απαξίωση ούτε σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια.
"Γιατί επιλέξατε αυτό το επάγγελμα και όχι κάποιο άλλο." Κλασική ερώτηση απ΄ ότι κατάλαβα.
"Πώς θα οργανώνατε το μάθημά σας;" Και να μη δίνουν ούτε μια παράμετρο. Πολύ γενικές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις να μην τους ικανοποιούν.
"Γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτές τις σπουδές;" "Από τύχη περάσατε στο πανεπιστήμιο;"
Καλώς, μερικές ερωτήσεις είναι αναμενόμενες. Σε όλο αυτό το πακετάκι όμως προσθέστε 3 ηλικιωμένους άντρες που σε κοιτάζουν ειρωνικά και στο τέλος προσθέτουν: "Έχετε όραμα για την εκπαίδευση, απ' ότι φαίνεται, αλλά υπάρχουν χιλιάδες σαν κι εσάς. Συν τοις άλλοις είστε και πολύ νέα...
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Αύγουστος 22, 2008, 02:14:41 μμ
Τί άλλο ρωτάνε;Ξέρεις κανείς;Ποιά προγράμματα σπουδών χρησιμοποιούν στη Σιβιτανίδειο;Αυτά των ενιαίων Λυκείων ή των επαγγελματικών;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ol_dim στις Αύγουστος 22, 2008, 08:12:06 μμ
Γειά σε όλους!
Η κολλητή μου θα παρουσιαστεί σε μια εβδομάδα για συνέντευξη στη σιβιτανίδειο, είναι καθηγήτρια γερμανικών.Ξέρεις μήπως κάποιος τί ρωτάνε περίπου σε τέτοιες συνεντεύξεις? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Αύγουστος 28, 2008, 01:22:21 μμ
Αν και το θεωρώ άστοχο, να σας πω κάποιες από τις ερωτήσεις που κάναν την Τρίτη 26/7/08 σε μένα και σε άλλους συναδέλφους από την ειδικότητά μου (ΠΕ1702):
-Από ποια μέρη αποτελείται ένα σχέδιο μαθήματος;
-Πώς θα κάνατε πιο ενδιαφέρον το μάθημά σας;
-Ποια είναι η σωστή μέθοδος τιμωρίας των μαθητών;
-Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός καθηγητή υπεύθυνου τμήματος;
-Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εφημερεύοντος καθηγητή;
-Πώς συνδέεται η εργασίακή εμπειρία με την επαγγελματική εκπαίδευση;
-Πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει εργασιακή εμπειρία ή αρκεί μόνο η εκπαιδευτική;
-Μπορεί να συνδιαστεί από τους μαθητές η απόκτηση γνώσης από την εργασία και από την εκπαίδευση;

5 έως 10 λεπτά το πολύ διαρκούσε η συνέντευξη του κάθενός.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Αύγουστος 29, 2008, 11:20:19 πμ
Αν και το θεωρώ άστοχο, να σας πω κάποιες από τις ερωτήσεις που κάναν την Τρίτη 26/7/08 σε μένα και σε άλλους συναδέλφους από την ειδικότητά μου (ΠΕ1702):

Περιεργως, αυτες οι ερωτησεις ειναι σοβαρες. Ισως εχουν σκοπο να παρουν και μερικους χωρις βυσμα και προσπαθουν να τους ξεδιαλυνουν.

Αντιθετως, στους ΠΕ04.04 ρωτησαν απλοϊκα πραγματα, τυπου "εχετε ξαναδουλεψει σε σχολειο?", το οποιο υποθετω εκαναν επειδη η θεση του βιολογου ειναι καπαρωμενη εδω και 4 χρονια απο το ιδιο ατομο κι η διαδικασια γινεται για τα ματια του κοσμου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Αύγουστος 29, 2008, 11:32:45 πμ
Τους φιλόλογος τους ρωτήσανε για τους Ίωνες φιλοσόφους,κολλήσανε στον Αναξιμένη,για την προέλευση της λέξης Έλλην,φάρος,ποιούς συγγραφείς κειμένων ξέρω από την ΈΚΦΡΑΣΗ-έκθεση,τί είναι το ψιμύθιο,για τη Μικρασιατική καταστροφή,τον Καποδίστρια ,για ωρολόγιο πρόγραμμα, για τον Πλήθωνα το Γεμιστό κ.α.,σε ποιά κατηγορία γλωσσών ανήκει η ελληνική γλώσσα,ποιές άλλες ανήκουν συτή κ.α.   
Όπως καταλαβαίνετε αυτή δεν ήταν συνέντευξη αλλά προφορική εξέταση γνώσεων.
Οι ερωτήσεις δείχνουν πως απλά θέλουν να κόβουν άτομα.Για ποιό λόγο;για καλύτερη ποιότητα εκπαιδευτικών;για να βάλουν τους δικούς τους;μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο!
Καλή επιτυχία σε όσους πάνε.
Πολύ καλή εμπειρία!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: banned στις Σεπτέμβριος 05, 2008, 12:31:22 μμ
Απλα θεοι. Με κρατησαν 3 λεπτα. Η 1η ερωτηση ηταν διατυπωμενη ειρωνικα και η 2η εντελως φλου. Αν δεν εχετε βυσμα δεν αξιζει καν να πατε μου φαινεται.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Σεπτέμβριος 06, 2008, 07:43:48 μμ
εχουμε κανενα νεο για τα αποτελέσματα ρε παιδια?????

ξερει κανεις πότε θα βγουν....

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Vania στις Σεπτέμβριος 08, 2008, 07:03:49 μμ
συγγνωμη και παλι για την ασχρετοσυνη μου αλλα ειπαμε...ειμαι νεα :-\τι ακριβως ειναι η σιβιτανιδειος????που βρισκεται???εκει ως τι σε παιρνουν??απο τα λιγα που διαβασα απο τις συνεντευξεις,μου φανηκε οτι ειναι δυσκολο να μπεις εκει ???τι ειναι αυτο βρε συναδελφοι???ας διαφωτισει καποιος και μενα το μικρο απειρο :-[
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Σεπτέμβριος 08, 2008, 10:02:50 μμ
To Google το ξέρεις?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Σεπτέμβριος 08, 2008, 11:07:33 μμ
συγγνωμη και παλι για την ασχρετοσυνη μου αλλα ειπαμε...ειμαι νεα :-\τι ακριβως ειναι η σιβιτανιδειος????που βρισκεται???εκει ως τι σε παιρνουν??απο τα λιγα που διαβασα απο τις συνεντευξεις,μου φανηκε οτι ειναι δυσκολο να μπεις εκει ???τι ειναι αυτο βρε συναδελφοι???ας διαφωτισει καποιος και μενα το μικρο απειρο :-[
Είναι Δημόσια Σχολή.(Συγκρότημα απο Σχολεία).Βρίσκεται στην Αθήνα,στην Καλλιθέα απέναντι απο τον σταθμό του ΗΣΑΠ.Σε παίρνουν ώς Αναπληρωτή.Για εμάς παραμένει όνειρο η εισαγωγή σε αυτή.Για αυτούς που έχουν βύσμα είναι πολύ έυκολο.Ελπίζω να σε κατατόπισα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ion_04 στις Σεπτέμβριος 08, 2008, 11:41:29 μμ
Έτσι για τους τύπους τουλάχιστον, γνωρίζει κανείς πότε περίπου αναμένονται αποτελέσματα ή πότε είχαν βγει πέρσι?
Για να βάλω X σ' αυτή την αναμονή, αν και απ' ότι λέτε το βλέπω να μου χαμογελά φαρδύ πλατύ από μόνο του!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Vania στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 12:10:07 πμ
συγγνωμη και παλι για την ασχρετοσυνη μου αλλα ειπαμε...ειμαι νεα :-\τι ακριβως ειναι η σιβιτανιδειος????που βρισκεται???εκει ως τι σε παιρνουν??απο τα λιγα που διαβασα απο τις συνεντευξεις,μου φανηκε οτι ειναι δυσκολο να μπεις εκει ???τι ειναι αυτο βρε συναδελφοι???ας διαφωτισει καποιος και μενα το μικρο απειρο :-[
Είναι Δημόσια Σχολή.(Συγκρότημα απο Σχολεία).Βρίσκεται στην Αθήνα,στην Καλλιθέα απέναντι απο τον σταθμό του ΗΣΑΠ.Σε παίρνουν ώς Αναπληρωτή.Για εμάς παραμένει όνειρο η εισαγωγή σε αυτή.Για αυτούς που έχουν βύσμα είναι πολύ έυκολο.Ελπίζω να σε κατατόπισα.
Φυσικα και με κατατοπησες :) Οπότε εφοσον δεν εχω μεσο και δεν μενω και αθηνα δεν με ενδιαφερει...
Ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες walkleon:)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Vania στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 12:16:50 πμ
To Google το ξέρεις?
αγαπητε μου βασιλη ασχετη ειμαι (σε καποια θεματα),οχι ηλιθια...το google το ξερω,αλλα αν ηταν να τα ψαχνω ολα εκει δεν θα μου χρειαζοταν αυτο εδω το forum...ευχαριστω παντως για το.... ενδιαφερον σου.... :P
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 01:04:03 πμ
Ωραια,κατα αρχην εχω την εντύπωση οτι το πρώτο αποτέλεσμα του γουγλη θα σου έλυνε καλυτερα τις απορίες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dejavu στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 12:26:32 μμ
Τηλεφώνησα σήμερα στην Σιβιτανείδιο και με ενημέρωσαν πως τα αποτελέσματα θα βγουν σε κάνα μήνα. Μέχρι τότε θα δουλέψουν με τους μόνιμους.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 05:38:25 μμ
Τηλεφώνησα σήμερα στην Σιβιτανείδιο και με ενημέρωσαν πως τα αποτελέσματα θα βγουν σε κάνα μήνα. Μέχρι τότε θα δουλέψουν με τους μόνιμους.
Μπορεί να επιβεβαιώσει κανείς άλλος;
Εγώ πάλι πιστεύω ότι τους έχουν πάρει ήδη... Πέρσι, ενώ όλοι οι αναπληρωτές είχαν 9 μόρια το μέγιστο, οι αναπληρωτές της Σιβιταν είχαν 9.333...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 05:51:48 μμ
Όντως, παιδιά το ίδιο είπαν και σε μένα, σήμερα. >:(

Πάντως, πέρσι, τα είχαν τοιχοκολλήσει! φέτος, ο Θεός ξέρει... ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Σεπτέμβριος 09, 2008, 10:06:46 μμ
Πέρισυ τους είχαν προσλάβει από τις 4/10 και μετά.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Σεπτέμβριος 25, 2008, 11:19:54 πμ
εχει κανεις κανενα νεο για τα αποτελεσματα.....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 10:23:52 πμ
τα αποτελεσματα βγηκαν σημερα ... . θα παω απο εκει θα ανεβασω μετα φωτογραφιες για ολους.......
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 10:49:29 πμ
Δε θα δημοσιευθούν;Πρέπει να πάμε από εκεί;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 10:56:24 πμ
δεν γνωριζω
εγω θα περασω απο εκει και τουλαχιστον αν καταφερω τους 20 πρωτους απο καθε ειδικοτητα θα τους βγαλω φωτογραφια και θα τους ανεβασω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 11:02:56 πμ
Δε μπορούν να κάνουν μία ολοκληρωμένη δουλειά.Αμάν!!!!! >:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 11:18:25 πμ
Τηλεφωνικά δεν λένε. Τους πήρα και με ξαπόστειλαν.
Εάν μπορεί κάποιος αθηναίος να βγάλει στο φορουμ τους ΠΕ03 θα του είμαι υπόχρεος.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 01:28:15 μμ
82 σειρά στους 523 φιλολόγους.Πάλι αρίστευσα!!!Τόση επιτυχία πού να τη βάλω!!Δεν αντέχεται δηλ.
Έχουν καλέσει  τηλεφωνικά τους πρώτους 9 και ζήτημα αν πάρουν συνολικά 30.'Ετσι μου είπαν.
Πάντως όσοι είναι να πάνε τους καλούν τηλεφωνικά οπότε μην αγχώνεστε για να δείτε τη σειρά σας :-*
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 04:15:49 μμ
Μήπως γνωρίζει κανείς τα αποτελέσματα για τους Θεολόγους; ??? ???

Τους πρώτους τους κάλεσαν τηλεφωνικά ή από καινούργια εβδομάδα;;  ??? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 07:51:50 μμ
τους πρωτους τους πηραν τηλεφωνικα θα συνεχιζουν να καλουν μεχρι την τεταρτη πεμπτη οποτε οσοι εχετε βυσμα μην απελπιζεστε το βυσμα δεν σας εγραψε ..... ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 08:55:08 μμ
82 σειρά στους 523 φιλολόγους.Πάλι αρίστευσα!!!Τόση επιτυχία πού να τη βάλω!!Δεν αντέχεται δηλ.
Έχουν καλέσει  τηλεφωνικά τους πρώτους 9 και ζήτημα αν πάρουν συνολικά 30.'Ετσι μου είπαν.
Πάντως όσοι είναι να πάνε τους καλούν τηλεφωνικά οπότε μην αγχώνεστε για να δείτε τη σειρά σας :-*

Το μονο που θα ελεγα να κοιταξεις ειναι να δεις σε τι θεση πας χωρις αυτους που εχουν καλεσει απο ΥΠΕΠΘ....Να ξερεις οτι αυτοι δεν εχουν δικαιωμα να πανε Σιβιτανιδειο.........και στα αποτελεσματα αυτοι ειναι μεσα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 08:59:33 μμ
Δύσκολη υπόθεση γιατί πρέπει να έχω τα ονόματα και δε το βλέπω να ξαναπηγαίνω εκεί.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ion_04 στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 10:15:05 μμ
Επειδή δεν έχω ξανακάνει αίτηση Σιβ/διο, έχω 2 απορίες
1. ο ίδιος πίνακας ισχύει και για αναπληρωτές και για ωρομίσθιους;
2. πόσους περίπου καλούν και από τις δύο κατηγορίες (ξέρω ότι ρωτάω κάτι χωρίς σαφή απάντηση) αλλά στο περίπου, μπορεί να καλέσουν 10 άτομα π.χ. συνολικά;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 26, 2008, 10:25:24 μμ
Επειδή δεν έχω ξανακάνει αίτηση Σιβ/διο, έχω 2 απορίες
1. ο ίδιος πίνακας ισχύει και για αναπληρωτές και για ωρομίσθιους;
2. πόσους περίπου καλούν και από τις δύο κατηγορίες (ξέρω ότι ρωτάω κάτι χωρίς σαφή απάντηση) αλλά στο περίπου, μπορεί να καλέσουν 10 άτομα π.χ. συνολικά;

στο 1ο . ΝΑΙ......... ελαχιστοι ουτως η αλλως θα ειναι ωρομισθιοι..... ;D
      2ο . Αναλογα την ειδικοτητα....Σε φιλολογους μπορει γυρω στους 30 σε τεχνικες ειδικοτητες καμια 15αρα - 20.....Σε άλλες παιζει .

Συνολικα καλουν 220-250 ατομα απο ολες τις ειδικοτητες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 12:08:34 πμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dejavu στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 12:10:44 πμ
Ξέρει κανείς αν στον κλάδο της πληροφορικής ισχύει το ποσοστό 60-40%; Μήπως ξέρει κανείς πόσους πληροφορικούς (ΠΕ19 και ΠΕ20) πήραν πέρσι για να εκτιμήσω και το φετινό νούμερο;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 02:37:55 πμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 


Εγω απο οτι ξέρω δεν πέταξε τα λαμόγια εξω απλά εβαλε μεσα τα μεγαλυτερα ΛΑΜΟΓΙΑ, αυτα που ηρθαν απευθειας απο πιο πανω... .......  Για τον παλιο ισχυει αυτο που λες το χω ακουσει και απο αλλους
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 08:09:14 πμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 


Εγω απο οτι ξέρω δεν πέταξε τα λαμόγια εξω απλά εβαλε μεσα τα μεγαλυτερα ΛΑΜΟΓΙΑ, αυτα που ηρθαν απευθειας απο πιο πανω... .......  Για τον παλιο ισχυει αυτο που λες το χω ακουσει και απο αλλουςΕπειδή βλέπω ότι κάποιοι γνωρίζετε αρκετά πράγματα και από τα έσω.... μήπως είναι εύκολο να μου πει κανείς στους ΠΕ03 σε ποιο νούμερο έφτασαν και σε ποιο θα σταματήσουν?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 09:37:51 πμ
φιλε μου μην περιμενεις να παρουνε πανω απο 10-15 αν και τιποτα δεν ειναι σιγουρο..... Να περιμενεις μεχρι την τεταρτη
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 09:59:48 πμ
Ξέρει κανείς αν στον κλάδο της πληροφορικής ισχύει το ποσοστό 60-40%; Μήπως ξέρει κανείς πόσους πληροφορικούς (ΠΕ19 και ΠΕ20) πήραν πέρσι για να εκτιμήσω και το φετινό νούμερο;

Νομίζω ισχύει. Πέρισυ είχαν πάρει 12 ΠΕ19 και  8 ΠΕ20
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 10:10:31 πμ
Ξέρει κανείς αν στον κλάδο της πληροφορικής ισχύει το ποσοστό 60-40%; Μήπως ξέρει κανείς πόσους πληροφορικούς (ΠΕ19 και ΠΕ20) πήραν πέρσι για να εκτιμήσω και το φετινό νούμερο;

ΠΕ19 και ΠΕ20 θα παρουν φετος τουλαχιστον στην 1η φαση 13 ατομα....απο αυτους οσοι εχουν διοριστει  στο ΥΠΕΠΘ δεν μπορουν να ερθουν και θα ακολουθησει και β φαση για ολες τισ ειδικοτητες σε καμια 15αρια μερες....Κοιταχτε ποιοι απο τους πρωτους εχουν ηδη φυγει για ΥΠΕΠΘ για να δειτε οσοι ειστε ψηλα τι θεση πατε.....Αυτοι δεν εχουν δικαιωμα να ερθουν Σιβιτανιδειο φετος
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: banned στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 01:42:52 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

!!! Στη συνεντευξη μονο που δε με μαλωσαν που πήγα, οταν τους ειπα οτι εχω προυπηρεσια σε δημοσια σχολεια. Δεν ειχαν καν καποιο βιογραφικο μου μπροστα τους. Και το MIT να ελεγα οτι εχω βγαλει, θα το πιστευαν αλλα κατι πάλι δε θα τους αρεσε.

Αν η προυπηρεσια εκει δεν μετραγε στο διορισμο, οπως ειναι πχ στα ιδιωτικα, δεν θα ειχε και τοση σημασια. Αλλα αφού μετράει, με τη μεθοδο που ακολουθείται ειναι πασιφανες οτι το βύσμα εχει τον πρωτο λογο. Κιαν τους ξεφυγε και καποιος με τοσο "βαρυ" χαρτι, δεν νομιζω οτι η ολη διαδικασία αξίζει συγχαρητήρια! Ημαρτον ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 01:56:05 μμ
εγω θα περασω απο εκει και τουλαχιστον αν καταφερω τους 20 πρωτους απο καθε ειδικοτητα θα τους βγαλω φωτογραφια και θα τους ανεβασω

Ανεβασες καπου αυτες τις φωτογραφιες? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 04:50:42 μμ
φιλε μου μην περιμενεις να παρουνε πανω απο 10-15 αν και τιποτα δεν ειναι σιγουρο..... Να περιμενεις μεχρι την τεταρτη

Για ΠΕ03 μιλάς; Διότι μου είπαν ότι πέρυσι είχαν πάρει γύρω στους 30.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 05:44:54 μμ
Ναι για ΠΕ03 ....μπορω να μαθω.....απλα οχι τωρα απο Δευτερα.......ΔΕΝ Υπαρχει ΣΧΕΔΟΝ κανενας ο οποιος να μπαινει χωρις βυσμα.....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 08:00:59 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

συγνωμη αλλά κανεις μεγαλο λαθος...άτομα που βρίσκονται στο πινακα μηδενικης προυπηρεσιας των αναπληρωτων ειναι στιε πρωτες 5 θεσεις παρακαλω......
τι να λεμε τωρα.....ευτυχως δεν ασχοληθηκα γιατι θα τραβουσα τα μαλλια μου με αυτα που θα εβλεπα....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 08:34:33 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

συγνωμη αλλά κανεις μεγαλο λαθος...άτομα που βρίσκονται στο πινακα μηδενικης προυπηρεσιας των αναπληρωτων ειναι στιε πρωτες 5 θεσεις παρακαλω......
τι να λεμε τωρα.....ευτυχως δεν ασχοληθηκα γιατι θα τραβουσα τα μαλλια μου με αυτα που θα εβλεπα....

Ετσι ειναι ΔΗΣΤΥΧΩΣ    !!!!!!   
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: class1993 στις Σεπτέμβριος 27, 2008, 10:44:00 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

Ψεύδεσαι και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Αποδεικνύεις ότι ο καθένας μιλάει ανάλογα με το συμφέρον του.

Όλοι είδαμε άτομα μηδενικής προυπηρεσίας να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Που είναι τα "βαριά χαρτιά" τους;

Σε τι λοιπόν είναι καλύτερος ο καινούριος γενικός από τον προηγούμενο; Στο ότι εσένα σου έκανε το χατήρι;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 07:48:06 πμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

Ψεύδεσαι και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Αποδεικνύεις ότι ο καθένας μιλάει ανάλογα με το συμφέρον του.

Όλοι είδαμε άτομα μηδενικής προυπηρεσίας να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Που είναι τα "βαριά χαρτιά" τους;

Σε τι λοιπόν είναι καλύτερος ο καινούριος γενικός από τον προηγούμενο; Στο ότι εσένα σου έκανε το χατήρι;

Καλώς ήρθες στην παρέα (δε μας ευχήθηκες... μπήκες φουριόζος...)

Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω ούτε σε πιο συμφέρον ούτε σε πιο χατίρι αναφέρεσαι.
Ο γράφων έχασε την είσοδό του πέρυσι για 0,3 μόρια... Τον πέρασε μια κοπελίτσα με ψιλοτάκουνα παπούτσια (καλή της ώρα). Επειδή το έψαξε ήταν όντως πολύ πιο πάνω από εκείνον στον πίνακα των αναπληρωτών... Όμως εκείνου του έβαλαν 7 στα 30 στην συνέντευξη ενώ στην άλλη 26 στα 30. Ποιος πιστεύετε ότι αδικήθηκε?

Τι πάει λοιπόν να πει διδακτική προϋπηρεσία, πίνακας μηδενικής και κουραφέξαλα?
Μάλλον δεν έχετε ιδέα για τον τρόπο μοριοδότησης της Σιβιτανιδείου.
Βαριά χαρτιά είναι αυτά που μοριοδοτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη βαριά (και μάλιστα δεν εξαρτώνται από γνωριμίες), όπως:
Διδακτορικά
Μεταπτυχιακά
Παιδαγωγικές σπουδές
Φουλ επαγγελματική εμπειρία
Γλώσσες κλπ
Το να έχεις γλύψει για να κάνεις 200 ώρες ΠΔΣ ή να έχεις φιλήσει κατουρημένες ποδιές για να σε χώσει η δ/θμια σου τελευταία στιγμή ωρομίσθιο στη ζούλα, δεν σε κάνει καλύτερο από κάποιον που έχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
Μάθετε πρώτα λοιπόν και μετά συκοφαντήστε.   
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 09:25:07 πμ
Εισαι η μονη εξαιρεση ,γιατι ολοι μα ολοι οι αλλοι μπαινουν με μεσο,εκτος αν εισαι καποιος ,που εχει ηδη μπει και προσπαθει να πεισει  οτι μπαινουν στην σιβιτανιδειο αξιοκρατικα ,ετσι κι αλλιως ποιος μπορει να ξερει ποιος εισαι?!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 11:05:12 πμ
Διπλο ποστο σορρυ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 11:35:56 πμΠαράθεση
Καλώς ήρθες στην παρέα (δε μας ευχήθηκες... μπήκες φουριόζος...)

Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω ούτε σε πιο συμφέρον ούτε σε πιο χατίρι αναφέρεσαι.
Ο γράφων έχασε την είσοδό του πέρυσι για 0,3 μόρια... Τον πέρασε μια κοπελίτσα με ψιλοτάκουνα παπούτσια (καλή της ώρα). Επειδή το έψαξε ήταν όντως πολύ πιο πάνω από εκείνον στον πίνακα των αναπληρωτών... Όμως εκείνου του έβαλαν 7 στα 30 στην συνέντευξη ενώ στην άλλη 26 στα 30. Ποιος πιστεύετε ότι αδικήθηκε?

Τι πάει λοιπόν να πει διδακτική προϋπηρεσία, πίνακας μηδενικής και κουραφέξαλα?
Μάλλον δεν έχετε ιδέα για τον τρόπο μοριοδότησης της Σιβιτανιδείου.
Βαριά χαρτιά είναι αυτά που μοριοδοτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη βαριά (και μάλιστα δεν εξαρτώνται από γνωριμίες), όπως:
Διδακτορικά
Μεταπτυχιακά
Παιδαγωγικές σπουδές
Φουλ επαγγελματική εμπειρία
Γλώσσες κλπ
Το να έχεις γλύψει για να κάνεις 200 ώρες ΠΔΣ ή να έχεις φιλήσει κατουρημένες ποδιές για να σε χώσει η δ/θμια σου τελευταία στιγμή ωρομίσθιο στη ζούλα, δεν σε κάνει καλύτερο από κάποιον που έχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
Μάθετε πρώτα λοιπόν και μετά συκοφαντήστε.

 Ο μόνος τρόπος να μαζέψεις τοσα αντικειμενικα που λες ειναι εκτος του να έχεις και διδακτορικο και οπωσδηποτε 2ο πτυχιο  να έχεις υπηρετησει τουλάχιστον 5 χρόνια στην Σιβιτανίδειο... να έχεις απο 2 παιδια και πάνω και πάλι να μην γίνουν πολλές αιτήσεις στην ειδικότητα σου απο βύσματα.........ΑΝ όντως ανήκεις σε αυτες τις κατηγορίες κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα.........ΔΕΝ μπορω να κατηγορησω κανέναν χωρις να τον ξερω για αυτο δεν είπα και κατι που είπες οτι σε πήρανε........και ουτε τωρα προκειται να πω κατι......
Οσο για την Διοικηση σε πληροφορω οτι ΦΕΤΟΣ μπήκανε πραγματικά ΜΟΝΟ τα βύσματα αρα δεν χρειαζεται να δίνουμε συγχαρητηρια


Υ.Γ μπορει και να τους ξεφυγες και να σε βάλανε απο Λαθος αμα δεν είχες βυσμα
[/quote]
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 02:38:07 μμ
Επίσης porcupinetree ελπίζω να είσαι εξω αναπληρωτης και να μην αρνηθηκες την θέση .... Γιατι διάβασα σε προηγουμενα ποστ οτι διορίζεσαι με 1 χρόνο ακόμα.....οποτε ελπίζω να έπραξες σωστα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: class1993 στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 05:49:42 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

Ψεύδεσαι και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Αποδεικνύεις ότι ο καθένας μιλάει ανάλογα με το συμφέρον του.

Όλοι είδαμε άτομα μηδενικής προυπηρεσίας να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Που είναι τα "βαριά χαρτιά" τους;

Σε τι λοιπόν είναι καλύτερος ο καινούριος γενικός από τον προηγούμενο; Στο ότι εσένα σου έκανε το χατήρι;

Καλώς ήρθες στην παρέα (δε μας ευχήθηκες... μπήκες φουριόζος...)

Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω ούτε σε πιο συμφέρον ούτε σε πιο χατίρι αναφέρεσαι.
Ο γράφων έχασε την είσοδό του πέρυσι για 0,3 μόρια... Τον πέρασε μια κοπελίτσα με ψιλοτάκουνα παπούτσια (καλή της ώρα). Επειδή το έψαξε ήταν όντως πολύ πιο πάνω από εκείνον στον πίνακα των αναπληρωτών... Όμως εκείνου του έβαλαν 7 στα 30 στην συνέντευξη ενώ στην άλλη 26 στα 30. Ποιος πιστεύετε ότι αδικήθηκε?

Τι πάει λοιπόν να πει διδακτική προϋπηρεσία, πίνακας μηδενικής και κουραφέξαλα?
Μάλλον δεν έχετε ιδέα για τον τρόπο μοριοδότησης της Σιβιτανιδείου.
Βαριά χαρτιά είναι αυτά που μοριοδοτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη βαριά (και μάλιστα δεν εξαρτώνται από γνωριμίες), όπως:
Διδακτορικά
Μεταπτυχιακά
Παιδαγωγικές σπουδές
Φουλ επαγγελματική εμπειρία
Γλώσσες κλπ
Το να έχεις γλύψει για να κάνεις 200 ώρες ΠΔΣ ή να έχεις φιλήσει κατουρημένες ποδιές για να σε χώσει η δ/θμια σου τελευταία στιγμή ωρομίσθιο στη ζούλα, δεν σε κάνει καλύτερο από κάποιον που έχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
Μάθετε πρώτα λοιπόν και μετά συκοφαντήστε.   


Όχι μόνο συνεχίζεις να ψεύδεσαι, αλλά έχεις και το θράσος να μιλάς για συκοφαντία.

Όλοι μας ξέρουμε άτομα που έχουν μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών. Θεωρείται κι αυτό βαρύ χαρτί;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 06:13:26 μμ
Nikopol,σκεψου τι εγραψες <να εχεις 5 χρονια προυπηρεσια στην σιιβιτανιδειο>,αληθεια πες μας ,ΠΩΣ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 07:29:54 μμ
Οπως καταλαβαινεις του εξηγω οτι δεν γινεται και ολα τα αντικειμενικα(ΒΑρια ΧΑΡΤΑ) να εχεις να μπεις στην Σιβιτανιδειο αμα δεν εχεις καποιο βύσμα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: class1993 στις Σεπτέμβριος 28, 2008, 09:35:19 μμ
Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση της Σιβιτανιδείου και προσωπικά στο νέο γενικό...
Απ' ότι έχω μάθει τα περισσότερα λαμόγια επιτέλους πετάχτηκαν έξω και προχώρησαν παιδιά με "βαριά" χαρτιά...
Ένας από αυτούς ήμουν και γω και παρότι δεν έβαλα κανέναν να μιλήσει για μένα, σήμερα με πήραν τηλέφωνο να παρουσιαστώ...
Και για να μην παρεξηγηθώ και νομίζει κανείς ότι τα παρουσιάζω όπως θέλω... ΑΡΝΗΘΗΚΑ...
Πέρυσι θα πήγαινα ευχαρίστως αλλά το αρχιλαμόγιο που ήταν τότε γενικός μου το στέρησε... Φέτος τα συμφέροντά μου λένε όχι...
Πάντως νοιώθω μια δικαίωση και μεγαλώνει η πίστη μου ότι σιγά σιγά η τάξη θα αποκατασταθεί σ'αυτό το μάταιο κόσμο...
Καλή επιτυχία σε ότι σχεδιάζει ο καθένας και μην απογοητεύεστε αν κάτι δεν σας βγει... τουλάχιστον θα το έχετε προσπαθήσει... 
 

Aφού έχεις τόσο καλή πληροφόρηση για τον καινούριο γενικό μας λες τι σχέση έχει με την εκπαίδευση;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 29, 2008, 12:30:47 πμΠαράθεση

 Ο μόνος τρόπος να μαζέψεις τοσα αντικειμενικα που λες ειναι εκτος του να έχεις και διδακτορικο και οπωσδηποτε 2ο πτυχιο  να έχεις υπηρετησει τουλάχιστον 5 χρόνια στην Σιβιτανίδειο... να έχεις απο 2 παιδια και πάνω και πάλι να μην γίνουν πολλές αιτήσεις στην ειδικότητα σου απο βύσματα.........

Τα μαθηματικά σου θα τα ζήλευε αναμφίβολα ο Πυθαγόρας. Το δε ειρμό της σκέψης σου ο Φρόιντ. Υπάρχουν άτομα μέσα στο forum που με γνωρίζουν χρόνια (και προσωπικά) και δεν θα ρίσκαρα να έλεγα ότι μου κατέβαινε. Μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε (ή ότι σας βολεύει). Εγώ δεν είπα ότι όλες οι προσλήψεις είναι πέρα για πέρα αξιοκρατικές... είπα ότι τα βαριά χαρτιά δεν κόπηκαν (όπως πέρυσι).
Παίρνω παράδειγμα εμένα και κανα δυό φίλους "βαρβάτους" που πέρυσι μας είχαν αναίτια πετσοκόψει και φέτος όχι...
Αν η διαφορετικότητα της άποψής μου σας αναστατώνει και πρέπει να ριχθεί στην πυρά... χίλια συγνώμη βρε παιδιά...

class1993 φυσικά και δεν θα με ενδιέφερε ποτέ τι σχέση έχει ο γενικός με την εκπαίδευση... μπορείς όμως να μας πεις τι σχέση έχεις ΕΣΥ με την εκπαίδευση (αυτό θα έπρεπε να σε απασχολήσει πρωτίστως)
(Το αν ψεύδομαι ή όχι... δεν θα σου δώσω λογαριασμό...)

Nikolopol όντως διορίζομαι με καμιά 10αριά μόρια (αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν). Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέλω κιόλας. Κερδίζω όσα 4 μόνιμοι μαζί. Καινούργια πολύ σοβαρά δεδομένα στη ζωή μου δεν μου επιτρέπουν ούτε μείωση του budget ούτε απομάκρυνση από την περιοχή μου (τουλάχιστον όχι ακόμη).

Καλή επιτυχία σε όλους του χρόνου αν ξαναδώσετε και υγεία πάνω απ' όλα.-   
 

 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: class1993 στις Σεπτέμβριος 29, 2008, 12:56:15 πμ
Είσαι θρασύς και ψεύτης και διαδίδεις ασύστολα ψεύδη. Φυσικά και δε δίνεις λογαριασμό σε μας αφού δεν είμαστε εμείς αυτοί που φτιάχνουμε τους πίνακες.

Και φυσικά δε σε ενδιαφέρει το αν έχει σχέση ο καινούριος γενικός με την εκπαίδευση, γιατί το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ότι σε ανέβασε στους πίνακες φέτος. Βλέπεις ήσουν ο μόνος με βαριά χαρτιά από όλους όσους γράφουν εδώ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 29, 2008, 10:23:25 πμΠαράθεση

 Ο μόνος τρόπος να μαζέψεις τοσα αντικειμενικα που λες ειναι εκτος του να έχεις και διδακτορικο και οπωσδηποτε 2ο πτυχιο  να έχεις υπηρετησει τουλάχιστον 5 χρόνια στην Σιβιτανίδειο... να έχεις απο 2 παιδια και πάνω και πάλι να μην γίνουν πολλές αιτήσεις στην ειδικότητα σου απο βύσματα.........

Τα μαθηματικά σου θα τα ζήλευε αναμφίβολα ο Πυθαγόρας. Το δε ειρμό της σκέψης σου ο Φρόιντ. Υπάρχουν άτομα μέσα στο forum που με γνωρίζουν χρόνια (και προσωπικά) και δεν θα ρίσκαρα να έλεγα ότι μου κατέβαινε. Μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε (ή ότι σας βολεύει). Εγώ δεν είπα ότι όλες οι προσλήψεις είναι πέρα για πέρα αξιοκρατικές... είπα ότι τα βαριά χαρτιά δεν κόπηκαν (όπως πέρυσι).
Παίρνω παράδειγμα εμένα και κανα δυό φίλους "βαρβάτους" που πέρυσι μας είχαν αναίτια πετσοκόψει και φέτος όχι...
Αν η διαφορετικότητα της άποψής μου σας αναστατώνει και πρέπει να ριχθεί στην πυρά... χίλια συγνώμη βρε παιδιά...

class1993 φυσικά και δεν θα με ενδιέφερε ποτέ τι σχέση έχει ο γενικός με την εκπαίδευση... μπορείς όμως να μας πεις τι σχέση έχεις ΕΣΥ με την εκπαίδευση (αυτό θα έπρεπε να σε απασχολήσει πρωτίστως)
(Το αν ψεύδομαι ή όχι... δεν θα σου δώσω λογαριασμό...)

Nikolopol όντως διορίζομαι με καμιά 10αριά μόρια (αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν). Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέλω κιόλας. Είμαι διευθυντικό στέλεχος και κερδίζω όσα 4 μόνιμοι μαζί. Καινούργια πολύ σοβαρά δεδομένα στη ζωή μου δεν μου επιτρέπουν ούτε μείωση του budget ούτε απομάκρυνση από την περιοχή μου (τουλάχιστον όχι ακόμη).

Καλή επιτυχία σε όλους του χρόνου αν ξαναδώσετε και υγεία πάνω απ' όλα.-   
 

 
Τα μαθηματικα μου δεν ξερω αν θα τα ζηλευε ο μεγαλος Πυθαγορας απο το ΦΕΚ βγαινουν τα μορια....σε ενημερωνω παντως και δεν θελω αντιπαραθεση γιατι δεν σου γραφω για αυτο.......ουτε με ενδιαφερει πως μπηκες ΟΥΤΕ θελω να ΜΟΥ ΔΩΣΕΙΣ λογαριασμο...οτι 2 φιλοι μου με Διδακτορικο και 3 χρονια προυπηρεσια δεν μπηκαν .........γιατι πηραν πολυ λιγο στην συνεντευξη φετος, αλλα αντι για αυτους μπηκαν 2 μαθητες τους που ειχαν στην σχολη (Οταν κανανε  μαθηματα ως μεταπτυχιακοι και διδακτορικοι) οι οποιοι τελειωσαν ΦΕΤΟΣ...


Ο ΜΟΝΟΣ λογοσ που σου γραφω ειναι να σου πω οτι ΔΕΝ πρεπει να δινουμε συγχαρητηρια στην νεα Διοικηση ...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: dplastour στις Σεπτέμβριος 29, 2008, 02:55:24 μμ
Ψυχρσιμία, παιδιά...

Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι, η αλήθεια είναι μία: Με προσόντα ή χωρίς, στη Σιβιτανίδειο μπαίνουν ΜΟΝΟ τα ΜΕΓΑΛΑ ΒΥΣΜΑΤΑ.  :'( :'(
Για όσους τα κατάφεραν, τι να πω, μαγκιά τους.. :-\

Για εμάς τους υπόλοιπους, περαστικά μας... Και ίσως κάποια μέρα (πότε θα'ναι αυτή δεν ξέρω!!) να έρθει και η σειρά μας να διοριστούμε...  :'( :'(

Αυτά! :(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ion_04 στις Σεπτέμβριος 29, 2008, 08:08:29 μμ
Ενημερωτικά να σας πω ότι πέρασα σήμερα το πρωί από κει και σχετικά με τους ΠΕ20 μου είπαν ότι έχουν καλέσει τους τρεις πρώτους αναπληρωτές προς το παρόν. Δεν μου έδωσε όμως πολλές ελπίδες για κάλεσμα αρκετών ακόμη.
Και όσον αφορά τους ωρομίσθιους μάλλον δεν θα καλέσουν.
Για μένα απίθανο να με καλέσουν μιας και είμαι γύρω στο 30.
Ελπίζω κάποιοι από σας να σταθείτε πιο τυχεροι!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Σεπτέμβριος 30, 2008, 02:12:17 μμ
Γνωρίζει κανείς αν τελείωσαν με τους αναπληρωτές, ή θα πάρουν και άλλους;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Vivia στις Οκτώβριος 01, 2008, 02:16:24 μμ
Ξερει κανεις μεχρι ποτε θα συνεχισουν να καλουν για αναπληρωτες και μεχρι ποτε για ωρομίσθιους?τα μαθηματα αρχιζουν λογικα απο Δευτέρα.Τους καλούν τηλεφωνικά?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Οκτώβριος 01, 2008, 03:27:37 μμ
Σήμερα το πρωί καλέσαν μια γνωστή μου τηλεφωνικά και το εντυπωσιακό ειναι οτι ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΜΕΣΟ.
Πρωτοφανες για το συγκεκριμένο μαγαζί
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Οκτώβριος 01, 2008, 03:39:10 μμ
Τι ειδικότητας είναι η γνωστή σου;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: elina83 στις Οκτώβριος 02, 2008, 11:10:39 πμ
καλημέρα!!! Ξέρει κανείς πόσους φιλολογους θα καλεσουν???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Οκτώβριος 02, 2008, 11:57:04 πμ
Τι ειδικότητας είναι η γνωστή σου;
Δυστυχώς δεν μπορω να πώ γιατι είναι μετερημένα κουκια  και δεν θελω να εκθέσω κανένα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Οκτώβριος 02, 2008, 12:05:21 μμ
Μην πεις παντως Βιολογος γιατι δε θα πιστεψω οτι δεν ειχε μεσο. Η πρωτη ειχε δεκαρια απο ολους στη συνεντευξη και μεγαλη διαφορα απο τον δευτερο στον πινακα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Οκτώβριος 02, 2008, 12:51:23 μμ
Μη μαλώνετε άδικα για τη Σιβιτανίδειο....
Μόνο μέσον περνάει, στάνταρ, σίγουρα, σίγουρα σίγουρα...το οποίο είναι είτε πολιτικό είτε μέσω αρχιεπισκόπου.....
Είμαι 100% σίγουρη γι'αυτό, γιατί δουλεύει δικός μου άνθρωπος...χρόνια τώρα.... ο οποίος διόρισε τα δύο του παιδιά έτσι.....και ειδικά για φέτος όλες οι θέσεις ήταν δοσμένες πριν ακόμα βγει η προκύρηξη.....
Όποιος λοιπόν ΄λέει ότι τον πήραν χωρίς μέσον, λέει ψέμματα προσπαθώντας να ωραιοποιήσει μια σάπια κατάσταση....ούτε τυχερός είναι κάποιος, ούτε καταλάθος τον πήραν...ΜΟΝΟ ΜΕΣΟΝ!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 02, 2008, 03:14:01 μμ
Μη μαλώνετε άδικα για τη Σιβιτανίδειο....
Μόνο μέσον περνάει, στάνταρ, σίγουρα, σίγουρα σίγουρα...το οποίο είναι είτε πολιτικό είτε μέσω αρχιεπισκόπου.....
Είμαι 100% σίγουρη γι'αυτό, γιατί δουλεύει δικός μου άνθρωπος...χρόνια τώρα.... ο οποίος διόρισε τα δύο του παιδιά έτσι.....και ειδικά για φέτος όλες οι θέσεις ήταν δοσμένες πριν ακόμα βγει η προκύρηξη.....
Όποιος λοιπόν ΄λέει ότι τον πήραν χωρίς μέσον, λέει ψέμματα προσπαθώντας να ωραιοποιήσει μια σάπια κατάσταση....ούτε τυχερός είναι κάποιος, ούτε καταλάθος τον πήραν...ΜΟΝΟ ΜΕΣΟΝ!!!!!!!!


100% ΣΥΜΦΩΝΩ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Vivia στις Οκτώβριος 02, 2008, 06:32:34 μμ
Ναι.μα δεν υπαρχουν κριτηρια προσληψης.το μονο που περνα ειναι το μεσον.εγω απο 520 φιλολογους ειμαι 357 στον πίνακα.χαχαχαχα!πλάκα έχει.Λετε να με καλεσουν?χεχε :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: elina83 στις Οκτώβριος 02, 2008, 10:22:19 μμ
Μπορεί να βοηθάει το "μεσο" στη Σιβιτανιδειο αλλα δε νομιζω οτι αυτο ειναι ο μοναδικος παραγοντας για την προσληψη καποιου....Κι αυτο το λέω γιατι μεσο δεν ειχα αλλα εχω μια καλη σειρα!Δεν πιστευω να με καλεσουν, γιατι υποθέτω οτι θα παρουν ατομα μετρημενα στα δαχτυλα του ενος χεριού ισως τα "δικα τους",παρολα αυτα οσο ζω ελπιζω..... :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: vasilis1 στις Οκτώβριος 03, 2008, 12:32:11 πμ
Μην πεις παντως Βιολογος γιατι δε θα πιστεψω οτι δεν ειχε μεσο. Η πρωτη ειχε δεκαρια απο ολους στη συνεντευξη και μεγαλη διαφορα απο τον δευτερο στον πινακα.
Όχι δεν είναι.
Για τους υπόλοιπους επειδή ξερω και ειμαι αυτος που σας ειπα οτι εξεπλάγειν για την πρόσληψη της σας ξαναλέω ότι ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΒΥΣΜΑ.Ειναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν δημοσιεύονται οπότα αν θέλετε μπορειτε να αρκεστείτε στον λόγο μου.
Πιστευω ότι ή εγινε ξωφαλτσα ή απλά δεν ειχαν άλλους να βαλουν
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: s-a-educ στις Οκτώβριος 03, 2008, 02:40:35 πμ
Παρακολουθώ εδώ και μέρες τη συζήτηση.
Τοποθετούμαι γιατί ξέρω (κάποια) πράγματα απο τα μέσα, καθώς είμαι απο τους "τυχερούς" που προσλήφθηκαν, ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΟ.
(επειδή γράφω ανώνυμα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω πρόβλημα να γράψω τι γίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που εγώ έχω αντιληφθεί).

1. Υπάρχουν κριτήρια πρόσληψης. Αν ψάξει κανείς το ΦΕΚ της Σιβιτανιδείου του 1996 ( με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο γίνεται, υπογεγραμμένο απο τον υφυπουργό Παιδείας Πασχαλίδη ) θα δει τα κριτήρια. Ενδεχομένως να μην του αρέσουν τα κριτήρια, ειδικά τα κοινωνικά, αλλά υπάρχουν. Βέβαια η ύπαρξη της συνέντευξης δίνει αφορμές για να σκεφτεί κανείς ό,τι θέλει και θα έχει δίκιο: η συνέντευξη είναι εκεί, όπως και στις περισσότερες προσλήψεις και επιλογές, για να παρέμβει  όπου τα αντικειμενικά και απολύτως μετρήσιμα κριτήρια δεν βοηθάνε ( είτε θετικά είτε αρνητικά). Θυμίζω ότι συνέντευξη υπάρχει και στα εκκλησιαστικά, στα ΣΔΕ, στο ΙΔΕΚΕ κ.λ.π.

2. Σχετικά με τις φετινές προσλήψεις:
α) Μέχρι στιγμής είναι λιγότερες απο τις περσινές, καθώς (λένε) υπάρχει προσπάθεια περιορισμού τους στις απολύτως απαραίτητες. Ο γενικός είναι μάνατζερ και τα κριτήρια του φαίνεται ότι είναι διαφορετικά, θα έλεγα "οικονομικά". Ωστόσο αυτό γίνεται σε επίπεδο λόγων μέχρι στιγμής- δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν.
β)Φαίνεται ότι φέτος άλλαξαν πολλοί πίνακες: περσινοί δεν προσλήφθηκαν ξανά, καινούρια ονόματα εμφανίστηκαν απο το πουθενά, ανακατατάξεις. Αυτό σίγουρα συσχετίζεται με το γεγονός της αλλαγής του Γενικού Διευθυντή, ο,τι αυτό και αν σημαίνει.
γ)Κοινό χαρακτηριστικό: οι πρώτοι ( στη συντριπτική  τους πλειοψηφία) που προσλήφθηκαν σε κάθε ειδικότητα έχουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Τουλάχιστον δηλαδή, απο άποψη αντικειμενικών κριτηρίων έχει καταβληθεί προσπάθεια να προωθηθούν στις πρώτες θέσεις όσοι έχουν πολλά αντικειμενικά ( ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ). Απο 'κει και πέρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται...
δ)Ωστόσο, είναι γεγονός επίσης ότι πολλά  άτομα που είχαν πολλή προυπηρεσία δεν προσλήφθηκαν.

Δεν υπερασπίζομαι τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο με τον τρόπο που γίνονται.
Αυτό που προτείνω είναι να γίνονται απο τον ενιαίο πίνακα.
Το ίδιο προτείνω και για τις προσλήψεις της ΠΔΣ ( όπου βασιλεύει το ρουσφέτι, και μάλιστα για χιλιάδες, έστω και για λίγες ώρες) και για όλες τις προσλήψεις στην εκπαίδευση.

Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ για ρομαντικές έως οπισθοδρομικές αντιλήψεις θα έλεγα ότι το μόνο σύστημα που εξασφάλιζε διαφάνεια προσλήψεων ( και στη Σιβιτανίδειο, μέχρι το 1989 που εφαρμόστηκε) είναι το σύστημα της επετηρίδας.

Αλλά, είναι 10 χρόνια που καταργήθηκε ήδη παντού !
Ήξεραν τι έκαναν!

Υ.Γ. Είναι τυχαίο άραγε ότι οι τελευταίες μονιμοποιήσεις στη Σιβιτανίδειο έγιναν το 2003, μετά απο αγώνες, απεργίες και δικαστήρια; ΟΧΙ!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 03, 2008, 08:29:44 πμ
Παρακολουθώ εδώ και μέρες τη συζήτηση.
Τοποθετούμαι γιατί ξέρω (κάποια) πράγματα απο τα μέσα, καθώς είμαι απο τους "τυχερούς" που προσλήφθηκαν, ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΟ.
(επειδή γράφω ανώνυμα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω πρόβλημα να γράψω τι γίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που εγώ έχω αντιληφθεί).

1. Υπάρχουν κριτήρια πρόσληψης. Αν ψάξει κανείς το ΦΕΚ της Σιβιτανιδείου του 1996 ( με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο γίνεται, υπογεγραμμένο απο τον υφυπουργό Παιδείας Πασχαλίδη ) θα δει τα κριτήρια. Ενδεχομένως να μην του αρέσουν τα κριτήρια, ειδικά τα κοινωνικά, αλλά υπάρχουν. Βέβαια η ύπαρξη της συνέντευξης δίνει αφορμές για να σκεφτεί κανείς ό,τι θέλει και θα έχει δίκιο: η συνέντευξη είναι εκεί, όπως και στις περισσότερες προσλήψεις και επιλογές, για να παρέμβει  όπου τα αντικειμενικά και απολύτως μετρήσιμα κριτήρια δεν βοηθάνε ( είτε θετικά είτε αρνητικά). Θυμίζω ότι συνέντευξη υπάρχει και στα εκκλησιαστικά, στα ΣΔΕ, στο ΙΔΕΚΕ κ.λ.π.

2. Σχετικά με τις φετινές προσλήψεις:
α) Μέχρι στιγμής είναι λιγότερες απο τις περσινές, καθώς (λένε) υπάρχει προσπάθεια περιορισμού τους στις απολύτως απαραίτητες. Ο γενικός είναι μάνατζερ και τα κριτήρια του φαίνεται ότι είναι διαφορετικά, θα έλεγα "οικονομικά". Ωστόσο αυτό γίνεται σε επίπεδο λόγων μέχρι στιγμής- δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν.
β)Φαίνεται ότι φέτος άλλαξαν πολλοί πίνακες: περσινοί δεν προσλήφθηκαν ξανά, καινούρια ονόματα εμφανίστηκαν απο το πουθενά, ανακατατάξεις. Αυτό σίγουρα συσχετίζεται με το γεγονός της αλλαγής του Γενικού Διευθυντή, ο,τι αυτό και αν σημαίνει.
γ)Κοινό χαρακτηριστικό: οι πρώτοι ( στη συντριπτική  τους πλειοψηφία) που προσλήφθηκαν σε κάθε ειδικότητα έχουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Τουλάχιστον δηλαδή, απο άποψη αντικειμενικών κριτηρίων έχει καταβληθεί προσπάθεια να προωθηθούν στις πρώτες θέσεις όσοι έχουν πολλά αντικειμενικά ( ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ). Απο 'κει και πέρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται...
δ)Ωστόσο, είναι γεγονός επίσης ότι πολλά  άτομα που είχαν πολλή προυπηρεσία δεν προσλήφθηκαν.

Δεν υπερασπίζομαι τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο με τον τρόπο που γίνονται.
Αυτό που προτείνω είναι να γίνονται απο τον ενιαίο πίνακα.
Το ίδιο προτείνω και για τις προσλήψεις της ΠΔΣ ( όπου βασιλεύει το ρουσφέτι, και μάλιστα για χιλιάδες, έστω και για λίγες ώρες) και για όλες τις προσλήψεις στην εκπαίδευση.

Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ για ρομαντικές έως οπισθοδρομικές αντιλήψεις θα έλεγα ότι το μόνο σύστημα που εξασφάλιζε διαφάνεια προσλήψεων ( και στη Σιβιτανίδειο, μέχρι το 1989 που εφαρμόστηκε) είναι το σύστημα της επετηρίδας.

Αλλά, είναι 10 χρόνια που καταργήθηκε ήδη παντού !
Ήξεραν τι έκαναν!

Υ.Γ. Είναι τυχαίο άραγε ότι οι τελευταίες μονιμοποιήσεις στη Σιβιτανίδειο έγιναν το 2003, μετά απο αγώνες, απεργίες και δικαστήρια; ΟΧΙ!


Γνωρίζω τουλάχιστον 10 περιπτώσεις που βρίσκονται στην 3η-4η θέση και απλα δεν έχουν καν προυπηρεσία και με πτυχίο 2007 και μηδεν μόρια πίνακα........οτι και αν αυτό σημαίνει..........Αμα δεν έχεις μεταπτυχιακό και 2-3 χρόνια προυπηρεσία ΔΕΝ μπορείς να φτάσεις στην 1η θέση όσο και να σου βάλουν στην συνέντευξη.......εκτός αν είσαι σε ειδοκότητα με 3 ατομα υποψήφιους .
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Οκτώβριος 03, 2008, 09:38:23 πμ
Ενδεχομένως να μην του αρέσουν τα κριτήρια, ειδικά τα κοινωνικά, αλλά υπάρχουν. Βέβαια η ύπαρξη της συνέντευξης δίνει αφορμές για να σκεφτεί κανείς ό,τι θέλει και θα έχει δίκιο

Tα μορια απο τα κοινωνικα κριτηρια ειναι ελαχιστα, οσο ενας χρονος διδακτικης προϋπηρεσιας (3 μορια). Η συνεντευξη ομως δινει τον εξωπραγματικα μεγαλο αριθμο των 30 μοριων κι ειναι αυτη που καθοριζει τον τελικο βαθμο στο μεγαλυτερο ποσοστο. (οσα μορια και να εχεις απο διδακτορικο και προϋπηρεσια, αν σου βαλουν κακο βαθμο στη συνεντευξη σε σχεση με εναν με λιγοτερα αντικειμενικα προσοντα, δεν υπαρχει καμια περιπτωση να βγεις πρωτος!) Επειδη ανεφερες τα ΣΔΕ, εκει η συνεντευξη ειναι το 1/5 του τελικου βαθμου κι οχι το 1/3.

Συμφωνω βεβαια με το σκεπτικο οτι για να καλυψουν τις θεσεις, θα παρουν και καποιους χωρις μεσον. Εξαλλου, δε θα ηταν δυνατον ΟΛΟΙ οσοι προσλαμβανονται να εχουν βυσμα! (πού να βρεθουν τοσοι βυσματουχοι, εξαλλου??)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 05, 2008, 02:03:00 πμ
Παρακολουθώ εδώ και μέρες τη συζήτηση.
Τοποθετούμαι γιατί ξέρω (κάποια) πράγματα απο τα μέσα, καθώς είμαι απο τους "τυχερούς" που προσλήφθηκαν, ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΟ.
(επειδή γράφω ανώνυμα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω πρόβλημα να γράψω τι γίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που εγώ έχω αντιληφθεί).

1. Υπάρχουν κριτήρια πρόσληψης. Αν ψάξει κανείς το ΦΕΚ της Σιβιτανιδείου του 1996 ( με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο γίνεται, υπογεγραμμένο απο τον υφυπουργό Παιδείας Πασχαλίδη ) θα δει τα κριτήρια. Ενδεχομένως να μην του αρέσουν τα κριτήρια, ειδικά τα κοινωνικά, αλλά υπάρχουν. Βέβαια η ύπαρξη της συνέντευξης δίνει αφορμές για να σκεφτεί κανείς ό,τι θέλει και θα έχει δίκιο: η συνέντευξη είναι εκεί, όπως και στις περισσότερες προσλήψεις και επιλογές, για να παρέμβει  όπου τα αντικειμενικά και απολύτως μετρήσιμα κριτήρια δεν βοηθάνε ( είτε θετικά είτε αρνητικά). Θυμίζω ότι συνέντευξη υπάρχει και στα εκκλησιαστικά, στα ΣΔΕ, στο ΙΔΕΚΕ κ.λ.π.

2. Σχετικά με τις φετινές προσλήψεις:
α) Μέχρι στιγμής είναι λιγότερες απο τις περσινές, καθώς (λένε) υπάρχει προσπάθεια περιορισμού τους στις απολύτως απαραίτητες. Ο γενικός είναι μάνατζερ και τα κριτήρια του φαίνεται ότι είναι διαφορετικά, θα έλεγα "οικονομικά". Ωστόσο αυτό γίνεται σε επίπεδο λόγων μέχρι στιγμής- δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν.
β)Φαίνεται ότι φέτος άλλαξαν πολλοί πίνακες: περσινοί δεν προσλήφθηκαν ξανά, καινούρια ονόματα εμφανίστηκαν απο το πουθενά, ανακατατάξεις. Αυτό σίγουρα συσχετίζεται με το γεγονός της αλλαγής του Γενικού Διευθυντή, ο,τι αυτό και αν σημαίνει.
γ)Κοινό χαρακτηριστικό: οι πρώτοι ( στη συντριπτική  τους πλειοψηφία) που προσλήφθηκαν σε κάθε ειδικότητα έχουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Τουλάχιστον δηλαδή, απο άποψη αντικειμενικών κριτηρίων έχει καταβληθεί προσπάθεια να προωθηθούν στις πρώτες θέσεις όσοι έχουν πολλά αντικειμενικά ( ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ). Απο 'κει και πέρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται...
δ)Ωστόσο, είναι γεγονός επίσης ότι πολλά  άτομα που είχαν πολλή προυπηρεσία δεν προσλήφθηκαν.

Δεν υπερασπίζομαι τις προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο με τον τρόπο που γίνονται.
Αυτό που προτείνω είναι να γίνονται απο τον ενιαίο πίνακα.
Το ίδιο προτείνω και για τις προσλήψεις της ΠΔΣ ( όπου βασιλεύει το ρουσφέτι, και μάλιστα για χιλιάδες, έστω και για λίγες ώρες) και για όλες τις προσλήψεις στην εκπαίδευση.

Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ για ρομαντικές έως οπισθοδρομικές αντιλήψεις θα έλεγα ότι το μόνο σύστημα που εξασφάλιζε διαφάνεια προσλήψεων ( και στη Σιβιτανίδειο, μέχρι το 1989 που εφαρμόστηκε) είναι το σύστημα της επετηρίδας.

Αλλά, είναι 10 χρόνια που καταργήθηκε ήδη παντού !
Ήξεραν τι έκαναν!


Παράθεση
Υ.Γ. Είναι τυχαίο άραγε ότι οι τελευταίες μονιμοποιήσεις στη Σιβιτανίδειο έγιναν το 2003, μετά απο αγώνες, απεργίες και δικαστήρια; ΟΧΙ!
τι εννοείς? ότι μπορεί να ξαναγίνουν μονιμοποιήσεις?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ebak στις Οκτώβριος 05, 2008, 10:50:59 πμ
γεία σας !θα ήθελα να μάθω πότε ανακοινωθηκαν τα αποτελέσματα της Σιβιτανιδείουκαι αν έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ΠΕ02?Ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Οκτώβριος 05, 2008, 11:05:10 πμ
γεία σας !θα ήθελα να μάθω πότε ανακοινωθηκαν τα αποτελέσματα της Σιβιτανιδείουκαι αν έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ΠΕ02?Ευχαριστώ
26/09 ανακοινώθηκαν  τα αποτελέσματα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Οκτώβριος 05, 2008, 08:52:06 μμ
Επειδη θα ενδιαφέρει αρκετούς, παραθέτω τα κριτήρια μοριοδότησης για τη Σιβιτανίδειο:

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. η οποία προβαίνει στη σύνταξη σχετικών πινάκων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
2.1. Κριτήρια αξιολόγησης
2.1.1. Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση (ανώτατο όριο μονάδων 35)
Βασικό πτυχίο ειδικότητας
Βαθμός πτυχίου:   
Άριστα      15 μονάδες
Λίαν καλώς      12 μονάδες
Καλώς      8 μονάδες
Σχεδόν καλώς   7 μονάδες
Δεύτερο πτυχίο συναφούς ειδικότητας ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου για τους κλάδους ΤΕ1 και ΔΕ1: 5 μονάδες
Διδακτορικό δίπλωμα:   10 μονάδες
Master:      6 μονάδες
Γνώση ξένης γλώσσας:   3 μονάδες
Παιδαγωγικές σπουδές:   5 μονάδες.

2.1.2. Προϋπηρεσία (ανώτατο όριο μονάδων 20)
Αξιολογείται η διδακτική προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών Και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ή σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και η επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών για την ειδικότητα της οποίας υποβάλλεται η αίτηση πρόσληψης.
Τα υπολογιζόμενα έτη προϋπηρεσίας, διδακτικής και επαγγελματικής, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) αθροιστικά και για τις τρεις (3) περιπτώσεις.
Οι μονάδες για κάθε περίπτωση κατανέμονται ως ακολούθως:
Διδακτική προϋπηρεσία στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. 4 μονάδες κατ' έτος
Διδακτική προϋπηρεσία σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης 3 μονάδες κατ' έτος
Επαγγελματική πείρα 2 μονάδες κατ' έτος Η προϋπηρεσία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται κατά τα ανωτέρω μόνο εφόσον είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα της θέσης για την οποία έχει υποβάλει αίτηση πρόσληψης ο υποψήφιος.
2.1.3. Προφορική συνέντευξη (ανώτατο όριο μονάδων 30).
Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπών που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και υποβάλλονται σε ερωτήσεις που αφορούν γενικά θέματα παιδείας και παιδαγωγικής και ιδιαίτερα σε αντίστοιχα θέματα που αφορούν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την τελική επιλογή.
2.2. Κοινωνικά κριτήρια (ανώτατο όριο μονάδων 15).
2.2.1. Πολύτεκνοι: μονάδες 3
2.2.2. Τέκνα πολυτέκνων: μονάδες 2.
2.2.3. Τέκνα συνταξιοδοτουμένων αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου συνταξιοδοτουμένων ή μη: μονάδες 2.
2.2.4. Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: μονάδες 2.
2.2.5. Τέκνα αγωνιστών και θυμάτων του εμφυλίου πολέμου που αποκαταστάθηκαν με το Ν. 1863/89: μονάδες 2.
2.2.6. Σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής: μονάδες 2.
2.2.7. Άγαμη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου: μονάδες 2.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Οκτώβριος 06, 2008, 06:28:34 μμ
Επειδη θα ενδιαφέρει αρκετούς, παραθέτω τα κριτήρια μοριοδότησης για τη Σιβιτανίδειο:

Απ'οπου φαινεται ξεκαθαρα οτι αν καποιος πηρε το πτυχιο με 10, εχει διδακτορικο, 3 ξενες γλωσσες και 4 χρονια προϋπηρεσια σε φροντιστηριο, μαζευει: 15+10+3+8 = 36 μορια απο τ'αντικειμενικα κριτηρια,
ενω καποιος που πηρε το πτυχιο με το ζορι, συν μια ξενη γλωσσα και 1 χρονο προϋπηρεσια στη Σιβιτανιδειο απο ΠΔΣ, μαζευει: 8+3+4 = 15 μορια.
Αλλά αν στον πρωτο το καθε μελος της τριμελους επιτροπης βαλει στη συνεντευξη απο 2 μορια, αυτος θα εχει 42 μορια συνολο, ενω αν στον δευτερο βαλουν απο 10, εκεινος θα εχει 45 μορια συνολο!

Οσοι ασχολουνται με μοριοδοτησεις προκυρηξεων, με το που μαθαινουν οτι το μεγιστο της Συνεντευξης ειναι 30 μορια σε ενα μεγιστο πιθανο συνολο μοριων 85 (χωρις τα κοινωνικα κριτηρια), καταλαβαινουν αυτοματα τι γινεται. Πολυ απλά, η μοριοδοτηση της Συνεντευξης ειναι απαραδεκτα υψηλη κι ετσι μπορει να χρησιμοποιηθει πολυ ευκολα για προωθηση συγκεκριμενων υποψηφιων ανατρεποντας την ελλειψη αντικειμενικων προσοντων τους. Οπως ειπα και πριν, σιγουρα και καποιοι θα μπουν τυχαια, αλλά οποιος εχει βυσμα μπαινει ανετα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: s-a-educ στις Οκτώβριος 07, 2008, 02:14:41 πμ
Δεν διαφωνώ ότι η συνέντευξη είναι το μεγάλο ατού στα χέρια των υπεύθυνων της Σιβιτανιδείου για να κάνουν τις προσλήψεις που θέλουν αυτοί.

Όμως, η αλήθεια είναι ότι φέτος, φαίνεται ολοκάθαρα ότι έγινε προσπάθεια να ανεβάσουν ψηλότερα όσους είχαν πολλά αντικειμενικά, για να μην έχουν πολλές ενστάσεις.

Α. ΘΕΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Ξέρω διαφορετικές  περιπτώσεις μιας ειδικότητας:

-Εκπαιδευτικός με αυξημένα αντικειμενικά, πτυχίο πριν το  1998, διορίστηκε χωρίς μέσον, καθώς δεν μπορούσαν να βάλουν στη συνέντευξη κάτω απο 10 ( άριστα το 30).
Τα μόρια ήταν τα εξής: Πτυχίο 12, Μάστερ 6, Ξένη Γλώσσα 3, Προυπηρεσία 15= ΣΥΝΟΛΟ 36+ συνέντευξη 10.= 46 μόρια

-Εκπαιδευτικός με πτυχίο του 2002, με Μάστερ και προυπηρεσία ωρομισθία και ΠΔΣ ( εδώ παίζονται τα μεγαλύτερα παιχνίδια πανελλαδικά) εμφανίζεται στην πρώτη θέση του πίνακα με πάνω απο 49 μόρια. Εννοείται ότι προσλήφθηκε.Δεν ξέρουμε αν "έβαλε μέσο" ή αν η διαφορά απο τον προηγούμενο είναι τα 3 επιπλέον μόρια του άριστα του πτυχίου. Πάντως η διαφορά των μορίων είναι μικρή, και οι επιλογές και των 2 κρίθηκαν στα εκατοστά, σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Β.ΘΕΜΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Απαντώ στον συνάδελφο που ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση μονιμοποιήσεων και πάλι μετά το 2003.
Είναι γνωστό ότι το ΥΠΕΠΘ έχει αφήσει παράθυρα για προσλήψεις με άλλους τρόπους εκτός πίνακα πάμπολλα!
Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να "σκεφτεί" να καταργήσει ένα από αυτά, όχι το μεγαλύτερο, αλλά σταθερό χρόνια, τη Σιβιτανίδειο.
Η τελευταία φουρνιά που μπήκε με επετηρίδα στη Σιβιτανίδειο ήταν το 1988-89, αν δεν απατώμαι. Οι τελευταίες μονιμοποιήσεις έγιναν το 2003.
Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν ξανά μονιμοποιήσεις.
Το Δ.Σ. του συλλόγου των εκπαιδευτικών της σχολής καυχιέται ότι πάλεψαν και αυτοί για να γίνει η φετινή ρύθμιση του ΥΠΕΠΘ (24μηνο+ΑΣΕΠ, 40μηνο).
Όλοι έχουν στραμένα τα μάτια προς το ΥΠΕΠΘ.
Το αποτέλεσμα είναι νά μην υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση για μονιμοποίηση στη Σιβιτανίδειο, παρόλο το ότι θα βόλευε αρκετούς.

Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα και στη Σιβιτανίδειο δεν ακούγονται καλά. Φέτος οι φήμες έλεγαν ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών αλλά μόνο ωρομισθίων. Η αντίδραση των μονίμων, επειδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με ωρομίσθιους  μόνο, φαίνεται ότι απέτρεψε προσωρινά αυτό το μέτρο.
Έχει επίσης ακουστεί ότι η σχολή μπορεί να κλείσει με τη μορφή που έχει τώρα και να στραφεί προς την κατάρτιση καθαρά.

Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να δούμε πολλές αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στα χρόνια που έρχονται, με βασικότερη την ιδιωτικοποίησή της! Εκεί είναι όλο το ζουμί, όλα τα λεφτά!

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: utenar στις Οκτώβριος 07, 2008, 09:58:50 πμ
Το Δ.Σ. του συλλόγου των εκπαιδευτικών της σχολής καυχιέται ότι πάλεψαν και αυτοί για να γίνει η φετινή ρύθμιση του ΥΠΕΠΘ (24μηνο+ΑΣΕΠ, 40μηνο).

Α ναι? Σ'αυτους χρωσταμε αυτην την απαραδεκτη ρυθμιση που μειωσε δραματικα τις θεσεις του 60-40?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: s-a-educ στις Οκτώβριος 09, 2008, 01:07:33 πμ
Το Δ.Σ. του συλλόγου των εκπαιδευτικών της σχολής καυχιέται ότι πάλεψαν και αυτοί για να γίνει η φετινή ρύθμιση του ΥΠΕΠΘ (24μηνο+ΑΣΕΠ, 40μηνο).

Α ναι? Σ'αυτους χρωσταμε αυτην την απαραδεκτη ρυθμιση που μειωσε δραματικα τις θεσεις του 60-40?


Έγραψα "καυχιέται" γιατί νομίζω ότι είναι υπερβολές, για να μην πω φούμαρα!
Δυστυχώς το ΔΣ του συλλόγου ( και εννοώ το τελευταίο),δεν είναι καθόλου ενεργοποιημένο ανοιχτά, δρα μόνο στο παρασκήνιο και γι' αυτό δεν μπορεί να αποτρέψει ούτε να επιβάλλει τίποτε.
Δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ για αδικίες σε βάρος εκπαιδευτικών.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αμφιβάλλω σοβαρά αν κατάφερε να επιδράσει στο ΥΠΕΠΘ έστω και στο ελάχιστο!

Το θέμα με τη Σιβιτανίδειο ( όπως και με όλα τα παράθυρα διορισμού τύπου ΠΔΣ, ΣΔΕ, εκκλησιαστικά κ.λ.π.) είναι ότι παραμένει για να εξυπηρετεί μικροκομματικές και άλλες σκοπιμότητες.
Όταν θα μπορούν να πετύχουν τα ίδια απο κάπου αλλού, θα την καταργήσουν ως δευτεροβάθμια σχολή και θα φτιάξουν κάτι άλλο.

Μέχρι τότε, θα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια συνείδηση οπαδού υπάκουου και φοβισμένου σε πολύ κόσμο, στο όνομα της συγκέντρωσης των περίφημων 9 μορίων το χρόνο ( για τη Σιβιτανίδειο λίγα παραπάνω, καθώς τον Σεπτέμβριο γίνονται προσλήψεις για τις εξετάσεις).

Μέχρι τότε θα έχουν πετύχει με το διαίρει και βασίλευε να μας κάνουν να βλέπουμε ο ένας τον άλλο σαν εχθρό και να σκεφτόμαστε όπως οι νεκροθάφτες " ο θάνατός σου η ζωή μου".
Αυτό για μένα είναι το πιο επικίνδυνο που έχουν καταφέρει διατηρώντας μαγαζάκια, διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης και πίνακες επί πινάκων.
Αυτό κατά τη γνώμη μου, και ανεξαρτήτως του που εργάζεται ο καθένας μας, πρέπει να το αντιπαλέψουμε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Οκτώβριος 09, 2008, 10:10:54 πμΠαράθεση

 Ο μόνος τρόπος να μαζέψεις τοσα αντικειμενικα που λες ειναι εκτος του να έχεις και διδακτορικο και οπωσδηποτε 2ο πτυχιο  να έχεις υπηρετησει τουλάχιστον 5 χρόνια στην Σιβιτανίδειο... να έχεις απο 2 παιδια και πάνω και πάλι να μην γίνουν πολλές αιτήσεις στην ειδικότητα σου απο βύσματα.........

Τα μαθηματικά σου θα τα ζήλευε αναμφίβολα ο Πυθαγόρας. Το δε ειρμό της σκέψης σου ο Φρόιντ. Υπάρχουν άτομα μέσα στο forum που με γνωρίζουν χρόνια (και προσωπικά) και δεν θα ρίσκαρα να έλεγα ότι μου κατέβαινε. Μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε (ή ότι σας βολεύει). Εγώ δεν είπα ότι όλες οι προσλήψεις είναι πέρα για πέρα αξιοκρατικές... είπα ότι τα βαριά χαρτιά δεν κόπηκαν (όπως πέρυσι).
Παίρνω παράδειγμα εμένα και κανα δυό φίλους "βαρβάτους" που πέρυσι μας είχαν αναίτια πετσοκόψει και φέτος όχι...
Αν η διαφορετικότητα της άποψής μου σας αναστατώνει και πρέπει να ριχθεί στην πυρά... χίλια συγνώμη βρε παιδιά...

class1993 φυσικά και δεν θα με ενδιέφερε ποτέ τι σχέση έχει ο γενικός με την εκπαίδευση... μπορείς όμως να μας πεις τι σχέση έχεις ΕΣΥ με την εκπαίδευση (αυτό θα έπρεπε να σε απασχολήσει πρωτίστως)
(Το αν ψεύδομαι ή όχι... δεν θα σου δώσω λογαριασμό...)

Nikolopol όντως διορίζομαι με καμιά 10αριά μόρια (αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν). Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέλω κιόλας. Είμαι διευθυντικό στέλεχος και κερδίζω όσα 4 μόνιμοι μαζί. Καινούργια πολύ σοβαρά δεδομένα στη ζωή μου δεν μου επιτρέπουν ούτε μείωση του budget ούτε απομάκρυνση από την περιοχή μου (τουλάχιστον όχι ακόμη).

Καλή επιτυχία σε όλους του χρόνου αν ξαναδώσετε και υγεία πάνω απ' όλα.-   
 

 

Σοβαρα ,εισαι διευθυντικο στελεχος και μπαινεις σε εκπαιδευτικα forum για να ενημερωνεσαι?τι βιτσιο και τουτο ΘΕΕ ΜΟΥ!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Οκτώβριος 09, 2008, 02:55:09 μμ
Λουλου, προφανώς είναι διευθυντικό στέλεχος σε κάποια ιδιωτική εταιρεία και ενδιαφέρεται να πάει στην εκπαίδευση. Που βλέπεις το παράλογο?  ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Οκτώβριος 09, 2008, 06:29:03 μμ
Διαβασε καλυτερα το μηνυμα του που πετιεσαι σαν την π. και μετα μιλα,ο ιδιος λεει οτι δεν ενδιαφερεται να μπει στην εκπαιδευση ,συγγνωμη θα ειμαι στελεχος με οτι συνεπαγεται μισθολογικα αυτο και θα πηγαινα για 1000 ευρω στην εκπάιδευση?Αν δεν κανω λαθος 4 μισθοι μονιμων 4χ1000=4000 ευρω,ξερεις πολλους στην Ελλαδα να παιρνουν αυτον τον μισθο???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Οκτώβριος 09, 2008, 07:30:34 μμ
Διαβασε καλυτερα το μηνυμα του που πετιεσαι σαν την π. και μετα μιλα,ο ιδιος λεει οτι δεν ενδιαφερεται να μπει στην εκπαιδευση ,συγγνωμη θα ειμαι στελεχος με οτι συνεπαγεται μισθολογικα αυτο και θα πηγαινα για 1000 ευρω στην εκπάιδευση?Αν δεν κανω λαθος 4 μισθοι μονιμων 4χ1000=4000 ευρω,ξερεις πολλους στην Ελλαδα να παιρνουν αυτον τον μισθο???

