Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.

Μηνύματα - dimitris75

Σελίδες: 123 ... 31
1
Καλημέρα!

Δεν ισχύει αυτό γιατί υπάρχουν και ελληνικά ετήσια μεταπτυχιακά με 60ECTS (ECTS = φόρτος εργασίας --> Μονοετή = 60 ECTS, 3 εξάμηνα = 90ECTS, Διετή = 120 ECTS)

Το πρόβλημα με το ΔΟΑΤΑΠ είναι ο χώρος φοίτησης. Από τη στιγμή που ο τίτλος είναι στη λίστα των αναγνωρισμένων τίτλων του ΔΟΑΤΑΠ, αν φοιτούσες και ολοκλήρωνες στην έδρα του πανεπιστημίου ή σε αναγνωρισμένο τμήμα του εδώ (συνήθως, σε συνεργασία και φιλοξενία σε εγκαταστάσεις ελληνικού ΑΕΙ) τότε θα μπορούσες να πάρεις και ακαδημαϊκή ισοδυναμία από ΔΟΑΤΑΠ.

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως
Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πρέπει το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016.

2
60ects είναι ο λόγος .

3
Αναπληρωτές / Απ: Δημόσιος Υπάλληλος και Αναπληρωτής
« στις: Σεπτέμβριος 07, 2023, 08:57:57 πμ »
Θέμα: Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας εκδόθηκε η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση:
Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.) απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.). Επισημαίνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 σχετικά με την παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις οποίες, υπό τις οριζόμενες στη διάταξη προϋποθέσεις, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (σχετ. η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-8-2022, ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ).

4
Σε ποιό τηλέφωνο τους βρήκες (ΑΤΕΕΝ). ?
Γνωρίζω κοπέλα που κοντεύει 3 χρόνια χωρίς αναγνώριση το ΜΠΣ της, το οποίο είναι ήδη αναγνωρισμένο !!!

5
ΘΕΜΑ: «Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων του άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α’)».
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με
τη χρονική ισχύ των ιατρικών γνωματεύσεων θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στο άρθρο 8, παρ. 8 της υπ΄ αριθμ. 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β/17.4.2003) Απόφασης
του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται: «8. Οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην
οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης: α)… β)… …στ) πιστοποιητικό υγείας από την πρωτοβάθμια
υγειονομική επιτροπή ή δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας». Με την υπ’ αριθμ.
118723/Δ2/2006 (ΦΕΚ 1726 Β/27.11.2006) όμοια, προστέθηκε σχετικό εδάφιο με το οποίο
καθορίζεται ότι «το εν λόγω πιστοποιητικό έχει ισχύ τριών (3) ετών . Κατά τις προσλήψεις εντός
της τριετίας οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του
πιστοποιητικού στη Διεύθυνση πρόσληψης τους».
2. Στο άρθρο 7, του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως ισχύει αναφέρεται: «1. Υπάλληλοι
διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον
ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν
θίγονται. 2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης
θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε
του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από
την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.» [Η παρ. 2
αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την παρ. 1 του άρθρου 7 («Απλοποίηση διαδικασίας διορισμού
για την πιστοποίηση της υγείας των υπό πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων») του Ν. 4210/13, ΦΕΚ-
254 Α].
3. Με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α’) καθορίζεται ότι οι
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του
2
\\Gr1014-pc03\shared_1150$\ΥΠΕΠΘ_ΕΓΓΡΑΦΑ\2015_chourdakis\ΣΧΕΔΙΑ_ΑΠΑΝΤΗΣEIΣ\ΔΠΕ_ΔΥΤ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠ_ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ\ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΧΡΟΝΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ.docx
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με
εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Ο Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) ως ιεραρχικά υπέρτερος της προαναφερθείσας
Υπουργικής Απόφασης, αν και γενικότερος και μεταγενέστερος, υπερισχύει της τελευταίας, και
επιπλέον η παρ. 2 του άρθρου 7 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4210/2013 ισχύει από της
δημοσίευσης του τελευταίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την εν λόγω αντικατάσταση ο
νομοθέτης αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της υγείας των υπό
πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, υπό την έννοια της μη παραπομπής τους σε πρωτοβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές αλλά στη δυνατότητα των προσληφθέντων να προσκομίζουν δύο απλές
γνωματεύσεις (μια παθολόγου και μια ψυχιάτρου) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας, είτε του
δημοσίου είτε ιδιωτών.
Με την εν λόγω διάταξη του Ν.4210/2013 ο νομοθέτης διαφοροποιεί τον τρόπο πιστοποίησης της
υγείας των υπό πρόσληψη υπαλλήλων σε σχέση με τον τρόπο που το ρύθμιζε (προ της
αντικατάστασης της οικείας παραγράφου) και συνεπώς η όποια εξειδίκευση (τριετής ισχύ) που
ήταν σε αρμονία με την προϊσχύουσα νομοθετική διάταξη και γινόταν με την προμνησθείσα
κανονιστική Υπουργική Απόφαση, χάνει την ισχύ της.
Συνοπτικά, η πιστοποίηση της υγείας των προσληφθέντων προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με
τις προαναφερόμενες ιατρικές γνωματεύσεις κάθε φορά που αναλαμβάνει υπηρεσία ένας
προσωρινός αναπληρωτής και επιπλέον δεν υφίσταται ειδικότερη νομοθετική διάταξη που να
προσδίδει στις γνωματεύσεις αυτές ισχύ χρονικά υπέρτερη της ισχύος της σύμβασης που
υπογράφεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

