Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - picman

Σελίδες: 12
1
Καλημέρα σε όλους. Παρατήρησα σήμερα πως σε μάθημα ΔΙΕΚ το οποίο δήλωσα έχει γίνει ανάθεση στο πρόγραμμα του ΔΙΕΚ στον τρίτο της κατάταξης ενώ εγώ είμαι ο πρώτος και δεν μου ήρθε καν διερευνητικό email. Να σημειώσω ότι η ειδικότητά μου δεν είναι απόλυτα συναφής αλλά το έχω ξαναδιδάξει στο παρελθόν και στο συγκεκριμένο ΔΙΕΚ αλλά και σε άλλο κοντινού νομού. Υπάρχει κάποιος λόγος που μπορεί να έχει γίνει αυτό θεωρείτε;

2
Θα ήθελα όποιος συνάδελφος γνωρίζει να με ενημερώσει σχετικά με το παρακάτω. Επιτυχών και διοριστέος σε γραπτό διαγωνισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δικαιούται να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει, εάν κι εφόσον έρθει η σειρά του και να διοριστεί ως μόνιμος εκπαιδευτικός από τους ισχύοντες πίνακες; Παλαιότερα νομίζω ίσχυε κάποια ποινή, σε περίπτωση που δεν είχαν παρέλθει κάποια έτη από τον διορισμό. Θα ήμουν ευγνώμων αν κάποιος ανέφερε τη σχετική νομοθεσία. Ευχαριστώ.

Η περσινή εγκύκλιος ανέφερε:

Ενότητα 1η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους έχουν καθοριστεί θέσεις για μόνιμο διορισμό, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ, καθώς και στους πίνακες των Μουσικών Ειδικεύσεων, όπως αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πρόσκλησης,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη, επέχει, δε, θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.

Ενότητα 2η. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

i) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007. Ειδικότερα:

«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

ii) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

iii) Όσοι έχουν διοριστεί σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης ή δομές Γενικής Εκπ/σης με τις διατάξεις του ν.4589/2019 [δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει τριετία (βλ. παρ. 5Α του άρθρου 62) από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως].

Ενότητα 3η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την κάτωθι ιδιότητά τους:

(i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα (άρθρα 32 και 31 παρ.3 του ν.3528/2007). Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στη δημόσια εκπαίδευση.

(ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν.3528/2007 και άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος).

(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) [άρθρο 35 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1256/1982, όπως η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1400/1983)].

(iv) Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

(v) Επιπροσθέτως, στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ.9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)». Υπό το προαναφερθέν πρίσμα, όσοι κατέχουν θέση μονίμου σε χώρα αλλοδαπής, υποχρεούνται να δηλώσουν στην αίτηση-δήλωσή τους ότι θα ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία παραίτησης που προβλέπεται στη χώρα στην οποία υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης διορισμού τους στην Ελλάδα.[/i][/i]

3
Οικονομικά / Απ: Οδοιπορικά
« στις: Ιανουάριος 11, 2024, 10:47:02 μμ »
Η ΔΔΕ στην οποία εργάζομαι ως αναπληρωτής τακτικού ενημέρωσε γραπτώς το σχολείο διάθεσης ότι τα έξοδα διοδίων δεν καλύπτονται. Τι ισχύει τελικά με το συγκεκριμένο θέμα γνωρίζει κάποιος? Υπάρχει κάποια νομοθεσία συγκεκριμένη που να αποσαφηνίζει το θέμα? Ευχαριστώ προκαταβολικά.