Επειδή τα έχω διαβάσει, θα σε ενημερώσω ότι πέρισυ τον ενδιέφερε να μπει αλλά δεν του έκατσε. Φέτος οι υποχρεώσεις του και οι συγκυρίες δεν του το επιτρέπουν, όπως είπε.

Επίσης για πολλούς το οικομομικό μπορεί να μην είναι το πρωτεύον αλλά η ποιότητα ζωής. Πιστεύω πως γνωρίζεις τι σημαίνει ποιότητα ζωής και ποιες είναι οι συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα. Είσαι εσύ ικανή να κρίνεις κάποιον για τις επιλογές του? Κοίταξε καλύτερα το δοκάρι στο μάτι σου και άσε την ακίδα στο μάτι των άλλων.

 Η μιζέρια είναι τόσο έντονη σε κάποιους που τους κάνει να εκδηλώνουν την κακία και τη ζήλεια τους σε υπέρμετρο βαθμό.

Επίσης το επίπεδο σου είναι χαμηλότατο, εγώ δεν σε έβρισα ούτε σε χαρακτήρισα κοπέλα μου. Την άποψη μου εξέφρασα. Συγνώμη αν ήταν διαφορετική από τη δική σου
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 10, 2008, 02:38:21 μμ
Μην τσακωνεστε.........


Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 11, 2008, 11:46:57 πμ
Διαβασε καλυτερα το μηνυμα του που πετιεσαι σαν την π. και μετα μιλα,ο ιδιος λεει οτι δεν ενδιαφερεται να μπει στην εκπαιδευση ,συγγνωμη θα ειμαι στελεχος με οτι συνεπαγεται μισθολογικα αυτο και θα πηγαινα για 1000 ευρω στην εκπάιδευση?Αν δεν κανω λαθος 4 μισθοι μονιμων 4χ1000=4000 ευρω,ξερεις πολλους στην Ελλαδα να παιρνουν αυτον τον μισθο???

Λουλου είσαι πράγματι ανεκδιήγητος /η.
Αν μη τι άλλο εγώ που μπήκα στην διαδικασία επιλογής όπως και τα άλλα παιδιά nikolopol, s-a-educ κλπ) παλεύοντας για το διορισμό, δικαιούμαστε να έχουμε μια άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Εσύ που είσαι ήδη διορισμένη (εδώ και καιρό) τι ζόρι τραβάς? Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις εκτός απ΄το να είσαι κριτής των πάντων και επί παντός επιστητού?
Θα σε στεναχωρήσω λίγο λέγοντας σου ότι οι μισθοί που ανέφερα υπάρχουν!
Αν φτιάξεις ένα e-mail μπορώ να σου στείλω σκαναρισμένη τη μισθοδοσία μου για να πεισθείς. Θα ζητήσεις έπειτα συγνώμη? Επιλογή σου ήταν να στραφείς απευθείας μετά τις σπουδές σου προς το δημόσιο εξασφαλίζοντας τα σίγουρα χιλιάρικα. Δεν σε κρίνω γι αυτό…
Για να τελειώνουμε μια για πάντα…
Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι μέρος του λόγου είσαι, ούτε το πώς έχει καταντήσει η ζωή που περνάς. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όταν με το καλό μεγαλώσει ο 50 ημερών γιός μου να μην τύχει ποτέ να πάρει μαθήματα στο σχολείο από εσένα ή όμοιούς σου… Το επίπεδό σου αρμόζει μάλλον περισσότερο σε οδηγούς νταλίκας παρά σε πνευματικούς ταγούς…

Πολύ καλό σου Σαββατοκύριακο…     

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 14, 2008, 10:00:42 μμ
Μην τσακωνεστε.........


Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα
τι ξέρεις για το Ντινιεράκη?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Οκτώβριος 15, 2008, 12:48:25 πμ
Διαβασε καλυτερα το μηνυμα του που πετιεσαι σαν την π. και μετα μιλα,ο ιδιος λεει οτι δεν ενδιαφερεται να μπει στην εκπαιδευση ,συγγνωμη θα ειμαι στελεχος με οτι συνεπαγεται μισθολογικα αυτο και θα πηγαινα για 1000 ευρω στην εκπάιδευση?Αν δεν κανω λαθος 4 μισθοι μονιμων 4χ1000=4000 ευρω,ξερεις πολλους στην Ελλαδα να παιρνουν αυτον τον μισθο???

Επειδή τα έχω διαβάσει, θα σε ενημερώσω ότι πέρισυ τον ενδιέφερε να μπει αλλά δεν του έκατσε. Φέτος οι υποχρεώσεις του και οι συγκυρίες δεν του το επιτρέπουν, όπως είπε.

Επίσης για πολλούς το οικομομικό μπορεί να μην είναι το πρωτεύον αλλά η ποιότητα ζωής. Πιστεύω πως γνωρίζεις τι σημαίνει ποιότητα ζωής και ποιες είναι οι συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα. Είσαι εσύ ικανή να κρίνεις κάποιον για τις επιλογές του? Κοίταξε καλύτερα το δοκάρι στο μάτι σου και άσε την ακίδα στο μάτι των άλλων.

 Η μιζέρια είναι τόσο έντονη σε κάποιους που τους κάνει να εκδηλώνουν την κακία και τη ζήλεια τους σε υπέρμετρο βαθμό.

Επίσης το επίπεδο σου είναι χαμηλότατο, εγώ δεν σε έβρισα ούτε σε χαρακτήρισα κοπέλα μου. Την άποψη μου εξέφρασα. Συγνώμη αν ήταν διαφορετική από τη δική σου
μάλιστα, όταν σε βρίζουν σε ενοχλεί  ενώ όταν ειρωνεύεσαι εσύ τους άλλους τότε είναι δίκαιο
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Λουλου στις Οκτώβριος 15, 2008, 03:12:04 πμ
Γιαννη thanks για την παρεμβαση ,η σιωπη μου προς απαντηση του ηταν οτι καλυτερο προς αυτον ,εσυ καταλαβαινεις ,το οτι κοπτεται τοσο για την υποστηριξη διευθυνταδων λεει πολλα ,το forum δεν ειναι ηλιθιο!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Οκτώβριος 15, 2008, 11:18:04 πμ
Γιαννη thanks για την παρεμβαση ,η σιωπη μου προς απαντηση του ηταν οτι καλυτερο προς αυτον ,εσυ καταλαβαινεις ,το οτι κοπτεται τοσο για την υποστηριξη διευθυνταδων λεει πολλα ,το forum δεν ειναι ηλιθιο!!!

Μπράβο ρε κοπέλα μου!!! Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις!!! Το άλλο για τον Τοτό, το ξέρεις?  ;D Άσε ρε κοπέλα μου. Ακριβώς το φόρουμ δεν είναι ηλίθιο και κρίνει τον καθένα μας γι'αυτά που γράφει και λέει.Έπειδή θεωρώ ότι κι εγώ δεν είμαι ηλίθιος, πιστεύω ότι μπορώ να κρίνω και να πω τη γνώμη μου για καποιους και για κάποια πράγματα. 

μάλιστα, όταν σε βρίζουν σε ενοχλεί  ενώ όταν ειρωνεύεσαι εσύ τους άλλους τότε είναι δίκαιο


Γιαννάκη, εγώ δεν έβρισα κανένα και ούτε διεκδικώ το αλαθητο. Επίσης είμαι από τους λίγους που δεν κρύβει τα στοιχεία του σε αυτό το φορουμ. Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς μου σε σένα, δεν σε χαρακτηρίζω εγώ αλλά αυτά που συνήθως γράφεις. Αν μη τι άλλο θεωρείται ότι είμαστε εκπαιδευτικοί και πρέπει να έχουμε μια αντίληψη.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 15, 2008, 08:38:58 μμ
Μην τσακωνεστε.........


Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα
τι ξέρεις για το Ντινιεράκη?

Πολλα ξερω.........ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ.............δείτε απλα τις βαθμολογίες και θα καταλάβετε......και πως μπηκε ξερω...και πως θα συνεχισει να μπαινει ξερω..........................
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 17, 2008, 06:39:06 μμ
για τον ντινιερακη ακουστηκαν παρα πολλά ..........ας κοιτάξουν και κάποιοι την ηλικία ίσως βγάλουνε λαβράκι όπως τότε με τον γιο του βουρλούμη.....................καταλαβαίνετε ποιανού λέω.....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 20, 2008, 10:23:32 πμ
Το χειροτερο απο ολα ξερετε ποιο ειναι τελικα?     Οτι εμεις οι ιδιοι δεν κανουμε τιποτα για ολα τα παραπανω(και εννοειται οτι βαζω μεσα τον εαυτο μου). Μια καταγγελια σε υπουργειο δεν εχει γίνει....και όσες μηνυσεις εχουν γινει έχουν γίνει για προσωπικο όφελος(κατοχύρωση μορίων -μισθού) Κανένας μας δεν έχει κάνει καταγγελια για άτομα......ακομα και να ξέρουμε........Με αποτελεσμα όλα αυτα να γινονται καθε χρόνο και να συνεχισουν να γίνονται......
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Atetra στις Οκτώβριος 30, 2008, 07:57:00 μμ
συγγνωμη και παλι για την ασχρετοσυνη μου αλλα ειπαμε...ειμαι νεα :-\τι ακριβως ειναι η σιβιτανιδειος????που βρισκεται???εκει ως τι σε παιρνουν??απο τα λιγα που διαβασα απο τις συνεντευξεις,μου φανηκε οτι ειναι δυσκολο να μπεις εκει ???τι ειναι αυτο βρε συναδελφοι???ας διαφωτισει καποιος και μενα το μικρο απειρο :-[
Είναι Δημόσια Σχολή.(Συγκρότημα απο Σχολεία).Βρίσκεται στην Αθήνα,στην Καλλιθέα απέναντι απο τον σταθμό του ΗΣΑΠ.Σε παίρνουν ώς Αναπληρωτή.Για εμάς παραμένει όνειρο η εισαγωγή σε αυτή.Για αυτούς που έχουν βύσμα είναι πολύ έυκολο.Ελπίζω να σε κατατόπισα.


από όσο γνωρίζω, το βασικό μέσο για τη Σιβιτανίδειο είναι οι καλές άκρες στην Εκκλησία...τουλάχιστον εμένα αυτό μου είπε κάποιο άτομο που ξέρει κάποια περιστατικά.........καλή τύχη σε όλους τους ενδιαφερομένους!!  
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: valiac στις Νοέμβριος 03, 2008, 02:03:05 μμ
Παιδια στη σιβιτανιδειο ως τι καλουν φετος? αναπληρωτες μόνο ή και ωρομισθιους?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Νοέμβριος 04, 2008, 03:38:44 μμ
Παιδια στη σιβιτανιδειο ως τι καλουν φετος? αναπληρωτες μόνο ή και ωρομισθιους?

Αναπληρωτες..........και ωρομισθίους......αλλα ποιο πολλοι αναπληρωτές
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giannispolo στις Νοέμβριος 14, 2008, 12:53:46 πμ
Μην τσακωνεστε.........
Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα

όταν λες ότι έβαλε τους δικούς του , τι εννοείς, έβαλε άτομα που δεν άξιζαν να μπούνε?
εαν είχαν τα τυπικά προσόντα τότε καλώς μπήκανε, μεταπτυχιακό κλπ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Νοέμβριος 15, 2008, 06:08:01 πμ
Παιδιά, να υποθέσω ότι για φέτος τελείωσε το παραμύθι; Ή υπάρχει περίπτωση να πάρουν και άλλους αναπληρωτές;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Νοέμβριος 18, 2008, 05:45:38 μμ
Μην τσακωνεστε.........
Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα

όταν λες ότι έβαλε τους δικούς του , τι εννοείς, έβαλε άτομα που δεν άξιζαν να μπούνε?
εαν είχαν τα τυπικά προσόντα τότε καλώς μπήκανε, μεταπτυχιακό κλπ

Τα παιδια τους εννοω.............ο μεν Ντινιεράκης την κόρη του και ο Κρικώνης τα παιδια του........όσο για τα προσόντα αστα καλύτερα........καποιοι καλό ειναι να κοιτάξουν μέχρι και ηλικίες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Νοέμβριος 20, 2008, 09:13:03 μμ
Μην τσακωνεστε.........
Πάντως ο Ντινιεράκης και ο Κρικώνης ξαναβάλανε τα παιδια τους....Α ρε Ελλαδιτσα..................Σαν τους βασιλιάδες και αυτοι απο πατέρα σε παιδί το Στέμα

όταν λες ότι έβαλε τους δικούς του , τι εννοείς, έβαλε άτομα που δεν άξιζαν να μπούνε?
εαν είχαν τα τυπικά προσόντα τότε καλώς μπήκανε, μεταπτυχιακό κλπ

Τα παιδια τους εννοω.............ο μεν Ντινιεράκης την κόρη του και ο Κρικώνης τα παιδια του........όσο για τα προσόντα αστα καλύτερα........καποιοι καλό ειναι να κοιτάξουν μέχρι και ηλικίες

όλα όμως μαθαινονται....μην ανησυχεις.......
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Νοέμβριος 20, 2008, 10:43:31 μμ
Στη Σιβιτανίδειο όσοι είναι να καλέσουν το ήξεραν πολύ καιρό πριν, καθώς οι θέσεις ήταν ΔΟΣΜΕΝΕΣ!!!!!!
Το ξέρω σίγουρα από εγκυρότατη πηγη!!!!
Μην ελπίζετε σε τίποτα αν δε δουλεύει συγγενής σας εκεί ή δεν ξέρετε κανέναν από την αρχιεπισκοπή.
Η προκύρηξη ήταν "φωτογραφική"!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: s-a-educ στις Νοέμβριος 23, 2008, 04:49:15 μμ
Επανέρχομαι στο θέμα, καθώς στο μεταξύ άκουσα πολλά!
Χωρίς να ανακαλώ όσα έγραψα σε προηγούμενα μηνύματα, αισθάνομαι την υποχρέωση προς όσους με πραγματική αγωνία ψάχνουν το θέμα, να δώσω κάποιες πληροφορίες.

Αν εξαιρέσουμε τους περισσότερους "πρώτους" που κάλεσαν τέλη Σεπτέμβρη ( η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είχε Μεταπτυχιακά και Προυπηρεσία- μην το ψάχνετε μόνο απο τον πίνακα των αναπληρωτών για την προυπηρεσία, αναγνωρίζονται και απο ιδιωτικό τομέα, εκτός των άλλων) και οι οποίοι αποτελούν το 50% των φετινών προσλήψεων, απο κει και πέρα ΤΟ ΧΑΟΣ!

Έχουμε ακούσει  ακραία για παιδιά μονίμων, μέσα πολιτικά, βύσματα θρησκευτικά κ.λ.π. τα γνωστά που μόνο αν είναι κανείς στρουθοκάμηλος θα αρνηθεί ότι υπάρχουν.
Μόνο που έκαναν φέτος κάτι έξυπνο: δεν έδωσαν την πλήρη κατάσταση όλων των προσληφθέντων σε όσους προσλήφθηκαν απο την αρχή, αλλά μόνο αυτών που προσλήφθηκαν το Σεπτέμβρη. Το αποτέλεσμα είναι να μην ξέρουμε και εμείς που είμαστε μέσα ποιοι και πόσοι ακριβώς προσλήφθηκαν τελικά, αντίθετα με την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, δεν ξέρουμε αν προσληφθούν κι άλλοι, ακόμα και τώρα. Επίσης, επειδή δεν ξέρουμε όλες τις υπηρεσίες και όλα τα σχολεία της Σιβιτανιδείου δεν έχουμε ιδέα που ακριβώς μπορεί να εργάζονται.

Επίσης, ακούσαμε ότι υπάρχουν κομένοι συνάδελφοι που κάνουν διάφορες κινήσεις  με σκοπό να βγάλουν τις περιπτώσεις τους στη δημοσιότητα ή να πάνε στα δικαστήρια.
Ακούσαμε και για ενστάσεις που ζητάνε τα μόρια των προηγούμενων ή όσων έχουν προσληφθει ήδη, τη δική τους μοριοδότηση και αναλυτική αναφορά για το τι έγινε στη συνέντευξή τους και πως αξιολογήθηκαν εκεί.
Συνάδελφος που πήρε τέτοιο χαρτί, κόντεψε να πάθει συγκοπή απο τους χαρακτηρισμούς που είδε! Ειδικά για τη συνέντευξη, επειδή έγραψαν στο φορουμ λεπτομέρειες για τις ερωτήσεις που τους έκαναν, καλό είναι οι συνάδελφοι να δουν το ΦΕΚ και να σημειώσουν τι είδους ερωτήσεις επιτρέπεται να γίνονται στη συνέντευξη.Έχει σημασία αυτό.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Νοέμβριος 26, 2008, 09:29:59 μμ
Η κατάσταση ειναι απλά για γελια ....Ειναι αθλιοι..........Σημερα εμαθα οτι πηρανε απο φιλολογους κοπελα που ηταν πολυ κατω στην κατασταση(και οταν εννοω πολύ κάτω μιλάω για πάνω απο την 80 θεση.......Ας το ψάξουν οι ενδιαφερομενοι).....Ειναι αθλιοι............και προκλητικοι.....Τρομαρα τους που θα παει θα βγει και αυτο στην επιφανεια............Το παραπάνω εχει γίνει και σε άλλες ειδικότητες....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Νοέμβριος 26, 2008, 09:50:06 μμ
Η κατάσταση ειναι απλά για γελια ....Ειναι αθλιοι..........Σημερα εμαθα οτι πηρανε απο φιλολογους κοπελα που ηταν πολυ κατω στην κατασταση(και οταν εννοω πολύ κάτω μιλάω για πάνω απο την 80 θεση.......Ας το ψάξουν οι ενδιαφερομενοι).....Ειναι αθλιοι............και προκλητικοι.....Τρομαρα τους που θα παει θα βγει και αυτο στην επιφανεια............Το παραπάνω εχει γίνει και σε άλλες ειδικότητες....
Για συγγνώμη γιατί θα τα πάρω πάλι ποιά θέση; Σε παρακαλώ πες μου ή στείλε p.m.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Νοέμβριος 26, 2008, 09:54:22 μμ
Η κατάσταση ειναι απλά για γελια ....Ειναι αθλιοι..........Σημερα εμαθα οτι πηρανε απο φιλολογους κοπελα που ηταν πολυ κατω στην κατασταση(και οταν εννοω πολύ κάτω μιλάω για πάνω απο την 80 θεση.......Ας το ψάξουν οι ενδιαφερομενοι).....Ειναι αθλιοι............και προκλητικοι.....Τρομαρα τους που θα παει θα βγει και αυτο στην επιφανεια............Το παραπάνω εχει γίνει και σε άλλες ειδικότητες....
Εγώ έχω 82 σειρά.Σε παρακαλώ πες μου ποιά σειρά καλέσανε γιατί θα πάθω εγκεφαλικό
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Νοέμβριος 27, 2008, 10:42:09 πμ
Από φιλολόγους τους πρώτους 35 έχουν καλέσει
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Νοέμβριος 27, 2008, 12:25:13 μμ
Στη συνέντευξη πήρα 28/30.Δεν έχω μεταπτυχιακό ,ούτε κοιν.κριτήρια.
Απίστευτο!!!
Δε μου είπανε  τα ονόματα των αναπληρωτών που καλέσανε απλά ότι p;hrane  τους 35 πρώτους για Σιβιτανίδειο μόνο στο Φάληρο.
Βρε σεις μήπως λέτε να τους άρεσε το μαύρισμα μου και τα γαλάζια μάτια μου; ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Xa xa μου άρεσε αυτό και θα ξαναπάω.Χα χα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Νοέμβριος 27, 2008, 12:38:55 μμ
Συμπέρασμα: Δείτε με κέφι τη ζωή και όλα καλά θα πάνε.Αφήστε τα ποιός ,ποιανού και τί και πώς μπήκε και πώς βγήκε και βοηθήστε τους εαυτούς σας. Μη τρώγεστε
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Ιανουάριος 14, 2009, 10:20:18 πμ
http://www.troktiko.blogspot.com/ Ναι τους πηρανε πρεφα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: chemist13 στις Φεβρουάριος 09, 2009, 12:36:15 μμ
έχουμε κανένα νέο ρε συνάδελφοι???θα παρουν αλλουσ για φετος????
ξερει κανενασ ποιοσ θα ειναι ο νεος διευθυντής????απ'οτι εμαθα εφυγε ο παλιος..ισχύει?
ευχαριστώ..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Φεβρουάριος 12, 2009, 07:32:57 μμ
έχουμε κανένα νέο ρε συνάδελφοι???θα παρουν αλλουσ για φετος????
ξερει κανενασ ποιοσ θα ειναι ο νεος διευθυντής????απ'οτι εμαθα εφυγε ο παλιος..ισχύει?
ευχαριστώ..

Ναι εφυγε ο παλιος...δεν ξερει κανενας ποιος θα ειναι ο Νεος............αλλους αποκλειεται να παρουν πια......
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Μάρτιος 31, 2009, 11:13:44 μμ
Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ιστότοπος Ενημέρωσης Εκτάκτου Προσωπικού Σιβιτανιδείου:

http://www.seepsi.gr/ (http://www.seepsi.gr/)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: rozy4 στις Απρίλιος 27, 2009, 10:06:27 πμ
http://alfavita.gr/anakoinoseis/ank26_4_9_01106.php

Η προκήρυξη θέσεων
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Απρίλιος 27, 2009, 05:40:18 μμ
Μπράβο στην ΑΒ που ανακοίνωσε την προκήρυξη 4 μέρες πριν τη λήξη των αιτήσεων.Τί να πω;;;;;;;;;;
Αποκλειστική ανακοίνωση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Α γιατί η Σιβιτανίδειος πού δε την ανακοίνωσε καθόλου!! Να ευχαριστούμε δηλ. κιόλας;
Ξεφτίλα Ελλάδα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: fivo στις Απρίλιος 27, 2009, 05:43:58 μμ
τω οντι.  ;D
υγ. λες και ειχε μεγαλη σημασια...  :P
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: joanna_it στις Απρίλιος 27, 2009, 06:13:20 μμ
Γιατί το ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 01-05 τι σας λέει;
Δουλεύουν κ Πρωτομαγιά;
Μάλλον για Πέμπτη 30-04 θα εννοούσαν... :P
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Iaki στις Απρίλιος 27, 2009, 06:44:24 μμ
Χαχα! όντως... Πρωτομαγιά??
Εγώ πάντως και πέρυσι τελευταία στιγμή την είδα την ανακοίνωση..Θυμάμαι κιόλας που έκανα "σκασιαρχείο" από τη δουλειά γιατί δεν είχα προλάβει να ειδοποιήσω για άδεια.. Όχι ότι είχε καμιά σημασία αλλά τότε δεν ήξερα τι εστί Σιβιτανίδειος...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Απρίλιος 27, 2009, 07:09:37 μμ
Τι γίνεται ρε παιδιά? Η αίτηση που είναι? Εμείς από επαρχία αποκλειόμαστε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: stellinio στις Απρίλιος 27, 2009, 08:33:36 μμ
Παιδιά είναι για γέλια το σκηνικό... Κανένα σχόλιο!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Απρίλιος 28, 2009, 01:01:06 πμ
ρε παιδια....θα ρωτήσω κάτι, έτσι κι ας ξέρω ότι δεν έχω ελπίδες....αυτή τη βεβαίωση που ζητάνε από τα φροντιστήρια, την καλύπτει η αναγγελία πρόσληψης?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Απρίλιος 28, 2009, 01:04:21 πμ
και κάτι ακόμα...το φροντιστήριο που δούλευα τα τελευταία χρόνια....έκλεισε....που στο καλό θα βρω εγώ τον πρώην εργοδότη μου να μου δώσει τη βεβαίωση?αν έχει κανείς εμπειρεία σχετικά με το θέμα αυτό αν μπορεί να με διαφωτίσει λίγο....μιας και το τηλέφωνο στη Σιβιτανίδειο ήταν όλο το πρωι σήμερα νεκρό.
Ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sissi στις Απρίλιος 28, 2009, 09:42:35 πμ
ρε παιδια την αίτηση που την βρίσκουμε????!!!!εμεις απο επαρχία?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Απρίλιος 28, 2009, 09:48:55 πμ
ρε παιδια την αίτηση που την βρίσκουμε????!!!!εμεις απο επαρχία?

Δεν την βρισκεις πρεπει να κατεβεις Αθηνα.....απλα τα πραγματα δυστυχως
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Απρίλιος 28, 2009, 10:20:38 πμ
Εάν πάρω την περσινή και αλλάξω τα έτη σε 09-10 θα έχω πρόβλημα? Μπορεί να μας ενημερώσεις κανείς εάν έχει και άλλες διαφορές η προκήρυξη?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Απρίλιος 28, 2009, 10:24:32 πμ
Εάν πάρω την περσινή και αλλάξω τα έτη σε 09-10 θα έχω πρόβλημα? Μπορεί να μας ενημερώσεις κανείς εάν έχει και άλλες διαφορές η προκήρυξη?
Καλο θα ηταν να μηντο κανεις και ας ειναι ιδιες........οτι θελουν ή δεν τους αρεσει θα το κοψουνε .....και πίστεψε με φετος θα το κανουνε...........
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Απρίλιος 28, 2009, 10:30:33 πμ
Μπράβο στην ΑΒ που ανακοίνωσε την προκήρυξη 4 μέρες πριν τη λήξη των αιτήσεων.Τί να πω;;;;;;;;;;
Αποκλειστική ανακοίνωση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Α γιατί η Σιβιτανίδειος πού δε την ανακοίνωσε καθόλου!! Να ευχαριστούμε δηλ. κιόλας;
Ξεφτίλα Ελλάδα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Παλι καλα να λες που βγηκε!!!! αλλες χρονιες εκτος απο περυσι εβγαινε τελευταια μερα ή και καθολου
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Απρίλιος 28, 2009, 12:17:18 μμ
Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ιστότοπος Ενημέρωσης Εκτάκτου Προσωπικού Σιβιτανιδείου:

http://www.seepsi.gr/ (http://www.seepsi.gr/)


τι εγινε BlackAdder και οι αλλοι απο μεσα??? Γιατι δεν τη βαλατε στο site σας?? Για να προλαβετε εσεις και οι αλλοι να μαζευτουν 2000 ατομα σε 2 μερες??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Απρίλιος 28, 2009, 01:40:48 μμ
Ο νέος πρόεδρος εκτελεστικής (που μόνο νέος δεν είναι) έχει μεγάλη πείρα στις αλχημείες. Περιττό να αναφέρω ότι αιφνιδιάστηκαν και οι συνάδελφοι που ήταν ήδη μέσα και τρέχουν τώρα να μαζέψουν χαρτιά…
Το κωμικό της υπόθεσης θα συνεχιστεί με τις συνεντεύξεις μέσα στον Ιούνιο!!!

Υ.Σ.1 Επιμένω ότι ο προηγούμενος πρόεδρος ήταν ότι το καλύτερο είχε περάσει… Αυτοί που δεν τους άρεσε ας περιμένουν να (ξανα)δουν τα μεγάλα γλέντια του 2006 και 2007.

Υ.Σ.2 ArsenLupen παίξε τη μπάλα σου ρε φιλαράκο και μην επιτίθεσαι μονίμως. Έχεις πλέον (και συ) καταντήσει γραφικός...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sogood στις Απρίλιος 28, 2009, 01:51:44 μμ
λοιπον εγω σήμερα που καταφερα να βγάλω γραμμη ,ρώτησα για τη λήξη των αιτήσεων και μου είπαν από τη γραμματεία ημερ/νια λήξης υποβολής αιτησεων μέχρι και 4 Μαϊου ...Δεν μπορω να ξέρω αν ισχύει όμως
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ArsenLupen στις Απρίλιος 28, 2009, 01:54:33 μμ

Υ.Σ.2 ArsenLupen παίξε τη μπάλα σου ρε φιλαράκο και μην επιτίθεσαι μονίμως. Έχεις πλέον (και συ) καταντήσει γραφικός...


Τι έγινε "Χαριτοδιπλωμένε" εχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: constans στις Απρίλιος 28, 2009, 06:14:48 μμ
και κάτι ακόμα...το φροντιστήριο που δούλευα τα τελευταία χρόνια....έκλεισε....που στο καλό θα βρω εγώ τον πρώην εργοδότη μου να μου δώσει τη βεβαίωση?αν έχει κανείς εμπειρεία σχετικά με το θέμα αυτό αν μπορεί να με διαφωτίσει λίγο....μιας και το τηλέφωνο στη Σιβιτανίδειο ήταν όλο το πρωι σήμερα νεκρό.
Ευχαριστώ.
Αυτό έχει σθμβεί και σε μένα και όταν τους είχα ρωτήσει πέρυσι μου είχαν πει το  κορυφαίο να πάω σε κάποιον αρμόδιο ( συμβολαιογράφο ή κάτι τέτοιο δε θυμάμαι καλά) παρουσία 2 μαρτύρων και να ετοιμάσω χαρτί που να γράφει πότε δούλεψα στο φροντιστήριο αυτό κ.τ.λ.  Περιττό να σου πω ότι μου φάνηκε τόσο κουφό που δεν μπήκα καν στον κόπο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Απρίλιος 28, 2009, 11:55:21 μμ
@ΑrsenLupen Κάνεις μεγάλο λάθος αν το θεωρείς "site μου".

Εδω και μια εβδομάδα το seepsi μου βγάζει "350 Error Handling in SQL Server INTERNAL SERVER ERROR" και δεν έχω πρόσβαση.
Administrator δεν είμαι να σου απαντήσω γιατί παίζει ή δεν παίζει το "site τους".
Ούτε εάν παίζει γιατι έβαλαν ή δεν έβαλαν την προκήρυξη.

Σεβαστές οι υποθεσείς σου και ελπίζω να σου λύσουν τις απορίες σου οι "άλλοι από μέσα" εσένα τον "απ' έξω".


Αν θέλεις να περιμένουμε μαζί στην ουρά των 2000 στείλε μου pm.Σ.Ε.Ε.Π.Σ.Ι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ιστότοπος Ενημέρωσης Εκτάκτου Προσωπικού Σιβιτανιδείου:

http://www.seepsi.gr/ (http://www.seepsi.gr/)


τι εγινε BlackAdder και οι αλλοι απο μεσα??? Γιατι δεν τη βαλατε στο site σας?? Για να προλαβετε εσεις και οι αλλοι να μαζευτουν 2000 ατομα σε 2 μερες??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Απρίλιος 29, 2009, 12:00:13 πμ
ααα

μην ξεχαστώ...

(http://i163.photobucket.com/albums/t288/southernman71/arguing.jpg)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: πε04.04 στις Απρίλιος 29, 2009, 09:20:19 πμ
Για τισ συνεντεύξεις πώς θα το μάθουμε;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Απρίλιος 29, 2009, 10:26:02 πμ
Για τισ συνεντεύξεις πώς θα το μάθουμε;

θα πρεπει να ενδιαφερθεις εσυ το γραφει και στην προκυρηξη ...μην περιμενεις να σε ενημερωσει κανενας......δεν υπαρχει στανταρ το ποτε θα γινουν ουτε το ποτε θα ανακοινωθουν...........
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: smile στις Απρίλιος 30, 2009, 02:30:03 μμ
kalimera.
prospatho na bro sto internet kai mesa apo to site tis sxolis tin aitisi giati moy eipane se epikoinonia poy eixa mazi toys oti mporo na kano tin aitisi kai taxidromika afou zoume ektos athinon, kai den yparxei pouthena...
an tin exei kapoios as tin anabasei sas parakalo...
a episis otan toys rotisa poy mporo na  bro tin aitisi,  moy eipane na peraso apo tin sxoli .....
osoi den zoun athina ti ginete ? den kanoun aitisi?
Eyxaristo...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Απρίλιος 30, 2009, 02:47:09 μμ
Μέχρι πότε θα γίνονται τελικά οι αιτήσεις; ??? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Απρίλιος 30, 2009, 02:52:16 μμ
kalimera.
prospatho na bro sto internet kai mesa apo to site tis sxolis tin aitisi giati moy eipane se epikoinonia poy eixa mazi toys oti mporo na kano tin aitisi kai taxidromika afou zoume ektos athinon, kai den yparxei pouthena...
an tin exei kapoios as tin anabasei sas parakalo...
a episis otan toys rotisa poy mporo na  bro tin aitisi,  moy eipane na peraso apo tin sxoli .....
osoi den zoun athina ti ginete ? den kanoun aitisi?
Eyxaristo...


Μπορείτε να πάρετε την περσινή, να αλλάξετε το σχολικό έτος σε 2009-2010 και είστε ΟΚ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: VENTHESIKYMI στις Απρίλιος 30, 2009, 02:53:21 μμ
Η υποβολή αιτήσεων πήρε παράταση μέχρι τη Δευτέρα. Και όσοι τη στείλουν ταχυδρομικά πρέπει η σφραγίδα ταχυδρομείου να έχει ημερομηνία μέχρι τη Δευτέρα, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτές. Έτσι είπαν σήμερα που κατέθεσα εγώ.
smile (ή οποιος άλλος ενδιαφέρεται) έχω αντίγραφο αίτησης, αλλά δεν ξέρω πως να το ανεβάσω εδώ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Απρίλιος 30, 2009, 02:58:18 μμ
Σ΄ευχαριστώ για την ενημέρωση.Δε μπορούσαν τουλάχιστον να μπουν στον κόπο να τα γράψουν αυτά στην προκήρυξη;
Πόσο άχρηστοι μπορεί να είναι;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: smile στις Απρίλιος 30, 2009, 03:02:01 μμ
Eyxaristo kai ego gia tin boithia..
Oso gia tin paratasi eiste sigoyri ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: smile στις Απρίλιος 30, 2009, 03:03:53 μμ
Η υποβολή αιτήσεων πήρε παράταση μέχρι τη Δευτέρα. Και όσοι τη στείλουν ταχυδρομικά πρέπει η σφραγίδα ταχυδρομείου να έχει ημερομηνία μέχρι τη Δευτέρα, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτές. Έτσι είπαν σήμερα που κατέθεσα εγώ.
smile (ή οποιος άλλος ενδιαφέρεται) έχω αντίγραφο αίτησης, αλλά δεν ξέρω πως να το ανεβάσω εδώ.


mporeis na moy stileis to adigrafo tis aitisis me email ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anniegr στις Απρίλιος 30, 2009, 03:33:28 μμ
μηπως θα μπορουσε καποιος να ριξει μια ματια στα δικαιολογητικα που χρειάζονται

-πτυχιο
-ταυτότητα
προυπηρεσίες
-πτυχία ξένων γλωσσων
-μεταπτυχιακά????(δεν ειδα να αναφερονται καπου)
-βιογραφικό δεν χρειάζεται?????

τελικά την αιτηση που θα τη βρουμε οι εκτος αθηνασ????

και τελος
μεχρι 4 μαη τηα δεχονται?????και αν ναι σε ποια διευθυνση τα στελνουμε????

ευχαριστω εκ των προτερων!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Απρίλιος 30, 2009, 04:00:46 μμ
Η υποβολή αιτήσεων πήρε παράταση μέχρι τη Δευτέρα. Και όσοι τη στείλουν ταχυδρομικά πρέπει η σφραγίδα ταχυδρομείου να έχει ημερομηνία μέχρι τη Δευτέρα, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτές. Έτσι είπαν σήμερα που κατέθεσα εγώ.
smile (ή οποιος άλλος ενδιαφέρεται) έχω αντίγραφο αίτησης, αλλά δεν ξέρω πως να το ανεβάσω εδώ.


mporeis na moy stileis to adigrafo tis aitisis me email ?

Αυτές είναι οι περσινές, στις οποίες άλαξα το σχολ έτος.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: VENTHESIKYMI στις Απρίλιος 30, 2009, 04:08:45 μμ
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151,
176 10 Καλλιθέα
τμήμα πρωτοκόλλου


Είναι η διευθυνση που στέλνεις την αίτηση ταχυδρομικά. Μπορείς να τη στείλεις με απλή επιστολή. Η κοπέλα όμως που ήταν στις πληροφορίες είπε ότι είναι καλύτερα με συστημένη γιατί δεν παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ κρατώντας την απόδειξη του ταχυδρομείου από το συστημένο εξασφαλίζεσαι κάπως...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Απρίλιος 30, 2009, 04:10:11 μμ
Πού φθάσαμε ;Τί να πω;Τα λόγια είναι περιττά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο αν και προσωπικά δε μπόρεσα να συγκεντρώσω τα δικαιολογητικά
Καλή επιτυχία σε όλους!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sissi στις Απρίλιος 30, 2009, 06:05:04 μμ
Να ειστε καλά ρε παιδιά που μας βοηθήσατε με την αίτηση και τις πληροφορίες!!!!!Θα την στείλω την δευτέρα αλλά σιγααααα μη με πάρουν.... :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Απρίλιος 30, 2009, 11:53:11 μμ
Αν δεν έχετε βύσμα μην κάνετε καν τον κόπο να στείλετε δικιολογητικά.
Όσα πτυχία,βεβαιώσεις κτλ κι άν έχετε δεν έχουν νόημα.Οί θέσεις ήδη πιάστηκαν...
ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχει κανείς που μπήκε αξιοκρατικά;Αν ναί,να βγεί και να μας το πεί.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Μάιος 01, 2009, 01:13:06 πμ
Αν δεν έχετε βύσμα μην κάνετε καν τον κόπο να στείλετε δικιολογητικά.
Όσα πτυχία,βεβαιώσεις κτλ κι άν έχετε δεν έχουν νόημα.Οί θέσεις ήδη πιάστηκαν...
ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχει κανείς που μπήκε αξιοκρατικά;Αν ναί,να βγεί και να μας το πεί.
Δυστυχώς κι εγώ αυτό ξερω...παρόλαυτα έκανα την αίτηση...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: πε04.04 στις Μάιος 01, 2009, 11:16:59 πμ
και εγώ τα ίδια...

