*

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Διδακτορικών 2018-2019

  Τα μεγαλύτερα Δημόσια Πανεπιστήμια της  Ισπανίας,
Προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος  2018 -19 ,
Θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, για πολίτες της Ε.Ε. στις κάτωθι  επιστήμες:
-   Επιστήμες της Αγωγής, Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία
-  Επιστήμες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθησης, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Μετανάστευση
-  Επιστήμες της Διοίκησης και Επιστήμες της Δημόσιας Διοίκησης
-  Επιστήμες της Υγείας
-  Οικονομικές Επιστήμες
-  Ψυχολογία
-  Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες
-  Νομική

   Επίσης, το Διδακτορικό μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο επιθυμεί ο υποψήφιος, καθότι συμμετέχουν σχεδόν όλα τα δημόσια Ισπανικά πανεπιστήμια.  
    Η αρμόδια επιτροπή του τμήματος, αξιολογεί την ερευνητική πρόταση κάθε υποψήφιου Διδάκτορα.    


Γλώσσα : Αγγλική
Διάρκεια φοίτησης : 3 χρόνια
  Οι Έλληνες Διδάκτορες, που θα επιλεγούν, θα διεξάγουν την έρευνά τους σε ελληνικές  δομές και θα χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα, για την τακτική επαφή τους με τους επιβλέποντες καθηγητές. Οι Διδάκτορες επίσης, θα παρευρίσκονται  στην Ισπανία, για την οργάνωση των   ερευνητικών δραστηριοτήτων και την παρουσίαση των ερευνών τους σε Διεθνή Συνέδρια, σε περιόδους εορτών και καλοκαιρινών διακοπών.
Για νέους πτυχιούχους, που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο, το οποίο θα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος . Με την αποφοίτησή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε Διδακτορικό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
-    Βιογραφικό σημείωμα
-   Πιστοποιητικό πτυχίου ή Παράρτημα Σπουδών (Diploma Supplement) με σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια, όπου εκδόθηκε ο τίτλος και 2 φωτοτυπίες αυτού
-   Αναλυτική βαθμολογία σπουδών, (αν το τμήμα δεν εκδίδει  Diploma Supplement) με σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια όπου εκδόθηκε ο τίτλος και 2 φωτοτυπίες αυτής
-   Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού Τίτλου, ή Diploma Supplement με σφραγίδα της Χάγης από την  Περιφέρεια, όπου εκδόθηκε ο τίτλος και 2 φωτοτυπίες αυτού
-   Αναλυτική βαθμολογία Μεταπτυχιακού, (αν το τμήμα δεν εκδίδει Diploma Supplement), με σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια , όπου εκδόθηκε ο τίτλος και 2 φωτοτυπίες αυτής
-   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
-    Υπόμνημα, στο οποίο θα αναγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων, καθώς και οι λόγοι, για τους οποίους επιθυμεί να προχωρήσει σε Διδακτορική Διατριβή

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το βιογραφικό και θα υπάρξει συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση που κριθεί χρήσιμο.

Διδακτορικά Προγράμματα

   Η εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών, πραγματοποιείται στα σπουδαιότερα δημόσια Ισπανικά Πανεπιστήμια με μακρόχρονες παραδόσεις και αναγνωρισμένα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  
   Οι Διδάκτορες, έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στην έρευνα, να δουλέψουν και να μάθουν, δίπλα σε καταξιωμένους επιστήμονες και ιδρύματα και να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και τις δεξιότητες για μια λαμπρή ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα.  
   Τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας κλπ.
   Επιπρόσθετα, οι Διδάκτορες θα μπορούν να συνεχίσουν σε ευρωπαϊκά projects και μεταδιδακτορικές έρευνες, προοπτικές, οι οποίες, τώρα πια, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο σε δίκτυα δημοσίων και καταξιωμένων Πανεπιστημίων της Ε.Ε.  
   Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, ενδιαφέρουν όλη την επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης. Θέματα όπως η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόνοια, το μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά απασχολούν όλη την Ε.Ε.  

