Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - dimitris75

Σελίδες: 1234 ... 24
15
Αν κατάλαβα καλά εννοείς ότι αυτός που δηλώνει ΣΜΕΑΕ και δεν πάει χωρίς δίκη του υπαιτιότητα τότε έχει ας πούμε "ασυλία" και παίρνει προτεραιότητα στις τοποθετήσεις; Αν εννοείς αυτό τότε δε νομίζω να ισχύει.

Αυτό ακριβώς εννοώ .  Για να δούμε πως θα το ερμηνεύσουν οι Διοικούντες ....

16
Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά αναπληρωτής με μόνιμο . Ούτως ή άλλως η διάταξη είναι να καλυφθούν τα ΣΜΕΑΕ . Αλλά σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δηλώσει καν ΣΜΕΑΕ ,αλλά μόνο Τ.Ε και είναι ψηλότερα στον πίνακα ( είτε μόνιμων - είτε αναπληρωτών) θα διαλέξει  Τ.Ε ?  ή θα πάρει την θέση αυτός που έχει δηλώσει ΣΜΕΑΕ αλλά επειδή τις θέσεις τις κάλυψαν ήδη όσοι προηγούνταν δεν μπόρεσε να πάει ? Αυτό θεωρώ ότι ίσως είναι η ποινή . Δεν επέλεξες τα ΣΜΕΑΕ , πήγαινε τελευταίος στον πίνακα . Επέλεξες αλλά δεν πήγες χωρίς δική σου ευθύνη , επιλέγεις πρώτος Τ.Ε .

17
Συμφωνούμε ότι τα ΣΜΕΑΕ  έχουν προτεραιότητα . Η δική μου ερώτηση είναι : Έστω ότι δεν επιθυμώ να πάω σε ΣΜΕΑΕ και είμαι πρώτος στον πίνακα .  Ο 20ος του πίνακα επιθυμεί και έχει δηλώσει ΣΜΕΑΕ αλλά δεν έχει θέση . Οπότε στα τμήματα ένταξης ποιός προηγείται ? Εγώ , ο 1ος ή ο 20ος ? Θεωρώ ότι έχει παγίδα η διάταξη ( σαν ποινή) που δεν δηλώνεις τα ΣΜΕΑΕ . Τι λέτε ?

18
Με απλά λόγια ? ....

Αρθρο 48 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).» Πηγή: www.especial.gr

19
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 04, 2020, 01:13:11 πμ »
Ευχαριστώ για τη βοήθεια dimitris. Ελπίζω να βγάλω άκρη.

ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ

2. Αντίστοιχα, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των
οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με
άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από
την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό,
βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης
υπεύθυνης δήλωσης (σχετική και η αριθ. 33164/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών, ΑΔΑ: 97ΓΔ46ΜΤΛ6-ΒΛ1).[email][/email]

20
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 04, 2020, 01:07:58 πμ »
ΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ     ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΑΔΑ : ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ

1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν προσδιοριστεί με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ Β' 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) υπουργική απόφαση και αιτούνται να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική άδεια απουσίας, αλλά λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας κατά τα αναφερόμενα στις (η) και (θ) σχετικές εγκυκλίους μας, χορηγείται υποχρεωτικά η εν λόγω ειδική άδεια απουσίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

2. Εφόσον ο /η υπάλληλος αιτηθεί τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και η οικεία υπηρεσία εγκρίνει τη χορήγησή της κατόπιν διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή στη συνέχεια η διακοπή της κατόπιν αίτησης του/ της υπαλλήλου ή η χορήγησή της σε διακεκομμένα διαστήματα εφόσον από τα προσκομιζόμενα συνοδευτικά ιατρικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο αρχικά χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η συνδρομή των ανωτέρω παθήσεων ή ισάξιας βαρύτητας παθήσεων ως προς την ευπάθεια στον κορωνοϊό δύναται να πιστοποιείται από βεβαιώσεις ειδικευμένων ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους και της ένταξής τους σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγοριών.


Είναι σαν τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας . Υπάρχουν παθήσεις που εντάσσονται σε κατηγορία  . Βρες άλλο γιατρό που να γνωρίζει την διαδικασία . Να του εξηγήσεις ότι θες την άδεια , δείξε την απόφαση ΚΕΠΑ & θα σε κατατάξει (σαν συνάφεια )  σε μια από τις 13 κατηγορίες ,ώστε και η Διεύθυνση να μην σου δημιουργεί  πρόβλημα . Σε κάθε περίπτωση πάτα πάνω στην εγκύκλιο και αν μέχρι να λήξει η σύμβαση δεν μπορέσεις να βρεις την ιδανική βεβαίωση ,τότε θα την γράψεις ως αναρρωτική ( δικαιούσαι 15 ημέρες) . Δεν χάνεις προυπηρεσία - μόρια κλπ.