Περίμενα στη ουρά και μια άλλη κοπέλα μου έλεγε ότι χρειαζεται εκκλησιαστικό "μέσο"

Τι θα λέγατε να έστελνε ο κάθε ένας επιστολή στον Αρχιεπίσκιπο;
ότι θέλουμε δουλει'α
σπουδάσαμε
παλέψαμε
και διεκδικούμε διαφάνεια και αξιοκρατία

ακόμα και αν τίποτα δεν γίνει 7000 επιστολές διαμαρτυρίας θα δείξουν ότι δεν είμαστε έρμαια και δούλοι των βυσματούχων
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Μάιος 01, 2009, 04:01:02 μμ
Αν δεν έχετε βύσμα μην κάνετε καν τον κόπο να στείλετε δικιολογητικά.
Όσα πτυχία,βεβαιώσεις κτλ κι άν έχετε δεν έχουν νόημα.Οί θέσεις ήδη πιάστηκαν...
ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχει κανείς που μπήκε αξιοκρατικά;Αν ναί,να βγεί και να μας το πεί.

Αν διαβάσεις πιο πίσω (πριν μερικούς μήνες) θα σου λυθεί η απορία.
Εγώ πέρυσι μπήκα αξιοκρατικά. Βέβαια δεν άποδέχθηκα τη θέση για προσωπικούς λόγους.
Αυτό που δεν ενημέρωσα το forum είναι η βαθμολογία που πήρα στη συνέντευξη. Την έμαθα κάνοντας αίτηση για αναλυτική μοριοδότισή μου καθώς ήμουν περίεργος. Πήρα λίγο κάτω από τα μισά μόρια που θα μπορούσα το μέγιστο να πάρω!!!
Στον προηγούμενο πρόεδρο ΔΕΝ του πήγαινε να με κόψει (εμένα και κάποιους σαν και μένα).
Φέτος αν ο νέος πρόεδρος θελήσει να με κόψει, πρέπει να μου βάλει το πολύ 4 στα 30 στη συνέντευξη (τα μόριά μου αυξήθηκαν από πέρυσι κι άλλο!).
Έκανα χαρτιά από περιέργεια για να δω και χωρίς να καίγομαι ιδιαίτερα...
Από φέτος λέω να αρχίσω να τους γλεντάω εγώ, όπως με γλεντούσαν αυτοί κάποτε...

Καλή επιτυχία σε όλους 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Μάιος 13, 2009, 10:50:41 μμ
Καλησπέρα!
Έχει καταφέρει κανείς να επικοινωνήσει σχετικά με το αν αναρτήθηκαν οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων; Όποτε και να πάρω τηλέφωνο, μιλάει!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: johnd στις Μάιος 14, 2009, 09:42:04 πμ
Πήρα εγώ πριν λίγο στο 2104857617 (αυτό δεν είναι το σωστό?). Όλο παράπονο από απέναντι μου είπε "Πάρε την άλλη βδομάδα. Δεν ξέρουμε. Τι άλλο να σας πούμε; Ότι μας λένε, σας λέμε".
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Iaki στις Μάιος 14, 2009, 03:34:43 μμ
Θυμάμαι πέρυσι ότι οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων είχαν βγει πολύ αργά μέσα στο καλοκαίρι..δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.. αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαν αργήσει!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Μάιος 14, 2009, 03:51:51 μμ
Ευχαριστώ πολύ! Θα προσπαθήσω πάλι επομένως από βδομάδα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sogood στις Μάιος 18, 2009, 02:10:19 μμ
υπάρχει κ άλλος τηλεφωνικός αριθμός  για τη Σιβιτανίδειο : 210-4815528.
Όποιος μάθει για τις ημερ/νιες των συνεντεύξεων ας ενημερώσει το φόρουμ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Μάιος 21, 2009, 10:23:22 πμ
οι συνεντευξεις γινονται συνηθως τελη Αυγουσου αρχες Σεπτεμβρη...ανακοινωνονται μεσα στον Ιουλιο.τουλαχιστον ετσι γινεται καθε χρονο
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Μάιος 21, 2009, 01:23:46 μμ
οι συνεντευξεις γινονται συνηθως τελη Αυγουσου αρχες Σεπτεμβρη...ανακοινωνονται μεσα στον Ιουλιο.τουλαχιστον ετσι γινεται καθε χρονο
Όντως τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν. Φέτος, απ' ότι μου είπαν στο τηλέφωνο, επιθυμούν να κάνουν τις συνεντεύξεις τον Ιούνιο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: thenia στις Μάιος 28, 2009, 10:04:28 πμ
καλημέρα σε όλους!!!
και εγω πήρα σήμερα τηλέφωνο στη Σιβιτανίδειο και ρώτησα αν θα αναρτηθουν στο ιντερνετ οι ημερομηνίες. μου είπε μια αρκετα ηλικιωμενη κυρια ότι δεν ξερουν και οτι θα αναρτηθουν στο κτιριο οποτε να εχουμε το νου μας. Ούτε πότε υπολογίζουν ήξερε ολυτε τίποτα αλλο. τα καλά τα περυσινά θα έχουμε φαίνετα που περιμέναμε όλο το καλοκαιρι και τελικά τουσ σιχτιρίσαμε και πήγαμε στα χωριά μας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: elina83 στις Ιούνιος 24, 2009, 01:27:49 πμ
Ξερει κανείς τι γίνεται με τις συνεντευξεις??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Ιούνιος 24, 2009, 11:28:56 πμ
Εχτές ήταν το πιο πρόσφατο τηλέφωνο που πήρα. Δεν ξέρουν ακόμη πότε. Κάθε Παρασκευή μου λένε: δοκιμάστε ξανά από βδομάδα, και κάθε Δευτέρα λένε: Πάρτε στο τέλος της εβδομάδας!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: johnd στις Ιούνιος 24, 2009, 11:43:30 πμ
"Ακόμα τίποτα" μου είπαν πριν από λίγο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Ιούνιος 29, 2009, 01:38:57 μμ
Επειδή ανακοινώθηκε στο alfavita ότι ξεκινάν άυριο οι συνεντεύξεις, θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον από τους συναδέλφους έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει τους πίνακες με τις συνεντεύξεις.
Θα με ενδιέφεραν προσωπικά οι ημερομηνίες των Μαθηματικών και της Κομμωτικής.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Ιούνιος 29, 2009, 01:51:16 μμ
παιδιά πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω την ημερομηνία της συνέντευξης μου και μου είπανε να πάω να δω τον πίνακα που είναι αναρτημένος στο κτήριο. δλδ εγω πρέπει να κατέβω αθήνα για να μάθω πότε είναι η συνέντευξή? >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( γνωρίζει κανείς κάποιον άλλον τρόπο για να μάθουμε την ημερομηνία? ελεος!!!!!!! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Ιούνιος 29, 2009, 02:30:12 μμ
Δυστυχώς πρέπει να πας από εκεί όντως...Δεν υπάρχει άλλος τρόπος...έτσι μου είπε μία φίλη που έχει κάνει πολλές φόρες αίτηση...από το τηλέφωνο δε σου λένε....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsiartas στις Ιούνιος 29, 2009, 02:44:55 μμ
παιδιά πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω την ημερομηνία της συνέντευξης μου και μου είπανε να πάω να δω τον πίνακα που είναι αναρτημένος στο κτήριο. δλδ εγω πρέπει να κατέβω αθήνα για να μάθω πότε είναι η συνέντευξή? >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( γνωρίζει κανείς κάποιον άλλον τρόπο για να μάθουμε την ημερομηνία? ελεος!!!!!!! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(

 Ο τρόπος είναι να φωτογραφίσει κάποιος συνάδελφος τους πίνακες και να τους αναρτήσει εδώ. Εμείς από την περιφέρεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: aaakasparov στις Ιούνιος 29, 2009, 03:24:16 μμ
Παιδιά πήρα τηλέφωνο και γω κ μου είπαν ότι δεν πρόκειται να δώσουν πληροφορίες μέσω
τηλεφώνου, επίσης τους ζήτησα κάποιο email άλλα δεν μου έδωσαν.
Εγώ όπως και όσοι είναι από επαρχία, έχουμε πρόβλημα, αν μπορεί κάποιος να φωτογραφήσει τους πίνακες κ να τους βάλει εδώ, θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο καλό.
Επίσης να πω ότι ακόμα κ ο κολλητός σου να είναι Αθήνα, δεν είναι εύκολο να του πεις πέρνα...Η Αθήνα δεν είναι χωριό,δεν νομίζω ότι κάποιος θα "χαλάσει" 2-3 ώρες για μια photo...

Το μόνο που βλέπω εφικτό,είναι μέσω συγγενών...αν ξέρουν να βγάζουν photo με κινητό!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Ιούνιος 29, 2009, 07:21:03 μμ
δεμ γνωρίζω το πόσο νόμιμο είναι αυτό δλδ να μην ανακοινώνονται οι ημερομηνίς στο site της σχολής
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna-kat στις Ιούλιος 01, 2009, 11:49:14 πμ
πάντως οι ΠΕ19 ήταν χθές...έλεος...  >:( >:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: aaakasparov στις Ιούλιος 01, 2009, 01:52:01 μμ
Παιδιά καλησπέρα, επειδή δεν είχα περισσότερο χρόνο κ έπρεπε να φύγω για επαρχία,
είδα τα εξής:

κλάδος Μαθηματικών:Παρασκευή 3/7, ονόματα που αρχίζουν από ΠΑΠΑ έως τέλος.

ώρες:Από 09:00 μέχρι 16:00
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: k.d.pe03 στις Ιούλιος 01, 2009, 01:58:22 μμ
δεμ γνωρίζω το πόσο νόμιμο είναι αυτό δλδ να μην ανακοινώνονται οι ημερομηνίς στο site της σχολής
αφού αυτούς που θα πάρουν τους ξέρουν ήδη!τι να βγάζουν τώρα στο σαιτ της σελίδας τους ημερομηνίες κλπ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: black_rose01 στις Ιούλιος 09, 2009, 07:40:31 μμ
γνωρίζει κάποιος αν οι αναπληρωτές κ ωρομίσθιοι που θα πάρουν βγαίνουν τα ονόματα σε κάποιο site για να τα βλέπουμε
ή θα βγουν έξω απο τη σχολή κάποιοι πίνακες.....αν γνωρίζει κάποιος ας ενημερώσει
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Ιούλιος 10, 2009, 01:40:36 πμ
Δυστυχώς και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων τοιχοκολλούνται στη ΣΔΣΤΕ. Εποχή της τεχνολογίας!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Ιούλιος 11, 2009, 04:00:13 πμ
Μήπως ξέρει κανείς πότε?Τώρα μετά τις συνεντεύξεις σύντομα ή πάμε για Σεπτέμβριο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: olg@ στις Ιούλιος 11, 2009, 11:13:17 πμ
Πάμε για Σεπτέμβρη, κατά τις 10/09, μου είχαν πεί στη συν/ξη.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Dejavu στις Αύγουστος 17, 2009, 11:11:27 πμ
Βγήκαν τα αποτελέσματα στην Σιβιτανίδειο!!!

Ξέρει κανείς πόσους ΠΕ20 πήρε πέρσι? Εγώ είμαι στην πρώτη εντεκάδα!!! Ελπίζω να με καλέσουν.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Αύγουστος 17, 2009, 01:41:06 μμ
μπορούμε να τα δούμε κάπου ή θα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sogood στις Αύγουστος 17, 2009, 01:58:43 μμ
θα πρέπει να περάσουμε απο τη Σιβιτανίδειο να τα δούμε είναι αναρτημένα -τοιχοκολημμένα μέχρι τις 18:00 είναι ανοικτή η Σιβιτανίδειος μου είπαν στη γραμματεία που τηλεφώνησα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Αύγουστος 17, 2009, 02:06:13 μμ
επειδή είμαι απο μακρυά και δεν έχω κάποιον στην Αθήνα, αν κάποιος σκοπεύει να περάσει ας μου στείλει ενα pm αν θελει για να κοιτάξει κ για εμένα... :o ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: trelaras στις Αύγουστος 17, 2009, 02:38:43 μμ
gia pe19 xerei kapoios??? an mporei na balei ta arxika grammata ton 15 proton????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 17, 2009, 06:28:06 μμ
καλησπέρα σε όλους ! έχει βγει ο πίνακας κατάταξης αναπληρωτών.. έτσι είπαν το πρωί που τηλεφώνησα .
ξέρει κανείς πόσους φυσικούς θα πάρουν ; παλαιότερα πόσουσ έπαιρναν ;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: TEM στις Αύγουστος 17, 2009, 06:30:33 μμ
Σίγουρα θα πάρουν την κόρη της διευθύντριας της Ασπαιτε.
Τώρα τελείωσε το κορίτσι,να μην πάρει 8 μόρια δίπλα στο σπίτι του?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 18, 2009, 10:00:32 πμ
παιδια αφου δεν υπαρχει καμια ανακοινωση και ειμαι κοντα θα περασω το απογευμα οσοι ενδιαφερονται ας μου στειλουν pm να κοιταξω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: maia στις Αύγουστος 18, 2009, 12:08:30 μμ
σε παρακαλώ μπορεις να κοιταξεις και για τους πε18.10 νοσηλευτικης;

 ;)

ευχαριστω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Αύγουστος 18, 2009, 02:12:48 μμ
παιδια αφου δεν υπαρχει καμια ανακοινωση και ειμαι κοντα θα περασω το απογευμα οσοι ενδιαφερονται ας μου στειλουν pm να κοιταξω

σου έστειλα πμ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: trelaras στις Αύγουστος 18, 2009, 02:42:07 μμ
ποσους πε 19 παιρνουν??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Αύγουστος 18, 2009, 03:06:11 μμ
Έχω στα χέρια μου φωτογραφία με την πρώτη σελίδα των ονομάτων-μορίων των ΠΕ19-ΠΕ20. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, ας μου στείλει pm
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: walkleon στις Αύγουστος 18, 2009, 03:10:56 μμ
Γιατί δεν ανεβάζεις τη φωτογραφία;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Αύγουστος 18, 2009, 03:17:11 μμ
Εδώ μάθαμε πλέον για το απόρρητο ότι τηρείται μέχρι και στους πίνακες, να τολμήσω κάτι τέτοιο;
Πίστεψέ με, με τόσα που βλέπω ότι γίνονται, φοβάμαι ότι θα βρω τον μπελά μου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KATRIN1 στις Αύγουστος 18, 2009, 03:28:11 μμ
ti ειναι το πμ;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: trelaras στις Αύγουστος 18, 2009, 03:30:15 μμ
προσωπικο μνα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Αύγουστος 18, 2009, 03:34:25 μμ
Η πρώτη σελίδα από τους ΠΕ19, αν και δεν φαίνεται καλάΤίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: trelaras στις Αύγουστος 18, 2009, 03:43:50 μμ
δεν τα εχεις ολα??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Αύγουστος 18, 2009, 03:48:58 μμ
δεν τα εχεις ολα??

Αν τα είχα όλα θα τα ανέβαζα...  ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 18, 2009, 08:46:51 μμ
παιδια να ζητησω ενα μεγαλο συγνωμη απο ολους..
το απογευμα πηγα απο τη Σιβιτανίδειο, 6 παρα 20 ημουν εκει και ηταν κλειστα.
δυστυχως δεν μπορω πιο νωρις μιας και δουλευω μεχρι τις 5μιση. θα κανω αλλη μια προσπάθεια αυριο. και
πάλι συγνώμη
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Αύγουστος 18, 2009, 08:48:40 μμ
δεν χρειαζεται να ζητάς συγνώμη... δεν φτάνει που πας να κάνεις μια εξυπηρέτηση,θα ζητάς και συγνώμη?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 18, 2009, 09:03:18 μμ
ε ναι οκ ολοι περιμενατε οπως κ εγω γιαυτο :(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 18, 2009, 09:05:14 μμ
ξέρει κανείς πότε αρχίζουν και καλούν όσους θα πάρουν ? προς το τέλος Αυγούστου η Σεπτέμβρη ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 20, 2009, 11:59:35 πμ
παιδια και χτες δεν προλαβα και δυστυχως δεν μπορω να φυγω πιο νωρις απο τη δουλεια μου
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: maia στις Αύγουστος 20, 2009, 01:42:55 μμ
σε παρακαλώ πολυ δες αν μπορεις να κατεβασεις και της Νοσηλευτικης ΠΕ 18.10....

 :-*
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 20, 2009, 02:07:53 μμ
το θεμα ειναι οτι δεν προλαβαινω κλεινει το απογευμα...
εχει κανεις καποιο τηλεφωνο γιατι σε οσα πηρα δεν απαντησανε
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Αύγουστος 20, 2009, 06:15:39 μμ
Περίπου πόσοι ΠΕ02 προσλαμβάνονται στη Σιβιτανίδειο;

Μια φίλη μου βρίσκεται στον αριθμό 156 έχοντας 34 μόρια και επιθυμεί να ξέρει αν έχει πιθανότητες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: enas στις Αύγουστος 21, 2009, 11:02:51 πμ
Περίπου πόσοι ΠΕ02 προσλαμβάνονται στη Σιβιτανίδειο;

Μια φίλη μου βρίσκεται στον αριθμό 156 έχοντας 34 μόρια και επιθυμεί να ξέρει αν έχει πιθανότητες.

Φιλολόγους παίρνουν 25 με 30.
Πληροφορικής ΠΕ19 11-12 άτομα
Πληροφορικής ΠΕ20 8-10 άτομα.
Αγγλικών ΠΕ06 6-8 άτομα.
Γαλλικών 1 άτομο
Μαθηματικοί 23-25 άτομα
ΠΕ 17 17-20 άτομα    Θεολόγους 1-3 άτομα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Αύγουστος 21, 2009, 11:17:21 πμ
Περίπου πόσοι ΠΕ02 προσλαμβάνονται στη Σιβιτανίδειο;

Μια φίλη μου βρίσκεται στον αριθμό 156 έχοντας 34 μόρια και επιθυμεί να ξέρει αν έχει πιθανότητες.

Φιλολόγους παίρνουν 25 με 30.
Πληροφορικής ΠΕ19 11-12 άτομα
Πληροφορικής ΠΕ20 8-10 άτομα.
Αγγλικών ΠΕ06 6-8 άτομα.
Γαλλικών 1 άτομο
Μαθηματικοί 23-25 άτομα
ΠΕ 17 17-20 άτομα    Θεολόγους 1-3 άτομα


Επομένως, δεν έχει ελπίδες. Φαντάζομαι πως οι προσλήψεις γίνονται βάσει της σειράς κατάταξης. Ευχαριστώ πολύ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 21, 2009, 11:49:12 πμ
φυσικοί πόσοι ????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jetry στις Αύγουστος 21, 2009, 12:27:56 μμ
μολις καταφερα να επικοινωνησω με εναν κυριο απο τη Σιβιτανίδειο. Θα αρχίσουν να καλούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και φυσικά ουτε λόγος να δώσουν πληροφορίες από το τηλέφωνο..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Αύγουστος 21, 2009, 01:32:19 μμ
Πληροφορικής ΠΕ19 11-12 άτομα
Πληροφορικής ΠΕ20 8-10 άτομα.


Πληροφορικούς ΠΕ20 πρέπει να πήραν 8 άτομα πέρισυ
Πληροφορικούς ΠΕ19 πήραν 12 αφού ισχύει η ποσόστωση 60-40 κι εκεί
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: enas στις Αύγουστος 21, 2009, 02:01:41 μμ
Πληροφορικής ΠΕ19 11-12 άτομα
Πληροφορικής ΠΕ20 8-10 άτομα.


Πληροφορικούς ΠΕ20 πρέπει να πήραν 8 άτομα πέρισυ
Πληροφορικούς ΠΕ19 πήραν 12 αφού ισχύει η ποσόστωση 60-40 κι εκεί
Δεν λειτουργεί η Σιβιτανίδειος με ποσόστωση απλά τόσα είναι τα 'ατομα
που χρειάζονται για τις σχολικές μονάδες. Φυσικούς δεν ξέρω να μη σε πάρω στο λαιμό μου. Τώρα όσον αφορά τα άτομα που θα καλέουν τα πράγματα έχουν ως εξής.
Θα καλέσουν λίγα άτομα από τους πρώτους τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρη για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων των μαθητών που έμειναν σε κάποια μαθήματα από το προηγούμενο σχολικό έτος. Οι υπόλοιποι θα κληθούν μέσα στον Σεπτέμβριο δεν μπορώ να υπολογίσω πότε ακριβώς μιας και φέτος τα αποτελέσματα βγήκαν νωρίτερα. Όπως και να χει τα άτομα που θα κληθούν θα μαζέψουν φέτος 9,κάτι μόρια.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 21, 2009, 03:14:14 μμ
8 μόρια το πολύ θα μαζέψουν γιατί τα μαθήματα ξεκινούν από Οκτώβρη εκεί ....'Οπως και να ΄χει... τυχεροί θα είναι όσοι μπουν !
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sogood στις Αύγουστος 22, 2009, 12:58:23 πμ
για την ακρίβεια τα μόρια που θα συγκεντρώσουν είναι: 9.167 αν ξεκινήσουν από την αρχή του έτους .
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 22, 2009, 02:56:13 πμ
ναι αλλά πριν τον Οκτώβρη αποκλείεται να αρχίσουν..... αφού στο τηλέφωνο που μίλησε μια φίλη μου το πρωι της είπαν ότι σε ένα με δύο μήνες θα αρχίσουν να καλούν.......¨τους τυχερούς¨....!!!! μα καλά τόσο αργά? εντύπωση μου κάνει.......
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sogood στις Αύγουστος 22, 2009, 03:44:04 πμ
γνωρίζω πάντως 2 ατομα  που ήταν πέρισυ από τους τυχερούς που κάλεσαν από την αρχή της χρονιάς και στον πίνακα με τα μορια προυπηρεσιας για το περσινο έτος  είχαν 9.167 .επομένως..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 22, 2009, 02:52:19 μμ
μάλιστα...αυτοί ήταν όντως τυχεροί !  αλίμονο σ'εμάς .... >:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Αύγουστος 22, 2009, 06:49:51 μμ
Για να καταλάβω, εφ' όσον έχουν ανακοινωθεί ήδη τ'αποτελέσματα, δεν είναι γνωστό πλέον ποιοι θα κληθούν; Δεν καλούν βάσει σειράς κατάταξης και συγκεντρωθέντων μορίων;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 23, 2009, 03:19:39 πμ
ναι...λίγο πολύ γνωρίζουν ποιοί έχουν ελπίδες να τους καλέσουν...απλά είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα πάρουν φέτος...κι έτσι κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με σιγουριά αν θα είναι μέσα στους τυχερούς... ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 27, 2009, 02:46:43 μμ
μπορούμε να κάνουμε και τα χαρτιά μας για ΠΔΣ στη Σιβιτανίδειο ? έχοθμε ελπίδες η και εκεί υπάρχει πάλι το μέσο ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Αύγουστος 27, 2009, 02:54:16 μμ
μπορούμε να κάνουμε και τα χαρτιά μας για ΠΔΣ στη Σιβιτανίδειο ? έχοθμε ελπίδες η και εκεί υπάρχει πάλι το μέσο ?

Θέλετε και κάνετε τις ερωτήσεις ή σας ξεφεύγουν?  ??? ??? ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Αύγουστος 27, 2009, 03:18:35 μμ
καλά...χαιρετίσματα !!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: black_rose01 στις Αύγουστος 27, 2009, 09:51:50 μμ
μπορούμε να κάνουμε και τα χαρτιά μας για ΠΔΣ στη Σιβιτανίδειο ? έχοθμε ελπίδες η και εκεί υπάρχει πάλι το μέσο ?γνωρίζει κάποιος για ΠΔΣ θα ξανακάνουμε χαρτιά για τη Σιβιτανίδειο , όταν βγει η εγκύκλιος της πρόσθετης  ή αρκούν
τα χαρτιά που έχουμε κάνει για αναπληρωτές κ ωρομίσθιοι?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Αύγουστος 31, 2009, 11:56:02 πμ
επανέρχομαι σε ερώτηση προηγούμενου μέλους,γνωρίζουμε πόσους φυσικούς πήρανε πέρισυ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Σεπτέμβριος 01, 2009, 05:16:37 μμ
αν γνωρίζει κάποιος ας απαντήσει.....είμαι περίεργη κι εγώ να δω πόσους είχανε πάρει πέρυσι   ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: stellinio στις Σεπτέμβριος 04, 2009, 12:18:12 πμ
Γεια σας κι από μένα! Έκανα πρώτη φορά φέτος τα χαρτιά μου στη Σιβιτανίδειο και αν κρίνω εκ του αποτελέσματος δε νομίζω να κληθώ ως αναπληρώτρια. Γνωρίζει μήπως κανείς αν κάλουν καθόλου ωρομισθίους? Όχι ότι περιμένω κάτι  άμεσα στη παρούσα προεκλογική φάση.. ευχαριστώ!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Σεπτέμβριος 06, 2009, 11:24:29 πμ
δεν γνωρίζω αλλά από ότι είχαν πει στο τηλέφωνο όσους είναι να πάρουν θα τους καλέσουν τηλεφωνικά...η απορία μου είναι η εξής προηγούνται οι περσινοί ..δηλαδή όσοι είχαν προσληφθεί ξαναμένουν????οπότε να υποθέσω ότι θα πάρει λίγα άτομα από τους καινούριους?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: stellinio στις Σεπτέμβριος 06, 2009, 11:58:19 πμ
Φαντάζομαι ότι οι ''παλαιοί'' έχουν προτεραιότητα.. αλλά πώς θα μάθουμε πότε θα κληθούν ώστε να μην περιμένουμε..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: samiam στις Σεπτέμβριος 06, 2009, 12:09:39 μμ
Καλημερα σε ολους.Εμαθα οτι ηδη εχουν καλεσει καποιους,υποψιαζομαι τους παλιους,αφου τωρα διεξαγονται τα διαγωνισματα για τους μετεξεταστεους.Παντως-η ιδια πηγη- μου ειπε οτι λογικα αν οχι Παρασκευη που ανοιγουν τα σχολεια τοτε απο Δευτερα 14/9 θ'αρχισουν τα τηλεφωνα.Αντε να δουμε!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Σεπτέμβριος 06, 2009, 03:11:55 μμ
Δεν προηγούνται οι παλιοι, καμία σχέση.Καλούν με βάση τη σειρά κατάταξης...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Σεπτέμβριος 06, 2009, 03:18:44 μμ
Απλά οι παλιοί ίσως και φέτος να είναι στην πρώτη δεκάδα-οπότε σίγουροί να τους καλέσουν- λόγω των γνωριμιών τους αλλά και της προϋπηρεσίας στη Σιβιτανιδειο που μετράει....(άλλωστε στη συνέντευξη, ρωτάνε αν έχεις ξαναδουλέψει εκεί)...
Στην αρχή της χρονιάς, καλούν τους πρώτους πρώτους στη λίστα και μπορεί και κατά τη διάρκεια να καλέσουν κι άλλους, όχι απαραίτητα αναπληρωτές αλλά και ωρομίσθιους΄.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: black_rose01 στις Σεπτέμβριος 16, 2009, 03:43:42 μμ
καλησπέρα
γνωρίζει κάποιος αν άρχισαν να καλούνε αναπληρωτές στη σιβιτανίδειο ή πότε θα αρχίσουν?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ion_04 στις Σεπτέμβριος 16, 2009, 07:02:54 μμ
Έχουν ξεκινήσει ήδη και καλούν
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: samiam στις Σεπτέμβριος 17, 2009, 11:14:39 πμ
Καλημερα σε ολους.Εμαθα χτες απο καθηγητη στης Σιβιτανιδειου,οσον αφορα τους Μαθηματικους που μ'ενδιαφερει,οτι εχουν καλεσει μεχρι και τον αριθμο 12 στην καταταξη και οτι Παρασκευη(αυριο) και Δευτερα θα καλεσουν κ αλλους.Βλεπουμε λοιπον....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: michalis στις Σεπτέμβριος 17, 2009, 05:34:13 μμ
κανεναν φυσικό?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kal_fan3 στις Σεπτέμβριος 17, 2009, 06:49:55 μμ
δηλαδή μέχρι πότε θα καλούν αναπληρωτές ? μέχρι τέλος Οκτωβρίου λογικά?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: sv4eaa στις Σεπτέμβριος 18, 2009, 06:33:46 μμ
Σήμερα μου είπανε στο τηλέφωνο από το τμήμα προσωπικού ότι έχουν ήδη καλέσει 11 ΠΕ19
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Σεπτέμβριος 19, 2009, 01:58:48 πμ
Στο 2104857601 πήρες? Παίρνω σε αυτό και δεν το έχουν σηκώσει ποτέ ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: samiam στις Σεπτέμβριος 19, 2009, 11:28:54 πμ
210-4815528 και 210-4857614,τμημα Προσωπικου  :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Σεπτέμβριος 20, 2009, 03:21:06 πμ
Eυχαριστώ!!! :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: BlackAdder στις Οκτώβριος 23, 2009, 03:57:59 μμ
Βγήκαν οι πίνακες ΠΔΣ για όσους ενδιαφέρονται, με κριτήριο την ημ. λήψης πτυχίου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: black_rose01 στις Μάιος 03, 2010, 10:18:04 πμ
Έχει κάποιος καμιά πληροφορία αν φέτος θα γίνουν αιτήσεις αναπληρωτών -ωρομισθίων για τη Σιβιτανίδειο?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: athapris στις Μάιος 03, 2010, 10:39:58 πμ
Και να βγάλει προκήρυξη κλήσης αναπληρωτών-ωρομισθίων νομίζεις πως έχεις την παραμικρή ελπίδα να σε πάρουν (χωρίς βύσμα);
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Μάιος 03, 2010, 11:28:43 πμ
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο οι προσλήψεις αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο θα γίνουν από τους πίνακες αναπληρωτών
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Μάιος 29, 2010, 01:26:25 πμ
Τελικά στη Σιβιτανιδειο φετος θα πάρουν αναπληρωτές με συνέντευξη ή μέσω των πινάκων?
Έχει διευκρινιστεί?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jak_13 στις Μάιος 29, 2010, 04:34:28 πμ

Η πρόσληψη των αναπληρωτών και των ωρομισθίων, με βάση το νόμο 3848, θα γίνεται από τους πίνακες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: psira στις Μάιος 29, 2010, 08:28:32 πμ
Βγήκαν οι πίνακες ΠΔΣ για όσους ενδιαφέρονται, με κριτήριο την ημ. λήψης πτυχίου.
που το είδες;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Μάιος 29, 2010, 08:43:16 πμ
Βγήκαν οι πίνακες ΠΔΣ για όσους ενδιαφέρονται, με κριτήριο την ημ. λήψης πτυχίου.
που το είδες;

Το είδε τον Οκτώβριο του 2009
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Ιούνιος 01, 2010, 03:04:39 μμ

Η πρόσληψη των αναπληρωτών και των ωρομισθίων, με βάση το νόμο 3848, θα γίνεται από τους πίνακες.


Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Ξέρουμε πότε (περίπου) ψηφίστηκε αυτός ο νόμος?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jak_13 στις Ιούνιος 01, 2010, 03:18:08 μμ
Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Ξέρουμε πότε (περίπου) ψηφίστηκε αυτός ο νόμος?

Φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως Αρ. 71, τεύχος Α΄, 19 Μαΐου 2010.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Ιούνιος 11, 2010, 12:29:29 μμ
Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Ξέρουμε πότε (περίπου) ψηφίστηκε αυτός ο νόμος?

Φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως Αρ. 71, τεύχος Α΄, 19 Μαΐου 2010.


Σε ευχαριστώ!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jak_13 στις Ιούνιος 11, 2010, 04:00:24 μμ

Να είσαι καλά!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:33:37 μμ
Μόλις με ενημέρωσαν για πίνακα αναπληρωτών Σιβιτανιδείου.

http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_anap_siv_10/index.html

Περι τίνος πρόκειται? Ποιοι εντάχθηκαν στον πίνακα αυτό και γιατί?

Όσοι έχουν τικάρει το κουτάκι ναι σε όλα δε σημαίνει ότι έχουν συμπεριλάβει στην αίτησή τους τη Σιβιτανίδειο?

Τα ερωτήματα είναι άπειρα για αυτό το λόγο παρακαλώ όποιον γνωρίζει κάτι ας απαντήσει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: domenica στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:34:37 μμ
Δεν γνωρίζω πως λειτουργεί το σύστημα στη Σιβιτανίδειο,αλλά ισως ενδιαφέρει κάποιους:

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σιβιτανιδείου Σχολής

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=9097
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:42:03 μμ
Δεν τη δηλωναν ολες οι ειδικότητες εκπαιδευτικων.

Αν ανήκεις σε ειδικότητες Πε01,02,03,04,06 κτλ μπορούσες να την προσθέσεις στις περιοχες προτιμησης σου Οτάν κάναμε την αιτηση αναπληρωτων

πχ
1η επιλογη : Α΄Αθήνας
2η επιλογη :Σιβιτανίδειος σχολη
3η Επιλογη  Α΄Πειραια
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:49:44 μμ
Δεν ξέρω αν τη δήλωναν όλες οι ειδικότητες ή όχι και δε με αφορά. Το θέμα είναι ότι στη δική μου ειδικότητα υπάρχει πίνακας Αναπληρωτών και πίνανας αναπληρωτών Σιβιτανιδείου. Τα ίδια άτομα είναι σε 2 πίνακες. Εγώ δεν τη δήλωσα ονομαστικά αλλά έχω βάλει το τικ στο "μαγικό" κουτάκι.
Είμαι σε πολύ καλή θέση στον πίνακα αλλα ανησυχώ μην τυχόν πάρουν τα ατομα της Σιβιτανιδείου νωρίτερα και βρεθώ προ εκπλήξεως του χρόνου μιας και 100% κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με τους κλειδωμένους πίνακες και αν θα παραμείνει η σειρά μας ως έχει ή αν αλλάξει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: δηιάνειρα στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:53:30 μμ
μα για τη σιβιτανιδειο βγαινει χωριστη προκηρυξη αν δεν κανω λαθος. αυτο δεν εγινε και φετος? καπου την πηρε το ματι μου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nero στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:58:43 μμ
μα για τη σιβιτανιδειο βγαινει χωριστη προκηρυξη αν δεν κανω λαθος. αυτο δεν εγινε και φετος? καπου την πηρε το ματι μου.
δεν βγαινει χωριστη ουτε κανονικα επρεπε να υπαρχει τετοιος πινακας!!!καποιος να βγει να εξηγησει τι εγινε!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:59:28 μμ
This was Laaaaaaaaaast year. Τώρα όλοι είχαμε τη δυνατότητα να προσληφθούμε εκεί όπως και σε όλη την Ελλάδα. Ίσως το μόνο καλό που έκανε η Frau Anna  αλλά φοβάμαι μην είναι εις βάρος μας τώρα πλέον.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: phni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:00:13 μμ
βγηκε απο το υπεπθ φετος.δεν ξερω αν ηθελε το κουτακι για ολη την ελλαδα ή να την βαλεις στις προτιμησεις σου.εγω την εβαλα στις προτιμησεις.το θεμα ειναι αν παρει πριν το υπουργειο γιατι αλλαζει το που θα πας.ειναι και το ποσους θα παρει
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:02:15 μμ
μα για τη σιβιτανιδειο βγαινει χωριστη προκηρυξη αν δεν κανω λαθος. αυτο δεν εγινε και φετος? καπου την πηρε το ματι μου.

Αυτό συνεβαινε όντως μέχρι πέρσι και μάλιστα σε καλούσανε σε συνέντευξη από την οποια μπορούσε να συγκεντρωσει  κάποιος πολλα μορια, αν είχε κ τα κατάλληλα κονε.