 
Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής
 
 Το Διδακτορικό, μπορεί να αναπτυχθεί στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας
•       Ειδική αγωγή, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  
•       Σχολική Ψυχολογία
•       Παιδαγωγική Συμβουλευτική
•   Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παιδαγωγική της Διαφορετικότητας
•   Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
•   Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων σε δύσκολα Κοινωνικά Περιβάλλοντα  
•   Εκπαίδευση μεταναστών και Διά Βίου Εκπαίδευση ( Κοινωνική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική της Συμπερίληψης)
•   Μουσειολογική Εκπαίδευση    
•   Εκπαίδευση στον Διάλογο μεταξύ των Θρησκειών και των Εθνών
•   Η διαφορά μεταξύ των φύλων και η στάση στην ομοφοβία μέσα στα σχολικά πλαίσια
•   Η Διαφορετικότητα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ως πηγή πλούτου και ως αξία-Εκπαίδευση Μεταναστών
•   Ψυχοπαιδαγωγική της συνύπαρξης-συμβίωσης
•   Ενδοσχολική Βία - Εκπαίδευση στη διαχείριση και επίλυση των κρίσεων
•   Η ποιοτική έρευνα στην διαπολιτισμική εκπαίδευση
•   Η ανάλυση των αναγκών για τον εκπαιδευτικό-διδακτικό σχεδιασμό
•   Η ψυχική υγεία ανάμεσα στο κοινωνικό μοντέλο και στο ιατρικό
•   Εκπαιδευτικές Στρατηγικές για την ένταξη και την συνεκπαίδευση
•   Διοίκηση και Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού
•   Δια βίου Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
•   Ειδική Διδακτική και νέες Τεχνολογίες
•    Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα - Διαταραχές της Συμπεριφοράς

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Υγείας

 Το Διδακτορικό, μπορεί να αναπτυχθεί στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας :

•   Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  
•   Total Quality Management  Μονάδων και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
•   Ποιότητα ζωής και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
•   Ψυχική Υγεία
•   Μετανάστευση και Υγεία
•   Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία  
•   Κλινική και Κοινοτική Νοσηλευτική
•   Επιστήμες της Διατροφολογίας
•   Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία
•   Δημόσια Διατροφή
•   Φυσική Δραστηριότητα και Σπορ
•   Η Βία απέναντι στη Διαφορετικότητα (Φύλο, Εθνικότητα, ομοφοβία)
•   Διαχείριση, Αξιολόγηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας
•   Πληθυσμός και Υγεία : Στατιστική Υγείας, Ανάλυση Θνησιμότητας, Μετανάστευση, Γήρανση Πληθυσμού
•   Ολοκληρωμένη Υποστήριξη και Οργάνωση της θεραπείας σε ασθενείς με Τραύμα
•   Οι Ανισότητες στην Υγεία : Κοινωνική Τάξη, Φύλο και Εθνικότητα
•   Μόλυνση, Τοξικολογία και Επιστήμες του Περιβάλλοντος
•   Ο Σχεδιασμός, οι Πολιτικές και η Προώθηση της Υγείας  
•   Βιοϊατρικές Τεχνολογίες και Αποκατάσταση
•   Τηλεϊατρική και Πληροφορική της Ιατρικής


Διδακτορικό στις Επιστήμες της Διοίκησης, Οικονομικά, Ψυχολογία, Νομική, Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες

 Το Διδακτορικό, μπορεί να αναπτυχθεί στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας :

•   Η  Ανανέωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης
•   Πολιτική Θεωρία και Πολιτική Επικοινωνία
•   Διοίκηση και Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού
•   Επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση
•   Διοικητικό Δίκαιο
•   Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις
•   Human Rights and Multi-Level Governance
•   Local Development  
•   Εγκληματολογία
•   Διοίκηση Επιχειρήσεων
•   Διεθνής Οικονομία και Τουρισμός
•   Health Economics and Management
•   Innovation and Organization of Culture and the Arts
•   Quantitative Finance
•   Resource Economics and Sustainable Development
•   Διαχείριση και Πολιτικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Μετανάστευση και Διαπολιτισμικότητα
•   Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology
•   Clinical Psychology for Individuals Families and Organizations
 
                 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Οργανισμού,
 www.agathonedu.eu
και να επικοινωνήσετε  στο τηλέφωνο …6973032595    
Οικονόμου Γεώργιος
και στο mail…     info@agathonedu.eu

Υποστηρίξτε το pde.gr
Ρήσεις

Η εκπαίδευση είναι θαυμάσιο πράγμα. Αλλά είναι καλό να θυμόμαστε που και που, ότι τίποτε από όσα αξίζει να γνωρίζουμε δεν μπορεί να διδαχθεί. - Όσκαρ Γουάιλντ (συγγραφέας)

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32307
  • Τελευταία: Alexandrop
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1160745
  • Σύνολο θεμάτων: 19223
  • Σε σύνδεση σήμερα: 460
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 14
Επισκέπτες: 413
Σύνολο: 427

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.547 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.