*

Αποστολέας Θέμα: Αύξηση Μαθητών στα ΕΠΑΛ  (Αναγνώστηκε 624 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

guestteacher

 • Επισκέπτης
Αύξηση Μαθητών στα ΕΠΑΛ
« στις: Ιανουάριος 14, 2018, 11:13:08 πμ »

Αποσυνδεδεμένος PDE ads

 • Ιστορικό μέλος
 • *****
 • Μηνύματα: 4006
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
  • E-mail
  • Προσωπικό μήνυμα (Εκτός σύνδεσης)
Απ: Αύξηση Μαθητών στα ΕΠΑΛ
« Δημοσιεύτηκε: Σήμερα στις 22:06:14 »

Αποσυνδεδεμένος giannisn1991

 • Προχωρημένο μέλος
 • **
 • Μηνύματα: 155
 • Λατρεύω την εκπαίδευση
  • Προφίλ
Απ: Αύξηση Μαθητών στα ΕΠΑΛ
« Απάντηση #1 στις: Μάιος 13, 2018, 10:06:00 πμ »
Ποια ειναι τα κριτήρια επιλογής στην τάξη μαθητείας :

Άρθρο 3
Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής
αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων
και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων
Ο μέγιστος αριθμός μαθητευομένων που μπορεί να
εντάσσονται σε κάθε Τάξη Μαθητείας είναι είκοσι πέ-
ντε (25).
Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη
μαθητείας» έχουν όσοι ικανοποιούν και τα δύο παρα-
κάτω κριτήρια:
α) Είναι κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του
δευτεροβάθμιου  κύκλου  σπουδών  του  ΕΠΑ.Λ.  του
ν. 4186/2013 και του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότε-
ρων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου
του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4186/2013 και του ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότε-
ρων ισότιμων τίτλων και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης.
Όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό
Έτος - Τάξη Μαθητείας», κατόπιν σχετικής δημόσιας πρό-
σκλησης των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχολική δομή που
πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους.
Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά
οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών,
κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής
ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης
καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις (α και β) κατατάσσονται κατ’ έτος αποφοίτησης
και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει
κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των
παλαιότερων σχολικών ετών. Στη συνέχεια, με βάση την
παραπάνω κατάταξη για κάθε έτος αποφοίτησης προ-
τάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με την κατηγορία που
ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά:
1. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθ-
μιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 και
του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.
2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτερο-
βάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
και του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών.
3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτερο-
βάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
και του ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότερων ισότιμων
τίτλων, και κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του
δευτεροβάθμιου  κύκλου  σπουδών  του  ΕΠΑ.Λ.  του
ν. 4186/2013 και του ν. 3475/2006 καθώς και παλαιότε-
ρων ισότιμων τίτλων, άνω των 25 ετών και σε ποσοστό
θέσεων αθροιστικά όχι μεγαλύτερο του 10%. Σε περί-
πτωση που μετά την κατάταξη όλων των υποψηφίων
σε ένα ΕΠΑ.Λ. προκύψουν κενές θέσεις μαθητείας το
ποσοστό της περίπτωσης 3 της παρούσας δύναται να
φτάσει το 15%.
Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατη-
γορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό
Πτυχίου Ειδικότητας.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση
δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο Με-
ταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας στην ειδικότητά τους,
εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργί-
ας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους -
Τάξης Μαθητείας
Οι ειδικότητες που προσφέρονται στο Μεταλυκειακό
Έτος - Τάξη Μαθητείας προσδιορίζονται στη δημόσια
πρόσκληση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 5
Συμμετοχή των εργοδοτών
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας -
Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε
φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της
ειδικότητας του άρθρου 4 της παρούσης. Οι εργοδότες
που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον
χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πληρούν
τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου
Ποιότητας Μαθητείας».
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν
στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους -
Τάξη Μαθητείας»
Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκ-
παίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό
χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»
ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια
που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής
Μαθητείας:
1. Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές της κοινής από-
φασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».
2. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συ-
νάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από
τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και καθορίζει τους όρους υλο-
ποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση
Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμ-
βάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευ-
όμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης
Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο
εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης
στον χώρο εργασίας υλοποιείται με βάση το πρόγραμ-
μα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμέ-
νες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα
έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης

 

Pde.gr, © 2005 - 2018

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
 • Σύνολο μελών: 28225
 • Τελευταία: ARTEMIS-KAS
Στατιστικά
 • Σύνολο μηνυμάτων: 954514
 • Σύνολο θεμάτων: 16666
 • Σε σύνδεση σήμερα: 153
 • Σε σύνδεση έως τώρα: 1737
 • (Σεπτέμβριος 06, 2014, 04:03:51 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 9
Επισκέπτες: 131
Σύνολο: 140

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.