Από φέτος όμως μέσα στην εγκύκλιο των αναπληρωτων υπήρχε κ η επιλογη να δηλωσεις τη Σιβιτανίδειο.
Θα παρουν αναπληρωτες στη σιβιτανίδειο απο τους πίνακες εγραφε η εγκυκλιος.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kith4 στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:03:31 μμ
Και για ωρομισθιους το ειχε ξεχωριστα για τη σιβιτανιδειο; γιατι δεν το θυμαμαι.
επισης πόσους αναπληρωτες για καθε ειδικοτητα παιρνουν στη σιβιτανιδειο;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: panagopou στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:06:28 μμ
μάλλον ήθελε να την έχεις δηλώσει στις προτιμήσεις σου και όχι με το ναι σε όλα κουτάκι. αυτό όμως δε μας το είχε διευκρινήσει κανείς και μάλλον δεν το γνώριζε και κανείς. προ εκπλήξεως έμεινα όταν το είδα..... τωρα πότε θα καλέσει το υπουργείο για σιβιτανιδειο και πόσους θα καλέσει άγνωστο. ίσως το υπουργείο να ξέρει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: panagopou στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:08:47 μμ
jamais, η εγκύκλιος το έγραφε αυτό για τους πίνακες το θυμάμαι και εγώ. όμως είχα καταλάβει ότι θα ήταν κοινοι για όλους και από εκεί θα έπαιρνε αναπληρωτές. λάθος κατάλαβα :( :( :(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:09:25 μμ
Παίρνουν ανάλογα με ειδικότητα


αν θυμάμαι καλα καμια 20αριά φιλολόγους

2 θεολόγους

σε κάποιες ειδικότητες ίσως και περισσότερα
ατομα
παρτε τηλ στη σιβιτανίδειο να ρωτήσετε ποσα ατομα πήρε περσι στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρει

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:09:59 μμ
βγηκε απο το υπεπθ φετος.δεν ξερω αν ηθελε το κουτακι για ολη την ελλαδα ή να την βαλεις στις προτιμησεις σου.εγω την εβαλα στις προτιμησεις.το θεμα ειναι αν παρει πριν το υπουργειο γιατι αλλαζει το που θα πας.ειναι και το ποσους θα παρει

Δε μέτρησα τους δικούς μας ( 17.02 εισαι) αλλά ο αριθμός που γνωρίζω ότι παίρνει κάθε χρόνο στην ειδικότητά μας είναι περίπου 28. Φέτος από ότι έμαθα θα τον μειώσουν. Δεν ξέρω στους πόσους. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι το βραχυπρόθεσμο. Αν πχ πάρει πριν το Υπουργείο και κάποιοι κάτω από εμένα στον πίνακα γράψουν προυπηρεσία ποιος μου λέει ότι οι πίνακες δε θα ξεκλειδώσουν πάλι και αυτοί βρεθούν πάνω από εμένα? Δεν έπρεπε να ξέρουμε ότι θα συνταχθούν πίνακες? Σε τελική αν το ήξερα αυτό θα είχα εξασφαλίσει και τη θέση αλλά και το που θα βρεθώ.Ενώ τώρα αγωνιώ για το αν θα βρεθώ Έβρο ή Καστελόριζο. Και κάποιοι άλλοι (θέσεις 20-25 κλπ)για το αν θα τους καλέσουν καν, ενώ στη Σιβιτανίδειο θα δουλέψουν άτομα που από τον ενιαίο αναπληρωτών είχαν ελάχιστες ελπίδες (θέση 40-45 και κάτω)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kith4 στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:12:05 μμ
Στον πίνακα της σιβιτανιδειου υπαρχουν ατομα που ηδη διοριστηκαν αναπληρωτες με την α φαση. αυτοι δεν θα επρεπε να εχουν αφαιρεθει απο την λιστα;
η ανακοινωση των αναπληρωτων θα γινει δημοσια οπως και η φαση για τα κανονικα σχολεια ή θα γινει μεσω τηλεφωνου και δεν θα μπορουμε να ξερουμε ποιους και ποσους πηρε;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: panagopou στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:17:58 μμ
ποιος ξέρει να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. κανείς φαντάζομαι δεν ξέρει. τηλέφωνο στο υπουργείο......κάποια άτομα της α φάσης γενικής υπάρχουν και στην ειδική και μπορούν να μεταπηδήσουν από τη γενική στην ειδική, αν κληθούν εκ νέου. μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο και εδώ;;;;; μια σκέψη κάνω, καθώς μπορεί και να μην ισχύει.....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nero στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:21:54 μμ
ποιος ξέρει να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. κανείς φαντάζομαι δεν ξέρει. τηλέφωνο στο υπουργείο......κάποια άτομα της α φάσης γενικής υπάρχουν και στην ειδική και μπορούν να μεταπηδήσουν από τη γενική στην ειδική, αν κληθούν εκ νέου. μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο και εδώ;;;;; μια σκέψη κάνω, καθώς μπορεί και να μην ισχύει.....
σωστη η σκεψη...μηπως παιζει και συνεντευξη(παρανομο φυσικα) πρεπει να εξηγησει το υπουργειο τι πινακας ειναι αυτος και αμεσα μαλιστα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:25:40 μμ
jamais, η εγκύκλιος το έγραφε αυτό για τους πίνακες το θυμάμαι και εγώ. όμως είχα καταλάβει ότι θα ήταν κοινοι για όλους και από εκεί θα έπαιρνε αναπληρωτές. λάθος κατάλαβα :( :( :(


από τη στιγμή που μας το έδινε ως ξεχωριστή επιλογή /περιοχή προτίμησης το έβαλα.
Η αληθεια είναι οτι υπηρχε ασαφεια στην εγκύκλιο(Ηταν και τόσες σελίδες..) Δε διευκρίνιζε πως ακριβώς θα
εβγαιναν οι πινακες και αν το κουτάκι ναι σε όλα περιέλάμβανε κ τη σιβιτανίδειο ..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 01:36:03 μμ
Βέβαια με την ίδια λογική θα έπρεπε να συνταχθούν πίνακες με τα άτομα που δήλωσαν ονομαστικά την Α Βοιωτίας, τη Δ Ξάνθης, τη Β Αιτωλοακαρνανίας κοκ... Και φυσικά ένα πίνακα με αυτούς που έχουν βάλει το κουτάκι... Δεν πάμε καθόλου καλά...
Δεν ξέρω ποια η σκοπιμότητα αυτού του πίνακα. Με κλειδωμένους τους πίνακες με συμφέρει αρκετά γιατί θα φύγουν άτομα που προηγούνται.Το μόνο που εύχομαι είναι να διοριστώ πριν αλλάξει υπουργός και ξεκλειδώσει τους πίνακες....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: GERMANOS στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:26:21 μμ
 ΤΟ ΕSOS δημοσίευσε τους πίνακες αναπληρωτών ΠΕ02 της Σιβιτανιδείου
1η παρατήρηση δεν γράφονται τα μόρια των υποψηφίων
2η παρατήρηση - ενώ ήταν η 2η επιλογή μου δεν υπάρχει καν το όνομά μου....Έχω μπροστά μου την αίτηση... Γνωρίζετε κάτι?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: GERMANOS στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:31:28 μμ
 Μόλις το είδα συγγνώμη έκανα λάθος
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:34:12 μμ
ΤΟ ΕSOS δημοσίευσε τους πίνακες αναπληρωτών ΠΕ02 της Σιβιτανιδείου
1η παρατήρηση δεν γράφονται τα μόρια των υποψηφίων
2η παρατήρηση - ενώ ήταν η 2η επιλογή μου δεν υπάρχει καν το όνομά μου....Έχω μπροστά μου την αίτηση... Γνωρίζετε κάτι?

Γράφονται και τα μόρια, κανονικά. Πάντως απ' ό,τι θυμάμαι, καλούν 25-30 φιλολόγους, και πολλούς ίσως λέω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:50:32 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:51:57 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Έτσι καταλαβαίνω. Διαφορετικά, τι νόημα έχουν;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 02:57:51 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Έτσι καταλαβαίνω. Διαφορετικά, τι νόημα έχουν;

μόλις είδα ότι στους φιλολόγους έχουν πάρει 900+ άτομα.
άρα κάτι άλλο παίζει. ... ???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:00:31 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Έτσι καταλαβαίνω. Διαφορετικά, τι νόημα έχουν;

μόλις είδα ότι στους φιλολόγους έχουν πάρει 900+ άτομα.
άρα κάτι άλλο παίζει. ... ???

Για τη Σιβιτανίδειο μιλάμε, όχι γενικά. Που έχεις δει ότι έχουν κληθεί 900+ φιλόλογοι; Εννοείς, αυτούς που διορίστηκαν φέτος μαζί με τους αναπληρωτές της α' φάσης που ακολούθησαν;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Landau στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:01:42 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Ευσεβείς πόθοι.. Μάλλον απλά ξεχώρισαν όσους δήλωσαν τη Σιβιτανίδειο για να ξέρουν ποιους θα στείλουν (αν στείλουν) εκεί.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:03:46 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Ευσεβείς πόθοι.. Μάλλον απλά ξεχώρισαν όσους δήλωσαν τη Σιβιτανίδειο για να ξέρουν ποιους θα στείλουν (αν στείλουν) εκεί.

έτσι θα είναι!
έγινε απλά κάποιο ξεσκαρτάρισμα.
με ποιές προυποθέσεις όμως έγινε αυτό; τι είχαν δηλώσει στην αίτησή τους αυτά τα άτομα; είχε αντίστοιχο κουτάκι για τη Σιβιτανίδειο;
δε θυμάμαι και δεν έχω μπροστά μου και την αίτησή μου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:05:57 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Έτσι καταλαβαίνω. Διαφορετικά, τι νόημα έχουν;

μόλις είδα ότι στους φιλολόγους έχουν πάρει 900+ άτομα.
άρα κάτι άλλο παίζει. ... ???

Για τη Σιβιτανίδειο μιλάμε, όχι γενικά. Που έχεις δει ότι έχουν κληθεί 900+ φιλόλογοι; Εννοείς, αυτούς που διορίστηκαν φέτος μαζί με τους αναπληρωτές της α' φάσης που ακολούθησαν;

για τον πίνακα αναπληρωτών με προυπηρεσία ΠΕ02 της σιβιτανιδείου λεω, έχει 900+ άτομα.
δεν έχουν κληθεί, έχει γίνει πιθανόν κατηγοριοποίησή τους και σε αυτόν τον πίνακα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:07:21 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Ευσεβείς πόθοι.. Μάλλον απλά ξεχώρισαν όσους δήλωσαν τη Σιβιτανίδειο για να ξέρουν ποιους θα στείλουν (αν στείλουν) εκεί.

έτσι θα είναι!
έγινε απλά κάποιο ξεσκαρτάρισμα.
με ποιές προυποθέσεις όμως έγινε αυτό; τι είχαν δηλώσει στην αίτησή τους αυτά τα άτομα; είχε αντίστοιχο κουτάκι για τη Σιβιτανίδειο;
δε θυμάμαι και δεν έχω μπροστά μου και την αίτησή μου.


Έπρεπε να έχεις δηλώσει τη Σιβιτανίδειο ως ξεχωριστή επιλογή στην αίτηση που καταθέσαμε.
Υπήρχε σχετικό παράδειγμα στην εγκύκλιο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:13:01 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Ευσεβείς πόθοι.. Μάλλον απλά ξεχώρισαν όσους δήλωσαν τη Σιβιτανίδειο για να ξέρουν ποιους θα στείλουν (αν στείλουν) εκεί.

έτσι θα είναι!
έγινε απλά κάποιο ξεσκαρτάρισμα.
με ποιές προυποθέσεις όμως έγινε αυτό; τι είχαν δηλώσει στην αίτησή τους αυτά τα άτομα; είχε αντίστοιχο κουτάκι για τη Σιβιτανίδειο;
δε θυμάμαι και δεν έχω μπροστά μου και την αίτησή μου.


Έπρεπε να έχεις δηλώσει τη Σιβιτανίδειο ως ξεχωριστή επιλογή στην αίτηση που καταθέσαμε.
Υπήρχε σχετικό παράδειγμα στην εγκύκλιο.

ευχαριστώ marion
ελπίζω να το συμπληρωσες κι εσύ!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 03:15:21 μμ
απο αυτούς τους πίνακες αναπληρωτών θα τους πάρουν όλους;

Ευσεβείς πόθοι.. Μάλλον απλά ξεχώρισαν όσους δήλωσαν τη Σιβιτανίδειο για να ξέρουν ποιους θα στείλουν (αν στείλουν) εκεί.

έτσι θα είναι!
έγινε απλά κάποιο ξεσκαρτάρισμα.
με ποιές προυποθέσεις όμως έγινε αυτό; τι είχαν δηλώσει στην αίτησή τους αυτά τα άτομα; είχε αντίστοιχο κουτάκι για τη Σιβιτανίδειο;
δε θυμάμαι και δεν έχω μπροστά μου και την αίτησή μου.


Έπρεπε να έχεις δηλώσει τη Σιβιτανίδειο ως ξεχωριστή επιλογή στην αίτηση που καταθέσαμε.
Υπήρχε σχετικό παράδειγμα στην εγκύκλιο.

ευχαριστώ marion
ελπίζω να το συμπληρωσες κι εσύ!

Ναι, το συμπλήρωσα, αλλά και πάλι η σειρά μου είναι 100+ επομένως δεν έχω πιθανότητες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 04:09:01 μμ
Πώς θα πάρουν σε αυτόν τον πίνακα? Βλέπω ότι πολλά ονόματα τα έχουν ήδη καλέσει και στον πίνακα αναπληρωτών στην α φάση. Δεν είχε βγει στο παρελθόν τέτοιος πίνακας, δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.Αν ξέρει κάτι κάποιος ας απαντήσει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 04:12:57 μμ
Πώς θα πάρουν σε αυτόν τον πίνακα? Βλέπω ότι πολλά ονόματα τα έχουν ήδη καλέσει και στον πίνακα αναπληρωτών στην α φάση. Δεν είχε βγει στο παρελθόν τέτοιος πίνακας, δεν το θυμάμαι τουλάχιστον.Αν ξέρει κάτι κάπιος ας απαντήσει.
Μέχρι και πέρυσι, από τους πίνακες που αναρτούσε η Σιβιτανίδειος, έπαιρνε κατά σειρά προτεραιότητας, έτσι όπως αυτή είχε διαμορφωθεί βάσει μορίων. Σε άλλο topic είχε αναγραφεί πέρυσι ότι καλούν περί τους 20-25 φιλολόγους.
Πιστεύω ότι εφέτος θα καλέσει από αυτόν τον πίνακα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, βάσει σειράς κατάταξης.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 04:21:54 μμ
Φετος θα ποαρουν λιγοτερους απο οτι περυσι.....φιλολογους οχι πανω απο 15 πιθανοτατα........και γενικα σε ολες τις ειδικοτητες θα ειναι λιγοτεροι.....επισης υπηρχε οντως παραδειγμα στην αιτηση...ηταν σαν ξεχωριστη περιοχη για οποιον δεν ειχε διαβασει  την εγκυκλιο....

οι πινακες αυτοι ειναι για οσους την δηλωσαν γενικα.....πολλοι απο αυτους εχουν ηδη προσληφθει σε σχολεια ...οποτε θα φυγουν απο αυτο τον πινακα αργοτερα...

απλα βγαλανε οσους την δηλωσανε ..τιποτα παραπανω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 04:24:59 μμ
βγηκε απο το υπεπθ φετος.δεν ξερω αν ηθελε το κουτακι για ολη την ελλαδα ή να την βαλεις στις προτιμησεις σου.εγω την εβαλα στις προτιμησεις.το θεμα ειναι αν παρει πριν το υπουργειο γιατι αλλαζει το που θα πας.ειναι και το ποσους θα παρει

Δε μέτρησα τους δικούς μας ( 17.02 εισαι) αλλά ο αριθμός που γνωρίζω ότι παίρνει κάθε χρόνο στην ειδικότητά μας είναι περίπου 28. Φέτος από ότι έμαθα θα τον μειώσουν. Δεν ξέρω στους πόσους. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι το βραχυπρόθεσμο. Αν πχ πάρει πριν το Υπουργείο και κάποιοι κάτω από εμένα στον πίνακα γράψουν προυπηρεσία ποιος μου λέει ότι οι πίνακες δε θα ξεκλειδώσουν πάλι και αυτοί βρεθούν πάνω από εμένα? Δεν έπρεπε να ξέρουμε ότι θα συνταχθούν πίνακες? Σε τελική αν το ήξερα αυτό θα είχα εξασφαλίσει και τη θέση αλλά και το που θα βρεθώ.Ενώ τώρα αγωνιώ για το αν θα βρεθώ Έβρο ή Καστελόριζο. Και κάποιοι άλλοι (θέσεις 20-25 κλπ)για το αν θα τους καλέσουν καν, ενώ στη Σιβιτανίδειο θα δουλέψουν άτομα που από τον ενιαίο αναπληρωτών είχαν ελάχιστες ελπίδες (θέση 40-45 και κάτω)


Καλησπερα.ειμαι και εγω πε17.02 και επισης εμεινα αφωνη με αυτο που ειδα σημερα.εβαλα και εγω ναι παντου και δεν ειμαι ομως μεσα στον πινακα της σιβιτ.
ποιος απο μας το ηξερε οτι θα συνταχθει αλλος πινακας?????????? ΚΑΝΕΙΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

τωρα τι κανουμε???????? αντε πες οτι παιρνει απο κει αναπληρωτες....
σιγουρα θα δουλεψουν και αναπληρωτες που ειναι πιο κατω απο μας στον πινακα....
και με μας τι θα γινει?θα παρει αναπληρωτες ΑΚΩ στην υπολοιπη ελλαδα?και ποσοι θα ειναι αυτοι?
γιατι ΚΕΝΑ εχει ...το θεμα ειναι οτι δεν τα λενε και παρουσιαζουν οτι ειμαστε υπεραριθμοι.
Τι γνωμη εχετε για ολα αυτα παιδια??????ΑΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧθα σκασω στο τελος.....εμεις θα δουλεψουμε φετος??????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 04:49:15 μμ
συνταχθηκε αλλος πινακας επειδη ειναι ΝΠΔΔ.....οπως συντασσεται πχ και στα μουσικα κ.τ.λ...

Συνεντευξη φετος δεν υπαρχει.......επρεπε να δηλωθει κανονικα ...οπως ελεγε κα ιτο παραδειγμα της εγκυκλιου....

Απο τον πινακα αυτο πολλοι εχουνε διοριστει ή τους εχουν καλεσει ηδη αναπληρωτες....Αυτα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 06:28:00 μμ
Καλησπερα.ειμαι και εγω πε17.02 και επισης εμεινα αφωνη με αυτο που ειδα σημερα.εβαλα και εγω ναι παντου και δεν ειμαι ομως μεσα στον πινακα της σιβιτ.
ποιος απο μας το ηξερε οτι θα συνταχθει αλλος πινακας?????????? ΚΑΝΕΙΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Τωρα τι κανουμε???????? αντε πες οτι παιρνει απο κει αναπληρωτες....
σιγουρα θα δουλεψουν και αναπληρωτες που ειναι πιο κατω απο μας στον πινακα....
και με μας τι θα γινει?θα παρει αναπληρωτες ΑΚΩ στην υπολοιπη ελλαδα?και ποσοι θα ειναι αυτοι?
γιατι ΚΕΝΑ εχει ...το θεμα ειναι οτι δεν τα λενε και παρουσιαζουν οτι ειμαστε υπεραριθμοι.
Τι γνωμη εχετε για ολα αυτα παιδια??????ΑΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧθα σκασω στο τελος.....εμεις θα δουλεψουμε φετος??????
Tinaki λίγη υπομονή και βλέπουμε... Κι εγώ πανικοβλήθηκα μόλις το είδα. Από την άλλη σκέφτομαι πως αν δεν εντασσόταν η σιβιτανίδειος στη δική μας αίτηση τα "βύσματα" θα τα βρίσκαμε κάποια στιγμή μπροστά μας να διορίζονται μόνιμα. Τουλάχιστον τώρα εκεί διεκδικούν μια θέση και άτομα που έχουν κάνει τουρισμό ανα την Ελλάδα.  Αν από εκείνον τον πίνακα προσληφθούν οι 20-25 πρώτοι αυτομάτως κάποιοι που είναι πιο χαμηλά στον πίνακα ελπίζουν για μια θέση αναπλήρωσης σε όλη την Ελλάδα. Προσωπικά μου έφυγε ένα βάρος που δε θα δουλέψω εκεί. Ελπίζω ακόμη να είμαι εκτός Αττικής.Αποκέντρωση!!!

Αυτό που με ανησυχεί είναι η ημερομηνία πρόσληψής τους και η προυπηρεσία τους που αν και δε θα προστεθεί στην παρούσα όσο είναι κλειδωμένοι οι πίνακες αλλά αν η Αννούλα μας πει αντίο και ο επόμενος τους ξεκλειδώσει?

Πέρυσι πήραν 18 αναπληρωτές αν μέτρησα σωστά. 3 από αυτούς δεν παρουσιάστηκαν διότι δούλευαν στη Σιβιτανίδειο. Είχαν γίνει όμως και κάμποσοι μόνιμοι διορισμοί... Τώρα με 7 διορισμούς και με διαπιστωμένα κενά αρκετά τι στο καλό???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 06:56:06 μμ
Παιδιά ξέρετε αν θα πάρουν και ΑΜΩ από αυτόν τον πίνακα; Επειδή στη Α΄φάση ΑΚΩ δεν πήραν κανέναν για Σιβιτανίδειο (ο πίνακας βγήκε χτες) σκέφτομαι μήπως πάρουν μόνο αν. μειωμένου ωραρίου στην επόμενη φάση, συγχρόνως με τα άλλα σχολεία.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 07:04:32 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 07:41:57 μμ
Απόσπασμα εγκυκλίου: "Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή πρόσληψης (με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) κατά σειρά προτεραιότητας (π.χ. για τον κλάδο ΠΕ06
…: 1η προτίμηση: Α-Β΄ Πειραιά, 2η προτίμηση: Σιβιτανίδειος Σχολή, 3η προτίμηση: Β-Β΄Πειραιά, 4η προτίμηση: Β-Α΄ Αθήνας_μειωμένο, 5η προτίμηση: Γεν. Εκκλ/κό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης, 6η προτίμηση: Β-Γ΄ Βοιωτίας _μειωμένο κ.ο.κ.). Επομένως η αίτηση πρόσληψης θα είναι κοινή για τις περιοχές, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και τα εκκλησιαστικά Λύκεια και Γυμνάσια, με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο"
Όμως αναφέρει παρακάτω: "Εκτός των ανωτέρω επιλογών, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αίτησή του, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, ότι επιθυμεί να προσληφθεί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών :
α1) ως αναπληρωτής και στις λοιπές περιοχές Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, ανάλογα με τον κλάδο του
...
γ1) ως αναπληρωτής και στα λοιπά εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια."

Μήπως αυτό το γ1 συμπεριλάμβανε και τη Σιβιτανίδειο αλλά ξέχασαν να το γράψουν; (επειδή είναι της εκκλησίας  ;D)

Από δευτέρα θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε. Αν έχω νεότερα, θα γράψω. Πάλι πρέπει να κάνουμε υπομονή.... tinaki
(Αυτές οι διαδικασίες είναι για γερά στομάχια. Μετά μπαίνεις στην τάξη και δεν χαμπαριάζεις τίποτα. Τα αντέχεις όλα!!)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 08:56:22 μμ
Κάθησα 8 μήνες και διάβαζα για ΑΣΕΠ και πήγα και άγραψα και ήμουν επιτυχών και βαρέθηκα να με βλέπω στους πίνακες, τώρα και της Σιβιτανιδίου, κάτω από συναδέλφους που ενδεχομένως ούτε πάτησαν να δώσουν. Άντε να πάμε στους νέους πίνακες του '12...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nero στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 08:57:36 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι !!!!!!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:05:04 μμ
Κάθησα 8 μήνες και διάβαζα για ΑΣΕΠ και πήγα και άγραψα και ήμουν επιτυχών και βαρέθηκα να με βλέπω στους πίνακες, τώρα και της Σιβιτανιδίου, κάτω από συναδέλφους που ενδεχομένως ούτε πάτησαν να δώσουν. Άντε να πάμε στους νέους πίνακες του '12...
Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθειά σου και το διάβασμα για τον ΑΣΕΠ, δείξε λίγο σεβασμό!
Είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει να δώσει ή όχι ΑΣΕΠ. Τι σημασία έχει που δεν έδωσαν; Δούλεψαν, ενδεχομένως ταξίδεψαν αν την Ελλάδα, ίσως γι'αυτό το λόγο να μην μπόρεσαν να κατέβουν στο εξεταστικό κέντρο για να δώσουν, και τώρα βρίσκονται στον πίνακα προϋπηρεσίας ανάλογα με τα μόριά τους. Τυχαίνει να είναι πάνω από εσένα. Λίγο σεβασμός.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:12:43 μμ
Κάθησα 8 μήνες και διάβαζα για ΑΣΕΠ και πήγα και άγραψα και ήμουν επιτυχών και βαρέθηκα να με βλέπω στους πίνακες, τώρα και της Σιβιτανιδίου, κάτω από συναδέλφους που ενδεχομένως ούτε πάτησαν να δώσουν. Άντε να πάμε στους νέους πίνακες του '12...
Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθειά σου και το διάβασμα για τον ΑΣΕΠ, δείξε λίγο σεβασμό!
Είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει να δώσει ή όχι ΑΣΕΠ. Τι σημασία έχει που δεν έδωσαν; Δούλεψαν, ενδεχομένως ταξίδεψαν αν την Ελλάδα, ίσως γι'αυτό το λόγο να μην μπόρεσαν να κατέβουν στο εξεταστικό κέντρο για να δώσουν, και τώρα βρίσκονται στον πίνακα προϋπηρεσίας ανάλογα με τα μόριά τους. Τυχαίνει να είναι πάνω από εσένα. Λίγο σεβασμός.
Τυγχάνει και εγώ να γύριζα την Ελλάδα και να δούλευα, αλλά παράλληλα στρώθηκα και διάβασα. Το θέμα είναι ότι επειδή η προυπηρεσία μπορούσε να αποκτηθεί με πολλούς πλάγιους τρόπους, ΠΔΣ, σεμινάρια 400 ωρών ειδικής αγωγής, Σιβιτανίδειος κλπ, πολύ καλώς πάμε σε πίνακες με το ΑΣΕΠ ως βασικό κριτήριο, που αν μη τι άλλο σε σχέση με την προυπηρεσία είναι πιο αντικειμενικό.
Να δείξω λοιπόν εγώ σεβασμό... Σεβασμό στη δική μου την προσπάθεια γιατί δεν δείχνει το "σύστημα" (γιατί με το τρέχον στρεβλό σύστημα τα έχω, όχι με τους σναδέλφους);
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:12:51 μμ
και υπαρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν μία και δύο και τρεις επιτυχίες στον ασεπ και εχουν και προϋπηρεσία...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:21:44 μμ
και υπαρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν μία και δύο και τρεις επιτυχίες στον ασεπ και εχουν και προϋπηρεσία...

Ακόμα πιο αδικημένοι λοιπόν αυτοί.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:28:57 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι !!!!!!!!!!!!!

ε τότε γιατί δεν είναι;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:30:31 μμ
Κάθησα 8 μήνες και διάβαζα για ΑΣΕΠ και πήγα και άγραψα και ήμουν επιτυχών και βαρέθηκα να με βλέπω στους πίνακες, τώρα και της Σιβιτανιδίου, κάτω από συναδέλφους που ενδεχομένως ούτε πάτησαν να δώσουν. Άντε να πάμε στους νέους πίνακες του '12...
Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθειά σου και το διάβασμα για τον ΑΣΕΠ, δείξε λίγο σεβασμό!
Είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει να δώσει ή όχι ΑΣΕΠ. Τι σημασία έχει που δεν έδωσαν; Δούλεψαν, ενδεχομένως ταξίδεψαν αν την Ελλάδα, ίσως γι'αυτό το λόγο να μην μπόρεσαν να κατέβουν στο εξεταστικό κέντρο για να δώσουν, και τώρα βρίσκονται στον πίνακα προϋπηρεσίας ανάλογα με τα μόριά τους. Τυχαίνει να είναι πάνω από εσένα. Λίγο σεβασμός.

Σεβασμός φίλη μου αξίζει σε όσους ξενιτεύτηκαν σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα διάβασαν και πέτυχαν στους ασεπ.
Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.
Όντως η αλλαγή του τρόπου πρόσληψης στην Σιβιτανίδειο ήταν το πιο δίκαιο κομμάτι του καινούριου νομοσχεδίου.
Αναφέρεις ¨τώρα βρίσκονται στον πίνακα προϋπηρεσίας ανάλογα με τα μόριά τους. Τυχαίνει να είναι πάνω από εσένα.¨
Δεν θα συνεχίσουν για πολύ να βρίσκονται πάνω από τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ. Στους καινούριους πίνακες πάνω θα βρισκονται οι έχοντες υψηλό ΑΣΕΠ και προυπηρεσία!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:33:29 μμ
η προϋπηρεσία "πέθανε" στο νέο νομοσχέδιο...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:39:33 μμ
η προϋπηρεσία "πέθανε" στο νέο νομοσχέδιο...
Η αλήθεια είναι ότι η μοριοδότηση που θα δίνει είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα μόρια από το γραπτό διαγωνισμό, αλλά αυτό δε σήμαινει ότι η αλλαγή της βαρύτητας προς το διαγωνισμό δεν ήταν γενικά σωστή.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:50:45 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι !!!!!!!!!!!!!
ε τότε γιατί δεν είναι;
Απο το Υπουργειο μου είπαν πως έπρεπε να το δηλώσουμε ξεχωριστά και πως το κουτάκι αφορά τις περιοχές μόνο.

Δηλαδή ή έπρεπε να είναι στις 20 πρώτες επιλογές μας ή καθόλου...

Όσο για τον φίλο που γράφει για το ΑΣΕΠ πραγματικά στενοχωριέμαι για αυτούς που πέρασαν αλλά ο διορισμός τους εκκρεμεί. Εγώ για τους δικούς μου λογους δεν έδωσα. Όμως ποτέ δεν ήμουν στο σπίτι μου. Και στη Σιβιτανίδειο μια φορά είχα το θράσος να κάνω αίτηση χωρίς καν να σκεφτώ την περίπτωση βύσματος και το σκυλομετάνοιωσα (που έκανα αίτηση)!!!Η μόνη περίπτωση να με έπαιρναν αξιοκρατικά εκεί ήταν αν τους παρουσίαζα 15 μεταπτυχιακά και 20 διδακτορικά και δημοσιεύσεις κλπ κλπ...

Βγάζω το καπέλο σε όσους έχουν επιτυχία στο ΑΣΕΠ αλλά δε δέχομαι όμως να κατηγορήσει κανείς κι όσους δε συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 09:54:14 μμ
Βγάζω το καπέλο σε όσους έχουν επιτυχία στο ΑΣΕΠ αλλά δε δέχομαι όμως να κατηγορήσει κανείς κι όσους δε συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Με κάλυψε η Alkyoni.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:02:18 μμ
Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.
Κι εγώ με το σύστημα τα έχω βάλει. Εσείς το παρεξηγήσατε.
Λυπάμαι που άνθρωποι που μιλάνε έτσι άσχημα, είναι οι δάσκαλοι των αυριανών παιδιών μας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tsikoman στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:04:14 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι !!!!!!!!!!!!!
ε τότε γιατί δεν είναι;
Απο το Υπουργειο μου είπαν πως έπρεπε να το δηλώσουμε ξεχωριστά και πως το κουτάκι αφορά τις περιοχές μόνο.

Δηλαδή ή έπρεπε να είναι στις 20 πρώτες επιλογές μας ή καθόλου...
ευχαριστώ για την απάντηση,
ελπίζω να το θυμηθώ του χρόνου!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: mardz στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:08:21 μμ
http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=20752.msg367458;topicseen#new
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:11:30 μμ
Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.
Κι εγώ με το σύστημα τα έχω βάλει. Εσείς το παρεξηγήσατε.
Λυπάμαι που άνθρωποι που μιλάνε έτσι άσχημα, είναι οι δάσκαλοι των αυριανών παιδιών μας.

Αναφέρθηκα γενικά, ενώ επιτίθεσαι επι προσωπικού. Πολύ άκομψο!
Το moto σου είναι αξιοκρατία...what;.
Αυτή επιδιώκουμε κάποιοι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:11:46 μμ
όσοι δήλωσαν "ναι σε όλα" δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον πίνακα;
Ε Ν Ν Ο Ε Ι Τ Α Ι !!!!!!!!!!!!!
ε τότε γιατί δεν είναι;
Απο το Υπουργειο μου είπαν πως έπρεπε να το δηλώσουμε ξεχωριστά και πως το κουτάκι αφορά τις περιοχές μόνο.

Δηλαδή ή έπρεπε να είναι στις 20 πρώτες επιλογές μας ή καθόλου...
ευχαριστώ για την απάντηση,
ελπίζω να το θυμηθώ του χρόνου!
Μην το δένεις κόμπο.. Του χρόνου μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα... Και σε τελική ανάλυση δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό. Εγώ απλώς μετέφερα αυτά που μου είπε ο κύριος που απάντησε στο τηλέφωνο. Από Ράδιο Αρβύλα καλά κρατεί η χώρα μας....

Αν είσαι από ή θέλεις να ζήσεις στο Λεκανοπέδιο δήλωσέ το. Αλλιώς μια η άλλη περίπου έρχεται...

p.s. Σε προηγούμενό τηλεφώνημά μου ο ίδιος κύριος μου είπε ότι δεν έχει καμιά απολύτως ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι με τις τεχνικές ειδικότητες (προφανώς κάτι ανάλογο ξέρετε κι εσείς)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:24:29 μμ
Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.
Κι εγώ με το σύστημα τα έχω βάλει. Εσείς το παρεξηγήσατε.
Λυπάμαι που άνθρωποι που μιλάνε έτσι άσχημα, είναι οι δάσκαλοι των αυριανών παιδιών μας.
Αναφέρθηκα γενικά, ενώ επιτίθεσαι επι προσωπικού. Πολύ άκομψο!
Το moto σου είναι αξιοκρατία...what;.
Αυτή επιδιώκουμε κάποιοι...
Κορίτσια? (glianna γυναίκα δεν είσαι?) Ας ηρεμήσουμε λίγο.
glianna ούτε σε μένα άρεσε το σχόλιό  περί απέχθειας που αξίζει σε μας που δε δώσαμε ΑΣΕΠ. Προτίμησα να το εκλάβω ως επιπόλαιο μιας και δε μπορείς να γνωρίζεις ποιοι λόγοι ωθούν κάποιον σε μια τέτοια απόφαση ( εκτός του ότι βαριέται να διαβάσει ή του ότι θα διοριστεί έπειτα από 3 χρόνια στη Σιβιτανίδειο). Δεν αναφέρθηκες γενικά. Μας τσουβάλιασες όλους στο ίδιο σακί.Δε με ενοχλεί αν σου είμαι απεχθής. Αλοίμονο αν με συμπαθούσαν όλοι... Αλλά θυμηθήτε ( και αναφέρομαι σε όλους όσοι διαβάζουν τώρα) ότι αυτή τη στιγμή βισκόμαστε όλοι κάτω από τον ίδιο παρονομαστή ( εν αναμονή αδιόριστοί) και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι οι μεταξύ μας αψιμαχίες και εντάσεις...
Όσο για το μοτο της froski εγώ το εξέλαβα ως: αξιοκρατία.... ποιος ήρθε/που είναι να τη δω κι εγώ??? (Δεν ξέρω αν μάντεψα σωστά)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 10:43:58 μμ
Κορίτσια? (glianna γυναίκα δεν είσαι?) Ας ηρεμήσουμε λίγο.
glianna ούτε σε μένα άρεσε το σχόλιό  περί απέχθειας που αξίζει σε μας που δε δώσαμε ΑΣΕΠ. Προτίμησα να το εκλάβω ως επιπόλαιο μιας και δε μπορείς να γνωρίζεις ποιοι λόγοι ωθούν κάποιον σε μια τέτοια απόφαση ( εκτός του ότι βαριέται να διαβάσει ή του ότι θα διοριστεί έπειτα από 3 χρόνια στη Σιβιτανίδειο). Δεν αναφέρθηκες γενικά. Μας τσουβάλιασες όλους στο ίδιο σακί.Δε με ενοχλεί αν σου είμαι απεχθής. Αλοίμονο αν με συμπαθούσαν όλοι... Αλλά θυμηθήτε ( και αναφέρομαι σε όλους όσοι διαβάζουν τώρα) ότι αυτή τη στιγμή βισκόμαστε όλοι κάτω από τον ίδιο παρονομαστή ( εν αναμονή αδιόριστοί) και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι οι μεταξύ μας αψιμαχίες και εντάσεις...
Όσο για το μοτο της froski εγώ το εξέλαβα ως: αξιοκρατία.... ποιος ήρθε/που είναι να τη δω κι εγώ??? (Δεν ξέρω αν μάντεψα σωστά)
Διάβασε καλύτερα ότι έγραψα και θα λήξει η παρεξήγηση.
Επιλογή του καθένα είναι το εαν θα διαγωνιστεί σε οποιοδήποτε διαγωνισμό και δεν εξέφρασα την απέχθεια μου σε αυτό. Ωστόσο, εαν κάποιος θέλει να διοριστεί δεν βλέπω πλέον άλλο τρόπο από το να συμμετάσχει στο γραπτό διαγωνισμό.
Έγραψα ότι δεν αξίζει το σεβασμό μου οποιοσδήποτε με πλάγιους τρόπους, όπως η σιβιτανείδιος, μαζεύει προυπηρεσιά και ανεβαίνει στους πίνακες αναξιοκρατικά.
Τόνισα ότι η ένταξη της Σιβιτανιδείου στους πίνακες είναι το δικαιότερο κομμάτι του νομοσχεδίου.
Ζητήθηκε σεβασμός και  ανέφερα ότι τον αξίζουν όσοι προσπαθούν με αξιοκρατικά μέσα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:00:01 μμ
:) glianna σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) ( τοσα χρονια δουλεύω και δεν έχω επιτυχία στο ΑΣΕΠ)

και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες ( κι εγώ έχω συγκεντρώσει μεγάλη προυπηρεσία) δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.

Anyway λιγη προσοχή στη διατύπωση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις  και επίσης να βάζεις σωστά της παραθέσεις γιατί νόμισα πως το ορθογραφικό λάθος το έκανα εγώ  ;D ( το τελευταίο το απαιτώ!!!!! :P )
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:05:19 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:10:51 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:13:17 μμ
και στον πίνακα της δικιας μου ειδικότητας φαίνεται ποιος είχε δουλεψει πέρσι εκεί.

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:15:20 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Μήπως είναι άτομα που δούλεψαν σε ειδικά σχολεία; Γιατί οι προσλήψεις σε αυτά έγιναν κανονικά από το Σεπτέμβριο πέρσι, αφού δεν είχαν το κόλλημα με την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (στους πίνακες ειδικής αγωγής δεν μετρά η βαθμολογία του ΑΣΕΠ).
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:16:51 μμ
εκ παραδρομής ορθογραφικό λάθος
Σιβιτανίδειος
  :)

Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) ( τοσα χρονια δουλεύω και δεν έχω επιτυχία στο ΑΣΕΠ)

 και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες ( κι εγώ έχω συγκεντρώσει μεγάλη προυπηρεσία) δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.


Anyway λιγη προσοχή στη διατύπωση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις  και επίσης να βάζεις σωστά της παραθέσεις γιατί νόμισα πως το ορθογραφικό λάθος το έκανα εγώ  ;D ( το τελευταίο το απαιτώ!!!!! :P )

Εγω πάλι δεν απαιτώ τίποτα από κανένα συνάδελφο...Λίγη περισσότερη προσοχή στην ανάγνωση και στις παρενθέσεις ζητώ απλά για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:22:59 μμ
Προφανώς όλες οι ειδικότητες έχουν πληγεί από Σιβιτανιδείτες.
Και δεν νομίζω να χαίρεται κανείς για αυτό ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:27:59 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Μήπως είναι άτομα που δούλεψαν σε ειδικά σχολεία; Γιατί οι προσλήψεις σε αυτά έγιναν κανονικά από το Σεπτέμβριο πέρσι, αφού δεν είχαν το κόλλημα με την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (στους πίνακες ειδικής αγωγής δεν μετρά η βαθμολογία του ΑΣΕΠ).

