*
Σελίδες: 1 ... 657658659660661 ... 671

ΙΘ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70


ΙΘ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70

ΙΖ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60


ΙΖ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60

Διαμαρτυρία ΠΕΑΕ και Συνέλευση το Σάββατο 12/4


ΔιαμαρτυρίΞ± ΠΕΑΕ ΞΊΞ±ΞΉ ΣυνέλΡυση το Ξ£άββατο 12/4

ΧιλιάδΡς Ξ΅ίμαστΡ ΞΏΞΉ αδιόριστοι ΡκπαιδΡυτικοί, όπως χιλιάδΡς Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ τα ΞΊΞ΅Ξ½ά ΟƒΟ„ΞΏ δημόσιο σχολΡίΞΏ.
Κάποιοι Ξ±Ο€ό ΡμάΟ‚ θΡωρούμαστΡ Ξ±Ο€ό το Ξ₯πουργΡίΞΏ ΠαιδΡίΞ±Ο‚ ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΏί Ξ½Ξ± δουλΡύΞΏΟ…ΞΌΞ΅ ως ωρομίσθιοι ή Ξ±Ξ½Ξ±Ο€Ξ»Ξ·ΟΟ‰Ο„έΟ‚, Ξ±Ξ»Ξ»ά Ξ±Ξ½ίΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞΉ Ξ½Ξ± δουλΡύΞΏΟ…ΞΌΞ΅ ως ΞΌόΞ½ΞΉΞΌΞΏΞΉ ΡκπαιδΡυτικοί.

Σχέδιο Νόμου - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

’ρθρο 9 - Ξ£ύσταση ΞΊΞ»άδων ΡκπαιδΡυτικώΞ½ ΕΑΕ, ΕΕΠ ΞΊΞ±ΞΉ Προσωπικού ΗμΡρήσιας Φροντίδας
’ρθρο 10 - EΞΉΞ΄ΞΉΞΊά Ο„Ο…Ο€ΞΉΞΊά Ο€ΟΞΏΟƒόντα ένταξης στον Ρισαγωγικό Ξ²Ξ±ΞΈΞΌό των συνιστώμΡνων ΞΊΞ»άδων ΡκπαιδΡυτικώΞ½ ΕΑΕ
’ρθρο 11 - Ξ₯πηρΡσιακέΟ‚ μΡταβολές  -Β  ΔιορισμοίΒ  ΕκπαιδΡυτικώΞ½ ΕΑΕ
’ρθρο 12 -ΑναπληρωτέΟ‚ Ξ•ΞΊΟ€Ξ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο…Ο„ΞΉΞΊΞΏί Ξ•Ξ‘

Δήλωση του Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατά την διάρκεια της περιοδείας του στο νομό Τρικάλων


Ξ”Ξ—ΞœΞŸΞ£Ξ™ΞŸΞ“Ξ‘Ξ‘Ξ¦ΞŸΞ£: ΚύριΡ Ξ₯Ο€ΞΏΟ…ΟΞ³έ Ξ΅ίπατΡ χθΡς στο Ξ’όλο ΞΊΞ±Ο„ά Ο„Ξ·Ξ½ ΣυνέντΡυξη Ξ€ύπου Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± πρόθΡση που έχΡτΡ Ξ½Ξ± μονιμοποιήσΡτΡ τους αναπληρωτέΟ‚ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·Ο„έΟ‚ όσους έχουν πολύ μΡγάλο χρόΞ½ΞΏ προϋπηρΡσίΞ±Ο‚ πως το σκέφτΡστΡ Ξ±Ο…Ο„ό;

Ομιλία του Υπουργού κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα των Εκπαιδευτικών με θέμα: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες»


Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, υλοποιείται δράση («Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής») με στόχο την επιμόρφωση και την πρακτική εκπαίδευση 3.200 εκπαιδευτικών πληροφορικής σε τεχνολογίες αιχμής με έμφαση στη διδακτική της πληροφορικής. Παράλληλα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις για ειδικούς στις νέες τεχνολογίες την περίοδο 2009-2010 και 2010-2011.

Κτιριακές υποδομές 2007/2008 - Διαβίβαση πίνακα για τα Ολοήμερα Δημοτικά


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

Διαβίβαση πίνακα για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία & Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Συνάντηση της ΟΛΜΕ ΅ε τον Υφ. Παιδείας για τη ΅η καταβολή δεδουλευ΅ένων.


Στο πλαίσιο προγραµµατισµένης παράστασης διαµαρτυρίας των καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη µη καταβολή δεδουλευµένων σε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (από τον περασµένο Νοέµβρη) και χιλιάδες ωροµισθίους, καθώς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (οφείλονται δεδουλευµένα έως και 18 µηνών), πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.Η συνάντηση, ουσιαστικά, ήταν άκαρπη.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη διαδικασία που για πρώτη φορά ακολουθήθηκε κατά τις πρόσφατες µεταθέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζήτησε την ανάκλησή τους προκειµένου ακολουθήσει άµεσα σχετική συζήτηση για την σωστή διαχείριση του ζητήµατος.