4
Το ερώτημά σου ουσιαστικα αναφέρεται στην κεντρικη-κατ εμε- παθογένεια του συστήματος προσδιορισμου των οργανικων ελλειμμάτων που καταγραφονται, ανα περιοχη μεταθεσης, για μεταθεσεις/μεταταξεις/διορισμους.
Συγκεκριμένα, η σχετικη νομοθεσια -οπως εχει ξαναειπωθει- αναφερει
"Συνεπώς, με τις ισχύουσες διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.."
Κι αντε τωρα το καθε πυσδε να πιασει ενα σωρο αυγά (τμηματα γενικης παιδ σχολικων μοναδων, προσνατολισμων, τομεων, ειδικοτητων, ξενων γλωσσων, τεχνολογιας/πληροφορικης γυμνασιου κ,α) και να τα κουρεψει, εφόσον η κειμενη νομοθεσια επιτασσει  να αναδειξουν μαντικες ικανοτητες και να προβλεψουν τα απροβλεπτα.
Και βλεπουμε στην πραξη να γινεται το εξης:
Καταρχας θα πρεπει οι διευθυντες να συμπληρωσουν, κατα την εναρξη της διαδικασιας, τον πινακα Α ωστε να διαφανουν τα ελλειμ/πλεονασματα ωρων του σχολειου τους ανα κλαδο/ειδικοτητα.
Καποιοι διευθυντες σχολ μοναδων, που δε βαριουνται, σηκωνονται απο την καρεκλα και γυρνανε τα τμηματα της β λυκ ρωτώντας τους μαθητες "ποιον προσανατολισμο θα δηλωσουν στην γ λυκ" παίρνοντας τις άτυπες απαντησεις τους, που δεν ειναι απαραιτητα και ακριβεις μιας και παντα ελοχεύει ο κινδυνος απαντησεων με διαθεση τρολαρισματος ή  αλλαγης ομαδας προσανατολισμου στην γ λυκ (εστω κι αν η πλειοψηφια μαθητων εχει οριστικοποιησει προθεσεις λογω εναρξης φροντιστηριακης προετοιμασιας για πανελληνιες με την εναρξη της β λυκ).  Απο την αλλη υπαρχουν διευθυντες που δε σηκωνονται απο την καρεκλα και δηλωνουν στον πινακα τα τμηματα του τρεχοντος ετους, σα να λενε προφανως "δε πανε να κουμπουριαστουν εκει κατω στο υπουργειο που θα γινω- χωρια ολων των αλλων- και μαντης Κάλχας για παρτη τους.."..
Παραλληλα, οι διευθυντες μικρων επαρχιακων γελ +εσπερινων, καθως και οι διευθυντες επαλ με ολιγομελη τμηματα τομεων καλουνται να "εγκρίνουν" απο μονοι τους, μιας και θα πρεπει να συμπληρωσουν τον πινακα Α, τα παντελως ολιγομελη τμηματα προσανατολισμου ή και τομεων/ειδικοτητων που αναμένουν (...) να λειτουργησουν τη νεα περιοδο.
Για παραδειγμα στο εσπερινο γελ που υπηρετω, οι μαθητες ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ των προσανατολισμων που λειτουργουν στο σχολειο  δε γεμιζουνε ταξι και παρολα αυτα λειτουργουν οι 3 απο τοςυ 4 προσανατολισμους της γ λυκ.
Ο διευθυντης του σχολ σε 1 μηνα θα κληθει να συμπληρωσει τον πινακα Α. Φυσικα θα δηλωσει μια παρομοια εικονα με τη φετινη, αφου μια απο τα ιδια εχει η φετινη β λυκειου. Αντιστοιχα θα συμπεριφερθουν, οπως ειναι αυτονοητο, και οι διευθυντες μικρων επαλ+μικρων ημερησιων γελ δηλ θα δηλωσουν οτι θα λειτουργησουν οι προσαντολιμσοι, τομεις και ειδικοτητες, εστω κι αν θα προκειται για σουπερ ολιγομελη τμηματα.
Τελος, ολοι αυτοι οι έωλοι  πινακες θα καταληξουν στο πυσδε και το οποιο θα πρεπει να παρει την τελικη αποφαση δηλ αν θα κινηθει παντελως τυπικά, συνυπολογίζοντας μονο τα τμήματα που πληρουν τα προβλεπομενα ορια ή ευελικτα για το ευρυθμο της λειτουργιας των σχολειων αρμοδιότητάς του.
Αν ενα πυσδε δεν επιδειξει τη δεουσα ευελιξια και κινηθει αυστηρα τυπικα τοτε θα εχει προβει σε αυτοχειρια, γιατι αφενος τα ολιγομελή του θα εγκριθουν και αφετερου δε θα εχει το επαρκες οργανικο εκπαιδευτιμο προσωπικο να τα υποστηριξει μιας και θαχει απωλεσει εν δυναμει μετατιθεμενους και νεοδιορισθεντες.
Στο πυσδε που υπηρετω (καθε χρονο) αποτυπωνεται η σχολικη πραγματικοτητα με τη δεουσα ευελιξια και ο θεος βοηθός μιας και παντα θα υπαρχουν οι παραπλευρες απωλειες..
Για παραδειγμα την περσινη περιοδο μια συναδελφος με οργανικη σε επαλ (πε80) ηθελε να κριθει υπεραριθμη για να παρει προτεραιοτητα τοποθετησης σε αλλο οργανικο κενο, αλλα δεν  κριθηκε τελικα λογω του οτι το πυσδε συνυπολογισε οτι θα λειτουργησει (τη νεα περιοδο) ενα ολιγομελες τμημα ειδικοτητας.
Η συναδελφος εκανε ενσταση προς το πυσδε ζητωντας τεκμηριωση για τον εκτος κειμενης νομοθεσιας συνυπολογισμο του ολιγομελους τμηματος, γεγονος που οδηγησε στο να μη κριθει υπεραριθμη και φυσικο το πυσδε δεν ηξερε τι να πει και τι να πρωτομολογησει..
Απο τα παραπανω λοιπον συναγεται οτι η πιο κρισμη διαδικασια, για τις υπηρεσιακες μεταβολες (μεταθεσεις,μεταταξεις) και το επαγγελμ μελλον (διορισμους) των εκπαιδευτικων, μπαζει απο παντου νερά.

