*

Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών

Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών

Τη σύσταση και τη λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ)  των εκπαιδευτικών για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών καθώς και διαχειριστικής ομαδας υποστήριξης του εν λόγω έργου ενέκρινε το ΔΣ του ΙΕΠ.

Η Ομάδα Ευθύνης της Επιμόρφωσης έχει ως ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την συνολική εποπτεία του έργου της επιμόρφωσης, την αξιολόγηση και την εισήγηση της τελικής επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος. Ακολουθούν τα πρακτικά:

 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1560/21-09-2016):

«Ύστερα από την έγκριση από το ΔΣ του ΙΕΠ των επικαιροποιημένων και αναθεωρημένων Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα «Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου» και «Θρησκευτικά Λυκείου» του Υποέργου 1 «Εκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450, το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στη δημοσίευση σε ΦΕΚ των εν λόγω ΠΣ.

Έτσι, από το σχολικό έτος 2016-17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού -Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07-09-2016, ΦΕΚ Β 2920/13.09.2016) και Λυκείου (Απόφαση 143579/Δ2/07-09-2016, ΦΕΚ Β 2906/13.09.2016), σε αντικατάσταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2003), καθώς και του Αναλυτικού Προγράμματος του Λυκείου (1998), ως προς τα τμήματά τους που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της εφαρμογής των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου εισηγηθήκαμε την ανάληψη εκ μέρους του ΙΕΠ Έργου ΕΣΠΑ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το πρώτο σχολικό έτος ισχύος τους 2016-2017 να υποστηριχθεί παιδαγωγικά.

Το εν λόγω Έργο εγκρίθηκε από την Επιτελική Ομάδα ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ και βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο της άμεσης προετοιμασίας και έναρξης υλοποίησης του έργου της επιμόρφωσης των ως άνω εκπαιδευτικών και σε συνέχεια της εγκεκριμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ4ΑΜΟΞΛΔ-1Υ2), προτείνουμε την ανάληψη της επιστημονικής και διαχειριστικής ευθύνης του εν λόγω Έργου, το οποίο πρόκειται να εξελιχθεί ταχύτατα εντός του σχολικού έτους 2016-2017, ως κατωτέρω:

1. Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης

Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ) στο Ι.Ε.Π., με ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την συνολική εποπτεία του έργου της επιμόρφωσης, την αξιολόγηση και την εισήγηση της τελικής επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος.

Για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου εισηγούμαστε τη συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ) στο Ι.Ε.Π. με τα εξής μέλη:

1. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ, Προϊστάμενος Γραφείου Α ως Συντονιστής της ΕΟΕ

2. Μάριος Κουκουνάρας – Λιάγκης, Λέκτορας του Τμήματος Θεολογίας ως μέλος της ΕΟΕ

3. Άγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων ως μέλος της ΕΟΕ

4. Γιώργος Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων ως μέλος της ΕΟΕ

5. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων ως μέλος της ΕΟΕ

6. Αντώνιος Παναγάκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 ως μέλος της ΕΟΕ

Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη είναι όλοι εμπειρογνώμονες ή αξιολογητές των νέων προγραμμάτων σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και η αξιολόγησή της αναγκαιότητας συμμετοχής τους ως απολύτως ειδικοί γνώστες της λειτουργίας, εμπειρογνωμοσύνης και εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών στα Θρησκευτικά θα γίνει μαζί με την αξιολόγηση της αναγκαιότητας του όλου Έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΕΟΕ θα προσφέρουν αμισθί όλες τις υπηρεσίες. Τυχόν δαπάνη για οδοιπορικά έξοδα δύναται να καλυφθεί σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του Έργου και την κείμενη νομοθεσία. Αμοιβή επιμορφωτικών ωρών στο δια ζώσης τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα των Ε_Ε, θα λάβει μόνον ο κ. Μάριος Κουκουνάρας – Λιάγκης ως μέλος ΔΕΠ, η οποία θα καθορισθεί σύμφωνα με τα προσόντα του και κατ’ αναλογία με την ΚΥΑ ΦΕΚ 3276, τεύχος β, 23-12-2013.

2.Σύσταση διαχειριστικής ομάδας υποστήριξης του προτεινόμενου Έργου

Ακολούθως, προτείνουμε ως διαχειριστική και υποστηρικτική ομάδα για το εν λόγω Έργο τα εξής μέλη του ΙΕΠ:

1. Μαρία Κοκολάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,

2. Γεωργία Παπασταυρινίδου, Εισηγήτρια του ΙΕΠ,

3. Ρεββέκα Χρουσαλά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός

Η εν λόγω ομάδα θα συνεργάζεται άμεσα με τον Υπεύθυνο του Έργου, με την ΕΟΕ και με το Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΙΕΠ.

Επισημαίνεται ότι ο Υπεύθυνος του Έργου, τα μέλη της ΕΟΕ καθώς και τα μέλη της διαχειριστικής και υποστηρικτικής αυτής ομάδας του ΙΕΠ θα προσφέρουν αμισθί όλες τις υπηρεσίες τους».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Προϊσταμένου του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α.

 

Πρακτικά
446 επισκέπτες, 6 χρήστες, 452 συνολικά
fanh05, barbarosa, emmaki, Jarvis, jimys, dimik

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να πάνε στο πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα πτυχίο και έπειτα να δουλέψουν ένα εξάμηνο σε μπαρ και ένα εξάμηνο σε ταξί. Τότε θα ήταν πραγματικά μορφωμένοι. - Αλ Μαγκουάιρ (προπονητής μπάσκετ)

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32329
  • Τελευταία: kblala
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1162208
  • Σύνολο θεμάτων: 19243
  • Σε σύνδεση σήμερα: 567
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 6
Επισκέπτες: 446
Σύνολο: 452

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.513 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.