Εκπροσώπηση των ΕΛΜΕ στο 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ


Εκπροσώπηση των Ξ•Ξ›ΞœΞ• στο 8ΞΏ ΕκπαιδΡυτικό Συνέδριο της ΞŸΞ›ΞœΞ•

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση


Προκήρυξη πλήρωσης  εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και κατάρτιση πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Έντυπο Αίτησης Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ 2008


Έντυπο Αίτησης Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ 2008

Παρουσίαση του νέου νόμου-πλαισίου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση


«ΠρόκΡιται Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± ολοκληρωμέΞ½Ξ· παρέμβαση, Ξ· οποίΞ± δΡν έχΡι ΞΌόΞ½ΞΏ νομοθΡτικό χαρακτήρα, Ξ±Ξ»Ξ»ά Ξ΅Ξ½ΟƒΟ‰ΞΌΞ±Ο„ώνΡι, όπως σας Ξ΅ίπα, τα διΡθνώΟ‚ ισχύοντα, Ξ²Ξ³ά΢Ρι τη Ο‡ώρα ΞΌΞ±Ο‚ Ξ±Ο€ό το Ξ²άλτο, Ξ΄ίδοντας ΞΌίΞ± Ξ½έΞ± Ξ΄Ο…Ξ½Ξ±ΞΌΞΉΞΊή ΟƒΟ„Ξ·Ξ½ Ρκδήλωση έμπρακτης ΡυαισθησίΞ±Ο‚ Ξ³ΞΉΞ± τα άτομα ΞΌΞ΅ αναπηρίΞ±, διασφαλί΢Ρι στην πράΞΎΞ· ίσΡς ΡυκαιρίΡς Ξ³ΞΉΞ± ΞΌόρφωση ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄ΞΏΟ…Ξ»Ξ΅ΞΉά Οƒβ€™ Ξ±Ο…Ο„ά Ο„Ξ± άτομα, πραγματώνΡι τον έΞ½Ξ±Ξ½, τον πρώτο ΞΏΟ…ΟƒΞΉΞ±ΟƒΟ„ΞΉΞΊά Ο€Ο…Ξ»ώΞ½Ξ± Ξ±Ο€ό τους πυλώνΡς καινοτομιώΞ½ που Ξ΅ίχαμΡ ΡξαγγΡίλΡι, Ξ΄Ξ·Ξ»Ξ±Ξ΄ή Ο„Ξ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟ‰Ο€ΞΏΞΊΞ΅Ξ½Ο„ΟΞΉΞΊή ΞΌΞ±Ο‚ ΡκπαίδΡυση ΞΊΞ±ΞΉ όπως Ξ΅ίδατΡ, συνοδΡύΡται όχι ΞΌόΞ½ΞΏ Ξ±Ο€ό τα Ξ΅ΞΊΟ„Ξ΅Ξ»Ξ΅ΟƒΟ„ΞΉΞΊά Ξ ΟΞΏΞ΅Ξ΄ΟΞΉΞΊά Ξ”ΞΉΞ±Ο„άγματα που Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ έτοιμα, Ξ±Ξ»Ξ»ά ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ο€ό τις Ξ±Ξ½Ο„ίστοιχΡς παρΡμβάσΡις του Δ’ ΚΠΣ όπου έχουμΡ δΡσμΡύσΡι τους απαιτούμΡνους Ο€όρους ΞΊΞ±ΞΉ του ΟΣΚ Ξ³ΞΉΞ± τη δημιουργίΞ± των Ξ±Ξ½Ο„ίστοιχων υποδομώΞ½, ώστΡ Ξ½Ξ± Ξ΅ίΞ½Ξ±ΞΉ ΞΌίΞ± πλήρης ΞΌΞ΅Ο„Ξ±ΟΟΟ…ΞΈΞΌΞΉΟƒΟ„ΞΉΞΊή Ο€Ξ±Οέμβαση, καθΡτοποιημέΞ½Ξ· ΞΊΞ±ΞΉ αποτΡλΡσματική.

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών προς τον Υπ. Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

  
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αποδείχτηκε ότι ο προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ για την κάλυψη των αναγκών στα δημόσια σχολεία της χώρας ήταν ανεπιτυχής. Χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων έμειναν κενές, πολλοί συνάδελφοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι είναι ακόμα απλήρωτοι, ενώ τίποτα δεν έχει ακουστεί ακόμα επίσημα για τους διορισμούς της νέας σχολικής χρονιάς.

Συ΅παράσταση της ΟΛΜΕ στους υπαλλήλους του ΚΥ του ΥΠΕΠΘ

Το ∆. Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη συµπαράστασή του στους υπαλλήλους του Συλλόγου Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που απεργούν στις 2 και 8 Απρίλη 2008, καλεί τον Υπουργό Παιδείας να ικανοποιήσει τα αιτήµατά τους που έχουν άµεση σχέση και µε την αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης.

Ομιλία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το Διαδίκτυο


 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, διασυνδέει το 99% των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας με το Internet. Το 22% των σχολείων μας έχουν ήδη μεταβεί σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και βάσει σχεδιασμού έως τον Ιούνιο του 2008, το 65% των σχολείων θα συνδέονται με to Internet με ευρυζωνικές ταχύτητες. Και αναλόγως της πορείας υλοποίησης των έργων των μητροπολιτικών δικτύων από τους δήμους το ποσοστό μπορεί να αγγίξει και το 93%.
Σελίδες: 1 ... 657658659660661 ... 671

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Εκπαίδευση δε σημαίνει να διδάσκεις σε ανθρώπους πώς να μάθουν εκείνο που δεν γνωρίζουν, σημαίνει να τους διδάσκεις να συμπεριφέρονται έτσι όπως δεν συμπεριφέρονται. - Τζον Ράσκιν (κριτικός τέχνης)

Pde.gr, © 2005 - 2020

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 29929
  • Τελευταία: Penny papa
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1036037
  • Σύνολο θεμάτων: 17734
  • Σε σύνδεση σήμερα: 579
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
  • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 23
Επισκέπτες: 494
Σύνολο: 517

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.377 δευτερόλεπτα. 21 ερωτήματα.