*
Σελίδες: 1 ... 589590591592593 ... 612

ΠΕΑΕ: Κάλεσμα - Δελτίο Τύπου για τη διαμαρτυρία την Τετάρτη, 2-7-08 στο ΥΠΕΠΘ

"΀ο Ξ₯Ξ Ξ•Ξ Ξ˜ Ο„ά΢Ρι ψίχουλα στους ΡκπαιδΡυτικούΟ‚, Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ…ΟΞ³Ξ΅ί ΟΟ…ΞΈΞΌίσΡις κοροϊΞ΄ίΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ΄ΞΉΞ±Ο†ΞΏΟΞ΅ί Ξ³ΞΉΞ± το Ο€ώΟ‚ το δημόσιο σχολΡίΞΏ ΞΈΞ± λΡιτουργήσΡι.
Αυτό που φαίνΡται ξΡκάθαρα Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ ότι Ο€ΟΞΏΟƒΟ€Ξ±ΞΈΞ΅ί Ξ½Ξ± αντικαταστήσΡι τους ΞΌόΞ½ΞΉΞΌΞΏΟ…Ο‚ ΡκπαιδΡυτικούΟ‚ ΞΌΞ΅ ωρομίσθιους που δΡν έχουν ΞΌΞΉΟƒΞΈΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊά ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟƒΟ†Ξ±Ξ»ΞΉΟƒΟ„ΞΉΞΊά Ξ΄ΞΉΞΊΞ±ΞΉώματα, που δουλΡύΞΏΟ…Ξ½ απλήρωτοι ΞΊΞ±ΞΉ ΡξαρτώμΡνοι Ξ±Ο€ό τα Ξ»ΞΉΞ³ΞΏΟƒΟ„ά ΞΌόρια προϋπηρΡσίΞ±Ο‚ που τους προσφέρΡι, που ΞΊάΞΈΞ΅ καλοκαίρι ΞΌέΞ½ΞΏΟ…Ξ½ άνΡργοι ΞΊΞ±ΞΉ δΡν ΞΎέρουν τι τους πΡριμένΡι Ξ±Ο€ό ΣΡπτέμβρη."

ΟΛΜΕ - Ψηφοφορίες στη Μετασυνεδριακή Γενική Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ

ΞŸΞ›ΞœΞ• - ΨηφοφορίΡς στη ΞœΞ΅Ο„Ξ±ΟƒΟ…Ξ½Ξ΅Ξ΄ΟΞΉΞ±ΞΊή Ξ“Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊή Ξ£Ο…Ξ½έλΡυση Προέδρων Ξ•Ξ›ΞœΞ•

Ενημερωτικό για τη συνάντηση του ∆.Σ της ΟΛΜΕ ΅ε τον Υφυπουργό Παιδείας

Πραγµατοποιήθηκε  συνάντηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα. Λυκουρέντζο. Κάποια από τα θέματα πο συζητήθηκαν αφορούσαν τους ∆ιορισµούς εκπαιδευτικών, την Αυτοδίκαιη απόλυση ωροµισθίων εκπαιδευτικών, τις  Καθυστερούµενες αµοιβές δεδουλευµένων, το Εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθώς και τα Προβλήµατα τοποθετήσεων των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ04.

ΟΛΜΕ - Σχετικά με την Εγκύκλιο Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού έργου

Στο πλαίσιο αυτό, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:
- να καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά εκπαιδευτικών µε µόνιµους διορισµούς και, µόνο για τις περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης, µε προσλήψεις αναπληρωτών.
- να µην κατακερµατιστούν σε καµία περίπτωση τα πλήρη κενά και να µην προσλαµβάνονται σε αυτά ωροµίσθιοι, να διατεθούν όλες οι απαραίτητες πιστώσεις για την άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικών.

