*
Σελίδες: 1 ... 581582583584585 ... 612

Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Καθηγητών Γενικής Παιδείας ΤΕΕ και ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ - Επιστολή προς τον υφυπουργό παιδείας

" Ενώ ΡνημΡρωθήκατΡ ΟƒΟ‡Ξ΅Ο„ΞΉΞΊά Ξ±Ο€ό ΞΌΞ±Ο‚, πως Ξ· ΞŸΞ›ΞœΞ• όχι ΞΌόΞ½ΞΏ δΡν Ξ±Ξ½Ο„ΞΉΞ΄Οά Ξ±Ξ»Ξ»ά ΟƒΟ„Ξ·Οί΢Ρι το Ξ΄ίΞΊΞ±ΞΉΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ κυρίως Ξ½όΞΌΞΉΞΌΞΏ Ξ±ίΟ„Ξ·ΞΌά ΞΌΞ±Ο‚, ΞΌΞ΅ Ξ³ΟΞ±Ο€Ο„ή Ξ±Ο€όφαση που Ο€άρθηκΡ Ο…Ο€έρ ΞΌΞ±Ο‚ στο 13 Ξ£Ξ₯ΞΞ•Ξ”Ξ‘Ξ™ΞŸ, (Ξ•Ξ‘Ξ“Ξ‘Ξ£Ξ™Ξ‘ΞšΞ‘, σΡλ.5). ΔυστυχώΟ‚ Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± Ξ±ΞΊόΞΌΞ· Ο†ΞΏΟά Ξ³ίνΡται σπατάλη πολύτιμου χρόΞ½ΞΏΟ… Ξ³ΞΉΞ± την Ξ΅ύρΡση δικαιολογιώΞ½ Ο€Ξ±Οά Ξ³ΞΉΞ± τη Ξ΅ύρΡση Ξ»ύσης. "

Προκήρυξη Ειδικοτήτων Πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

"...για το Σχολικό Έτος 2008-2009, καλούνται  όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 5/9 /2008 έως και  15/9/2008 από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά..."

Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Καθηγητών Γενικής Παιδείας ΤΕΕ και ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ - Επιστολή προς τον υπουργό παιδείας

"ΜΡγαλύτΡρο πρόβλημα αντιμΡτωπίΞΆΞΏΟ…ΞΌΞ΅ ΞΏΞΉ Ξ΅ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊΞΏί Ο„Ο‰Ξ½Β  ΡπαρχιακώΞ½ Ο€όλΡων, όπου δΡν Ο…Ο€άρχουν Ξ™Ξ΄ΞΉΟ‰Ο„ΞΉΞΊά Ξ£Ο‡ΞΏΞ»Ξ΅ίΞ± ΞΊΞ±ΞΉΒ  Παραρτήματα ΣιβιτανιδΡίΞΏΟ… ΣχολήΟ‚ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΡργαστούΞΌΞ΅, Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± έχουμΡ ΞΊΞ±ΞΉ ΡμΡίΟ‚ έΞ½Ξ± παράθυρο πρόσβασης στο Ξ₯Ξ Ξ•Ξ Ξ˜."

Διορισμοί Αναπληρωτών ΠΕ (Β΄ Φάση) (06-09-08)

Διορισμοί Αναπληρωτών ΠΕ (Β΄ Φάση) (06-09-08)

Σημεία ομιλίας του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Στυλιανίδη σε εκδήλωση με θέμα:«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες» στη Θεσσαλονίκη

" ΟλοκληρώΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ νωρίτΡρα Ξ±Ο€ό ΞΊάΞΈΞ΅ άλλη Ο‡ΟΞΏΞ½ΞΉά όλΡς ΞΏΞΉ διοικητικέΟ‚ πράξΡις Ξ³ΞΉΞ± την ΞΊάΞ»Ο…ΟˆΞ· των λΡιτουργικώΞ½ κΡνώΞ½ στα νηπιαγωγΡίΞ±, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Ξ›ύκΡια, τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ όλης της Ο‡ώρας. Διορισμοί, μΡταθέσΡις, αποσπάσΡις, προσλήΟˆΞ΅ΞΉΟ‚ αναπληρωτώΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ωρομισθίων έΞ³ΞΉΞ½Ξ±Ξ½ έγκαιρα ώστΡ Ξ½Ξ± καλυφθούΞ½ όλα τα προβλέψιμα ΞΊΞ΅Ξ½ά Ο„Ξ·Ο‚ ΡκπαίδΡυσης."

Ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

"AΟ€ό τις 1.200 ΟƒΟ…Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊά Ο€ΟΞΏΟ„άσΡις που Ξ΅ίχαν Ο…Ο€ΞΏΞ²Ξ»Ξ·ΞΈΞ΅ί ΞΊΞ±Ο„ά Ο„Ξ· διάρκΡια της δημόσιας διαβούλΡυσης Ξ±Ο€ό φορΡίΟ‚, Ξ±Ο€ό το αναπηρικό ΞΊίΞ½Ξ·ΞΌΞ±, το Ξ³ΞΏΞ½Ξ΅ϊΞΊό ΞΊίΞ½Ξ·ΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΡιδικούΟ‚ ΡπιστήμονΡς υιοθΡτήΞΈΞ·ΞΊΞ΅ το 90% Ρξ Ξ±Ο…Ο„ώΞ½. "

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις και να δηλώσουν σχολεία προτίμησης έως την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008.

Υπουργική Απόφαση για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

Υπουργική Απόφαση για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

Καλλιτεχνικά Σχολεία - Ωρομίσθιοι - Τελικός Πίνακας

ΞšΞ±Ξ»Ξ»ΞΉΟ„Ξ΅Ο‡Ξ½ΞΉΞΊά Ξ£Ο‡ΞΏΞ»Ξ΅ίΞ± - Ωρομίσθιοι - ΀ΡλικόΟ‚ Ξ ίΞ½Ξ±ΞΊΞ±Ο‚

Πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο του ΥΠΕΠΘ καθʼ όλη τη διάρκεια της 73ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Περίπτερο του ΥΠΕΠΘ καθʼ όλη τη διάρκεια της 73ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εγγραφές επιτυχόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έτους 2008

ΕγγραφέΟ‚ Ρπιτυχόντων σΡ ΠανΡπιστήΞΌΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΀ΕΙ έτους 2008
ΑπόΒ 16 ΣΡπτΡμβρίΞΏΟ… ΞΌέχρι ΞΊΞ±ΞΉΒ 30Β Β  ΣΡπτΡμβρίΞΏΟ… 2008 Ξ³ΞΉΞ± όσους Ρισήχθησαν στα ΠανΡπιστήΞΌΞΉΞ±, στα Ξ€Ξ΅Ο‡Ξ½ΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊά Ξ•ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊά Ξ™Ξ΄Ούματα (΀ΕΙ), στις ΑνώτατΡς ΕκκλησιαστικέΟ‚ ΑκαδημίΡς ΞΊΞ±ΞΉ στην Ξ‘.Ξ£.ΠΑΙ.Ξ€.Ξ•...

Εξοπλισμός μαθητών ΑμΕΑ

Εξοπλισμός μαθητών ΑμΕΑ
..."Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού ποσού 9.539.953,31 € για την ενίσχυση μαθητών ΑμΕΑ με Υπολογιστικό εξοπλισμό και ειδικές περιφερειακές συσκευές για ιδιωτική χρήση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης."

Αποτελέσματα των υποψηφίων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Αποτελέσματα των υποψηφίων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Οι επιτυχόντες στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από 16.9.2008 μέχρι και 30.9.2008.

Αποτελέσματα συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής

 Αποτελέσματα συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής

Απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Οι Ξ½έΞΏΞΉ ΣυντονιστέΟ‚ αφού παρακολούθησαν Ρπιμορφωτικό σΡμινάριο Ο„όσο Ξ³ΞΉΞ± Ξ΅ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊά όσο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ΄ΞΉΞΏΞΉΞΊΞ·Ο„ΞΉΞΊά ΞΈέματα, στην ΑθήΞ½Ξ±, καλούνται Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»άΞ²ΞΏΟ…Ξ½ υπηρΡσίΞ± το αργότΡρο ΞΌέχρι τη ΔΡυτέρα 8 ΣΡπτΡμβρίΞΏΟ… 2008
Σελίδες: 1 ... 581582583584585 ... 612

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να πάνε στο πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα πτυχίο και έπειτα να δουλέψουν ένα εξάμηνο σε μπαρ και ένα εξάμηνο σε ταξί. Τότε θα ήταν πραγματικά μορφωμένοι. - Αλ Μαγκουάιρ (προπονητής μπάσκετ)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28153
  • Τελευταία: gbegas
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 951794
  • Σύνολο θεμάτων: 16624
  • Σε σύνδεση σήμερα: 218
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 19
Επισκέπτες: 202
Σύνολο: 221

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.266 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.