*

Έθνος: Νέο σύστημα από φέτος στους διορισμούς εκπαιδευτικών

Νέο σύστημα από φέτος στους διορισμούς εκπαιδευτικών

Το σχολικό έτος 2011 - 2012 οι προσλήψεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν σε ποσοστό 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών.

Εναν οδηγό για τον διορισμό και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία για την ερχόμενη σχολική χρονιά και τα δύο επόμενα έτη παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», προκειμένου οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να έχουν μια επιπλέον «εικόνα» και να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να κινηθούν για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζουν ότι όσον αφορά στις προσλήψεις των υπουργείων Παιδείας και Υγείας δεν θα ισχύει το ένα προς πέντε (πέντε αποχωρήσεις, μία πρόσληψη), όπως τουλάχιστον υπογραμμίζουν στο «Εθνος» αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο (3848/2010) το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν σε ποσοστό 60% από τους επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα (ο οποίος θα προκύψει μετά τον 7ο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική προϋπηρεσία.

Γι' αυτούς τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Μέχρι το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, διορίζονται επιπλέον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του νόμου 3848/2010, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Από το 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) που γίνεται κάθε δυο χρόνια. Τις σχολικές χρονιές 2012-13 και 2013-14 οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση την επιτυχία στον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών που, μέχρι τώρα, ξέρουμε ότι θα γίνει το 2012. Στον διαγωνισμό αυτό όπως και στον επόμενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ούτε και για τον μόνιμο διορισμό.

Στα πλαίσια αυτά, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ μέχρι την περίοδο αυτή είναι τα παρακάτω: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών - Δημοτικής Εκπαίδευσης - Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου - Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών - Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

ΟΛΟΗΜΕΡΑ
Οι ειδικότητες των ωρομίσθιων

Για τα διδακτικά αντικείμενα του αθλητισμού, χορού, εικαστικών, θεατρικής αγωγής και νέων τεχνολογιών, μπορούν να προσληφθούν οι εξής κλάδοι: ΠΕ11, κάτοχοι πτυχίου του τμήματος θεατρικών σπουδών ή πτυχίου θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32, οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ (ΠΕ18.41), απόφοιτοι της σχολής Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών, (ΠΕ08), αρχιτεκτονικής, τμημάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ΠΕ19 και ΠΕ20.

ΠΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οροι και μοριοδότηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αν και όπως σημειώνει το υπουργείο στους δύο επόμενους διαγωνισμούς δεν θα είναι απαραίτητο το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών που παρέχεται σε ΑΕΙ, με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ (με την προϋπόθεση το πρόγραμμα σπουδών να εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση), με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

Επίσης, εξασφαλίζεται με την κατοχή πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ, της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ, Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επισημαίνεται ότι τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Κατά τα λοιπά, όσοι μετέχουν στον διαγωνισμό, κατατάσσονται αρχικά σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα. Η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια.

Υπογραμμίζεται ότι, αν ο υποψήφιος έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία.

Οσο για τον βαθμό των πτυχίων με βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα, υπολογίζεται μία μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε. Οσο για την προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, αναφέρουμε ενδεικτικά τα δημόσια σχολεία, τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης, τα ολοήμερα σχολεία, τα εκκλησιαστικά σχολεία, τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.λπ.

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Πώς υπολογίζονται τα μόρια για αναπληρωτές και ωρομίσθιους

Η κατάταξη των αναπληρωτών και ωρομισθίων γίνεται βάσει του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Συγκεκριμένα:

α. Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνο για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.

β. Ενα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

γ. Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου, και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων προτάσσονται κατά σειρά:

α. Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας.

β. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

γ. Οσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου, πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία κ.λπ.).

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Προσλήψεις στα ΙΕΚ του ΟΕΕΚ

Δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προχωρεί σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες γίνονται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη αυτών των πινάκων ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μεικτών), για τις ειδικότητες που λειτουργούν στα δημόσια ΙΕΚ, που είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα .

Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στον Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του ΟΕΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα ΙΕΚ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού - Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

Oλοι οι τίτλοι σπουδών, από τον βασικό έως τον μεταπτυχιακό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και των διευθυντών των ΙΕΚ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από τον διευθυντή του ΙΕΚ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΙΕΚ. Η προυπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο και μπορεί να υπολογιστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν στα ΙΕΚ, και είναι πάρα πολλοί κάθε χρόνο, πρέπει να επιδοθούν σε αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν ποιο ΙΕΚ έχει την ειδικότητα για την οποία θέλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση πρόσληψης. Ο αριθμός των ειδικοτήτων ξεπερνά τις 200, ενώ μέχρι τώρα λειτουργούν σε όλη τη χώρα πάνω από 90 δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.oek.gr.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - Μ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Πηγή : www.ethnos.gr  

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Είμαι πάντα έτοιμος να μάθω, αν και δεν μου αρέσει πάντα να διδάσκομαι. - Γουίνστον Τσόρτσιλ (πρωθυπουργός της Αγγλίας)

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31385
  • Τελευταία: Energy
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1123321
  • Σύνολο θεμάτων: 18613
  • Σε σύνδεση σήμερα: 464
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 19
Επισκέπτες: 416
Σύνολο: 435

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.153 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.