6
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(2ΕΑ/2022)
Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραι-
ότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22,
ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση .

Ισχύει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η επιλογή ....

7
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πτυχίο Πανεπιστημίου Φιλολογί-
ας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχο-
λογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινω-
νικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή
Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ή Προσχολικής Αγωγής ή Ειδικής
Αγωγής της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυ-
χιακός τίτλος σπουδών στη Συμ-
βουλευτική και τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος της αλλο-
δαπής.

Για να εργαστείς ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού απαιτείται να ενταχθείς στο Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ. Σύμφωνα με την 13173/K6 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 617/τ.Β/14.02.2022, απόφοιτοι οποιουδήποτε τίτλου σπουδών που κατέχουν επίσης μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό πιστοποιούνται ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας επιπέδου Α' (ανωτέρου επίπεδου)  και εντάσσονται απευθείας χωρίς εξετάσεις στο Υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α' (ανώτερου επιπέδου).

8
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Αύγουστος 13, 2023, 02:28:16 μμ »
Κανε την αίτηση σου , όπως επιθυμείς και θα λάβεις την άδεια σου . Στο προφορικό ....

9
1.462,08 € μετά από περίπου 3 μήνες.


ΑΔΑ : ΨΧΠΥΗ-ΤΞΧ


Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

                                                                                      VS

Ως «ελάχιστος νομοθετημένος μισθός» στον Δημόσιο Τομέα προσδιορίζεται το ποσό των 780€ που αντιστοιχεί με το βασικό μισθό ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας,


10
Άδειες / Απ: Αδειες...τα πάντα όλα
« στις: Ιούνιος 06, 2023, 01:31:48 πμ »
Καλησπέρα σας. Όσον αφορά τις άδειες των μόνιμων…αν πάρει κανείς την Παρασκευή μια μονοήμερη αναρρωτική λόγω αδιαθεσίας  (με υπεύθυνη δήλωση), και στη συνέχεια πάρει, με χαρτί γιατρού, από Τρίτη ως Παρασκευή (άλλες τέσσερεις ημέρες δηλαδή),  ενώ όμως η Δευτέρα είναι αργία (Αγίου Πνεύματος), ο αριθμός των ημερών ποιος θα θεωρηθεί πως είναι;4+1=5;
Ή μετράει και το ΣΚ;
Ευχαριστώ πολύ.