21
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 03, 2020, 09:21:28 πμ »
Καλησπέρα σας,
Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός.
Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε γιατί έχω μπερδευτεί πολύ.
Δεν ανήκω ξεκάθαρα στις αριθμημένες κατηγορίες ομάδων αυξημένου κινδύνου του ΦΕΚ. Όμως, σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών μπορώ να επικαλεστώ ότι έχω αντίστοιχα σοβαρό νόσημα σχετικό με κάποιο από τις ασθένειες που έχει το ΦΕΚ.
Δικαιούμαι άδεια ειδικού σκοπού; Δεν καταλαβαίνω αυτό με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. Είναι άλλος τύπος άδειας;
Χρειάζομαι νέα γνωμάτευση από γιατρό ειδικότητας; Έχω γνωμάτευση για την πάθηση και το αντίστοιχο έγγραφο από το ΚΕΠΑ.
Πρέπει να ξαναπάω σε γιατρό για να επικαιροποιήσουν τη γνωμάτευση; Πρέπει αυτός να γράψει κάτι συγκεκριμένο στη γνωμάτευση;

Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα . Είναι 2 διαφορετικές άδειες . Εσύ ξεχνάς την άδεια ειδικού σκοπού .
ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ
Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η συνδρομή των ανωτέρω παθήσεων ή ισάξιας βαρύτητας παθήσεων ως προς την ευπάθεια στον κορωνοϊό δύναται να πιστοποιείται από βεβαιώσεις ειδικευμένων ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους και της ένταξής τους σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγοριών.
Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας


ΑΔΑ: Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1
Κατά τα λοιπά, ισχύει η σχετική εγκύκλιος και – σε λοιπές λεπτομέρειες – οι 6 εγκύκλιοι του
ΥΠΕΣ που αναφέρονται σε αυτήν.


22
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 03, 2020, 08:37:33 πμ »
Εγώ κατάλαβα από τα λεγόμενα του dimitris75 ότι πρέπει να κάνει αίτηση προς τον διευθυντή και να μην εμπλακεί η κοπέλα σε προφορική αντιδικία μαζί του. Τουλάχιστον να του μιλήσει ωραία και σε ήρεμους τόνους για να είναι καλυμμένη.  Γιατί αυτός μπορεί κάλλιστα να της κάνει αναφορά αν είναι το στιλ του αυτό. Μήπως κατάλαβα λάθος;
danai, υπάρχουν και τέτοιοι διευθυντές δυστυχώς...

Καλημέρα . Ναι ,σωστά το διατύπωσες .

23
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 02, 2020, 03:12:07 μμ »
Όχι . Θα κάνεις την αίτηση σου με σχετικό α) το email σου προς το Υπουργείο ( μ.π.σ) και β) την απάντηση του Υπουργείο  .

Σε συνέχεια του (β) σχετικού ,  το οποίο σας επισυνάπτω , παρακαλώ όπως .....και βάλε το προηγούμενο κείμενο που σου είπα .

Στο προφορικό αν το πείς , εκλαμβάνεται ως απειλή ...Πρόσεχε , είναι λεπτομέρειες .

24
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 02, 2020, 02:53:35 μμ »
Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ εγκύκλιος).

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρ. 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ περί επιλογής εργασίας
με μειωμένο ωράριο μέχρι και 25% ημερησίως, αντί της άδειας ειδικού σκοπού μπορεί να γίνει μόνο
για τις εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών.

Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως από το συνολικό εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ (ήτοι 30 ώρες/εβδομάδα ή 6 ώρες/ημέρα), διατηρώντας όμως, ει δυνατόν, το διδακτικό τους ωράριο.

