*

Έθνος: Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 300 δασκάλους - νηπιαγωγούς

Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 300 δασκάλους - νηπιαγωγούς

Δρομολογείται από το υπουργείο Παιδείας η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 300 εκπαιδευτικών (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013.

Το υπουργείο δημοσίευσε σε ΦΕΚ την απόφαση καθορισμού των 282 θέσεων Δασκάλων και 18 θέσεων Νηπιαγωγών που θα πληρωθούν με γραπτό διαγωνισμό, τον οποίο θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ.

Το προσχέδιο της προκήρυξης είναι ήδη στα χέρια της Ανεξάρτητης Αρχής και θα δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Περιλαμβάνει τα προσόντα των υποψηφίων, την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού. Αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα στον Φεβρουάριο και οι εξετάσεις θα γίνουν μετά το Πάσχα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι απόφοιτοι των δύο Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, δηλαδή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού, οι περίπου 150 θα διοριστούν έως το φθινόπωρο του 2011 ώστε να αναλάβουν καθήκοντα με τη νέα σχολική χρονιά και οι υπόλοιποι θα διοριστούν το επόμενο έτος. Τα κενά θα καλυφθούν με εκπαιδευτικούς από τους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας.

Εξεταστέα Υλη

Η εξεταστέα ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1819/19-11-2010 (Τεύχος Β’) και κατατάσσεται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα) και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

1. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την ειδική εκπαίδευση και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να επιτελούν το διδακτικό τους έργο σύμφωνα με τις αρχές και την οργάνωση της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

β) να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικές αναπηρίες ή/και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

γ) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η εξεταστέα ύλη της πρώτης θεματικής ενότητας για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής αφορά θέματα που σχετίζονται με:

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κοινή θεματική)

Γενικές αρχές και στόχοι της ειδικής αγωγής. Θεσμική και νομική οργάνωση της ειδικής αγωγής. Ιστορικοί σταθμοί εξέλιξης της ειδικής αγωγής. Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας. Δομές εκπαίδευσης (ειδικό σχολείο, ειδική τάξη/τμήματα ένταξης/ένταξη). Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ειδική αγωγή. Εργασιακό πλαίσιο και ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού. Θέματα συνεργασίας ειδικού και γενικού παιδαγωγού.

Στόχοι και βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία της ένταξης. Η σημασία και η αναγκαιότητα της ένταξης. Τύποι, μορφές και διαφορετικά επίπεδα ένταξης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής) στην προώθηση πρακτικών ένταξης.

Βασικές δομικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την προώθηση εκπαιδευτικών πρακτικών ένταξης. Ενταξη και αναλυτικά προγράμματα.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Χωρίζεται στις ενότητες:

- Εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία:
- Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό
- Εκπαίδευση παιδιών με κινητική αναπηρία:
- Εκπαίδευση παιδιών με κώφωση
- Εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης και τύφλωση
- Εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (μόνο για Δασκάλους Ειδικής Αγωγής).

Β’ ενότητα

2. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά σε ζητήματα γενικής διδακτικής μεθοδολογίας - γενικά παιδαγωγικά θέματα, ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και στρατηγικών διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος. Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

α) να κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας,

β) να κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης,

γ) να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον ρόλο της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος, των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

δ) να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητες για τους μαθητές με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Κοινά θέματα διδακτικής

Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας, για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής, αφορά θέματα που σχετίζονται με:

Α. (ΓΕΝΙΚΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συνεργασία σχολείου - οικογένειας: η αναγκαιότητα, ο ρόλος και η σημασία της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου - οικογένειας. Διεπιστημονική συνεργασία - Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής: Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας. Μορφές διεπιστημονικής συνεργασίας.

Εκπαιδευτικές δομές και διεπιστημονική συνεργασία (ειδικό σχολείο) και συνεργασία εκπαιδευτικών (τμήματα ένταξης).

Παιδαγωγική της ένταξης: Η ενταξιακή δυναμική της τάξης. Το κοινωνικό - συναισθηματικό κλίμα της μάθησης.

Εκπαίδευση και Διαφορετικότητα. Η σημασία και ο ρόλος της αξιολόγησης. Η σημασία και ο ρόλος του ΕΕΠ.

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ενταξιακή εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Γενικές αρχές στη διαφοροποίηση και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος: Η αναγκαιότητα της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία. Η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος στην ενταξιακή εκπαίδευση. Στόχοι και σκοποί.

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής υπάρχει ένα επιπλέον κεφάλαιο «Παιδαγωγική της Ενταξης», που αναφέρεται στις εξής ενότητες: Η ενταξιακή δυναμική της τάξης. Το κοινωνικό - συναισθηματικό κλίμα της μάθησης.

Εκπαίδευση και Διαφορετικότητα. Η σημασία και ο ρόλος της αξιολόγησης. Η σημασία και ο ρόλος του ΕΕΠ.

Ανάπτυξη στρατηγικών μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ενταξιακή εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Πηγή: http://www.ethnos.gr
352 επισκέπτες, 10 χρήστες, 362 συνολικά
evistroumf, tasos60, Spiros06, mizsolitude, dimkos, Alex3, iliask, MASKA3, Scout, elenamaria1234

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Παιδεία ευτυχούσι μεν κόσμος, ατυχουσι δε καταφύγιον. - Δημόκριτος

Pde.gr, © 2005 - 2022

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31401
  • Τελευταία: demirasara82
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1123856
  • Σύνολο θεμάτων: 18626
  • Σε σύνδεση σήμερα: 387
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 10
Επισκέπτες: 352
Σύνολο: 362

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.185 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.