Η Παρασκευή είναι 1 prive & μετά 4 μέρες άδεια . Η Δευτέρα είναι αργία . Το ΣΚ είναι αδιάφορο καθώς είναι διαφορετικές άδειες . Δηλαδή πάντα μετράει το είδος της άδειας που λαμβάνεις.

11
Τα δεδομένα είναι ότι δεν μετραέι ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (πέραν των 15 ημερών αναρρωτικής) , χάνεις επί τις ουσίας τα μόρια . Επίσης, πληρώνεσαι από το ΙΚΑ (χασούρα γύρω στο 15%) , αλλά εάν δεν έχεις τις προυποθέσεις , δεν παίρνεις ευρώ . Περνάς επιτροπή (άδεια συνεχόμενη αλλιώς problem - δεν περνάς) . Και πρέπει να είσαι ψαγμένος/η για να κερδίσεις το max της προυπηρεσίας (π.χ διακοπές Χριστουγέννων- Πάσχα). Να σε απολύσουν δεν μπορούν , να γίνει καταγγελία σύμβασης δεν μπορούν (εγκύκλιος 2012). Εάν ξέχασα και τίποτα , συμπληρώστε....

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις αναπληρώτριες και μόνο !!!

12
Καλησπέρα στους συναδέλφους και καλό μήνα!! Έχω και εγώ μια ερώτηση. Μεταπτυχιακα που είναι αναγνωρισμένα από ατεεν τι γίνεται? Γνωρίζει κανείς?

Εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα .....βλέπω τριμελής ΑΣΕΠ να μην προλαβαίνει τις αιτήσεις συνάφειας λόγω του άρθρου 305 του ν.4957/2022 περί ακαδημαϊκής αναγνώρισης

13
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 02:54:09 μμ »
Εσυ θες του ν.4808/21. (με αποδοχές)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’),
1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.

2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών.

14
Άδειες / Απ: Άδεια άνευ αποδοχών
« στις: Μάιος 19, 2023, 02:42:40 μμ »
Ειχα μιλησει με δικηγορο τοτε και με αποθάρρυνε και ειχα απευθυνθεί και στον Συνήγορο του Πολίτη. Τζίφος.
Κάλεσα πριν από λίγο και τη ΔΙΔΕ Πειραιά και μου είπαν ότι τους έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο ότι η ανευ αποδοχων μπορεί να διακοπεί μόνο με αδεια κύησης........... Τώρα τι κάνω???? Αν έχει πέσει γραμμή από το Υπουργείο;

Το μόνο που βρίσκω σχετικά με διακοπή άδειας ανευ αποδοχών είναι αυτό: https://users.sch.gr/efstratiou/1ADEIES/ANEY%20APODOXVN.pdf

Εσυ θες του ν.4808/21. (με αποδοχές)

Σελίδες: 123 ... 31

Pde.gr, © 2005 - 2023

Το pde σε αριθμούς

Στατιστικά

μέλη
  • Σύνολο μελών: 32096
  • Τελευταία: marinekek
Στατιστικά
  • Σύνολο μηνυμάτων: 1152262
  • Σύνολο θεμάτων: 19083
  • Σε σύνδεση σήμερα: 616
  • Σε σύνδεση έως τώρα: 1964
  • (Αύγουστος 01, 2022, 02:24:17 μμ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
Μέλη: 18
Επισκέπτες: 361
Σύνολο: 379

Πληροφορίες

Το PDE φιλοξενείται στη NetDynamics

Όροι χρήσης | Προφίλ | Προσωπικά δεδομένα | Υποστηρίξτε μας

Επικοινωνία >

Powered by SMF 2.0 RC4 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
TinyPortal 1.0 RC1 | © 2005-2010 BlocWeb

Δημιουργία σελίδας σε 0.124 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.