Κάνε μια γραπτή αίτηση και ζήτα την κατ'εξαίρεση άδεια ειδικού σκοπού ή την διευκόλυνση παροχής εργασίας ( με αυτή την σειρά ) με υπέρβαση του 25% λόγω απόστασης - παραλαβή τέκνου κλπ ... Εάν στην αρνηθούν είναι πιθανότατα παράβαση καθήκοντος ή μη έγκριση διευκόλυνσης παροχής εργασίας και μπορείς να ζητήσεις αποζημίωση δικαστικά .
Εάν διαφωνούν ας ζητήσουν διευκρινίσεις από το ΥΠΕΣ .  Αλλά δεν μπορούν να το ερμηνεύουν ,όπως θα ήθελαν . 
Εάν σου απαντήσουν αρνητικά ,θα κάνεις απευθείας ιεραρχικό αίτημα στο Υπουργείο (υπηρεσιακά) ,ώστε αρχικά να μην το απορρίψουν & θα σου δώσουν την ερμηνεία νομικά.
Σε κάθε περίπτωση ,ποτέ να μην δέχεσαι ότι προφορικά επικαλούνται . Ειδικά στο Δημόσιο , ότι δεν απαγορεύεται ρητά ,επιτρέπεται !

25
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Ιούνιος 01, 2020, 08:02:30 μμ »
Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ εγκύκλιος).

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρ. 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ περί επιλογής εργασίας
με μειωμένο ωράριο μέχρι και 25% ημερησίως, αντί της άδειας ειδικού σκοπού μπορεί να γίνει μόνο
για τις εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών.


Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως από το συνολικό εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ (ήτοι 30 ώρες/εβδομάδα ή 6 ώρες/ημέρα), διατηρώντας όμως, ει δυνατόν, το διδακτικό τους ωράριο.


Εφόσον δε κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία μείωση του
ωραρίου απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους
βρεφονηπιακούς/ παιδικούς σταθμούς και τις οικείες σχολικές μονάδες λόγω μη
λειτουργίας του «ολοήμερου», είναι ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο
4
του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση
της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, εφόσον
αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το
σκοπό αυτό.
   62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ

Διάβασε τις εγκυκλίους καλά και προσεκτικά .......

26
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Μάιος 29, 2020, 12:33:35 μμ »
Αυτο που οι διευθυντες δεν ξερουν και πολλες φορες ουτε οι προισταμενοι και πρεπει εμεις να τους παμε νομους και εγκυκλιους ειναι το καλυτερο

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/rythmisi_apoysion_mathitontrion_protovath-_mias_ekpaideysis_kai_s.m.e.a.e._p.e._kai_d.e._di-_daktikoy_etoys_2019-2020.pdf

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των
Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν
υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον
ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενήλικος/η, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/
τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από
COVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) και στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020
κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρήλοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο
της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση),
ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού
του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

27
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Μάιος 29, 2020, 10:13:28 πμ »
ΑΔΑ : ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ   ΚΑΙ

Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 64) εκδόθηκε αφενός η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (Β΄ 1800, ΑΔΑ 6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» και ακολούθως συνεπεία της νεώτερης επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 εκδόθηκε εκ νέου η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2).
Ειδικότερα, κατόπιν έκδοσης της ως άνω νεώτερης απόφασης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 ορίζονται πλέον από 15.5.2020 συνολικά οι κάτωθι:
1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

28
Άδειες / Απ: Αδεια ευπαθών ομάδων covid 19
« στις: Μάιος 29, 2020, 09:13:10 πμ »
Θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά κάποιος πήρε κάποια σαφή απάντηση για την περίπτωση των μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων που δεν θα πανε σχολείο λόγω δήλωσης για ευπαθή ομάδα; Θα χορηγηθεί τελικά άδεια; Από ότι είδα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι σαφές ότι χορηγείται!

Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διάταξη και των οποίων τα τέκνα κατ’ εφαρμογή της αριθ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020» (Β’ 1765) δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται πλέον στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 υπουργική απόφαση ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση απαιτείται
5
βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης

Γ.1. Σε συνέχεια της ενότητας Γ΄ της (η) σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας και των δημοτικών σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών, των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες, για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των τέκνων συνεπεία του ειδικού προγράμματος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων


Άρα 2 περιπτώσεις : α) γονείς που δεν θα τα στείλουν σχολείο με Υ.Δ & θα συνεχίσουν την άδειά τους β) γονείς που θα τα στείλουν σχολείο και θα λαμβάνουν άδεια όταν τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο ώστε να τα προσέχουν . 

Σελίδες: 1234 ... 24

Pde.gr, © 2005 - 2021

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 30501
  • Τελευταία: IRINI2000
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1075663
  • Σύνολο θεμάτων: 18111
  • Σε σύνδεση σήμερα: 788
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 62
Επισκέπτες: 661
Σύνολο: 723

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.