Βλέπεις ποια ονοματα κλήθηκαν σε ειδικά σχολεια κ σου μένουν τα ονοματα με τα 9αρια της Σιβιτανιδειου σε συνδυασμό με

 το Αν  είχες κάνει κάνει αίτηση την προηγούμενη φορά και είχες δει  ποια ηταν τα πρωτα ονόματα στη λιστα της κάθε ειδικότητας μετά από τη συνέντευξη, επαίρνες 1 τηλ στη Σιβιτανίδειο και σου απαντούσαν οτι πήραν τόσα άτομα στη τάδε ειδικότητα και έτσι εβρισκες πόσοι κ ποιοι είχαν κληθεί εκει
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:28:47 μμ
εκ παραδρομής ορθογραφικό λάθος
Σιβιτανίδειος
  :)

Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) ( τοσα χρονια δουλεύω και δεν έχω επιτυχία στο ΑΣΕΠ)

 και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες ( κι εγώ έχω συγκεντρώσει μεγάλη προυπηρεσία) δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.


Anyway λιγη προσοχή στη διατύπωση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις  και επίσης να βάζεις σωστά της παραθέσεις γιατί νόμισα πως το ορθογραφικό λάθος το έκανα εγώ  ;D ( το τελευταίο το απαιτώ!!!!! :P )

Εγω πάλι δεν απαιτώ τίποτα από κανένα συνάδελφο...Λίγη περισσότερη προσοχή στην ανάγνωση και στις παρενθέσεις ζητώ απλά για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.

Τις παρενθέσεις τις βλεπουμε όλοι αλλά το (βλέπε .....) = (πχ)= 1 παράδειγμα από τα πολλά. Ελληνικά ξέρω!!! Όσο για το "απαιτώ  :P" που έγραψα ζητώ συγνώμη γιατί δεν έκαβα υπόψη ότι κάποιος μπορεί να μην έχει τη δική μου εξοικείωση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και τα emoticons ( εξ. το έγραψα χαριτολογώντας για να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:31:59 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Μήπως είναι άτομα που δούλεψαν σε ειδικά σχολεία; Γιατί οι προσλήψεις σε αυτά έγιναν κανονικά από το Σεπτέμβριο πέρσι, αφού δεν είχαν το κόλλημα με την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (στους πίνακες ειδικής αγωγής δεν μετρά η βαθμολογία του ΑΣΕΠ).

Δεν ασχολήθηκα με όλα τα άτομα που έχουν 9αρια στον πίνακά μου αλλά για κάποια μπαίνω ολόκληρη στη φωτιά. 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:32:18 μμ
Τελικά εντόπισα και τους 3 στον πίνακα της Σιβιτανιδείου που δούλεψαν πέρσι και τα τελευταία χρόνια εκεί. Έχουν από 8-10 μήνες προυπηρεσία την περσινή χρονιά, ενώ πέρσι λόγω της καθυστέρησης στα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ οι κλήσεις αναπληρωτών ξεκίνησαν τέλη Δεκεμβρίου, και δεν ήταν ούτε στους περσινούς πίνακες της ειδικής αγωγής, οπότε δεν είναι προυπηρεσία από ειδικά σχολεία.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:36:01 μμ
Προφανώς όλες οι ειδικότητες έχουν πληγεί από Σιβιτανιδείτες.
Και δεν νομίζω να χαίρεται κανείς για αυτό ;)


Ε μα να  είναι ο άλλος  περισυ αρκετές θέσεις πιο κάτω από σενα χωρις  Ασεπ ,
κ με  προυπηρεσία που απέκτησε την ποιο προηγουμενη χρονια απο Σιβιτανιδειο
  (χωρις να εχει δωσει Ασεπ) κ φέτος να  εμφανίζεται μπροστα σου   ::)  ??
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:47:57 μμ
Στην δική μου ειδικότητα διορίστηκαν φέτος 2 άτομα με ΑΣΕΠ και ένα με προυπηρεσία εξ ολοκλήρου από Σιβιτανίδειο.
Τελοσπάντων, φαίνεται ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια...


Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:49:54 μμ
Προφανώς όλες οι ειδικότητες έχουν πληγεί από Σιβιτανιδείτες.
Και δεν νομίζω να χαίρεται κανείς για αυτό ;)


Ε μα να  είναι ο άλλος  περισυ αρκετές θέσεις πιο κάτω από σενα χωρις  Ασεπ ,
κ με  προυπηρεσία που απέκτησε την ποιο προηγουμενη χρονια απο Σιβιτανιδειο
  (χωρις να εχει δωσει Ασεπ) κ φέτος να  εμφανίζεται μπροστα σου   ::) ???????????

Και να ήταν μόνο ένας πάει κι έρχεται... Τουλάχιστον τώρα δε θα πετάγονται  μπροστά μας διορισμένοι και να αναρωτιόμαστε από που ξεφύτρωσαν....
Όμως επειδή τους έχω στο μάτι χρόνια τώρα όταν πετύχω κάποιον πάντα τον ρωτάω ευθέως τι μέσον είχε και μπήκε εκεί.. Και ως εκ θαύματος όλοι απαντούν ότι ήταν οι προτελευταίοι που πήραν και δεν το περίμεναν κιόλας...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: jamais στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:51:47 μμ
Προφανώς όλες οι ειδικότητες έχουν πληγεί από Σιβιτανιδείτες.
Και δεν νομίζω να χαίρεται κανείς για αυτό ;)


Ε μα να  είναι ο άλλος  περισυ αρκετές θέσεις πιο κάτω από σενα χωρις  Ασεπ ,
κ με  προυπηρεσία που απέκτησε την ποιο προηγουμενη χρονια απο Σιβιτανιδειο
  (χωρις να εχει δωσει Ασεπ) κ φέτος να  εμφανίζεται μπροστα σου   ::) ??

Και να ήταν μόνο ένας πάει κι έρχεται... Τουλάχιστον τώρα δε θα πετάγονται  μπροστά μας διορισμένοι και να αναρωτιόμαστε από που ξεφύτρωσαν....
Όμως επειδή τους έχω στο μάτι χρόνια τώρα όταν πετύχω κάποιον πάντα τον ρωτάω ευθέως τι μέσον είχε και μπήκε εκεί.. Και ως εκ θαύματος όλοι απαντούν ότι ήταν οι προτελευταίοι που πήραν και δεν το περίμεναν κιόλας...

Τρόπος του λέγειν ένας  ;)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: glianna στις Σεπτέμβριος 10, 2010, 11:57:58 μμ
εκ παραδρομής ορθογραφικό λάθος
Σιβιτανίδειος
  :)

Σε άτομα που δούλευαν τόσα χρόνια χωρίς ούτε μια επιτυχία ΑΣΕΠ (βλέπε Σιβιτανίδειο) ( τοσα χρονια δουλεύω και δεν έχω επιτυχία στο ΑΣΕΠ)

 και τελικά διορίστηκαν ή συγκέντρωσαν μεγάλες προυπηρεσίες ( κι εγώ έχω συγκεντρώσει μεγάλη προυπηρεσία) δεν αξίζει σεβασμός, απέχθεια αξίζει.


Anyway λιγη προσοχή στη διατύπωση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις  και επίσης να βάζεις σωστά της παραθέσεις γιατί νόμισα πως το ορθογραφικό λάθος το έκανα εγώ  ;D ( το τελευταίο το απαιτώ!!!!! :P )

Εγω πάλι δεν απαιτώ τίποτα από κανένα συνάδελφο...Λίγη περισσότερη προσοχή στην ανάγνωση και στις παρενθέσεις ζητώ απλά για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.

Τις παρενθέσεις τις βλεπουμε όλοι αλλά το (βλέπε .....) = (πχ)= 1 παράδειγμα από τα πολλά. Ελληνικά ξέρω!!! Όσο για το "απαιτώ  :P" που έγραψα ζητώ συγνώμη γιατί δεν έκαβα υπόψη ότι κάποιος μπορεί να μην έχει τη δική μου εξοικείωση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και τα emoticons ( εξ. το έγραψα χαριτολογώντας για να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση)
Και όμως το (βλέπε...) σημαίνει παραπομπή και όχι παραδείγματος χάριν :P για δείξω πως είμαι και εγώ εξοικειωμένη με τα emoticons :D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 01:00:04 πμ
Τελικά καλά κάνανε και βγάλανε ξεχωριστό πίνακα για Σιβιτανίδειο για να ξέρουμε ποιός θα πάει εκεί και ποιός όχι γιατί διαφορετικά δε θα ξέρουμε.Και ποιός σας ακούει μετά δηλ.να γκρινιάζετε ότι πήραν τους δικούς τους,σενάρια καχύποπτα,δε θα σας άντεχα άλλο.Πραγματικά!!!Κάνανε ένα σωστό πράγμα μέχρι τώρα!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ΛΩΡΑ στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 01:04:19 πμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Μήπως είναι άτομα που δούλεψαν σε ειδικά σχολεία; Γιατί οι προσλήψεις σε αυτά έγιναν κανονικά από το Σεπτέμβριο πέρσι, αφού δεν είχαν το κόλλημα με την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (στους πίνακες ειδικής αγωγής δεν μετρά η βαθμολογία του ΑΣΕΠ).
Ki όμως...μετράει  ο ΑΣΕΠ της γενικής στους πίνακες της ειδικής....και τις τεχνικές ειδικότητες που δίναν ΑΣΕΠ (γιατί δεν δίναν όλοι...π.χ οι ΠΕ18.36 δεν δώσαν στον τελευταίο ΑΣΕΠ) τις κάλεσαν στην ειδική μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ.....άρα κάτι άλλο παίζει...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 01:25:46 πμ
Τελικά καλά κάνανε και βγάλανε ξεχωριστό πίνακα για Σιβιτανίδειο για να ξέρουμε ποιός θα πάει εκεί και ποιός όχι γιατί διαφορετικά δε θα ξέρουμε.Και ποιός σας ακούει μετά δηλ.να γκρινιάζετε ότι πήραν τους δικούς τους,σενάρια καχύποπτα,δε θα σας άντεχα άλλο.Πραγματικά!!!Κάνανε ένα σωστό πράγμα μέχρι τώρα!!!

Κυρία Supreme περιμένετε να δείτε πότε θα καλέσει Σιβ και από τον ενιαίο αναπληρωτών και μετά εξαφανιστείτε γιατι η Αλκυόνη θα γίνει φάλτσο κοράκι και η γκρίνια της δε θα έχει προηγούμενο... Όπως και να έχει μεγάλος αριθμός μηνυμάτων εδώ μέσα αποτελεί εικασίες και υποθέσεις... "Θα γίνει αυτό νομίζω" και " αν δε γίνει...."

Δεν ξέρω γιατί μιλάς ( να και ο ενικός) σε δεύτερο πρόσωπο πλυθηντικού αλλά εύχομαι να είσαι ήδη διορισμένη και αποστασιοποιείσαι :)

Όσο για το σωστό ή λάθος δεν το ξέρω... Ο χρόνος θα το δείξει και αυτό...Και δε μιλάω για μενα προσωπικά...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 11:10:46 πμ
ολα κααλ τα παραπανω......εγω 1 δεν καταλαβαινω απο ολους μας......ωραια η Σιβιτανιδειος μπηκε πινακες μακραν το καλυτερο....τα εκκλησιαστικα ομως συνεχιζουν οπως θελουν..αφου με την τροπολογια τους εδωσε το δικαιωμα να απορριπτουν οποιον θελουν απο τον πινακα
κανενας δεν μιλησε για τα εκκλησιαστικα και πιστεψτε με τα εκκλησιαστικα σε γενικες ειδικοτητες παιρνουν πολλα ατομα..παρα πολλα ατομα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anna4 στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 02:44:52 μμ
Είμαι σχεδόν 40 ετών, με επιτυχία σε ΑΣΕΠ...
Όταν ήμουν 25 είχα την ευκαιρία για πολλές ώρες ΠΔΣ-παλιος μου καθηγητής με είδε στο δρόμο και μου το πρότεινε-αλλά δεν έκανα αίτηση γιατί δεν ήθελα να στερήσω τη θέση από κάποιον που την άξιζε πραγματικά....
Πέρσυ έκαν αίτηση στη Σιβιτανίδειο για πρώτη φορά(δεν είχα μέσον), μες στο άγχος για τη συνέντευξη και για την όρθη συμπληρωση της αίτησης και συγκέντρωση των δικαιολογητικών...Με πήραν ΠΔΣ, λόγω παλαιότητας πτυχίου τελικά....
Την ίδια χρονιά πήραν αναπληρώτρια και μία πρώην συνάδελφο από φροντιστήριο,26 ετών....με μέσον εννοείται (η ίδια μου το είπε)....
Τώρα που βγήκε αυτός ο πίνακας είναι πολύ πιο πάνω από μένα με μονάδικα μόρια αυτά που συγκέντρωσε από την περσινή χρονιά ως αναπληρώτρια....
Θα ήμουν πιο πάνω από εκείνη, αν δεν γινόταν αυτή η επιπλέον αδικία ενάντια στους ΑΣΕΠίτες να χάνουμε τα μισά μόρια.....
Δεν έχω θυμό απέναντι σε εκείνη....γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα....και τώρα που είμαι αρκετά μεγαλύτερη και "σοφότερη" και 'γω το ίδιο θα έκανα....
Και μιας και το θέμα είναι η Σιβιτανίδειος, όπως ρώτησα το διευθυντή του σχολείου που δούλευα, οι προσλήψεις θα γίνονται από τον πίνακα σίγουρα δε θα υπάρχει συνέντευξη.Θα ανακοινώνει η Σιβ τις ανάγκες της σε αναπληρωτές και θα προσλαμβάνονται από τον ενιαίο αναπληρωτών.
Έτσι μου είπε έτσι σας λέω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 03:04:00 μμ
Πάντως στον πίνακα της Σιβιτανιδείου της ειδικότητας μου, φαίνεται ποιός είχε δουλέψει πέρσι εκεί. Είναι ο μόνος αναπληρωτής, ακόμα και από τον γενικό πίνακα αναπληρωτών, που έχει 10 μήνες προυπηρεσία πέρσι.

Και στον δικό μου φαίνεται... Η μέγιστη προυπηρεσία από αναπλήρωση ήταν 5,8 για τις προυπηρεσίες τις κανονικές... Τα 9αρια  είναι Σιβ.
Μήπως είναι άτομα που δούλεψαν σε ειδικά σχολεία; Γιατί οι προσλήψεις σε αυτά έγιναν κανονικά από το Σεπτέμβριο πέρσι, αφού δεν είχαν το κόλλημα με την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ (στους πίνακες ειδικής αγωγής δεν μετρά η βαθμολογία του ΑΣΕΠ).
Ki όμως...μετράει  ο ΑΣΕΠ της γενικής στους πίνακες της ειδικής....και τις τεχνικές ειδικότητες που δίναν ΑΣΕΠ (γιατί δεν δίναν όλοι...π.χ οι ΠΕ18.36 δεν δώσαν στον τελευταίο ΑΣΕΠ) τις κάλεσαν στην ειδική μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ.....άρα κάτι άλλο παίζει...
Όχι, η βαθμολογία του ΑΣΕΠ δεν δίνει μόρια στους πίνακες της ειδικής, μετράει απλά σε περίπτωση ισοβαθμίας στα κύρια προσόντα (προυπηρεσία, μεταπτυχιακό ειδικής, σεμινάριο), δηλαδή σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Θυμάμαι πολύ καλά ότι τέλη Σεπτέμβρη πέρσι κάλεσαν αναπληρωτές σε ειδικά σχολεία και ανάμεσα σε αυτούς και από τεχνικές ειδικότητες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 03:05:41 μμ
Alkyoni δεν είμαι διορισμένη,είμαι εδώ και τρία χρόνια ωρομίσθια και κάνω υπομονή.
Είμαι ένα από τα άτομα που έδωσα πριν από δύο χρόνια συνέντευξη στη Σιβιτανίδειο και δυστυχώς αν και πήγα πολύ καλά δε με καλέσανε.Από την εμπειρία μου εκεί είναι πολύ καλύτερα που βγήκε για πρώτη φορά πίνακας ονομάτων με ''αντικειμενικά κριτήρια''.Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη αυτή
Από την άλλη απορώ γιατί πανικοβληθήκατε επειδή βγήκε ξεχωριστός πίνακας.Αν δεις τις αντιδράσεις των συναδέλφων από την πρώτη σελίδα του θέματος θα δεις  για τα παραπάνω που έλεγα περί πανικού και γκρίνιας.Αυτός ο πίνακας περιέχει τα ονόματα αυτών που επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο.Τόσο φοβερό είναι αυτό;
Ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους και καλή δύναμη σε όσους επιλεγούν να διδάξουν εκεί γιατί δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για τη Σιβιτανίδειο.
Εγώ δεν την επέλεξα γιατί θέλω να φύγω από την Αθήνα.Δήλωσα όλη την Ελλάδα και ελπίζω να μη με καλέσουν στην Αθήνα.Καλή συνέχεια σε όλους!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 03:08:49 μμ
Είμαι σχεδόν 40 ετών, με επιτυχία σε ΑΣΕΠ...
Όταν ήμουν 25 είχα την ευκαιρία για πολλές ώρες ΠΔΣ-παλιος μου καθηγητής με είδε στο δρόμο και μου το πρότεινε-αλλά δεν έκανα αίτηση γιατί δεν ήθελα να στερήσω τη θέση από κάποιον που την άξιζε πραγματικά....
Πέρσυ έκαν αίτηση στη Σιβιτανίδειο για πρώτη φορά(δεν είχα μέσον), μες στο άγχος για τη συνέντευξη και για την όρθη συμπληρωση της αίτησης και συγκέντρωση των δικαιολογητικών...Με πήραν ΠΔΣ, λόγω παλαιότητας πτυχίου τελικά....
Την ίδια χρονιά πήραν αναπληρώτρια και μία πρώην συνάδελφο από φροντιστήριο,26 ετών....με μέσον εννοείται (η ίδια μου το είπε)....
Τώρα που βγήκε αυτός ο πίνακας είναι πολύ πιο πάνω από μένα με μονάδικα μόρια αυτά που συγκέντρωσε από την περσινή χρονιά ως αναπληρώτρια....
Θα ήμουν πιο πάνω από εκείνη, αν δεν γινόταν αυτή η επιπλέον αδικία ενάντια στους ΑΣΕΠίτες να χάνουμε τα μισά μόρια.....
Δεν έχω θυμό απέναντι σε εκείνη....γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα....και τώρα που είμαι αρκετά μεγαλύτερη και "σοφότερη" και 'γω το ίδιο θα έκανα....
Και μιας και το θέμα είναι η Σιβιτανίδειος, όπως ρώτησα το διευθυντή του σχολείου που δούλευα, οι προσλήψεις θα γίνονται από τον πίνακα σίγουρα δε θα υπάρχει συνέντευξη.Θα ανακοινώνει η Σιβ τις ανάγκες της σε αναπληρωτές και θα προσλαμβάνονται από τον ενιαίο αναπληρωτών.
Έτσι μου είπε έτσι σας λέω.

Προφανώς όταν σου είπε για τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών δεν ήξερε και αυτός ότι θα βγει ξεχωριστός πίνακας για τη Σιβιτανίδειο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 03:13:22 μμ
ολα κααλ τα παραπανω......εγω 1 δεν καταλαβαινω απο ολους μας......ωραια η Σιβιτανιδειος μπηκε πινακες μακραν το καλυτερο....τα εκκλησιαστικα ομως συνεχιζουν οπως θελουν..αφου με την τροπολογια τους εδωσε το δικαιωμα να απορριπτουν οποιον θελουν απο τον πινακα
κανενας δεν μιλησε για τα εκκλησιαστικα και πιστεψτε με τα εκκλησιαστικα σε γενικες ειδικοτητες παιρνουν πολλα ατομα..παρα πολλα ατομα...

όχι και πάρα πολλά άτομα!

http://www.ypepth.gr/docs/24_09_2009__anaplhrwtes_se_ekklhsiastika_sxoleia__onomata_090925.doc (http://www.ypepth.gr/docs/24_09_2009__anaplhrwtes_se_ekklhsiastika_sxoleia__onomata_090925.doc)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 04:43:56 μμ
ολα κααλ τα παραπανω......εγω 1 δεν καταλαβαινω απο ολους μας......ωραια η Σιβιτανιδειος μπηκε πινακες μακραν το καλυτερο....τα εκκλησιαστικα ομως συνεχιζουν οπως θελουν..αφου με την τροπολογια τους εδωσε το δικαιωμα να απορριπτουν οποιον θελουν απο τον πινακα
κανενας δεν μιλησε για τα εκκλησιαστικα και πιστεψτε με τα εκκλησιαστικα σε γενικες ειδικοτητες παιρνουν πολλα ατομα..παρα πολλα ατομα...

Λογικά πάντως, όπως βγήκε ξεχωριστός πίνακας για τη Σιβιτανίδειο, έτσι θα βγει και για τα εκκλησιαστικά.
Λογικά πάντα... Τώρα με τι κριτήρια θα απορρίπτονται οι αιτήσεις κάποιων, αυτό όντως δεν έχει γίνει γνωστό και ούτε νομίζω πρόκειται να γίνει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 05:07:14 μμ
Έβαλα κι εγώ το κουτάκι για Σιβιτανίδειο, αν και είμαι αρκετά χαμηλά σε αυτόν τον πίνακα. Ξέρουμε περίπου πόσους φιλολόγους θα πάρει?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 05:10:41 μμ
Έβαλα κι εγώ το κουτάκι για Σιβιτανίδειο, αν και είμαι αρκετά χαμηλά σε αυτόν τον πίνακα. Ξέρουμε περίπου πόσους φιλολόγους θα πάρει?

Πέρυσι, είχε αναγραφεί ότι συνήθως καλούν 20-25. Φέτος ένα μέλος του forum έγραψε ότι θα είναι λιγότεροι...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 05:21:39 μμ
Alkyoni δεν είμαι διορισμένη,είμαι εδώ και τρία χρόνια ωρομίσθια και κάνω υπομονή.
Είμαι ένα από τα άτομα που έδωσα πριν από δύο χρόνια συνέντευξη στη Σιβιτανίδειο και δυστυχώς αν και πήγα πολύ καλά δε με καλέσανε.Από την εμπειρία μου εκεί είναι πολύ καλύτερα που βγήκε για πρώτη φορά πίνακας ονομάτων με ''αντικειμενικά κριτήρια''.Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη αυτή
Από την άλλη απορώ γιατί πανικοβληθήκατε επειδή βγήκε ξεχωριστός πίνακας.Αν δεις τις αντιδράσεις των συναδέλφων από την πρώτη σελίδα του θέματος θα δεις  για τα παραπάνω που έλεγα περί πανικού και γκρίνιας.Αυτός ο πίνακας περιέχει τα ονόματα αυτών που επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο.Τόσο φοβερό είναι αυτό;
Ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους και καλή δύναμη σε όσους επιλεγούν να διδάξουν εκεί γιατί δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για τη Σιβιτανίδειο.
Εγώ δεν την επέλεξα γιατί θέλω να φύγω από την Αθήνα.Δήλωσα όλη την Ελλάδα και ελπίζω να μη με καλέσουν στην Αθήνα.Καλή συνέχεια σε όλους!!!!

Λυπάμαι πραγματικά που έκανα λέθος και δεν είσαι διορισμένη.
Η Διαμ κλείδωσε τους πίνακες οπότε οι νέες προυπηρεσίες δε θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες. Με προβληματίζει όμως το ενδεχόμενο κάποιος άλλος να ξεκλειδώσει τους πίνακες και να βρω μπροστά μου τους συναδέλφους ( γιατί τους φετινούς δεν τους χαρακτηρίζω βύσματα) που δούλεψαν εκεί όσο οι πίνακες ήταν κλειδωμένοι. Εγώ έφυγα από Αθήνα ως ωρομίσθια. Πήγα σε μικρό νησάκι και παρόλες τις δυσκολίες πέρασα απίθανα!!! Από τότε επιλέγω κυρίως νησιά και όσο πιο μικρά γίνεται ( όχι και την Ρω) και δε θέλω να επιστρέψω στην Αθήνα.
Εγώ με τη Σιβιτανίδειο έγινα πολύ αρνητική όταν έκανα αίτηση και μαζί με τη δική μου υπέβαλλα και της αδελφής μου που μόλις είχε αποφοιτήσει. Είχαμε τα ίδια προσόντα αναφορικά με ξένες γλώσσες, γνώση υπολογιστών κλπ, εγώ επιπλέον είχα προυπηρεσία και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αδελφή μου δε είχε μηδενική προυπηρεσία. Στη συνέντευξη μας ζήτησαν να κάνουμε σχέδιο μαθήματος. Είχα πει στο περίπου στη μικρή πως γίνεται αλλά ελπίζαμε να μην της ζητήσουν κάτι τέτοιο. Όταν βγήκε η μοριοδότηση εγώ ήμουν πάρα πολύ χαμηλά, η αδελφή μου 2-3 θέσεις μετά τον τελευταίο που πήραν...Χώρια από τα διάφορα που κι εγω έχω ακούσει... Επιπλέον έχω μάθει να ανοίγω τις πόρτες με την αξία μου, το χαμόγελο και την ευγένεια και τρελαίνομαι με αυτούς που χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να ανέβουν...

Όσο για τον δικό μου πανικό με το νέο πίνακα περα από απορία είναι και ως ένα σημείο θέμα εγωισμού. Ήθελα να ξέρω εκ των προτέρων ότι θα δημιοργηθεί πίνακας και να επιλέξω συνηδητά αν θα είμαι ή όχι στον πίνακα αυτό. Ομολογώ πως πριν βγεί ο πίνακας φοβόμουν μήπως προσληφθώ εκεί αφού στην Αθήνα έρχομαι πλέον αναγκαστικά για δουλειές και φιλοξενούμενη.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 07:17:19 μμ
...Επιπλέον έχω μάθει να ανοίγω τις πόρτες με την αξία μου, το χαμόγελο και την ευγένεια και τρελαίνομαι με αυτούς που χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να ανέβουν...

Όσο για τον δικό μου πανικό με το νέο πίνακα περα από απορία είναι και ως ένα σημείο θέμα εγωισμού. Ήθελα να ξέρω εκ των προτέρων ότι θα δημιοργηθεί πίνακας και να επιλέξω συνηδητά αν θα είμαι ή όχι στον πίνακα αυτό. Ομολογώ πως πριν βγεί ο πίνακας φοβόμουν μήπως προσληφθώ εκεί αφού στην Αθήνα έρχομαι πλέον αναγκαστικά για δουλειές και φιλοξενούμενη.
Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ συμφωνούμε.  :) :) Τυχαίο;... δε νομίζω!  8)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 07:18:00 μμ
 :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 07:23:51 μμ
ολα κααλ τα παραπανω......εγω 1 δεν καταλαβαινω απο ολους μας......ωραια η Σιβιτανιδειος μπηκε πινακες μακραν το καλυτερο....τα εκκλησιαστικα ομως συνεχιζουν οπως θελουν..αφου με την τροπολογια τους εδωσε το δικαιωμα να απορριπτουν οποιον θελουν απο τον πινακα
κανενας δεν μιλησε για τα εκκλησιαστικα και πιστεψτε με τα εκκλησιαστικα σε γενικες ειδικοτητες παιρνουν πολλα ατομα..παρα πολλα ατομα...

όχι και πάρα πολλά άτομα!

http://www.ypepth.gr/docs/24_09_2009__anaplhrwtes_se_ekklhsiastika_sxoleia__onomata_090925.doc (http://www.ypepth.gr/docs/24_09_2009__anaplhrwtes_se_ekklhsiastika_sxoleia__onomata_090925.doc)

καλα μιλας σοβαρα......δλδ αυτοι δεν ειναι αρκετοι?????? σε ειδικοτητες γενικων μαθηματων με το ιδιο σκεπτικο και η σιβιτανιδειος δεν επαιρνε παρα πολλους.....αντε 20 -25 ...σε γιλολογ...σε φυσικους 10....

ΑΥΤΟ δεν ειναι ΛΟΓΙΚΗ...το θεμα ειναι να μην παιρνουν κανεναν με βυσμα πουθενα...

Για τα εκκλησιαστικα δοθηκε αυτη η ευχερεια απο την στιγμη που δινουν βιογραφικο και συστατικες....

Ειναι για γελια ολοι τους...μακαρι οτι εγινε στην σιβιτανιδειο να γινοταν και στα εκκλησιαστικα αλλα που τετοια τυχη και αντιμετωπιση απο τους ιθυνοντες
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Supreme στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 09:06:50 μμ
Πάντως αυτούς που πήραν στα εκκλησιαστικά είχαν από 23.7- 43.9 μόρια.
Ένα όνομα δε βρήκα μόνο στον πίνακα αναπληρωτών αυτή που πήγε στο εκκλ.της Αθήνας
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: GERMANOS στις Σεπτέμβριος 11, 2010, 09:52:35 μμ
Το ότι θα πάρουν φέτος λιγότερους αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο είναι εκτίμηση ή πληροφορία μέσα από τη Σχολή;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anthios στις Σεπτέμβριος 12, 2010, 10:06:23 πμ
εγω παρουσιαστηκα προχθες στη δ αθηνας και μας εδωσαν μια λιστα με σχολεια να επιλεξουμε (χωρις να διευκρινιζεται αν υπαρχει κενο η οχι).αναμεσα σ αυτα τα σχολεια ηταν και η σιβιτανιδειος σχολη λογω του οτι ανηκει στην ιδια γεωγραφικη περιφερεια.Εγω τη δηλωσα αλλα με παραξενεψε γιατι η σιβιτανιδειος συμπληρωνοταν στις αιτησεις ξεχωριστα.εντουτοις και οι οι ιδιοι στη δευτεροβαθμια δε μας εστειλαν εκει ουτε καν προσωρινα γιατι δεν ηξεραν αν μπορουν να μας στειλουν..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: pantofla στις Σεπτέμβριος 12, 2010, 11:13:38 πμ
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όποια κενά της Σιβιτανιδείου, θα καλυφθούν με αποσπασμένους. Ζήτημα αν θα πάρουν 2-3 αναπληρωτές φιλολόγους.....Δυστυχώς
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 12, 2010, 11:46:35 πμ
Πάντως αυτούς που πήραν στα εκκλησιαστικά είχαν από 23.7- 43.9 μόρια.
Ένα όνομα δε βρήκα μόνο στον πίνακα αναπληρωτών αυτή που πήγε στο εκκλ.της Αθήνας

και ολα αυτα τα μορια απο που τα ειχαν παρει οι πιο πολλοι...τεσπα....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 12, 2010, 08:57:54 μμ
Πήρα τηλ. στη Σιβιτανίδειο και μου είπαν ότι πέρυσι είχαν πάρει 30 φιλολόγους.Φέτος μόνο τόσους λίγους? Κρίμα...Ας ελπίσουμε ότι η β φάση θα είναι αρκετά μεγάλη με κενά σε άλλα σχολεία, οπουδήποτε...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:51:49 πμ
Το ότι θα πάρουν φέτος λιγότερους αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο είναι εκτίμηση ή πληροφορία μέσα από τη Σχολή;
Ναι το ξερω οτι θα παρουν λιγοτερους απο μεσα..........
εγω παρουσιαστηκα προχθες στη δ αθηνας και μας εδωσαν μια λιστα με σχολεια να επιλεξουμε (χωρις να διευκρινιζεται αν υπαρχει κενο η οχι).αναμεσα σ αυτα τα σχολεια ηταν και η σιβιτανιδειος σχολη λογω του οτι ανηκει στην ιδια γεωγραφικη περιφερεια.Εγω τη δηλωσα αλλα με παραξενεψε γιατι η σιβιτανιδειος συμπληρωνοταν στις αιτησεις ξεχωριστα.εντουτοις και οι οι ιδιοι στη δευτεροβαθμια δε μας εστειλαν εκει ουτε καν προσωρινα γιατι δεν ηξεραν αν μπορουν να μας στειλουν..
ναι δεν μπορουν να στειλουν κανεναν εκει και ας ανηκει γεωγραφικα...απλα γεωγραφικα ανηκει........δηλωνοταν και παιρνει ξεχωριστα απλα στο συστημα φαινεται ετσι
Πήρα τηλ. στη Σιβιτανίδειο και μου είπαν ότι πέρυσι είχαν πάρει 30 φιλολόγους.Φέτος μόνο τόσους λίγους? Κρίμα...Ας ελπίσουμε ότι η β φάση θα είναι αρκετά μεγάλη με κενά σε άλλα σχολεία, οπουδήποτε...
Ναι περυσι ειχαν παρει πολλους φιλολοφους.....ας μην σχολιασουμε το γιατι.....Τα παλιοτερα χρονια κατα μεσο ορο παιρνανε καμαι 20αρα..........Φέτος γυρω στους 15 μεγιστο
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όποια κενά της Σιβιτανιδείου, θα καλυφθούν με αποσπασμένους. Ζήτημα αν θα πάρουν 2-3 αναπληρωτές φιλολόγους.....Δυστυχώς
Δεν ξερω απο που το εμαθες .....αλλα δεν ειναι ετσι...οι αποσπασεις για σιβιτανιδειο ακομα δεν ειναι τελειωμενες.....και δεν δωσανε επιλογη σε μονιμους για αποσπαση σε θεσεις που καλυπταν τοσο καιρο οι αναπληρωτες.....οποτε δεν θα  γινει ετσι....

παντως μην υπολογιζετε να παρει πολλους σε ολες τις ειδικοτητες .....ιδιαιτερως σε ειδικοτητες γενικων μαθηματων θα μειωθουν πολυ οι προσληψεις εκει.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 10:26:32 πμ
Καλημέρα,
μόλις τηλεφώνησα στο υπουργείο. Δυσάρεστα τα νέα. Το κουτάκι "Ναι σε όλα" δεν περιλαμβάνει τη Σιβιτανίδειο. Αν και οι πίνακες θα ανανεωθούν πολύ σύντομα και ίσως μας συμπεριλάβουν. Επίσης οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου γίνονται με εσωτερικές διαδικασίες. Άρα θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.
Τον ρώτησα αν οι πιστώσεις είναι κοινές ή αν η Σιβ χρηματοδοτείται μόνη της αλλά δεν ήξερε να μου απαντήσει.
Αφού απογοητεύτηκα με αυτά που άκουσα, πανικοβλήθηκα και ξέχασα να ρωτήσω πότε θα πάρουν αναπληρωτές ΠΕ17.
Αν μπορεί κάποιος, ας πάρει τηλ να ρωτήσει! 2103443425
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 10:58:21 πμ

απέσυραν τους πίνακες για τη Σιβιτανίδειο από το e-aitisi

μόλις μπήκα και δεν υπάρχουν...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:00:56 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:22:25 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!

Καλημέρα!!!!!
Δεν πήρα κάπου τηλέφωνο οπότε περιμένω νεότερα κυρίως μέσα από το ίντερνετ...Επίσης περιμένω να δω τι είδους τροποποίηση θα κάνουν στους πίνακες της Σιβιτανιδείου. Εικάζω πως θα συμπεριληφθεί στο ΚΟΥΤΑΚΙ. Τώρα αν γίνει αυτό και αν με πάρουν εκεί θα είναι για μένα όπως αν με πάρουν στιν Α Αθήνας ή στη Β ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχω δηλώσει ονομαστικά...Ελπίζω όμως να με πάρουν στις πρώτες μου επιλογές και αφού ξέρω πως υπάρχουν σίγουρα κενά εκεί είμαι αισιόδοξη  :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:31:56 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!

Καλημέρα!!!!!
Δεν πήρα κάπου τηλέφωνο οπότε περιμένω νεότερα κυρίως μέσα από το ίντερνετ...Επίσης περιμένω να δω τι είδους τροποποίηση θα κάνουν στους πίνακες της Σιβιτανιδείου. Εικάζω πως θα συμπεριληφθεί στο ΚΟΥΤΑΚΙ. Τώρα αν γίνει αυτό και αν με πάρουν εκεί θα είναι για μένα όπως αν με πάρουν στιν Α Αθήνας ή στη Β ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχω δηλώσει ονομαστικά...Ελπίζω όμως να με πάρουν στις πρώτες μου επιλογές και αφού ξέρω πως υπάρχουν σίγουρα κενά εκεί είμαι αισιόδοξη  :)

Δεν συμπεριλαμβανεται στο κουτακι.....απλα θα τους τροποποιησουν και θα διωξουν αυτους πιθανοτατα που πηραν με την Α' φαση
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lg στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:36:06 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!

Καλημέρα!!!!!
Δεν πήρα κάπου τηλέφωνο οπότε περιμένω νεότερα κυρίως μέσα από το ίντερνετ...Επίσης περιμένω να δω τι είδους τροποποίηση θα κάνουν στους πίνακες της Σιβιτανιδείου. Εικάζω πως θα συμπεριληφθεί στο ΚΟΥΤΑΚΙ. Τώρα αν γίνει αυτό και αν με πάρουν εκεί θα είναι για μένα όπως αν με πάρουν στιν Α Αθήνας ή στη Β ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχω δηλώσει ονομαστικά...Ελπίζω όμως να με πάρουν στις πρώτες μου επιλογές και αφού ξέρω πως υπάρχουν σίγουρα κενά εκεί είμαι αισιόδοξη  :)

Δεν συμπεριλαμβανεται στο κουτακι.....απλα θα τους τροποποιησουν και θα διωξουν αυτους πιθανοτατα που πηραν με την Α' φαση
Όσοι προσλαμβάνονται αναπληρωτές ποτέ δεν αφαιρούνται από τους πίνακες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:38:20 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!

