*

Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα σχολεία Β/θμιας

Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα σχολεία Β/θμιας

Tη διαδικασία επιλογής και τις  αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), παρουσιάζει εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη προς τις ΔΔΕ, τα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

1. Διαδικασία επιλογής του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 

Η επιλογή του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, o σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20) στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα.

Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.            

Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα διδακτικό έτος, αν είναι μόνιμος/η εκπαιδευτικός. Αν ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός, η θητεία του/της διαρκεί από τον ορισμό του/της ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Η απόφαση κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Κριτήρια επιλογής του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση με βάση τα οποία επιλέγεται ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι τα ακόλουθα:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο   6 μόρια
β) Διδακτορικό δίπλωμα σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο   2 μόρια
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο   4 μόρια
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο   1 μόριο
ε) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε συναφές γνωστικό αντικείμενο   2 μόρια
στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε μη συναφές γνωστικό αντικείμενο   0,5 μόρια
ζ) Θητεία   ως Υπεύθυνος/η ή Τεχνικός/ή Υπεύθυνος/η Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Τ.Υ.ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. αντίστοιχα)   1 μόριο ανά έτος και μέχρι 5 μόρια
η) Υπηρεσία σε Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ως συνεργάτης/τιδα για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική   0,5 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια
θ) Υπηρεσία σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως συνεργάτης/τιδα για λιγότερες από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, μετά από απόσπαση ή διάθεση, μερική ή ολική   0,25 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια
ι) Άσκηση καθηκόντων ως Υ.ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Τ.Υ.ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., με τοποθέτηση ως αναπληρωτής/τρια και χωρίς διαδικασία επιλογής   0,2 μόρια ανά έτος και μέχρι 2 μόρια
ια) Αποτελεσματική θητεία ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.   1 μόριο ανά έτος και μέχρι 4 μόρια
ιβ) Τακτική παρακολούθηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του οικείου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.   0,5 μόρια ανά έτος και μέχρι 3 μόρια
ιγ) Εξωσχολική εργαστηριακή εμπειρία   1 μόριο ανά έτος και μέχρι 4 μόρια
ιδ) Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)     3 μόρια
ιε) Πιστοποιημένος/η επιμορφωτής/τρια σε προγράμματα επιμόρφωσης   0,5 μόρια ανά πρόγραμμα και μέχρι 4 μόρια
ιστ) Συμμετοχή σε διαδικασίες ανάπτυξης Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (επιτροπές προδιαγραφών, αξιολόγησης προσφορών κλπ.)   0,5 μόρια ανά διαδικασία και μέχρι 2 μόρια
ιζ) Άριστη γνώση ξένων γλωσσών   1 μόριο ανά γλώσσα και μέχρι 2 μόρια
ιη) Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών   0,5 μόρια ανά γλώσσα και μέχρι 1,5 μόριο
ιθ) Καλή γνώση ξένων γλωσσών   0,25 μόρια ανά γλώσσα και μέχρι 1 μόριο
κ) Οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.   2 μόρια
Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της αντίστοιχης μοριοδότησης

Όπου γίνεται αναφορά σε «έτος» εννοείται το σχολικό, εκτός από το κριτήριο ιγ) όπου εννοείται το ημερολογιακό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν η χρονική περίοδος δεν καλύπτει ολόκληρο έτος, γίνεται αναγωγή των μορίων σε ημέρες και μήνες.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].
Στα κριτήρια α) και γ) μοριοδοτείται ο ανώτερος από τους δύο τίτλους, αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αν το διδακτορικό δίπλωμα ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν αποτελεί συνέχεια αυτού, μοριοδοτούνται και τα δύο.
Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων β) και δ) ισχύει ό,τι και για τα κριτήρια α) και γ).
Η μοριοδότηση για τα κριτήρια ζ), η), θ) και ι) γίνεται με βάση τις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.
Η μοριοδότηση για το κριτήριο ια) γίνεται με βάση τις εκθέσεις των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρέτησε ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ο/η υποψήφιος/α.
Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιβ) γίνεται με βάση βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του οικείου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που παρακολούθησε ο/η υποψήφιος/α σε κάθε σχολικό έτος.
Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιγ) γίνεται με βάση βεβαίωση του φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) στον οποίο απασχολήθηκε ο/η υποψήφιος/α. Στη βεβαίωση θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς:
Το είδος της εργαστηριακής εργασίας που επιτέλεσε ο/η υποψήφιος/α κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του/της στον φορέα.
Η ακριβής χρονική διάρκειά της.
Το κριτήριο ιγ) δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση κατά την οποία η εργαστηριακή εμπειρία του/της υποψήφιου/ας προκύπτει από την εκπόνηση του όλου ή μέρους:

Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προπτυχιακού διπλώματος σπουδών.
Διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
Διδακτορικής διατριβής.
Το κριτήριο ιδ) μοριοδοτείται με βάση βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης.
Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιε) γίνεται με βάση:
Βεβαίωση του φορέα από τον οποίο πιστοποιήθηκε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α.
Βεβαίωση του/της Υπεύθυνου/ης του Επιμορφωτικού Προγράμματος στο οποίο συμμετείχε ως επιμορφωτής/τρια ο/η υποψήφιος/α.
Η μοριοδότηση για το κριτήριο ιστ) γίνεται με βάση τις αντίστοιχες υπηρεσιακές πράξεις.
Από τα κριτήρια ιζ), ιη) και ιθ) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης για κάθε ξένη γλώσσα.
Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την πιστοποίηση της Γλωσσομάθειας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), στο τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. (Παράρτημα, «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης»).

 

3. Καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 

     Τα καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».

Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄).

Ο/Η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν στις Τ.Π.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.

4. Διευκρινίσεις επί του ορισμού του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας/μία (1)Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Αν σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ορίζεται μόνον ένας/μία (1) Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.
Αν σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1)Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ορίζονται ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.ένας/μία (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.
Ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σχολικής μονάδας τοποθετείται εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τουλάχιστον τρεις (3) μέρες την εβδομάδα.
Εάν εκπαιδευτικός καλύπτει στη σχολική μονάδα που ανήκει τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής σε δύο (2) ημέρες και συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό του/της σε άλλη ή σε άλλες σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν ήδη ορισθεί Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει.
Σε περίπτωση κατά την οποία σε σχολική μονάδα δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη θέση του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., γίνεται υποχρεωτική ανάθεση σε εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν σε αυτή τα μαθήματα Πληροφορικής (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20), μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών προς την οικεία Δ.Δ.Ε.
Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ο/η Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας.
Δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ο/η Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας.
Ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.σχολικής μονάδας μπορεί να ορισθεί ο/η Διευθυντής/ντριά της, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσα εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τα μαθήματα Πληροφορικής.
Ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.σχολικής μονάδας μπορεί να ορισθεί ο/η Υποδιευθυντής/ντριά της, εφόσον είναι ο/η μοναδικός/ή υπηρετών/ούσα εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε αυτή τα μαθήματα Πληροφορικής.
Αν ο/η εκπαιδευτικός που πρόκειται να διδάξει σε σχολική μονάδα μαθήματα Πληροφορικής, έχει ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Δ.Δ.Ε. και στην πρώτη σχολική μονάδα δεν μπορεί να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. άλλος εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα Πληροφορικής στην ίδια σχολική μονάδα (Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια), τότε ορίζεται ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός και στις δύο (2) σχολικές μονάδες, και απαλλάσσεται από τις εφημερίες.
Επειδή η χρήση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.σχολικής μονάδας μόνιμος/η ή αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, μπορεί να ορισθεί και αναπληρωτής/τρια μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός.
 

Με ευθύνη των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, καθώς και οι εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων που μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΗΓΗ

Νέα αρχεία

470 επισκέπτες, 13 χρήστες, 483 συνολικά
no.hope, nk25, Lucinda, GiannisPs, Daidalos, trust no one, ALICE365, agkounti, georgia4, sakissov, mts.ag, vag_fys, gandalf

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. - Άλβιν Τόφλερ (συγγραφέας)

Pde.gr, © 2005 - 2023

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 31785
  • Τελευταία: nicavra
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1138370
  • Σύνολο θεμάτων: 18902
  • Σε σύνδεση σήμερα: 507
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 13
Επισκέπτες: 470
Σύνολο: 483

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.537 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.