Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Θέματα - xriana1

Σελίδες: 1
1
Διάφορα Εκπαιδευτικά θέματα / ΔΟΕ vs ΟΛΜΕ
« στις: Σεπτέμβριος 10, 2010, 12:02:23 μμ »
Συμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργείου τη σχολική χρονιά 2010-2011 θα γίνουν 15500 προσλήψεις αναπληρωτών, εκ των οποίων 7700 στην πρωτοβάθμια και 7800 την δευτεροβάθμια (αν  χρειαστεί).
Μέχρι στιγμής η πρωτοβάθμια έχει:

2454 δασκαλοι+1304 νηπιαγωγοί+488 θεατρολόγοι + 481 καλλιτεχνικά +337 μουσικοί +   195 γυμναστές +296 πληροφορικής +312 αγγλικά = 5963 (ποσοστό 78%).

Η δευτεροβαθμια έχει:

1064 ΠΕ02-03 και 04 (ποσοστό 14%)

Προφανώς ΔΟΕ vs ΟΛΜΕ σημειώσατε 1
Ο συνδικαλισμός του κ. Μπράτη εκανε καλά το εργο του σε αντίθεση με τους ¨εξαφανισμένους" της ΟΛΜΕ. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Υ.Γ1 Σκεφτείται ότι οι προσλήψεις της ειδικής (1300 στην πρωτοβάθμια και 600 στη δευτεροβαθμια εκρεμούν)

Υ.Γ2 Τα παιδιά αυτά που αποφοιτούν απο το ελληνικό δημοτικό δεν πηγαίνουν γυμνάσιο-λύκειο;

2
Αναπληρωτές / Ωράριο Αναπληρωτών
« στις: Αύγουστος 26, 2010, 11:21:02 πμ »
Συνάδελφοι έχω ένα ερώτημα-σκέψη που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Τα αφεντικά του υπουργείου στον τελευταίο νόμο ψήφισαν την 5ωρη υποχρεωτική υπερωρία των μονίμων και παντού διαλαλούν πως θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Δεν ξέρω γιατί αλλά κατι μου λέει ότι και ο αναπληρωτής φέτος θα μυμανθεί στο 26ωρο εβδομαδιαια και φυσικά με τα ίδια χρήματα. Έτσι μόνο εξηγείται και ο αριθμός μόνο 7800 αναπληρωτών.
Τι λέτε;

3
Αναπληρωτές / Tο τέλος των ΟΑΕΔΙΤΩΝ;
« στις: Μάιος 01, 2010, 09:23:20 μμ »
 Βάζω ένα θέμα για προβληματισμό, νομίζω αξίζει να το δούμε. Το αθλιο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε βάζει ένα τέλος, μάλλον, σε αυτό που λέμε οαεδίτες-αλεξιπτωτιστες.

ΔΕΙΤΕ

1. Νέο νομοσχέδιο

Άρθρο 6
Προϋπηρεσία
 
Στην  υποπαράγραφο α της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152),  όπως  η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3687/2008 (Α’ 159), προστίθεται περίπτωση ιε) ως εξής: «ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)». Στην υποπαράγραφο β της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση vii) ως εξής: «vii)  τo Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.»

2.Υποπαράγραφο α της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152)


34. 'Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το φορέα πρόσληψης: α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
"ή στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαική 'Ενωση", επιφυλασσομένης της διάταξης της
παρ.10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000".
*** Η άνω εντός " " φράση της περ.α' προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.9
Ν.3391/2005,ΦΕΚ Α 240/4.10.2005.Εναρξη ισχύος από 31.8.2005.

3.Άρθρο 2 του ν. 3687/2008 (Α’ 159)


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3687

Άρθρο 2
Η παράγραφος 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 α΄, β΄ και
γ΄ του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α΄) και του άρθρου 23
παράγραφος 2 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α΄), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προ−
ϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκ−
παιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα
δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχο−
λικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο
Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέ−
σεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή
τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για
την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκ−
παίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής
στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄) και ιδ) στα
δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία
του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών−
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία
ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του
άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου
(α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φο−
ρείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων
ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής
στήριξης,
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια,
πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμή−
ματα αυτής,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των
ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολο−
γίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,
vi) φορείς των χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων
τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε
κράτος, Υπουργείου.
γ. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι
προσελήφθησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον
κλάδο ΔΕ, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από
το άρθρο 14 παράγραφος 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄)
τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχί−
ου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή
τους στους πίνακες αναπληρωτών–ωρομισθίων μόνον
αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαί−
ου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς
επαγγελματικής πείρας.»


