*
Σελίδες: 1 ... 591592593594595 ... 611

Σημαντικές ειδήσεις

Το Σχέδιο Νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τέλος στην απειλή της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την κατάργηση του ΠΔ 152 και στο ασφυκτικό και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης με την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του ν. 3848/2010

Προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Β/θμια Εκπαίδευση

Ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 έως και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Διευκρινίσεις για Εγκυκλίους Αναπληρωτών - Ωρομισθίων


ΔιΡυκρινίσΡις Ξ³ΞΉΞ± ΕγκυκλίΞΏΟ…Ο‚ ΑναπληρωτώΞ½ - Ωρομισθίων

Αξιολογικοί Πίνακες για Απόσπαση στο Εξωτερικό 2008-2009


Αξιολογικοί Πίνακες για Απόσπαση στο Εξωτερικό 2008-2009 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων


"παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008"

Ανοιχτή Επιστολή προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΥΠΕΠΘ και το ΑΣΕΠ

..." ΜΡ μΡγάλη ανησυχίΞ± παρακολουθούΞΌΞ΅ τις τΡλΡυταίΡς ΞΌέρΡς, τη φιλολογίΞ± Ξ³ύρω Ξ±Ο€ό τη Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏή Ο„Ξ·Ο‚ ύλης του ΡπικΡίμΡνου διαγωνισμού των ΡκπαιδΡυτικώΞ½ του ΑΣΕΠ, Ξ³ΞΉΞ± τον ΞΊΞ»άδο των φιλολόγων (Ξ Ξ•02). Κι Ξ±Ο…Ο„ό Ξ³ΞΉΞ±Ο„ί Ο€έρα Ξ±Ο€ό το Ξ·ΞΈΞΉΞΊήΟ‚, Ξ±Ξ»Ξ»ά ΞΊΞ±ΞΉ αξιοκρατικήΟ‚ Ο„άΞΎΞ·Ο‚ Ρρώτημα του αδιάβλητου του διαγωνισμού, το οποίΞΏ κλονί΢Ρται Ξ±Ο€ό Ο„έτοιου Ξ΅ίδους πΡριστατικά, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊύπτΡι ΞΊΞ±ΞΉ το ΞΌΞ΅ίΞΆΞΏΞ½ Ρρώτημα της ΡπιστημονικήΟ‚ ΞΏΟ…ΟƒίΞ±Ο‚ του"

Υπόμνημα της ΠΕΑΕ για την ύλη του ΑΣΕΠ

"Ζητάμε από όλους τους αρμόδιους φορείς την ουσιαστική μείωση της ύλης, καθώς και τον προσδιορισμό της μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια."

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Πλατή σχετικά με τη διεξαγωγή των Γενικών Εξετάσεων

"Β Ξ•ίμαστΡ, λοιπόΞ½, πΡρίπου στο ΞΌέσο προς το Ο„έλος των ΡξΡτάσΡων. Ξ˜Ο…ΞΌίΞΆΟ‰ ότι ΞΏΞΉ ΓΡνικέΟ‚ ΕξΡτάσΡις των ΗμΡρησίων Ξ±Ξ»Ξ»ά ΞΊΞ±ΞΉ των ΕσπΡρινώΞ½ Ξ»ήΞ³ΞΏΟ…Ξ½ την ΡρχόμΡνη ΀ρίτη. ΀ην ΡρχόμΡνη ΔΡυτέρα το βράδυ Β Ξ»ήΞ³ΞΏΟ…Ξ½ τα Ξ•ΟƒΟ€Ξ΅ΟΞΉΞ½ά ΞΊΞ±ΞΉ την ΀ρίτη το Ο€ΟΟ‰ί Ο„Ξ± ΗμΡρήσια Ξ›ύκΡια. Ευχαριστώ Ο€άρα πολύ."