Καλημέρα!!!!!
Δεν πήρα κάπου τηλέφωνο οπότε περιμένω νεότερα κυρίως μέσα από το ίντερνετ...Επίσης περιμένω να δω τι είδους τροποποίηση θα κάνουν στους πίνακες της Σιβιτανιδείου. Εικάζω πως θα συμπεριληφθεί στο ΚΟΥΤΑΚΙ. Τώρα αν γίνει αυτό και αν με πάρουν εκεί θα είναι για μένα όπως αν με πάρουν στιν Α Αθήνας ή στη Β ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχω δηλώσει ονομαστικά...Ελπίζω όμως να με πάρουν στις πρώτες μου επιλογές και αφού ξέρω πως υπάρχουν σίγουρα κενά εκεί είμαι αισιόδοξη  :)

Δεν συμπεριλαμβανεται στο κουτακι.....απλα θα τους τροποποιησουν και θα διωξουν αυτους πιθανοτατα που πηραν με την Α' φαση
Όσοι προσλαμβάνονται αναπληρωτές ποτέ δεν αφαιρούνται από τους πίνακες.


σωστός
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:39:33 πμ
Επομένως αληθεύει ότι θα τους τροποποιήσουν...
Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να μπω στους πίνακες τελικά! Freak!!!!

Καλημέρα!!!!!
Δεν πήρα κάπου τηλέφωνο οπότε περιμένω νεότερα κυρίως μέσα από το ίντερνετ...Επίσης περιμένω να δω τι είδους τροποποίηση θα κάνουν στους πίνακες της Σιβιτανιδείου. Εικάζω πως θα συμπεριληφθεί στο ΚΟΥΤΑΚΙ. Τώρα αν γίνει αυτό και αν με πάρουν εκεί θα είναι για μένα όπως αν με πάρουν στιν Α Αθήνας ή στη Β ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που δεν έχω δηλώσει ονομαστικά...Ελπίζω όμως να με πάρουν στις πρώτες μου επιλογές και αφού ξέρω πως υπάρχουν σίγουρα κενά εκεί είμαι αισιόδοξη  :)

Δεν συμπεριλαμβανεται στο κουτακι.....απλα θα τους τροποποιησουν και θα διωξουν αυτους πιθανοτατα που πηραν με την Α' φαση
Όσοι προσλαμβάνονται αναπληρωτές ποτέ δεν αφαιρούνται από τους πίνακες.

αφαιρουνται ομως απο την σειρα καταταξης για προσληψη στην σιβιτανιδειο.....απο την στιγμη που πηγαν αλλου
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lg στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:46:39 πμ
Αυτό που λες δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι. Αν αλλάξει κάτι φέτος δεν γνωρίζω..
Και πέρυσι ήταν αναπληρωτές που τους πήραν σε ειδική αγωγή κλπ. ανέλαβαν κανονικά υπηρεσία "αλλού" και στον πίνακα συνέχιζαν να υπάρχουν.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν όσοι προσλήφθηκαν στην Α' φάση!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: brad στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:48:09 πμ
Αυτό που λες δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι. Αν αλλάξει κάτι φέτος δεν γνωρίζω..
Και πέρυσι ήταν αναπληρωτές που τους πήραν σε ειδική αγωγή κλπ. ανέλαβαν κανονικά υπηρεσία "αλλού" και στον πίνακα συνέχιζαν να υπάρχουν.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν όσοι προσλήφθηκαν στην Α' φάση!

και πάλι σωστός!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:56:59 πμ
Αυτό που λες δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι. Αν αλλάξει κάτι φέτος δεν γνωρίζω..
Και πέρυσι ήταν αναπληρωτές που τους πήραν σε ειδική αγωγή κλπ. ανέλαβαν κανονικά υπηρεσία "αλλού" και στον πίνακα συνέχιζαν να υπάρχουν.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθούν όσοι προσλήφθηκαν στην Α' φάση!

περυσι δεν υπηρχαν σιβιτανιδειου......απλα αυτο πρεπει αν το σκεφτεσαι σαν μια σειρα καταταξης ατυων που την δηλωσαν...οσοι πηγαν αλλου πρεπει να  φυγουν.....ο πινακας αυτος ειναι σαν να εβγαζε το υπουργειο σειρα καταταξης για καθε σχολειο οσους το εχουν δηλωσε ιαπλα στην σιβιτανιδειο επειση ειναι ΝΠΔΔ και επειδη γινοντουσαν αυτα που γινοντουσαν το δημοσιευσαν
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:58:28 πμ
Καταρχή όταν λέμε "να βγει από τον πίνακα" δεν εννούμε να βγεί όντως το όνομα του από τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στο internet, εννοούμε αν είναι σε δύο πίνακες και έχει ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτής από τον ένα, το σύστημα τοποθέτησεις αναπληρωτών να τον προσπεράσει όταν έρθει η σειρά του στον άλλο.
Για την περίπτωση της Ειδικής Αγωγής και των ΤΑΔ όντως η ίδια εγκύκλιος αναπληρωτών διευκρινίζει ότι αν κάποιος είναι στους αντίστοιχους πίνακες και στον γενικό πίνακα αναπληρωτών, ακόμα και αν κληθεί αρχικά από τον γενικό πίνακα, παραμένει και στου άλλους και μπορεί αργότερα να κληθεί και σε Ειδικο Σχολείο ή ΤΑΔ και να επιλέξει που θέλει να είναι.
Για τη Σιβιτανίδειο όμως δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος είναι και στον πίνακα της Σχολής και στον γενικό πίνακα αναπληρωτών ή στον πίνακα των ΣΜΕΑ ή των ΤΑΔ, γιατί η ίδια η εγκύκλιος δεν προέβλεπε ότι θα έβγαινε ξεχωριστός πίνακας για τη Σιβιτανίδειο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:01:26 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:09:35 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.

καπως ετσι
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lg στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:21:02 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:28:19 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Επομένως θα πρέπει να βγουν οι αναπληρωτές της μαζί με των γενικών σχολείων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, κάποιος που κλήθηκε σε ΣΜΕΑ ή ΤΑΔ θα μπορεί να κληθεί και στη Σιβιτανίδειο αν οι προσλήψεις της εντάσονται σε αυτές του γενικού πίνακα, και το αντίστροφο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lg στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:29:44 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Επομένως θα πρέπει να βγουν οι αναπληρωτές της μαζί με των γενικών σχολείων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, κάποιος που κλήθηκε σε ΣΜΕΑ ή ΤΑΔ θα μπορεί να κληθεί και στη Σιβιτανίδειο αν οι προσλήψεις της εντάσονται σε αυτές του γενικού πίνακα, και το αντίστροφο.

Ακριβώς!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Markazone στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:31:01 μμ
Oπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν πίνακας για Σιβιτανίδειο γιατί είναι πχ σαν να έβγαινε πίνακας ξεχωριστός για Αττική.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:38:54 μμ
Oπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν πίνακας για Σιβιτανίδειο γιατί είναι πχ σαν να έβγαινε πίνακας ξεχωριστός για Αττική.
Σωστό και αυτό, οπότε καταλήγουμε στο ότι δεν έχουμε ίδεα πως θα βγουν οι αναπληρωτές που θα πάρει και τι θα γινει με αυτούς που είναι και σε άλλους πίνακες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:43:57 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Επομένως θα πρέπει να βγουν οι αναπληρωτές της μαζί με των γενικών σχολείων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, κάποιος που κλήθηκε σε ΣΜΕΑ ή ΤΑΔ θα μπορεί να κληθεί και στη Σιβιτανίδειο αν οι προσλήψεις της εντάσονται σε αυτές του γενικού πίνακα, και το αντίστροφο.

ρε παιδια ...εδω απο ολους πουθ πηρε γενικεςειδικοτητες δεν ειναι κανενας σιβιτανιδειο......που σημαινει οτι θα παρει πιο μετα......ηταν ξεχωριστα στην δηλωση σαν περιοχη
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:51:53 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Επομένως θα πρέπει να βγουν οι αναπληρωτές της μαζί με των γενικών σχολείων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, κάποιος που κλήθηκε σε ΣΜΕΑ ή ΤΑΔ θα μπορεί να κληθεί και στη Σιβιτανίδειο αν οι προσλήψεις της εντάσονται σε αυτές του γενικού πίνακα, και το αντίστροφο.

ρε παιδια ...εδω απο ολους πουθ πηρε γενικεςειδικοτητες δεν ειναι κανενας σιβιτανιδειο......που σημαινει οτι θα παρει πιο μετα......ηταν ξεχωριστα στην δηλωση σαν περιοχη
Σωστό ΚΑΙ αυτό.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lg στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 12:54:12 μμ
Υποθέτω επομένως ότι θα έχει να κάνει με το πως θα βγουν οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Αν βγουν μαζί με των γενικών σχολείων, προφανώς κάποιος δεν θα μπορεί να είναι και στα δύο ταυτόχρονα. Αν βγουν ξεχωριστά, πιθανόν κάποιος που τον προσέλαβαν σε γενικό σχολείο να μπορεί να κληθεί μετά και στη Σιβιτανίδειο ή αντίστροφα, και να διαλέξει που θέλει να είναι.
Δεν θα μπορεί να επιλέξει!Δεν ανήκει σε ξεχωριστή προκήρυξη όπως είναι για ΣΜΕΑΕ κλπ....
Η Σιβιτανίδειος δηλώθηκε σαν μια περιοχή όπως όλες οι άλλες...και στην εγκύκλιο δεν αναφέρει τη σύνταξη ξεχωριστού πίνακα Σιβιτανιδειου!
Επομένως θα πρέπει να βγουν οι αναπληρωτές της μαζί με των γενικών σχολείων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, κάποιος που κλήθηκε σε ΣΜΕΑ ή ΤΑΔ θα μπορεί να κληθεί και στη Σιβιτανίδειο αν οι προσλήψεις της εντάσονται σε αυτές του γενικού πίνακα, και το αντίστροφο.

ρε παιδια ...εδω απο ολους πουθ πηρε γενικεςειδικοτητες δεν ειναι κανενας σιβιτανιδειο......που σημαινει οτι θα παρει πιο μετα......ηταν ξεχωριστα στην δηλωση σαν περιοχη
Ακριβώς όπως το λες "σαν περιοχή" σαν να λέμε δηλαδή "Β' Αθήνας"....!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bitter-sweet στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 01:40:56 μμ
Πάντως αυτούς που πήραν στα εκκλησιαστικά είχαν από 23.7- 43.9 μόρια.
Ένα όνομα δε βρήκα μόνο στον πίνακα αναπληρωτών αυτή που πήγε στο εκκλ.της Αθήνας
Στην αρχική φάση ναι, αλλά γνωρίζω προσωπικά άτομο που προσλήφθηκε σε εκκλησιαστικό τον Φεβρουάριο  με 7 μόρια περίπου...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: manil στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 01:56:11 μμ
Παιδιά γειά σας. Ξέρετε αν κάποιον τον καλέσουν πρώτα στην ειδική αγωγή μπορεί να τον καλέσουν μετά και από τη γενική αγωγή.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:08:35 μμ
Συνάδελφος σε άλλο forum γραψε ότι σύμφωνα με το Υπουργειο οι προσλήψεις της Σιβιτανιδείου είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολής, ως προς τον αριθμός κιαι το χρόνο προφανώς, ενώ και από τη σχολή δεν ήξεραν κάτι προς το παρόν. Οπότε μάλλον θα γίνουν ξεχωριστά από τις υπόλοιπες.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:09:10 μμ
Παιδιά γειά σας. Ξέρετε αν κάποιον τον καλέσουν πρώτα στην ειδική αγωγή μπορεί να τον καλέσουν μετά και από τη γενική αγωγή.
Ναι, μπορούν.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: efi74 στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:17:24 μμ
Καλησπέρα συνάδελφοι! Επικοινώνησα με το 2103443425. Μου διευκρίνισαν ότι ο πίνακας αναπληρωτών της Σιβιτανιδείου δεν είναι ξεχωριστός πίνακας από τον πίνακα αναπληρωτών. Δημοσιεύτηκε για λόγους δεοντολογίας. Όποιος, λοιπόν, προσληφθεί στη Σιβιτανίδειο και αρνηθεί την πρόσληψη διαγράφεται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Μου διευκρίνισαν, επίσης, ότι η Σιβιτανίδειος θα καλέσει ξεχωριστά αναπληρωτές. Έτσι, το πού τελικά θα προσληφθεί κάποιος που είναι ενταγμένος και στους δύο πίνακες θα εξαρτηθεί από το ποιος θα καλέσει πρώτος αναπληρωτές, το υπουργείο ή η Σιβιτανιδειος.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:22:42 μμ
Καλησπέρα συνάδελφοι! Επικοινώνησα με το 2103443425. Μου διευκρίνισαν ότι ο πίνακας αναπληρωτών της Σιβιτανιδείου δεν είναι ξεχωριστός πίνακας από τον πίνακα αναπληρωτών. Δημοσιεύτηκε για λόγους δεοντολογίας. Όποιος, λοιπόν, προσληφθεί στη Σιβιτανίδειο και αρνηθεί την πρόσληψη διαγράφεται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Μου διευκρίνισαν, επίσης, ότι η Σιβιτανίδειος θα καλέσει ξεχωριστά αναπληρωτές. Έτσι, το πού τελικά θα προσληφθεί κάποιος που είναι ενταγμένος και στους δύο πίνακες θα εξαρτηθεί από το ποιος θα καλέσει πρώτος αναπληρωτές, το υπουργείο ή η Σιβιτανιδειος.
Το ερώτημα είναι αν κάποιος που θα κληθεί πρώτα από τον γενικό πίνακα ή αυτόν της ειδικής αγωγής, μπορεί να κληθεί μετά και από αυτόν της Σιβιτανιδείου και να επιλέξει που θέλει να είναι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: efi74 στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:29:47 μμ
Για τον πίνακα ειδικής αγωγής δεν μπορώ να απαντήσω. Για τους άλλους πίνακες δεν τίθεται θέμα επιλογής. Αν σε καλέσουν στη Σιβιτανίδειο δε θα σε καλέσουν από το γενικό και το αντίστροφο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:33:06 μμ
Για τον πίνακα ειδικής αγωγής δεν μπορώ να απαντήσω. Για τους άλλους πίνακες δεν τίθεται θέμα επιλογής. Αν σε καλέσουν στη Σιβιτανίδειο δε θα σε καλέσουν από το γενικό και το αντίστροφο.
Το θέμα είναι ότι σε καμία εγκύκλιο αναπληρωτών δεν διευκρινίζεται επίσημα αυτό το λεπτό, αλλά σημαντικό θέμα (όπως έγινε για τα ΣΜΕΑ και τα ΤΑΔ) και νομίζω θα έχουμε προβλήματα και παράπονα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:41:47 μμ
Αυτό ακριβώς μας ανησυχεί. Εγώ τηλεφώνησα στη Σιβιτανίδειο, 210 4857601, και μου είπαν τα ίδια.
Μου είπαν επίσης ότι δεν ξέρουν ακόμα πότε θα καλέσουν αναπληρωτές γιατί δεν έχουν βγει τα κενά,
να τους τηλεφωνήσω όμως τη Παρασκευή για νεότερα. Σε κάποιες ειδικότητες, είπαν, μάλλον δεν θα πάρουν κανέναν. Το πρόβλημα δηλαδή παραμένει: Εμένα ( ΠΕ05) με έχει καλέσει η πρωτοβάθμια και μέχρι τη Παρασκευή θα έχω κάνει ανάληψη ως ΑΜΩ. Αν με καλέσει η Σιβιτανίδειος ως ΑΚΩ μπορώ να πάω δηλώνοντας παραίτηση; Στο υπουργείο πάντως αυτό δεν το γνωρίζουν.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 02:54:14 μμ
Αυτό ακριβώς μας ανησυχεί. Εγώ τηλεφώνησα στη Σιβιτανίδειο, 210 4857601, και μου είπαν τα ίδια.
Μου είπαν επίσης ότι δεν ξέρουν ακόμα πότε θα καλέσουν αναπληρωτές γιατί δεν έχουν βγει τα κενά,
να τους τηλεφωνήσω όμως τη Παρασκευή για νεότερα. Σε κάποιες ειδικότητες, είπαν, μάλλον δεν θα πάρουν κανέναν. Το πρόβλημα δηλαδή παραμένει: Εμένα ( ΠΕ05) με έχει καλέσει η πρωτοβάθμια και μέχρι τη Παρασκευή θα έχω κάνει ανάληψη ως ΑΜΩ. Αν με καλέσει η Σιβιτανίδειος ως ΑΚΩ μπορώ να πάω δηλώνοντας παραίτηση; Στο υπουργείο πάντως αυτό δεν το γνωρίζουν.

Αν είσαι και στις προσλήψεις της Σιβιτανιδείου, αυτό προφανώς θα σημαίνει ότι μπορείς να πας και εκεί. Αν τελικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα σε προσπεράσει το σύστημα όταν φτάσει στη σειρα σου, οπότε δεν θα είσαι καν στις προσλήψεις της Σιβιτανιδείου. Για πόσες ώρες σε κάλεσαν ΑΜΩ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 03:50:30 μμ
Άλλο μπάχαλο κι εκεί. Δεν ξέρουν ακόμα ούτε τις ώρες ούτε τους δήμους,ούτε τα σχολεία. Τα αφήσαμε όλα κενά. Απλώς καταθέσαμε τα δικαιολογητικά και πήραμε αριθμό πρωτ. Θα ξαναπάμε μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας.
Τώρα όμως που απέσυραν τον πίνακα της Σιβ. τι θα γίνει; Πάντως αυτό δεν είναι για καλό...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: si@ στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 04:25:04 μμ
Τους απέσυραν?Ποτε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 04:26:40 μμ
Τους απέσυραν?Ποτε?
Πριν από λίγο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: si@ στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 04:29:47 μμ
Έτσι ξαφνικά?Τι κουταμάρες είναι αυτές? Α καλα....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 07:04:57 μμ
Η σιβιτανιδειος θα καλεσει χωριστα.....απλα θα ειναι απο τον πινακα...τωρα γιατι τον κατεβασαν κανενας δεν ξερει.........ουτε θα μαθει......αμα σε καλεσουν πρωτα εξω πας εξω ....δεν μπορεις να πας σιβιτανιδειο ή και το αντίστροφο....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 07:07:04 μμ
Η σιβιτανιδειος θα καλεσει χωριστα.....απλα θα ειναι απο τον πινακα...τωρα γιατι τον κατεβασαν κανενας δεν ξερει.........ουτε θα μαθει......αμα σε καλεσουν πρωτα εξω πας εξω ....δεν μπορεις να πας σιβιτανιδειο ή και το αντίστροφο....
Απο που τα έμαθες αυτά;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 07:12:56 μμ
Η σιβιτανιδειος θα καλεσει χωριστα.....απλα θα ειναι απο τον πινακα...τωρα γιατι τον κατεβασαν κανενας δεν ξερει.........ουτε θα μαθει......αμα σε καλεσουν πρωτα εξω πας εξω ....δεν μπορεις να πας σιβιτανιδειο ή και το αντίστροφο....
Απο που τα έμαθες αυτά;

αυτα μου ειπανε σε τηλ στην σιβιτανιδειο και στο υπουργειο με πασα επιφυλαξη μου ειπανε....κοινως δεν ηταν σιγουροι
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 08:26:38 μμ
Κατι μου λεει οτι η Σιβι θα καλεσει οταν θα εχουν φυγει οσους δεν θελει και φτασει η σειρα των δικων τους......
Ευχομαι πραγματικα  να μην συμβει κατι τετοιο........
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 08:38:30 μμ
Κατι μου λεει οτι η Σιβι θα καλεσει οταν θα εχουν φυγει οσους δεν θελει και φτασει η σειρα των δικων τους......
Ευχομαι πραγματικα  να μην συμβει κατι τετοιο........
Και εγώ πιστέυω ότι η Σιβιτανίδειος θα αργήσει να καλέσει, απόδειξη του ότι ακόμα δεν ξέρουν τα κενά τους. Πάντως οι πίνακες είναι θέμα του Υπουργείου και όχι της Σχολής.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 08:50:46 μμ
Διάβασα ότι η ακατανόμαστη πήγε στον αγιασμό της Σιβιτανιδείου σήμερα.Τυχαίο?Δε νομίζω....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 09:08:00 μμ
Διάβασα ότι η ακατανόμαστη πήγε στον αγιασμό της Σιβιτανιδείου σήμερα.Τυχαίο?Δε νομίζω....

αυτο πραγματικα δεν λεει κατι...δεν νομιζω να εκαστε να μιλησε ...θα εφυγε στα γρηγορα απο την πισω πορτα    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 10:12:19 μμ
Διάβασα ότι η ακατανόμαστη πήγε στον αγιασμό της Σιβιτανιδείου σήμερα.Τυχαίο?Δε νομίζω....

αυτο πραγματικα δεν λεει κατι...δεν νομιζω να εκαστε να μιλησε ...θα εφυγε στα γρηγορα απο την πισω πορτα    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ναι, μπορεί...Αφού βέβαια τακτοποίησε και το μέγα βυσματικό άντρο, όχι με αξιοκρατικές πλέον προσλήψεις, αλλά με περικοπή όλων ...  Και αυτό, διότι διάβασα ότι θα πάρει  εκεί το πολύ 2-3 αναπληρωτές (ΠΕ02) και θα διευθετήσει τα κενά με αποσπασμένους. Εύγε!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 10:30:38 μμ
Μη δίνουμε τόσο βάση στο τι λέγεται δεξιά και αριστερά, κυκλοφορεί πολύ ράδιο αρβύλα. Η ίδια η Σιβιτανίδειος σήμερα δεν ήξερε ακόμα τα κενά της.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 13, 2010, 11:43:27 μμ
Μη δίνουμε τόσο βάση στο τι λέγεται δεξιά και αριστερά, κυκλοφορεί πολύ ράδιο αρβύλα. Η ίδια η Σιβιτανίδειος σήμερα δεν ήξερε ακόμα τα κενά της.
Πώς γίνεται κάθε χρόνο να κάνει προσλήψεις από 1η Σεπτέμβρη και φέτος ξαφνικά δεν μπορεί να μετρήσει τα κενα!!   :-\
Νομίζω ότι φέτος τα βρήκαν πραγματικά σκούρα με τη νέα κατάσταση, τους πίνακες του υπουργείου εννοώ. Χεχεχε!!!
Επιτέλους τέρμα οι ίδιοι και οι ίδιοι!!!!!! Τους έχω σηχαθεί πλέον.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 12:04:28 πμ
Froski εγω αλλο φοβαμαι.........

Αν παρει πρωτα απο τον πινακα αναπληρωτων...θα φυγουν ολοι απο μπροστα για τα κενα ανα την ελλαδα...μετα θα ανοιξει η Σιβιτ, εκει δεν ειμαστε στους πινακες και θα δουμε να δουλευουν ατομα με μικροτερες προυπηρεσιες.Τι κανουμε????????????????????Εχω πελαγωσει..........
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 02:24:13 πμ
Διάβασα ότι η ακατανόμαστη πήγε στον αγιασμό της Σιβιτανιδείου σήμερα.Τυχαίο?Δε νομίζω....

αυτο πραγματικα δεν λεει κατι...δεν νομιζω να εκαστε να μιλησε ...θα εφυγε στα γρηγορα απο την πισω πορτα    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ναι, μπορεί...Αφού βέβαια τακτοποίησε και το μέγα βυσματικό άντρο, όχι με αξιοκρατικές πλέον προσλήψεις, αλλά με περικοπή όλων ...  Και αυτό, διότι διάβασα ότι θα πάρει  εκεί το πολύ 2-3 αναπληρωτές (ΠΕ02) και θα διευθετήσει τα κενά με αποσπασμένους. Εύγε!

Αυτο εχει ακουστει ναι ..οτι θα μπαινουν βυσματικα οι αποσπασμενοι...και φευγει το θεμα απο αναπληρωτες...... εντελως κα ιτο αλλο που διαβασα πιο κατω οτι καποιοι θα γυφουν απο τους πινακες και μετα θα παρει η ΣΙβιτανιδειος εχει ακουστει και αυτο......

Τεσπα...ο καιρος θα δειξει.......σε λιγες μερες θα μαθουμε ολοι
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: anniegr στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 08:43:19 πμ
παιδια πως μπορει να δει καποιος τα ονοματα οσων προσληφθηκαν στα εκκλησιαστικα????

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 09:28:41 πμ
Και εν τω μεταξύ συνάδελφοι που πλήρωσαν για ένα σεμινάριο 400 ωρών, και το οποίο κάποιοι ούτε που πάτησαν να το παρακολουθήσουν, από σήμερα δουλεύουν στα ειδικά σχολεία και μαζεύουν προυπηρεσία. Και τα κορόιδα στην αναμονή...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 09:37:06 πμ
Froski εγω αλλο φοβαμαι.........

Αν παρει πρωτα απο τον πινακα αναπληρωτων...θα φυγουν ολοι απο μπροστα για τα κενα ανα την ελλαδα...μετα θα ανοιξει η Σιβιτ, εκει δεν ειμαστε στους πινακες και θα δουμε να δουλευουν ατομα με μικροτερες προυπηρεσιες.Τι κανουμε????????????????????Εχω πελαγωσει..........
Όπως διάβασα σε άλλο τόπικ και από την εμπειρία μου, η Σιβ θα πάρει 10-15 ΠΕ1702 (αναπληρωτές ή αποσπασμένους). Ανάλογα με το ποια σειρά είσαι στον πίνακα και αν έχεις βάλει "Ναι σε όλα" μπορείς να κάνεις τις προβλέψεις. Πέρυσι πήραν περίπου 18 αναπληρωτές στο υπουργείο παιδείας. Υπολόγισε φέτος κάτι παραπάνω.

Στο κάτω κάτω βρε tinaki, όλα αυτά τα χρόνια στη Σιβ δούλευαν άτομα με μικρότερη προϋπηρεσία από εμάς. Φέτος θα στενοχωριθούμε πιο πολύ επειδή θα το δούμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας; Αυτή είναι η διαφορά. Λυπάμαι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 09:38:08 πμ
Και εν τω μεταξύ συνάδελφοι που πλήρωσαν για ένα σεμινάριο 400 ωρών, και το οποίο κάποιοι ούτε που πάτησαν να το παρακολουθήσουν, από σήμερα δουλεύουν στα ειδικά σχολεία και μαζεύουν προυπηρεσία. Και τα κορόιδα στην αναμονή...
Το είδα κι εγώ χθες βράδυ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ απ'τη στενοχώρια μου!!  >:( >:( Τι φρίκη!!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:09:34 πμ
Froski εγω αλλο φοβαμαι.........

Αν παρει πρωτα απο τον πινακα αναπληρωτων...θα φυγουν ολοι απο μπροστα για τα κενα ανα την ελλαδα...μετα θα ανοιξει η Σιβιτ, εκει δεν ειμαστε στους πινακες και θα δουμε να δουλευουν ατομα με μικροτερες προυπηρεσιες.Τι κανουμε????????????????????Εχω πελαγωσει..........
Ούτως ή άλλως οι πίνακες κλειδώνουν οπότε δεν θα σε περάσει κανείς του χρόνου. Και η επιπλέον προυπηρεσία που θα αποκτήσουν όσοι δουλέψουν φέτος θα μεταφραστεί σε ελάχιστα μόρια στους νέους πίνακες του '12.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:32:07 πμ
Από το Υπουργείο με ενημέρωσαν ότι οι Πίνακες της Σιβιτανιδείου θα ξαναβγούν και με αυτούς που είχαν βάλει και το κουτάκι για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:33:31 πμ
Froski εγω αλλο φοβαμαι.........

Αν παρει πρωτα απο τον πινακα αναπληρωτων...θα φυγουν ολοι απο μπροστα για τα κενα ανα την ελλαδα...μετα θα ανοιξει η Σιβιτ, εκει δεν ειμαστε στους πινακες και θα δουμε να δουλευουν ατομα με μικροτερες προυπηρεσιες.Τι κανουμε????????????????????Εχω πελαγωσει..........
Ούτως ή άλλως οι πίνακες κλειδώνουν οπότε δεν θα σε περάσει κανείς του χρόνου. Και η επιπλέον προυπηρεσία που θα αποκτήσουν όσοι δουλέψουν φέτος θα μεταφραστεί σε ελάχιστα μόρια στους νέους πίνακες του '12.

Δεν ειναι μονο η προυπηρεσια, ειναι και που θα σε στειλουν (ενω θα μπορουσες να ησουν Αθηνα) και ποτε θα ξεκινησεις να δουλευεις να μπορεις να ζησεις.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:44:48 πμ
Froski εγω αλλο φοβαμαι.........

Αν παρει πρωτα απο τον πινακα αναπληρωτων...θα φυγουν ολοι απο μπροστα για τα κενα ανα την ελλαδα...μετα θα ανοιξει η Σιβιτ, εκει δεν ειμαστε στους πινακες και θα δουμε να δουλευουν ατομα με μικροτερες προυπηρεσιες.Τι κανουμε????????????????????Εχω πελαγωσει..........
Ούτως ή άλλως οι πίνακες κλειδώνουν οπότε δεν θα σε περάσει κανείς του χρόνου. Και η επιπλέον προυπηρεσία που θα αποκτήσουν όσοι δουλέψουν φέτος θα μεταφραστεί σε ελάχιστα μόρια στους νέους πίνακες του '12.

Δεν ειναι μονο η προυπηρεσια, ειναι και που θα σε στειλουν (ενω θα μπορουσες να ησουν Αθηνα) και ποτε θα ξεκινησεις να δουλευεις να μπορεις να ζησεις.
Όλα αυτά είναι πολύ εφήμερα και προσωρινά. Ως πότε κάποιος θα τρέχει με συμβάσεις σε όλη την Ελλάδα για δουλειά στην καλύτερη περίπτωση 8 και 9 μηνών; Προσωπικά δεν βλέπω πλέον καμία σοβαρή προοπτική στην εκπαίδευση τα επομενα χρόνια. Ήδη οι διορισμοί έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και με το νέο σύστημα από το ΄12 θα μπορεί το Υπουργείο να τους ελαχιστοπιήσει κατά βούληση. Δεν νομίζω ότι πια αξίζει τον κόπο και το άγχος όλο αυτό.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:49:58 πμ
Και εν τω μεταξύ συνάδελφοι που πλήρωσαν για ένα σεμινάριο 400 ωρών, και το οποίο κάποιοι ούτε που πάτησαν να το παρακολουθήσουν, από σήμερα δουλεύουν στα ειδικά σχολεία και μαζεύουν προυπηρεσία. Και τα κορόιδα στην αναμονή...
Το είδα κι εγώ χθες βράδυ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ απ'τη στενοχώρια μου!!  >:( >:( Τι φρίκη!!!

Το έψαχνα χθες βράδυ για τα σεμινάρια αυτά... Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολα αυτά τα σεμινάρια ή πόσο κόστισαν. Το θέμα είναι αυτοί που τώρα έχουν προσληφθεί στα ειδικά σχολεία να έχουν συνείδηση της ευθύνης που φέρουν.Γιατί αν οι μαθητές στα μη ειδικά σχολεία διψούν για γνώσεις μια φορά, οι μαθητές στα ειδικά διψούν πολλαπλάσιες φορές συν το γεγονός ότι παιδαγωγικες μέθοδοι που πρέπει να εφορμοστούν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμο.


Από το Υπουργείο με ενημέρωσαν ότι οι Πίνακες της Σιβιτανιδείου θα ξαναβγούν και με αυτούς που είχαν βάλει και το κουτάκι για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ναι ε? Νομίζω ορθώς θα γίνει αυτό αν και μετά θα τρέμω μήπως με πάρουν εκεί...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 11:00:42 πμ
Και εν τω μεταξύ συνάδελφοι που πλήρωσαν για ένα σεμινάριο 400 ωρών, και το οποίο κάποιοι ούτε που πάτησαν να το παρακολουθήσουν, από σήμερα δουλεύουν στα ειδικά σχολεία και μαζεύουν προυπηρεσία. Και τα κορόιδα στην αναμονή...
Το είδα κι εγώ χθες βράδυ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ απ'τη στενοχώρια μου!!  >:( >:( Τι φρίκη!!!

Το έψαχνα χθες βράδυ για τα σεμινάρια αυτά... Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολα αυτά τα σεμινάρια ή πόσο κόστισαν. Το θέμα είναι αυτοί που τώρα έχουν προσληφθεί στα ειδικά σχολεία να έχουν συνείδηση της ευθύνης που φέρουν.Γιατί αν οι μαθητές στα μη ειδικά σχολεία διψούν για γνώσεις μια φορά, οι μαθητές στα ειδικά διψούν πολλαπλάσιες φορές συν το γεγονός ότι παιδαγωγικες μέθοδοι που πρέπει να εφορμοστούν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμο.


Από το Υπουργείο με ενημέρωσαν ότι οι Πίνακες της Σιβιτανιδείου θα ξαναβγούν και με αυτούς που είχαν βάλει και το κουτάκι για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ναι ε? Νομίζω ορθώς θα γίνει αυτό αν και μετά θα τρέμω μήπως με πάρουν εκεί...

Τα σεμινάρια στοίχιζαν από 1700 έως 3000. Στην αρχή ήταν, 2 μέτα γεμίσε όλη η Ελλάδα, έγινε μία πολύ καλή επιχείρηση. Κανείς δεν ήλεγχε τι διδασκόταν και ποιοί τα παρακολουθούσαν, ξέρω για κόσμο που ούτε καν πάτησε να τα παρακολουθήσει και πήραν μόνο το χαρτί. Την επόμενη χρονιά δούλευαν αναπληρωτές.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 11:38:04 πμ
Από το Υπουργείο με ενημέρωσαν ότι οι Πίνακες της Σιβιτανιδείου θα ξαναβγούν και με αυτούς που είχαν βάλει και το κουτάκι για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεν ξέρω σε ποιο τηλέφωνο πήρες αλλά στο 2103443425 ο ευγενικός κύριος μου είπε αφ' ενός ότι δεν έχει ιδέα για το πότε θα μας καλέσουν και αφετέρου επιβεβαίωσε τα όσα μας μετέφερες νωρίτερα,Green.

Επίσης τηλεφώνησα στις Κυκλάδες και μου είπαν ότι σήμερα είναι η μέρα που συγκεντρώνουν τα κενά από τα σχολεία αφού την Παρασκευή έγιναν οι τελευταίες τοποθετήσεις. Ακόμη δεν έχουν σαφή εικόνα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 11:41:06 πμ
Από το Υπουργείο με ενημέρωσαν ότι οι Πίνακες της Σιβιτανιδείου θα ξαναβγούν και με αυτούς που είχαν βάλει και το κουτάκι για την υπόλοιπη Ελλάδα.

επιτελους τουλαχιστον ειπανε κατι...ευχαριστουμε για την ενημερωση
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 10:05:20 μμ
Παράθεση
Όπως διάβασα σε άλλο τόπικ και από την εμπειρία μου, η Σιβ θα πάρει 10-15 ΠΕ1702 (αναπληρωτές ή αποσπασμένους). Ανάλογα με το ποια σειρά είσαι στον πίνακα και αν έχεις βάλει "Ναι σε όλα" μπορείς να κάνεις τις προβλέψεις. Πέρυσι πήραν περίπου 18 αναπληρωτές στο υπουργείο παιδείας. Υπολόγισε φέτος κάτι παραπάνω.

Στο κάτω κάτω βρε tinaki, όλα αυτά τα χρόνια στη Σιβ δούλευαν άτομα με μικρότερη προϋπηρεσία από εμάς. Φέτος θα στενοχωριθούμε πιο πολύ επειδή θα το δούμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας; Αυτή είναι η διαφορά. Λυπάμαι.
ΓΕΙΑ ΣΟΥ FROSKI.

Ειπες οτι θα παρει η σιβιτ 10-15 πε 17.02 και περισσοτερους απο 18 αναπληρωτες απο τον πινακα...
ειναι σιγουρο αυτο?????????θα δουλεψουμε φετος??????????? αν και φοβαμαι μη μας παρουν στη σιβιτ... δεν θελω αθηνα.
θα μου πεις ,εισαι αχαριστη...εδω δεν εχουμε δουλεια.
οπως και να εχει, φυσικα περιμενω να δουλεψω,και αν με καλεσουν αθηνα φυσικα και θα ερθω.αλλα το ξερεις σιγουρα αυτο?θα παρει απο τον πινακα αναπληρωτων πανω απο 20 ατομα το υπουργειο περα απο την σιβιτ??????????
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 14, 2010, 11:26:41 μμ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ FROSKI.
Ειπες οτι θα παρει η σιβιτ 10-15 πε 17.02 και περισσοτερους απο 18 αναπληρωτες απο τον πινακα...
αλλα το ξερεις σιγουρα αυτο?θα παρει απο τον πινακα αναπληρωτων πανω απο 20 ατομα το υπουργειο περα απο την σιβιτ??????????
Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όλα αυτά που γράφω κι εγώ κι άλλοι εδώ στο φόρουμ είναι υποθέσεις και εκτιμήσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά. Κάνε υπομονή και όλα θα έρθουν στην ώρα τους.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: rouso στις Σεπτέμβριος 15, 2010, 09:12:16 μμ
Ρε παιδιά μήπως ξέρετε ποσους πε09 (Οικονομολογοι) μπορει να περνουν στην Σιβ;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 15, 2010, 09:21:33 μμ
Ρε παιδιά μήπως ξέρετε ποσους πε09 (Οικονομολογοι) μπορει να περνουν στην Σιβ;

δες απο τον πινακα μπορει να καταλαβαεις πανω κατω...οσοι εχουν 9.667 μορια ειναι απο εκει...μετρησε τους και βγαλε συμπερασματα..
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 16, 2010, 06:14:16 μμ
Μολις μιλησα με το υπουργειο.
Παιδια  χρειαζομαστε γερα νευρα τωρα....θα σας πω τι ακριβως μου ειπαν στο τηλ και δεν ειναι πλακα.ΜΑΚΑΡΙ να ειναι ψεμα.
Αλλα μια φαση λεει θα γινει αναπληρωτων και τελος...και απο τεχνικες ειδικοτητες δεν θα παρουμε κανενανγιατι δεν χρειαζομαστε.Και αν παρουμε θα ειναι 2 με 3 ατομα.ΠΑΓΩΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!Λεω μα τι λετε η Σιβιτ καθε χρονο παιρνει 15 με 20 και αλλοι 30 απο τον πινακα αναπληρωτων...τι θα γινει με τα κενα?και μου λεει ποια κενα ..δεν υπαρχουν κενα σε σας.Παιδια δεν ειμαι καλαααααααααααααα.............και δεν ειναι πλακα ,μακαρι να ηταν , με τετοια θεματα δεν κανεις πλακα.Και εγω ειμαι αμεσα θιγμενη,εχασα τον διορισμο φετος και τωρα βλεπω οτι ουτε αναπληρωτρια δεν δουλευω.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: rouso στις Σεπτέμβριος 21, 2010, 06:11:21 μμ
Αυτούς που καλούν στην Σιβιτανίδειο φαίνονται κάπου; Έχουν καλέσει άτομα δλδ; Aν ναι από  ποιες ειδικότητες; Μόνο τηλεφωνικά μπορούμε να δούμε πόσα άτομα και από ποιες ειδικότητες θα καλέσουν;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: geok_salonika στις Σεπτέμβριος 21, 2010, 09:38:28 μμ
Αυτούς που καλούν στην Σιβιτανίδειο φαίνονται κάπου; Έχουν καλέσει άτομα δλδ; Aν ναι από  ποιες ειδικότητες; Μόνο τηλεφωνικά μπορούμε να δούμε πόσα άτομα και από ποιες ειδικότητες θα καλέσουν;

Φέτος θα πρέπει να ανακοινωθούν επίσημα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: KYRINIS στις Σεπτέμβριος 23, 2010, 02:17:33 πμ
Με τον πίνακα τι γίνεται τελικά? Επανεμφανίστηκε?Για τα Εκκλησιαστικά βγήκαν τα ονόματα των αναπληρωτών...(όπως βγηκαν τέλοσπάντων).Με τη Σιβιτανίδειο τι μέλλει γενέσθαι???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lego στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 05:43:09 μμ
http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=11&ncatid=12&newsid=160
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lavas στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 06:28:27 μμ
στη δικη μου ειδικοτητα οι αναπληρωτες εχουν παει ηδη σε αλλα σχολειαμε την α' φαση αναπληρωτων.