4
Αναπληρωτές / Π.Δ.Σ. στα Τρίκαλα
« στις: Δεκέμβριος 08, 2009, 09:26:16 μμ »
  Το καθεστώς πληρωμών στο χώρο της παιδείας οσο αφορά τους αναπληρωτές και ωρομισθιους πάνω κάτω το γνωρίζουμε και το αισθανόμαστε καθημερινά. Αυτή η ξεφτίλα όμως με την πληρωμή της Π.Δ.Σ. ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Το ότι συνάδελφοι παραμένουμε 1,5 χρόνο απλήρωτοι και για πόσο ακόμη κανείς δεν ξέρει ήταν λίγο πολυ διαφαινόμενο. Η "μπλέ" μοιράζοντας δεξιά-αριστερά 10 ωρα και όντας βέβαιοι για την ΗΤΤΑ, αδιαφόρησαν. Οι
'πράσινοι" που θα έρχονταν ως σωτήρες σφυρίζουν αδιάφορα καταγγέλοντας τους προηγούμενους.
Στη μέση όλων αυτών εμείς.......

   Εκείνο όμως που είναι η απόλυτη ξεφτίλα είναι η συμπεριφόρα της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων η οποία αντιμετωπίζει το θέμα τελείως αδιάφορα, έως κυνικά κάποιες φορές στο στύλ:
"αφου γνωρίζετε το πλαίσιο", "δεν θα χαθούν χρήματα, θα αργήσετε αλλα θα τα πάρετε", "δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος", "ως τα αλλα Χριστούγεννα Θα έχετε πληρωθεί" κι άλλα τέτοια.

   Καταγγέλω τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, την προισταμενη της (οσονουπου απελθούσα), την υπεύθυνη του προγράμματος Π.Δ.Σ 2008-2009 (επίσης οσονουπου απελθούσα), το τμήμα οικονομικού με επικεφαλή τον κ. Οικ....ου, ελπίζω απελθόντα σύντομα ,για τη χυδαία στάση τους  στις ερωτησεις ότι τα χρήματα αυτά εμεις τα έχουμε δουλέψει ,πληρώσαμε καυσιμα για μετακινήσεις και κυρίως τα έχουμε δηλώσει εδώ και 1 χρόνο στην εφορία, απαντώντας κυνικά: ισως τα εόμενα Χριστούγεννα θα τα πάρετε ελπίζω. Τέλος καταγγέλω τον "επίτροπο", το σκληρό αυτό golden boy που εξαντλεί όλη του την τυπικότητα στους μισθούς των 200 Ευρώ εκπαιδευτικών που οργώνουν την Ελλάδα.

    Για όλα τα παραπάνω οι "βολεμένοι" του συστήματος αξίζουν τη χλευη της εκπαιδευτικής κοινότητας που αξιοπρεπώς προσπαθεί να επιτελέσει το έργο της και να ζήσει τις οικογένειες της.
Όχι άλλος φασισμός το ίδιο το σύστημα που σας ανέδειξε θα σας ξεβράσει............Ελπιζω.

   Εδώ και τώρα:

Εξόφληση όλων των δεδουλευμένων της Π.Δ.Σ για τις χρονιές 2008-2009 και 2009-2010
Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου.
Κινητοποιήση όλων των συναδέλφων.

5
Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών / Παράξενα στους πίνακες
« στις: Αύγουστος 05, 2009, 01:40:25 μμ »
 Ο καλύτερος τρόπος διορισμού ΠΕ 03 σε 4 το πολύ χρόνια απο τη λήψη πτυχίου

http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_diorismwn_09/PE03.00.html
 Ο υπαριθμών 454 α.α στον πίνακα αναπληρωτών και 694 στον πίνακα διορισμών το αντιπροσωπευτικότερο
παράδειγμα.
 Εμείς οι υπόλοιποι "θνητοί" παραμένουμε απλά θεατές- κορόιδα.

Ξεφτίλα................

Σελίδες: 1

Pde.gr, © 2005 - 2020

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 29345
  • Τελευταία: anmitrop
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1009139
  • Σύνολο θεμάτων: 17380
  • Σε σύνδεση σήμερα: 149
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 0
Επισκέπτες: 75
Σύνολο: 75

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.073 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.