Ευχαριστώ πολύ! ήσουν πολύ κατατοπιστικός!

5
Έχοντας κατανοήσει (ή έτσι πιστεύοντας τουλάχιστον) την απαίτηση ωρών (-20 και -12) θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει το εξής. Ο υπολογισμός των ωρών αυτών πως πραγματοποιείται στη Β βάθμια;
Για παράδειγμα η δική μου ειδικότητα (ΠΕ81) είναι ειδικότητα χαμηλής ζήτησης στα ΕΠΑΛ. Δεν λειτουργούν κάθε χρόνο και η Β και η Γ Λυκείου, κάποιες χρονιές μπορεί να μη λειτουργήσει καθόλου η ειδικότητα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ενώ είναι συχνό φαινόμενο η έγκριση ολιγομελούς τμήματος 3 μέρες πριν την έναρξη της χρονιάς. Οι ώρες διδασκαλίας αυτής της ειδικότητας λοιπόν υπολογίζονται στις ώρες για μετάθεση/διορισμό και με ποιον τρόπο εφόσον είναι τόσο ασταθής η λειτουργία των τμημάτων της;

6
Οικονομικά / Απ: Οδοιπορικά
« στις: Δεκέμβριος 07, 2023, 11:03:42 πμ »
Σ'ευχαριστώ πολύ victor123.

7
Οικονομικά / Απ: Οδοιπορικά
« στις: Δεκέμβριος 06, 2023, 11:26:27 μμ »
Ευχαριστώ για την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση μου και επανέρχομαι με νέα ερώτηση. Εάν το σχολείο τοποθέτησης και το σχολείο διάθεσης συνδέονται μεταξύ τους με δύο διαδρομές σχεδόν ίδιας χιλιομετρικής απόστασης, η μια διαδρομή με διόδια και η άλλη χωρίς, καλύπτονται τα έξοδα των διοδίων από τη ΔΔΕ ή θεωρούν ότι μπορείς να πηγαίνεις από τη διαδρομή χωρίς διόδια?

8
Οικονομικά / Απ: Οδοιπορικά
« στις: Νοέμβριος 29, 2023, 12:01:28 πμ »
Καλησπέρα συνάδελφοι.  Ως αναπληρωτής τακτικού κάνω κάποια κίνηση για τα οδοιπορικά του Νοεμβρίου ή με ενημερώνουν από το σχολείο αν χρειαστεί κάτι? Υπάρχει κάποια προθεσμία για να καταθέσω κάποια αίτηση?

10
Διάφορα θέματα αδιόριστων / Απ: ΓΡΑΠΤΟΣ 2ΓΕ/2022
« στις: Δεκέμβριος 02, 2022, 11:59:25 πμ »
2Γ/2022. Προς αποφυγή πανικού :P

11
Η άρνηση πρόσληψης ως ωρομίσθιος δεν επιφέρει καμιά ποινή.

Ευχαριστώ!

12
Καλημέρα, δεν ξέρω αν σχετίζεται απόλυτα η ερώτηση μου με το θέμα. Άρνηση ως ωρομίσθιος (σε περίπτωση που φέτος πάρουν άτομα) επιφέρει ίδια ποινή 1+1 χρόνο ή μόνο για το τρέχον έτος;
Ευχαριστώ.

13
Πλέον διαλέγεις και Νομό.

14
Μεταπτυχιακά προγράμματα / Απ: Συνάφεια Μεταπτυχιακού
« στις: Ιανουάριος 31, 2022, 12:21:05 μμ »
Τα κριτήρια 4, 5 και 6 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master). Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπα-
στου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των
τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε
περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών (βλ. παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της
παρούσης).

Σελίδες: 12

Pde.gr, © 2005 - 2024

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32339
  • Τελευταία: Kostas2505
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1162575
  • Σύνολο θεμάτων: 19253
  • Σε σύνδεση σήμερα: 741
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 25
Επισκέπτες: 628
Σύνολο: 653

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.115 δευτερόλεπτα. 30 ερωτήματα.