λογικα δεν πρεπει να ξανακαλεσει η σιβιτανιδειος?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 06:37:52 μμ
και γιατι δεν διαγραφτηκαν απο τους πινακες?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: lavas στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 07:00:16 μμ
δεν ξερω γιατι αλλα στη δικη μου ειδικοτητα δεν εχει διαγραφει κανενας απο τους πινακες. δεν νομιζω να μη πηγε κανενας σε σχολεια
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: belw στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 07:12:31 μμ
Mηπως η φαση των αναπληρωτων της δικης σου ειδικοτητας ηταν για πρωτοβαθμια ενω τωρα που καλεσαν για Σιβιτανιδειο ειναι δευτεροβαθμια? δεν ξερω...απλα υποθεση κανω
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 07:57:15 μμ
στη δικη μου ειδικοτητα οι αναπληρωτες εχουν παει ηδη σε αλλα σχολειαμε την α' φαση αναπληρωτων.

λογικα δεν πρεπει να ξανακαλεσει η σιβιτανιδειος?
Δεν διαγράφονται από τους πίνακες. Παραμένουν και αν κληθούν και από αλλού, πχ. Σιβιτανίδειος, Ειδικά Σχολεία, επιλέγουν που θέλουν να είναι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:01:07 μμ
http://www.sivitanidios.edu.gr/index.asp?a_id=11&ncatid=12&newsid=160
Πω πω! ούτε ένας φιλόλογος;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:03:26 μμ
Ποιοί είναι αυτοί που έλεγαν ότι η Σιβιτανίδειος παίρνει 20 και 25 άτομα ανά ειδικότητα;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:05:18 μμ
Ποιοί είναι αυτοί που έλεγαν ότι η Σιβιτανίδειος παίρνει 20 και 25 άτομα ανά ειδικότητα;

Εγώ είχα αναφέρει για 20 περίπου φιλολόγους, βάσει περσινών δεδομένων και παλαιότερων, όπως με είχαν ενημερώσει άλλοι συνάδελφοι.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:07:36 μμ
Είχαμε δικαίωμα επιλογής; Γιατί εγώ ήμουν πρώτη στην ειδικότητά μου στον πίνακα της Σιβ. και δεν με κάλεσαν. Πήραν μια συνάδελφο, σειρά 17.  Με έχει καλέσει ήδη η πρωτοβάθμια, έκανα ανάληψη αλλά δεν με έχουν τοποθετήσει ακόμα στα σχολεία. Πιστεύω ότι όσοι κληθήκαμε αλλού διαγραφήκαμε από τη Σιβιτανίδειο.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:09:10 μμ
στη δικη μου ειδικοτητα οι αναπληρωτες εχουν παει ηδη σε αλλα σχολειαμε την α' φαση αναπληρωτων.

λογικα δεν πρεπει να ξανακαλεσει η σιβιτανιδειος?
Δεν διαγράφονται από τους πίνακες. Παραμένουν και αν κληθούν και από αλλού, πχ. Σιβιτανίδειος, Ειδικά Σχολεία, επιλέγουν που θέλουν να είναι.


Φανταζομαι αυτο γινοταν περσι........
Φετος φανταζομαι αλλξανε τα πραγματα.........
Πως μπορουμε να μαθουμε αραγε?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:10:49 μμ
Γνωρίζω ότι το δικαίωμα επιλογής υπάρχει για όποιον είναι στον πίνακα της γενικής αγωγής και σε αυτό των Ειδικών ή Αθλητικών Σχολείων. Για τη Σιβιτανίδειο δεν υπήρχε διευκρίνιση, αλλά για να το λες προφανώς δεν θα κάλεσαν πάλι όσους ήδη είχαν κληθεί.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 08:17:55 μμ
Παιδιά και κάτι άλλο: Η συγκεκριμένη συνάδελφος που προσελήφθη, εμφανίζεται τώρα ως τρίτεκνη. Στους πίνακες όμως του υπουργείου και της Σιβ. δεν δηλώνει τριτεκνία. Αυτό πώς εξηγείται;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Alkyoni στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 09:28:14 μμ
Παιδιά και κάτι άλλο: Η συγκεκριμένη συνάδελφος που προσελήφθη, εμφανίζεται τώρα ως τρίτεκνη. Στους πίνακες όμως του υπουργείου και της Σιβ. δεν δηλώνει τριτεκνία. Αυτό πώς εξηγείται;

Μπορει να γέννησε...

Όσο για το δικαιωμα επιλογης το ψάχνουν και άτομα που κλήθηκαν για Σιβ.
Τουλάχιστον διόρθωσαν την πατάτα που είχαν κάνει και έβγαλαν άλλον πίνακα... Το κουτάκι πλέον περιλαμβάνει και τη Σιβιτανίδειο.

Αντε να ανοίξουν στις υπόλοιπες περιοχές να πάρουμε σειρά και οι επόμενοι... Όσο για τα άτομα. Σίγουρα μείωσαν τμήματα. Πέρυσι στην ειδικότητά μου πήραν γύρω στους 25 και φέτος 8 για την ώρα.... Ίσως πάρουν σε επόμενη φάση ΑΜΩ.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 24, 2010, 11:46:41 μμ
Παιδιά και κάτι άλλο: Η συγκεκριμένη συνάδελφος που προσελήφθη, εμφανίζεται τώρα ως τρίτεκνη. Στους πίνακες όμως του υπουργείου και της Σιβ. δεν δηλώνει τριτεκνία. Αυτό πώς εξηγείται;

Μπορει να γέννησε...

Όσο για το δικαιωμα επιλογης το ψάχνουν και άτομα που κλήθηκαν για Σιβ.
Τουλάχιστον διόρθωσαν την πατάτα που είχαν κάνει και έβγαλαν άλλον πίνακα... Το κουτάκι πλέον περιλαμβάνει και τη Σιβιτανίδειο.

Αντε να ανοίξουν στις υπόλοιπες περιοχές να πάρουμε σειρά και οι επόμενοι... Όσο για τα άτομα. Σίγουρα μείωσαν τμήματα. Πέρυσι στην ειδικότητά μου πήραν γύρω στους 25 και φέτος 8 για την ώρα.... Ίσως πάρουν σε επόμενη φάση ΑΜΩ.


σε παρακαλω πες μου που ειδες οτι διορθωσαν το λαθος τους με το κουτακι?εχει βγει καινουργιος πινακας?αν ναι που ειναι?γιατι αν ειναι ετσι...επρεπε και εγω να προσληφθω εκει.
σε παρακαλω πες μου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: menmas στις Σεπτέμβριος 25, 2010, 01:36:07 πμ
Συγνώμη να κάνω μια χαζή ερώτηση???????

από ποιον πίνακα πήραν τους αναπληρωτές για τη Σιβιτανίδειο???

Απο τον πίνακα αναπληρωτών για τη Σιβιτανίδειο Η απο τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτων β-θμιάς??

Ρωτάω γιατί στην ειδικότητα μου απο τα άτομα που πήραν ΜΟΝΟ το ένα υπάρχει στον πίνακα αναπληρωτών της Σιβιτανιδείου!!!!
Τί γίνεται ξέρει κανείς???
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tinakipe17 στις Σεπτέμβριος 25, 2010, 01:39:47 πμ
Πηρανε απο τον πινακα αναπληρωτων του υπουργειου.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: menmas στις Σεπτέμβριος 25, 2010, 09:26:21 πμ
 καλημερα

εντάξει προφανώς θα έιναι σε ένα πίνακα...!!!!!!!!!!!!!και είναι στον ενιαίο !ε και?? Η απορία και ερώτηση παραμένει.

το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν στον πίνακα της Σιβιτανειδείου???
Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και εκει ???υποτίθεται ότι  όσοι είχαν δηλώσει Σιβιτανίδειο θα ήτνα στον πίνακα καταταξής για Σιβιτανίδειο!!!

Και πως εξηγείς ότι ένας μόνο είναι στον πινακα Σιβ ενώ οι άλλοι δεν είναι, και τελικα διορίστηκαν αναπληρωτές στη Σιβ????

ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτό?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Σεπτέμβριος 25, 2010, 09:51:40 πμ
Προφανως δεν εχεις διαβασει τι εγινε με τον πινακα της Σιβ.
Τον εβγαλε μονο με τα ονοματα που δηλωσαν Σιβ, ειδαν πως ειχαν δικαιωμα στον πινακα αυτον και ολοι οι υπολοιποι που ειχαν σημειωσει και το κουτακι και αμεσως τον αποσυρανε.
Οποτε πινακας Σιβ δεν υπαρχει.
Αυτους που πηρανε προφανως ηταν απο πανω σου στον πινακα του Υπουργειου και τους πηρανε,
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: rouso στις Σεπτέμβριος 25, 2010, 06:29:16 μμ
Υπάρχει περίπτωση να πάρουν και άλλους στην Σιβ ή τελείωσε αυτό το θέμα; Μου φαίνεται παράξενο που σε πολλές ειδικότητες δεν πήραν κανέναν ενώ μέχρι και πέρυσι έπαιρναν. Εκτός εαν μέχρι και πέρυσι τους έπαιρναν ως υπεράρυθμους (βοηθούς γραφείου ή ώς καθαρίστριες) και φέτος πήραν μονάχα όποιους χρειάζονταν. δεν ξέρω ...τι να πω... Αν έχει κανένας νέο ας το πει...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: menmas στις Σεπτέμβριος 26, 2010, 04:16:29 πμ

Πότε έγινε αυτό!!δεν το πήρα χαμπάρι!!Εμείνα εκτός θέματος ε??

Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση!!!!!!

είνχα μείνει με τα παλιά δεδομένα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 27, 2010, 01:22:49 μμ
Υπάρχει περίπτωση να πάρουν και άλλους στην Σιβ ή τελείωσε αυτό το θέμα; Μου φαίνεται παράξενο που σε πολλές ειδικότητες δεν πήραν κανέναν ενώ μέχρι και πέρυσι έπαιρναν. Εκτός εαν μέχρι και πέρυσι τους έπαιρναν ως υπεράρυθμους (βοηθούς γραφείου ή ώς καθαρίστριες) και φέτος πήραν μονάχα όποιους χρειάζονταν. δεν ξέρω ...τι να πω... Αν έχει κανένας νέο ας το πει...

Υποθέτω ότι θα υπάρξει μια 2η φάση διορθωτική. Θα πάρουν μάλλον ΑΜΩ, τόσους, όσους περισέψουν μετά τις πιέσεις που θα ασκηθούν στους πρώτους αναπληρωτές για υπερωριακές ώρες. Ας επιβεβαιώσουν ή όχι την υπόθεση αυτοί που προσληφθήκαν...
Ότι έχει γίνει σύμπτυξη τμημάτων δεν χωράει αμφιβολία.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 07, 2010, 09:01:46 πμ
Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα πάρει νέους αναπληρωτές η Σιβιτανίδεος.
Ξέρει κανείς αν κάνοντας μη αποδοχή της θέσης εκεί, αφαιρείσαι αυτόματα από μελλοντική πρόσληψη και σε όλα τα άλλα σχολεία ΥΠΕΠΘ για φέτος?

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: laf στις Οκτώβριος 07, 2010, 09:18:26 πμ
Τι είδους αναπληρωτές; Πλήρους ή μειωμένου ωραρίου;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 07, 2010, 09:39:48 πμ
Και τα δύο 
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: laf στις Οκτώβριος 07, 2010, 10:10:55 πμ
Πώς ενημερώθηκες για την πρόσληψη αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο; Πήρες τηλέφωνο στη σχολή;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Οκτώβριος 07, 2010, 10:45:14 πμ
Από φίλο που τον έχουν πάρει αναπληρωτή. Ακούγοντας συζήτηση των διευθυντοαφεντάδων για τα πόσα κενά συγκεντρώνουν συνολικά ως τώρα. Έχει απ'όλα το πανέρι. Από μαθηματικούς μέχρι τεχνικές ειδικότητες. Ιδίως στις τεχνικές ειδικότητες θα πάρουν πολλούς.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: fivo στις Οκτώβριος 07, 2010, 06:44:21 μμ
Από φίλο που τον έχουν πάρει αναπληρωτή. Ακούγοντας συζήτηση των διευθυντοαφεντάδων για τα πόσα κενά συγκεντρώνουν συνολικά ως τώρα. Έχει απ'όλα το πανέρι. Από μαθηματικούς μέχρι τεχνικές ειδικότητες. Ιδίως στις τεχνικές ειδικότητες θα πάρουν πολλούς.
Φιλόλογο δεν πήραν ούτε 1! Αυτές ήταν οι ανάγκες και τις προηγούμενες χρονιές που έμπαιναν και φιλόλογοι από την μπαλκονόπορτα; :o
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: peinasmenos kathigitis στις Δεκέμβριος 02, 2010, 03:54:35 μμ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥN....!!!!!!!!!!!……………………

              Αυτή είναι η απάντηση της διοίκησης της Σιβιτανιδείου δημόσιας σχολής στο ερώτημα μας για το χρόνο πληρωμής των δεδουλευμένων.

              Από το Σεπτέμβριο τελούμε υπό καθεστώς ομηρίας από την διοίκηση σχετικά με τις πληρωμές μας. Ανάμεσα μας υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι προέρχονται από επαρχία και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα τρέχοντα έξοδα και τις ανάγκες τους. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι λόγω ένταξης της Σιβιτανιδείου στους πίνακες του υπουργείου παιδείας ( Πρώτη φορά φέτος) , υπήρξαν αναπληρωτές οι οποίοι «αναγκάστηκαν» να παρουσιαστούν στην Αθήνα απροσδόκητα. Αυτό είχε ως συνέπεια οι συνάδελφοι αναπληρωτές να επωμιστούν το φορτίο των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα (ενοικίαση κατοικίας, έξοδα μετακίνησης, κτλ) χωρίς να μπορούν να τα καλύψουν μέχρι τώρα λόγω της καθυστέρησης πληρωμών.

              Παράλληλα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κατοικούν στην Αθήνα, οι οποίοι είναι έγγαμοι και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

              Ζητάμε άμεσα την καταβολή των δεδουλευμένων μας κι επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας εάν δεν πληρωθούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας.

ΟΜΑΔΑ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Δεκέμβριος 02, 2010, 04:53:18 μμ
Όλα καλα, αλλα πως κάποιοι συνάδελφοι "αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν στην Αθήνα"; Η' είχαν βάλει τη Σιβιτανίδειο στις 20 επιλογές, οπότε ήταν συνειδητή επιλογή, ή είχαν τσεκάρει την "αποδοχή πρόσληψης σε όλη την Ελλάδα", οπότε πάλι ήξεραν ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kaw στις Δεκέμβριος 02, 2010, 07:55:51 μμ
Όλα καλα, αλλα πως κάποιοι συνάδελφοι "αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν στην Αθήνα"; Η' είχαν βάλει τη Σιβιτανίδειο στις 20 επιλογές, οπότε ήταν συνειδητή επιλογή, ή είχαν τσεκάρει την "αποδοχή πρόσληψης σε όλη την Ελλάδα", οπότε πάλι ήξεραν ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε.


Αυτο ειναι το θεμα?
Εκει κολησες εσυ?
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Δεκέμβριος 02, 2010, 08:50:29 μμ
Όλα καλα, αλλα πως κάποιοι συνάδελφοι "αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν στην Αθήνα"; Η' είχαν βάλει τη Σιβιτανίδειο στις 20 επιλογές, οπότε ήταν συνειδητή επιλογή, ή είχαν τσεκάρει την "αποδοχή πρόσληψης σε όλη την Ελλάδα", οπότε πάλι ήξεραν ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε.
Εννοείς ότι αφού το δηλώσαμε και αποδεχτήκαμε τη θέση, τότε πρέπει να δουλεύουμε επί μήνες χωρίς να πληρωνόμαστε. Τι να πω;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Green στις Δεκέμβριος 03, 2010, 12:12:04 πμ
Όλα καλα, αλλα πως κάποιοι συνάδελφοι "αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν στην Αθήνα"; Η' είχαν βάλει τη Σιβιτανίδειο στις 20 επιλογές, οπότε ήταν συνειδητή επιλογή, ή είχαν τσεκάρει την "αποδοχή πρόσληψης σε όλη την Ελλάδα", οπότε πάλι ήξεραν ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε.
Εννοείς ότι αφού το δηλώσαμε και αποδεχτήκαμε τη θέση, τότε πρέπει να δουλεύουμε επί μήνες χωρίς να πληρωνόμαστε. Τι να πω;
Δεν εννοώ τίποτα τέτοιο. Είναι σαφές ότι λέω ότι κανείς αναπληρωτής δεν "αναγκάζεται" να υπηρετήσει σε καμία περιοχή, αν ο ίδιος δεν την έχει επιλέξει άμεσα ή έμμεσα, και πολύ περισσότερο "απροσδόκητα". Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανέχετε την καθυστέρηση των πληρωμών του. Αλλά τέτοιου είδους λανθασμένες διατυπώσεις και ανακρίβειες απλά μειώνουν την ισχύ μιας έγγραφης διαμαρτυρίας, ειδικά όταν αυτή απευθύνεται και σε ανώτερα κλιμάκια και επομένως και σε ανθρώπους που γνωρίζουν πως λειτουργεί το σύστημα. Πολύ απλά αν δεν συνταχθεί ένα κείμενο με ουσιαστικά επιχειρήματα (και υπάρχουν πολλά τέτοια σε τέτοιες περιπτώσεις), κανείς δεν θα το πάρει στα σοβαρά.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Δεκέμβριος 03, 2010, 02:33:53 μμ
Δεν εννοώ τίποτα τέτοιο. Είναι σαφές ότι λέω ότι κανείς αναπληρωτής δεν "αναγκάζεται" να υπηρετήσει σε καμία περιοχή, αν ο ίδιος δεν την έχει επιλέξει άμεσα ή έμμεσα, και πολύ περισσότερο "απροσδόκητα". Αυτό φυσικά δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανέχετε την καθυστέρηση των πληρωμών του. Αλλά τέτοιου είδους λανθασμένες διατυπώσεις και ανακρίβειες απλά μειώνουν την ισχύ μιας έγγραφης διαμαρτυρίας, ειδικά όταν αυτή απευθύνεται και σε ανώτερα κλιμάκια και επομένως και σε ανθρώπους που γνωρίζουν πως λειτουργεί το σύστημα. Πολύ απλά αν δεν συνταχθεί ένα κείμενο με ουσιαστικά επιχειρήματα (και υπάρχουν πολλά τέτοια σε τέτοιες περιπτώσεις), κανείς δεν θα το πάρει στα σοβαρά.
Για την λέξη "αναγκάζεται" έχεις απόλυτο δίκιο. Αφού όμως γνωρίζεις καλά πώς λειτουργεί το σύστημα, θα μπορούσαν οι προσλήψεις να γίνουν ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και να μη χρειάζεται ούτε ο Θεσσαλονικιός να κατεβαίνει στην Αθήνα, ούτε ο Αθηναίος να ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Το σύστημα είναι άδικο και έχουμε μάθει να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση μέχρι ένα σημείο. Δεν γκρινιάζουμε, απλά θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς και σωστοί στις υποχρεώσεις μας.
Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται ΚΑΝΕΝΑ επιχείρημα για τη διαμαρτυρία αυτή. Δουλεύουμε και θέλουμε να πληρωθούμε γι' αυτό. Τέλος.
Και όταν θα τους έρθει το εξώδικο, τότε θα δεις για πότε θα το πάρουν στα σοβαρά.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 06:48:23 μμ
Καλησπέρα συνάδελφοι! Ξέρει κάποιος πότε θα ξεκινήσει να παίρνει η Σιβιτανίδειος σχολή αναπληρωτές; Έχει βγει πίνακας με αυτούς που έκαναν αίτηση;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 06:54:01 μμ
οχι ..συνηθως παιρνουν οποτε παρει το υπουργειο ....βεβαια δεν πηρε την πρωτη φαση...μαλλον απο την δευτερη θα βγαινουν μαζι
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 11, 2012, 06:58:58 μμ
Ευχαριστώ πολύ!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 14, 2012, 06:50:56 μμ
Βρε συνάδελφοι η Σιβιτανίδειος σχολή δεν αργεί να πάρει αναπληρωτές;; Πως ξεκίνησαν εκεί τα μαθήματα;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 14, 2012, 07:25:03 μμ

Συναδελφε επειδη εχω συγγενη μονιμο εκει (τρομαρα του) τεσπα..... ετσι παιρνουνε.....μολις βγει η β φαση του υπουργειου θα παρουνε και αυτοι συνηθως την ιδια μερα..ποτε η σιβιτανιδειος δεν εχει παρει αρχες σεπτεμβρη......και περυσι αρχες Οκτωβριου πηρανε ......μην αγχωνεσαι
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 17, 2012, 01:31:06 πμ
Μα και πως κάνουν μαθήματα αφού δεν έχουν καλύψει τα κενά;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: bsof στις Σεπτέμβριος 17, 2012, 08:28:13 πμ
απλα δεν κανουν μαθημα!!! κατα τις 25/9 παιρνουν συνηθως την α φαση ,φετος μπορει και αργοτερα...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 17, 2012, 05:07:08 μμ
Ανοργάνωτα και εκεί δηλαδή!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 02:42:54 πμ
Ανοργάνωτα και εκεί δηλαδή!

δεν ειναι διαφορετικα απο τα αλλα σχολεια της δευτεροβαθμιας για να μην ειναι ανοργανωτα.....λυκεια και επασ ειναι ....ασε το ονομα που εχει μεινει και λεγεται και απλα διοικητικα ειναι ΝΠΔΔ....δεν εχουν διαφορετικη οργανωση ...μαλλον ειναι και χειροτερα εκει μεσα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tam tam στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 08:55:05 πμ
Καλημέρα η Σιβιτανίδειος δεν θα πάρει αν δεν φτάσει ο πίνακας σε αυτούς που θέλει.
Από άτομο μέσα έμαθα προχτές ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασία τσεκαρίσματος των πινάκων να δουν που βρίσκονται οι δικοί τους κ μετά κρίνοντας να δώσουν κενά όπου δεν υπάρχει αρχικά πρόβλημα.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 09:51:04 πμ
Αυτά είναι!! Και μετά λέμε ότι δε γίνονται μαγειρέματα!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Landau στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 10:23:41 πμ
Πρέπει, όμως, να είναι και αρκετά τυχεροί, ώστε να τους τύχει ο "δικός τους" άνθρωπος, αφού σε μια φάση μπορεί να είναι 50-100 άτομα και να έχουν δηλώσει τη Σιβιτανίδειο αρκετοί (αυτήν την πληροφορία δεν θα την έχουν μάλλον), οπότε ο δικός τους να πάει αλλού τελικά. Εκτός αν δήλωσε μόνο Σιβιτανίδειο και περιμένει.. πως αλλιώς θα το εξηγούσατε;  :)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: froski στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 10:29:11 πμ
Γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Και μάλιστα τους περιμένει συγκεκριμένο σχολείο, τμήμα και αίθουσα. Τι δεν καταλλλλαβαίνεις;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: giak στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 10:45:24 πμ
Καλημέρα η Σιβιτανίδειος δεν θα πάρει αν δεν φτάσει ο πίνακας σε αυτούς που θέλει.
Από άτομο μέσα έμαθα προχτές ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασία τσεκαρίσματος των πινάκων να δουν που βρίσκονται οι δικοί τους κ μετά κρίνοντας να δώσουν κενά όπου δεν υπάρχει αρχικά πρόβλημα.
ακριβώς στους ΠΕ19 κάθε χρόνο καλή την ίδια. Μπορούμε να κανουμε κάτι δικαστικά? Επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτό το αίσχος των ανθρώπων στη Σιβιτανίδειο. Απορώ τη ήθος διδάσκουν στα παιδιά μας.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 10:46:57 πμ
Τότε γιατί δηλώνουμε και λένε ότι παίρνουν από τους πίνακες αναπληρωτών; Μας δουλεύουν για τα καλά μου φαίνεται!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: kat91 στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 04:01:30 μμ
Παιδιά τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα έγραψε η tamy. Πριν από δυο χρόνια είχα βάλει τη Σιβιτανίδειο τέταρτη επιλογή. Αναπάντεχα αναρτήθηκε ο πίνακας με τους υποψήφιους αναπληρωτές,δεν ξέρω από ποιους και για μόνο μια μέρα. Ήμουν πρώτη στον πίνακα. Αλλά στη Σιβιτανίδειο  περίμεναν να γίνουν πρώτα οι προσλήψεις στις διευθύνσεις και αφού βεβαιώθηκαν ότι με πήραν σε άλλα σχολεία προσέλαβαν μετά από 3 μέρες μια αναπληρώτρια με σειρά κατάταξης 54! Μου είπαν ότι εκείνη δεν είχε δηλώσει άλλα σχολεία και ότι ήταν διαθέσιμη για αυτούς!
Η Σιβιτανίδειος ήταν και θα παραμείνει το κάστρο της αναξιοκρατίας!

Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 04:04:07 μμ
Μέχρι πότε όμως; Πρέπει να αντιδράσουμε κάποια στιγμή!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 04:13:54 μμ
Μέχρι πότε όμως; Πρέπει να αντιδράσουμε κάποια στιγμή!
ΔΕΝ ΛΕΣ παλι καλα που αλλαξε το προηγουμενο καθεστως που μπαινανε ολα τα λαμογια μεσα? και βρισκοντουσαν με προυπηρεσια σε θεσεις διορισμου?τωρα το παει ως επιλογη.......αυτο δεν μπορει να αλλαξει εκτος και αν ανακοινωνονται απο το ιδιο αρχειο πια ...πραγμα αδυνατο λογω του καταστατικου της σιβιτανιδειου
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Landau στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 04:34:08 μμ
Τώρα είναι "αξιοκρατικά" μέσω του υπ.παιδ. και τους πίνακες αναπληρωτών. Παλιότερα ήταν μέσω συνεντεύξεων (όπου αν δεν ήσουν δικός τους, απλά σε ξεφτίλιζαν, μιλώντας σου υποτιμητικά κλπ, όπως θα ξέρουν πολλοί).
Όπου μπλέκει Εκκλησία Α.Ε., τι περιμένετε;  ::)
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 05:21:16 μμ
Το μεγαλυτερο μαγειρεμα εκει μεσα απο την στιγμη που αλλαξε ο τροπος προσληψης γινεται ΔΕ και ΤΕ ...που εκει γινεται ο χαμος αυτην την στιγμη........ατομα που ητανε με το παλιο συστημα λογω βυσματος μαζεψανε αρκετα μορια και τωρα φιγουραρουν πρωτοι στον πινακα και πανε στην 1η επιλογη.....απλα τα πραγματα
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: porcupinetree στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 05:48:18 μμ
Τώρα είναι "αξιοκρατικά" μέσω του υπ.παιδ. και τους πίνακες αναπληρωτών. Παλιότερα ήταν μέσω συνεντεύξεων (όπου αν δεν ήσουν δικός τους, απλά σε ξεφτίλιζαν, μιλώντας σου υποτιμητικά κλπ, όπως θα ξέρουν πολλοί).
Όπου μπλέκει Εκκλησία Α.Ε., τι περιμένετε;  ::)

Landau η αλήθεια είναι ότι και γω δεν το πίστευα ότι η διαπλοκή είναι τόσο μεγάλη. ϊσως γιατί κάποτε με δέχθηκαν δύο φορές εκεί χωρίς να έχω βάλει κάποιο βύσμα. Φυσικά είχα αρνηθεί να πάω και τις δύο.
Τώρα όμως μπορώ να σου στείλω με ΡΜ όνομα που είναι σχετικά χαμηλά στον πίνακά μας (ΠΕ17.02) και που στοιχηματίζουμε αν θέλεις, ότι θα καταλήξει στο τέλος εκεί...
Τουλάχιστον έχει σταματήσει το εκκολαπτήριο και αναγκαστικά δεχόμαστε την επώαση...
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: tam tam στις Σεπτέμβριος 18, 2012, 06:32:27 μμ
Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι παρακολουθήστε αυτούς που προσλαμβάνονται τώρα που φαίνονται κ θα καταλάβετε, το πως το καταφέρνουν? Με πολλούς τρόπους ένας από αυτούς είναι άσχετη ειδικότητα άσχετα μαθήματα προκειμένου να δικαιολογήσουν τις ώρες τους............
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Σεπτέμβριος 20, 2012, 11:52:14 μμ
tamy γενικά με τη Σιβιτανίδειο είναι ένα θέμα που βρωμάει εδώ και χρόνια και το κακό είναι ότι δε λέει να καθαρίσει!!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: instructor στις Σεπτέμβριος 27, 2012, 03:45:27 μμ
Αναρτήθηκαν πριν λίγο τα αποτελέσματα για τους ωρομίσθιους στα ΙΕΚ της σχολής .
Καλή επιτυχία σε όλους
προσωπικά δεν με πήραν:(
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Οκτώβριος 06, 2012, 03:44:53 μμ
Βρε παιδιά πολύ δεν έχει αργήσει η Σιβιτανίδειος σχολή φέτος να διορίσει καθηγητές; Ξέρετε κάτι;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 06, 2012, 04:00:16 μμ
Βρε παιδιά πολύ δεν έχει αργήσει η Σιβιτανίδειος σχολή φέτος να διορίσει καθηγητές; Ξέρετε κάτι;
Το ειπαμε και πιο πανω θα παρει με το υπουργειο...δεν θα παρει νωριτερα...η β φαση του υπουργειου θα ειναι η 1η φαση της σιβιτανιδειου.....κενα απο βασικες ειδικοτητες εχει ΕΛΑΧΙΣΤΑ ..με τρημενα στα χερια.....
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Landau στις Οκτώβριος 10, 2012, 03:43:56 μμ
Εν τω μεταξύ εκεί στη Σιβιτανίδειο ένα αρχείο pdf της προκοπής δεν μπορούν να φτιάξουν.. η τελευταία στήλη τους βγήκε στη 2η σελίδα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Οκτώβριος 10, 2012, 03:57:31 μμ
Καλά μόνο τεχνικές ειδικότητες βγάζουν για Σιβιτανίδειο;;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 10, 2012, 04:02:13 μμ
Εν τω μεταξύ εκεί στη Σιβιτανίδειο ένα αρχείο pdf της προκοπής δεν μπορούν να φτιάξουν.. η τελευταία στήλη τους βγήκε στη 2η σελίδα!
Το 90 % εκει μεσα μπηκε και διοριστηκε καποτε με βυσμα.....παλι καλα που ανοιγουν τον Η/Υ και μιλας για στηλες? ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: ----- στις Οκτώβριος 23, 2012, 09:47:04 πμ
Κάποτε έπαιρναν μόνο με βύσμα! Ίσως και 100%! Απλά το θέμα είναι ότι συνεχίζουν και παίρνουν με βύσμα! Δεν είναι τυχαίο που σταματάνε όπου θέλουν τους πίνακες αναπληρωτών!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 23, 2012, 02:39:38 μμ
Κάποτε έπαιρναν μόνο με βύσμα! Ίσως και 100%! Απλά το θέμα είναι ότι συνεχίζουν και παίρνουν με βύσμα! Δεν είναι τυχαίο που σταματάνε όπου θέλουν τους πίνακες αναπληρωτών!
Αστα ρε συναδελφε μην τα λεμε συνεχεια...πραγματικα κουραστηκα με τα λαμογια καθε ειδους.....με τους τροπους τους με την ανικανοτητα τουςμετην νοοτροπια τους....
δεν αντεχω αλλο να τα λεμε....τσαντιζομαι ακομα παραπανω.....τσαντιζομαι που διαβαζα σαν ζωο....τσαντιζομαι που εχω παει επαρχεια ...τσαντιζομαι που τα κ@λοβυσματα τα ξερω ονομαστικα στις ειδικοτητες μου και δεν μπορω να τα γραψω.....που πολλοι απο αυτους το παιζουν αξιοκρατες και ηθικοι...που κρυβουν που πηραν την προυπηρεσια τους....και παρακαλαγανε και παρακαλανε να γεμισουν τα οργανικα κενα με δαυτους σε λιγα χρονακια, αφου καποια στιγμη θα το καταφερουν και αυτο πιστεψε με.....
Λαμογια
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: marion στις Οκτώβριος 23, 2012, 03:39:38 μμ
Παλαιότερα, που υποβαλλόταν ξεχωριστά η αίτηση για τους αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο  καλούσαν και μέχρι 20 φιλολόγους. Πέρυσι, κάλεσαν αν δεν απατώμαι 1 ή 2 ΠΕ02 και φέτος ακόμη κανέναν. Τι να πω! Παλιότερα χρειάζονταν περισσότερους, ενώ τώρα όχι; Δεν ξέρω, πραγματικά.
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 23, 2012, 05:10:23 μμ
Παλαιότερα, που υποβαλλόταν ξεχωριστά η αίτηση για τους αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο  καλούσαν και μέχρι 20 φιλολόγους. Πέρυσι, κάλεσαν αν δεν απατώμαι 1 ή 2 ΠΕ02 και φέτος ακόμη κανέναν. Τι να πω! Παλιότερα χρειάζονταν περισσότερους, ενώ τώρα όχι; Δεν ξέρω, πραγματικά.
40 θες να πεις....υπηρχε και χρονια με 60 ....καταλαβαιενεις τι κανανε ολοι αυτοι που οι περισσοτεροι δεν παταγανε καν.....αλλα αυτα δεν τα βλεπει κανενας εισαγγελεας....τωρα φαινονται ποσοι ειναι αυτοι που θα επρεπε να επαιρναν τοσα χρονια...μην ξεχνας οτι τελευταια χρονια ειχε παρει συνολο 296 αναπληρωτες....ολοι λαμογια
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: newteacher1 στις Ιούλιος 11, 2013, 12:32:13 μμ
Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανείς πως μπορεί να δουλέψει κανείς σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της Σιβιτανιδείου; Παίρνουν από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας ή βγάζουν δική τους προκήρυξη;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Lasid στις Ιούλιος 11, 2013, 04:37:08 μμ
Τα τελευταία 2-3 χρόνια μέσα από την προκήρυξη των αναπληρωτών του υπουργείου παιδείας μπορείς να δηλώσεις και τη Σιβιτανίδειο. Παλιότερα έβγαινε ξεχωριστή προκήρυξη για τους γνωρίζοντες!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: newteacher1 στις Ιούλιος 13, 2013, 09:47:17 μμ
Τα τελευταία 2-3 χρόνια μέσα από την προκήρυξη των αναπληρωτών του υπουργείου παιδείας μπορείς να δηλώσεις και τη Σιβιτανίδειο. Παλιότερα έβγαινε ξεχωριστή προκήρυξη για τους γνωρίζοντες!

Thanks! Τώρα κατάφερα να δω το μήνυμα! Δεν ήξερα ότι υπάρχει αντίστοιχο θέμα!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: Lasid στις Ιούλιος 13, 2013, 09:59:26 μμ
Ε φυσικά και υπάρχει. Όλη η τεχνική εκπαίδευση είναι τακτοποιημένη. Για αυτό μετακίνησα το μήνυμά σου!
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: peris_PE19 στις Οκτώβριος 15, 2013, 12:36:18 μμ
Κανένας με πληροφορίες για κλήση αναπληρωτών από Σιβιτανίδειο; ειδικότητες, αριθμός, αν και πότε θα γίνει κλήση;
Τίτλος: Απ: Σιβιτανίδειος σχολή
Αποστολή από: nikolopol στις Οκτώβριος 19, 2013, 07:21:11 μμ
Κανένας με πληροφορίες για κλήση αναπληρωτών από Σιβιτανίδειο; ειδικότητες, αριθμός, αν και πότε θα γίνει κλήση;
λογικα η κληση θα γινει με του υπουργειου...οι πιστωσεις ειναι σαφεστατα λιγοτερες απο περυσι....για ακριβη αριθμο κανεις δεν ξερει