Δελτίο τύπου της ΠΕΑΕ για την ανακοίνωση της ύλης του επικείμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ

"ΈΟ€Ξ΅ΞΉΟ„Ξ± Ξ±Ο€ό τη Ο‡ΞΈΞ΅ΟƒΞΉΞ½ή ΟƒΟ…Ξ½άντηση μΡλώΞ½ του Ξ”.Ξ£. της Ξ .Ξ•.Ξ‘.Ξ•. ΞΌΞ΅ τον ΞΊ. ΞšΞΏΟ…Ο„ΟΞΏΟ…ΞΌάΞ½ΞΏ, Ξ΄ΞΉΞ΅Ο…ΞΈΟ…Ξ½Ο„ή Ξ“Ξ΅Ξ½ΞΉΞΊήΟ‚ ΔιΡύθυνσης ΠρωτοβάΞΈΞΌΞΉΞ±Ο‚ ΞΊΞ±ΞΉ ΔΡυτΡροβάΞΈΞΌΞΉΞ±Ο‚ Διοίκησης του Ξ₯Ξ .Ξ•.Ξ .Θ., ΡξασφαλίσαμΡ διαβΡβαιώσΡις Ο€Ξ΅Οί Ξ΅Ο€Ξ±Ξ½Ξ΅ΞΎέτασης της ύλης στον ΞΊΞ»άδο των φιλολόγων Ξ±Ο€ό πλΡυράΟ‚ Ξ₯πουργΡίΞΏΟ…, στην κατΡύθυνση της ΞΌΞ΅ίωσης του όΞ³ΞΊΞΏΟ… της ΞΊΞ±ΞΉ της αποσαφήΞ½ΞΉΟƒήΟ‚ της. ΜένΡι φυσικά, Ξ½Ξ± δούΞΌΞ΅ τις διαβΡβαιώσΡις Ξ½Ξ± Ξ³ίνονται πράΞΎΞ·, ΞΌΞ΅ γΡνναίΡς πΡρικοπέΟ‚ ΞΊΞ±ΞΉ ορισμό των σχολικώΞ½ Ξ²ΞΉΞ²Ξ»ίων ως των ΡξΡτα΢όμΡνων ΡγχΡιριδίων."

Εξεταστέα Ύλη για τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία, τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας


Ανακοινώθηκαν οι Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία, τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας

Δείτε όλα τα Ονόματα

Δελτίο τύπου της ΠΕΑΕ μετά τη συνάντηση με τον κ. Κουτρουμάνο

..."Επιπλέον, συζητήθηκε το θέμα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το ΥΠΕΠΘ προσανατολίζεται στα τέλη Νοέμβρη, για τον τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών στην ΠΔΣ, όπου και διατυπώσαμε το αίτημά μας να γίνονται οι προσλήψεις μέσω ενιαίου πίνακα και όχι μέσω των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας και των διευθυντών, προκειμένου να μην αναπτύσσονται πελατειακές σχέσεις, καθώς και για το ζήτημα της έγκαιρης και καθολικής πρόσληψης των αναπληρωτών από την αρχή της χρονιάς... "

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία,Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


Ανακοινώθηκαν οι Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γραφεία,Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Δείτε όλα τα Ονόματα

Επιστολή της ΠΕΑΕ στον υπουργό παιδείας σχετικά με το αδιάβλητο του διαγωνισμού Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

"Εδώ και κάποιες ημέρες σε εκπαιδευτικά fora κυκλοφορεί η ύλη των φιλολόγων (ΠΕ02) για τον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το οποίο και επιβεβαιώνει τις υπόνοιες και τους φόβους μας για διαβλητότητα των εξετάσεων."

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή στο 9/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή στο 9/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Αξιολογικοί Πίνακες ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών


Ξ‘ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞΏί Ξ ίνακΡς Ξ Ξ•30 ΞšΞΏΞΉΞ½Ο‰Ξ½ΞΉΞΊώΞ½ ΛΡιτουργώΞ½

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών - ωρομισθίων ζητά η ΠΕΑΕ

«...λόγω της διεξαγωγής των πανελλήνιων εξετάσεων οι διευθύνσεις και τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις ώρες που είχαν ανακοινωθεί εξαρχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες ...»

Σελίδες: 1 ... 591592593594595 ... 611

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Φυσικά και υπάρχει πολλή γνώση στα πανεπιστήμια. Οι πρωτοετείς φέρνουν λίγη, οι τελειόφοιτοι δεν παίρνουν πολλή και έτσι η γνώση συσσωρεύεται. - ’μποτ Λόρενς Λόουελ (πανεπιστημιακός)

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 28107
  • Τελευταία: elem
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 950695
  • Σύνολο θεμάτων: 16595
  • Σε σύνδεση σήμερα: 226
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 23
Επισκέπτες: 184
Σύνολο: 207

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.227 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.