Ανακοίνωση προτιμήσεων ΠΕ02 για απόσπαση σε ΑΕΙ εξωτερικού


Ανακοίνωση προτιμήσεων ΠΕ02 για απόσπαση σε ΑΕΙ εξωτερικού
 

Νομοθετική Ρύθμιση για τη μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών


 Κατατέθηκε χθες για ψήφιση στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Πίνακες Αναπληρωτών

Θέματα Ειδικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2008

27-06-2008 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
26-06-2008 Αρμονία
25-06-2008 Γραμμικό Σχέδιο
24-06-2008 Ελεύθερο Σχέδιο
23-06-2008 Γερμανικά
23-06-2008 Ισπανικά
21-06-2008 Γαλλικά
20-06-2008 Αγγλικά

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων τμημάτων ΤΕΙ και πτυχιούχων τμημάτων πανεπιστημίων


ΞšΞ±Ο„ΞΏΟ‡ύρωση ΡπαγγΡλματικώΞ½ δικαιωμάτων πτυχιούχων τμημάτων ΀ΕΙ  ΞΊΞ±ΞΉΒ  πτυχιούχων τμημάτων πανΡπιστημίων

Εγκύκλιος Αναπληρωτών, Εγκύκλιος Αποσπάσεων και Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Α.Υ. για το σχολικό έτος 2008-2009


Εγκύκλιος Αναπληρωτών,  Εγκύκλιος Αποσπάσεων  και  Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2008-09

Εξεταστέα ύλη ΑΣΕΠ για τους κλάδους ΠΕ13, ΠΕ14 και για ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17


Εξεταστέα ύλη ΑΣΕΠ για τους κλάδους ΠΕ13, ΠΕ14 και για ειδικότητες των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17

Υπενθύμιση προγράμματος επαναληπτικών εξετάσεων

Ξ₯πΡνθύμιση προγράμματος ΡπαναληπτικώΞ½ ΡξΡτάσΡων

Επιστολή της ΠΕΑΕ σχετικά με την ανακοίνωση του αριθμού Διορισμών

"ΧιλιάδΡς Ξ΅ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊΞΏί ΞΊΞ±Ο„Ξ±Ξ΄ΞΉΞΊΞ±ΞΆόμαστΡ στην αδιοριστίΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊάΞΈΞ΅ Ξ΄ύΞΏ χρόΞ½ΞΉΞ± ΞΌΞ±Ο‚ καλούΞ½ Ξ½Ξ± Ξ΄ίΞ½ΞΏΟ…ΞΌΞ΅ στο διαγωνισμό της ντροπήΟ‚. ΀ο δημόσιο σχολΡίΞΏ Ξ»Ξ΅ΞΉΟ„ΞΏΟ…ΟΞ³Ξ΅ί ΞΌΞ΅ αναπληρωτέΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ ωρομίσθιους ΞΊΞ±ΞΉ πλέΞΏΞ½ ΞΌΞΉΞ»άΞΌΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„έΟ‚ συμβασιούχους που ΞΊάΞΈΞ΅ χρόΞ½ΞΏ δΡν ΞΎέρουν τι τους πΡριμένΡι. ΀ο δημόσιο σχολΡίΞΏ μαρα΢ώνΡι ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ±ΞΆί Ο„ΞΏΟ… μαρα΢ώΞ½ΞΏΟ…Ξ½ ΡκπαιδΡυτικοί, ΞΌΞ±ΞΈΞ·Ο„έΟ‚, Ξ³ΞΏΞ½Ξ΅ίΟ‚. "

Υποβολή αίτησης τοποθέτησης αποσπασθέντων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ


Υποβολή αίτησης τοποθέτησης αποσπασθέντων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση του αριθμού θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011


Ανακοίνωση του αριθμού θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011

Υποβολή αιτήσεων νεοαποσπώμενων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2008-09


Υποβολή αιτήσεων νεοαποσπώμενων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2008-09
Σελίδες: 1 ... 589590591592593 ... 612

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Η Αμερική πιστεύει στην εκπαίδευση: ο μέσος καθηγητής πανεπιστημίου αμείβεται με περισσότερα χρήματα ετησίως απ’ ό,τι ένας επαγγελματίας μπασκετμπολίστας κερδίζει σε μια ολόκληρη εβδομάδα. - Ίβαν Ίζαρ (κωμικός)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28153
  • Τελευταία: gbegas
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 951794
  • Σύνολο θεμάτων: 16624
  • Σε σύνδεση σήμερα: 218
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 19
Επισκέπτες: 194
Σύνολο: 213

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.264 δευτερόλεπτα. 22 ερωτήματα.